Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. november 13., Hétfő - Strasbourg

11. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Módosított javaslat az áruk internetes és egyéb távértékesítésére irányuló szerződések egyes vonatkozásairól, a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

CULT, JURI

2) a parlamenti bizottságok

- ***I Jelentés az integrált mezőgazdaságiüzem-statisztikákról, valamint az 1166/2008/EK és az 1337/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)) - AGRI bizottság - Előadó: Viorica Dăncilă (A8-0300/2017)

- ***I Jelentés a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kielégítési sorrendben elfoglalt helye tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

- ***I Jelentés az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

- * Jelentés a 2006/112/EK irányelvnek és a 2009/132/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtásra és a termékek távértékesítésére vonatkozó bizonyos hozzáadottértékadó-kötelezettségek tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0757 - C8-0004/2017 - 2016/0370(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017)

- Jelentés az Európai Parlament a Tanácshoz, a Bizottsághoz és az EKSZ-hez intézett, a 2017. novemberi csúcstalálkozó előkészítéseként a keleti partnerségről szóló ajánlásáról (2017/2130(INI)) - AFET bizottság - Előadók: Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

- ***I Jelentés az egyéneknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

- ***I Jelentés a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

- ***I Jelentés az uniós áttelepítési keret létrehozásáról, valamint az 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 - 2016/0225(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Malin Björk (A8-0316/2017)

- ***I Jelentés a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) - EMPL bizottság - Előadók: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

- ***I Jelentés az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynökségének (Eurojust) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Axel Voss (A8-0320/2017)

- ***I Jelentés az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről szóló 2003/59/EK irányelv és a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

- ***I Jelentés az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 515/2014/EU, az (EU) 2016/399 és az (EU) 2016/1624 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Gál Kinga (A8-0322/2017)

- ***I Jelentés az (EU) 2016/794 rendeletnek az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozása céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Gál Kinga (A8-0323/2017)

- ***I Jelentés az elektronikus hírközlés során a magánélet tiszteletben tartásáról és a személyes adatok védelméről, valamint a 2002/58/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet) irányuló javaslatról (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

- Jelentés a lakossági pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó cselekvési tervről (2017/2066(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Új-Zéland közötti, a kapcsolatokról és az együttműködésről szóló partnerségi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Charles Tannock (A8-0327/2017)

- Jelentés az európai ombudsman 2016. évi tevékenységéről szóló éves jelentésről (2017/2126(INI)) - PETI bizottság - Előadó: Marlene Mizzi (A8-0328/2017)

- Jelentés a kohéziós politika eszközeinek régiók által a demográfiai változások kezelésére való alkalmazásáról (2016/2245(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

- Jelentés a halálos kimenetelű közúti balesetek csökkentéséről: a gépjárműbiztonság javítása az Európai Unióban (2017/2085(INI)) - TRAN bizottság - Előadó: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

- ***I Jelentés az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára vonatkozó kiegészítő vámokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

- ***I Jelentés a 2010/40/EU irányelvnek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó időtartam tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Gesine Meissner (A8-0332/2017)

- Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Új-Zéland közötti, a kapcsolatokról és az együttműködésről szóló partnerségi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötésére irányuló tanácsi határozat tervezetéről (2017/2050(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Charles Tannock (A8-0333/2017)

- Jelentés az EU–Afrika-stratégiáról: a fejlődés fellendítése (2017/2083(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

- Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (2017/2035(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

- * Jelentés Karel Pinxtennek a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Indrek Tarand (A8-0336/2017)

- * Jelentés Pietro Russónak a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Indrek Tarand (A8-0337/2017)

- * Jelentés Hannu Takkulának a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Indrek Tarand (A8-0338/2017)

- Jelentés a munkahelyteremtés és a növekedés fellendítését szolgáló, egyenlőtlenségek elleni küzdelemről (2016/2269(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Javi López (A8-0340/2017)

- * Jelentés Bettina Jakobsennek a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Indrek Tarand (A8-0341/2017)

- * Jelentés Baudilio Tomé Muguruzának a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Indrek Tarand (A8-0342/2017)

- * Jelentés João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredónak a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Indrek Tarand (A8-0343/2017)

- * Jelentés Iliana Ivanovának a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Indrek Tarand (A8-0344/2017)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Olaszország kérelme – EGF/2017/004 IT/Almaviva) (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Daniele Viotti (A8-0346/2017)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat