Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 13 listopada 2017 r. - Strasburg

7. Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)

Komisja AGRI przedstawiła następujące sprostowanie do dokumentu przyjętego przez Parlament Europejski:

Sprostowanie P7_TA(2013)0490(COR03) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s.549). - (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 20 listopada 2013 r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej sprawozdania) (P7_TA(2013)0490) - (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

Zgodnie z art. 231 ust. 4 Regulaminu sprostowanie to uważa się za zatwierdzone, chyba że nie później niż dwadzieścia cztery godziny po jego ogłoszeniu grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie go pod głosowanie.

Sprostowanie jest dostępne na stronie Europarl przez czas trwania obecnej sesji plenarnej.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności