Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 13. listopadu 2017 - Štrasburk

7. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Výbor AGRI předal následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

oprava P7_TA(2013)0490(COR03) k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549) - (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 20. listopadu 2013 k přijetí výše uvedeného nařízení) (P7_TA(2013)0490) - (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

Podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o této opravě hlasovalo.

Oprava je po dobu trvání tohoto dílčího plenárního zasedání k dispozici na internetových stránkách Europarl.

Právní upozornění - Ochrana soukromí