Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

5. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες ολλανδικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η Cora van Nieuwenhuizen διορίστηκε μέλος της κυβέρνησης με ισχύ από τις 26 Οκτωβρίου 2017.

Οι αρμόδιες εσθονικές αρχές ανακοίνωσαν τη λήξη της θητείας της Marju Lauristin, με ισχύ από τις 6 Νοεμβρίου 2017, κατόπιν της εκλογής της στο δημοτικό συμβούλιο του Τάρτου (Εσθονία).

Η Elisabeth Köstinger εξελέγη βουλευτής στο κοινοβούλιο της Αυστρίας με ισχύ από τις 9 Νοεμβρίου 2017.

Το Σώμα λαμβάνει υπόψη ότι, σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 7 της Πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, τα αξιώματα αυτά είναι ασυμβίβαστα με το αξίωμα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και διαπιστώνει τη χηρεία των εδρών τους με ισχύ από την 26η Οκτωβρίου, την 6η και την 9η Νοεμβρίου 2017, αντίστοιχα, και ενημερώνει τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

°
° ° °

Η Jutta Steinruck υπέβαλε την παραίτησή της από μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας της Jutta Steinruck με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018, και ενημερώνει τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

°
° ° °

Οι αρμόδιες εσθονικές και αυστριακές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή των Ivari Padar και Thomas Waitz στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ισχύ από τις 6 Νοεμβρίου 2017 και από τις 10 Νοεμβρίου 2017, σε αντικατάσταση των Marju Lauristin και Ulrike Lunacek, αντίστοιχα.

Το Σώμα λαμβάνει υπόψη την εκλογή τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, οι Ivari Padar και Thomas Waitz καταλαμβάνουν τις έδρες τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει γραπτή δήλωση ότι δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου