Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 13 november 2017 - Straatsburg

5. Samenstelling Parlement

De bevoegde instanties van Nederland hebben medegedeeld dat Cora van Nieuwenhuizen verkozen is tot lid van de Tweede Kamer met ingang van 26 oktober 2017.

De bevoegde instanties van Estland hebben het einde van de ambtstermijn van Marju Lauristin aangekondigd met ingang van 6 november 2017 na haar verkiezing in de gemeenteraad van Tartu (Estland).

Elisabeth Köstinger is verkozen tot lid van het nationale parlement in Oostenrijk met ingang van 9 november 2017.

Het Parlement neemt ter kennis dat, overeenkomstig artikel 7, leden 1 t/m 3 van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, deze functies onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement, stelt vast dat hun zetel met ingang van resp. 26 oktober, 6 en 9 november 2017 vacant is, en stelt hiervan ook de bevoegde nationale instanties op de hoogte.

°
° ° °

Jutta Steinruck heeft haar ontslag ingediend als lid van het Europees Parlement met ingang van 1 januari 2018.

Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 2, van het Reglement, stelt het Parlement vast dat de zetel van Jutta Steinruck met ingang van 1 januari 2018 vacant is, en stelt hiervan ook de bevoegde nationale instanties op de hoogte.

°
° ° °

De bevoegde instanties van Estland en Oostenrijk hebben medegedeeld dat Ivari Padar en Thomas Waitz met ingang van 6 resp. 10 november 2017 in het Europees Parlement zijn verkozen ter vervanging van Marju Lauristin resp. Ulrike Lunacek.

Het Parlement neemt kennis van hun verkiezing.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen Ivari Padar en Thomas Waitz, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

Juridische mededeling - Privacybeleid