Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 13 ноември 2017 г. - Страсбург

7. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Комисията AGRI предаде следната поправка към текст, приет от Европейския парламент:

Поправка P7_TA(2013)0490(COR03) на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.) - (на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 20 ноември 2013 г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент) (P7_TA(2013)0490) - (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

В съответствие с член 231, параграф 4 от Правилника за дейността, тази поправка се счита за приета, освен ако в срок от 24 часа политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП поискат поправката да бъде подложена на гласуване.

Поправката е достъпна на сайта Europarl за периода на настоящата сесия.

Правна информация - Политика за поверителност