Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2017. gada 13. novembris - Strasbūra

11. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažiem preču pārdošanas līgumu aspektiem, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/22/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD))
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

CULT, JURI

2. Parlamenta komitejas

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par lauku saimniecību integrētu statistiku un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1166/2008 un Regulu (ES) Nr. 1337/2011 (COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)) - AGRI komiteja - Referente: Viorica Dăncilă (A8-0300/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES groza attiecībā uz nenodrošinātu parāda instrumentu prioritāti maksātnespējas hierarhijā (COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)) - ECON komiteja - Referents: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādi (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK un Direktīvu 2009/132/EK attiecībā uz konkrētām pievienotās vērtības nodokļa saistībām pakalpojumu sniegšanā un preču tālpārdošanā (COM(2016)0757 - C8-0004/2017 - 2016/0370(CNS)) - ECON komiteja - Referents: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un EĀDD par Austrumu partnerību, gatavojoties 2017. gada novembra samitam (2017/2130(INI)) - AFET komiteja - Referenti: Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein (A8-0308/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Cornelia Ernst (A8-0313/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par paku pārrobežu piegādes pakalpojumiem (COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)) - TRAN komiteja - Referente: Lucy Anderson (A8-0315/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības pārmitināšanas sistēmu un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 516/2014 (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 - 2016/0225(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Malin Björk (A8-0316/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) - EMPL komiteja - Referentes: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) (COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Axel Voss (A8-0320/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai ar ko groza Direktīvu 2003/59/EK par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu un periodisku apmācību un Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām (COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Peter Lundgren (A8-0321/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulu (ES) Nr. 515/2014, Regulu (ES) 2016/399 un Regulu (ES) 2016/1624 (COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Kinga Gál (A8-0322/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2016/794 nolūkā izveidot ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) (N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Kinga Gál (A8-0323/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību elektronisko sakaru jomā un ar ko atceļ Direktīvu 2002/58/EK (Privātuma un elektronisko sakaru regula) (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Marju Lauristin (A8-0324/2017).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Padziļinātu partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses (12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)) - AFET komiteja - Referente: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017).

- Ziņojums par rīcības plānu attiecībā uz finanšu pakalpojumiem privātpersonām, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem (2017/2066(INI)) - ECON komiteja - Referents: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Partnerattiecību nolīgumu par attiecībām un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jaunzēlandi, no otras puses (15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)) - AFET komiteja - Referents: Charles Tannock (A8-0327/2017).

- Ziņojums par gada ziņojumu par Eiropas Ombuda darbību 2016. gadā (2017/2126(INI)) - PETI komiteja - Referente: Marlene Mizzi (A8-0328/2017).

- Ziņojums par kohēzijas politikas instrumentu izmantošanu reģionos demogrāfisko pārmaiņu problēmas risināšanai (2016/2245(INI)) - REGI komiteja - Referente: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017).

- Ziņojums par dzīvību glābšanu: autotransporta drošības uzlabošana ES (2017/2085(INI)) - TRAN komiteja - Referents: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017).

- ***I Ziņojums par grozītu priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par papildu muitas nodokļiem dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs (kodifikācija) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)) - JURI komiteja - Referents: Jiří Maštálka (A8-0331/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Direktīvā 2010/40/ES groza deleģēto aktu pieņemšanas laikposmu (COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD)) - TRAN komiteja - Referente: Gesine Meissner (A8-0332/2017).

- Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par Partnerattiecību nolīguma par attiecībām un sadarbību noslēgšanu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jaunzēlandi, no otras puses (2017/2050(INI)) - AFET komiteja - Referents: Charles Tannock (A8-0333/2017).

- Ziņojums par ES un Āfrikas kopējo stratēģiju: stimuls attīstībai (2017/2083(INI)) - DEVE komiteja - Referents: Maurice Ponga (A8-0334/2017).

- Ziņojums ar priekšlikumu nenormatīvai rezolūcijai par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Padziļinātas partnerības un sadarbības nolīgumu starp ES un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses (2017/2035(INI)) - AFET komiteja - Referente: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017).

- * Ziņojums Par Karel Pinxten iecelšanu Revīzijas palātas locekļa amatā (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE)) - CONT komiteja - Referents: Indrek Tarand (A8-0336/2017).

- * Ziņojums par priekšlikumu iecelt Pietro Russo par Revīzijas palātas locekli (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE)) - CONT komiteja - Referents: Indrek Tarand (A8-0337/2017).

- * Ziņojums par priekšlikumu iecelt Hannu Takkula par Revīzijas palātas locekli (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE)) - CONT komiteja - Referents: Indrek Tarand (A8-0338/2017).

- Ziņojums par nevienlīdzības apkarošanu kā instrumentu darbvietu radīšanai un izaugsmes stimulēšanai (2016/2269(INI)) - EMPL komiteja - Referents: Javi López (A8-0340/2017).

- * Ziņojums par priekšlikumu iecelt Bettina Jakobsen par Revīzijas palātas locekli (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE)) - CONT komiteja - Referents: Indrek Tarand (A8-0341/2017)

- * Ziņojums par priekšlikumu iecelt Baudilio Tomé Muguruza par Revīzijas palātas locekli (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE)) - CONT komiteja - Referents: Indrek Tarand (A8-0342/2017)

- * Ziņojums par priekšlikumu iecelt João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo par Revīzijas palātas locekli (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE)) - CONT komiteja - Referents: Indrek Tarand (A8-0343/2017)

- * Ziņojums par priekšlikumu iecelt Iliana Ivanova par Revīzijas palātas locekli (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE)) - CONT komiteja - Referents: Indrek Tarand (A8-0344/2017).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Itālijas pieteikums EGF/2017/004 IT/Almaviva) (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Daniele Viotti (A8-0346/2017).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika