Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 13 november 2017 - Straatsburg

11. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van de Raad en de Commissie

- Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2009/22/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

IMCO

advies :

CULT, JURI

2) van de parlementaire commissies

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geïntegreerde landbouwstatistieken en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 1166/2008 en (EU) nr. 1337/2011 (COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Viorica Dăncilă (A8-0300/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde (COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)) - Commissie ECON - Rapporteur: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG en Richtlijn 2009/132/EG wat betreft bepaalde btw-verplichtingen voor diensten en afstandsverkopen van goederen (COM(2016)0757 - C8-0004/2017 - 2016/0370(CNS)) - Commissie ECON - Rapporteur: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017)

- Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de EDEO over het Oostelijk Partnerschap, in aanloop naar de top in november 2017 (2017/2130(INI)) - Commissie AFET - Rapporteurs: Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten (COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Uniekader voor hervestiging en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 - 2016/0225(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Malin Björk (A8-0316/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) - Commissie EMPL - Rapporteurs: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) (COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Axel Voss (A8-0320/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs (COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399 en (EU) 2016/1624 (COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Kinga Gál (A8-0322/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/794 tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) (N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Kinga Gál (A8-0323/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie, en tot intrekking van Richtlijn 2002/58/EG (verordening inzake privacy en elektronische communicatie) (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds (12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)) - Commissie AFET - Rapporteur: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

- Verslag over het actieplan over financiële diensten voor consumenten (2017/2066(INI)) - Commissie ECON - Rapporteur: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds (15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)) - Commissie AFET - Rapporteur: Charles Tannock (A8-0327/2017)

- Verslag over het jaarverslag over de activiteiten van de Europese ombudsman in 2016 (2017/2126(INI)) - Commissie PETI - Rapporteur: Marlene Mizzi (A8-0328/2017)

- Verslag over de inzet van cohesiebeleidsinstrumenten door regio's om demografische veranderingen aan te pakken (2016/2245(INI)) - Commissie REGI - Rapporteur: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

- Verslag over het thema "Mensenlevens redden: Verbeteren van de veiligheid van voertuigen in de EU" (2017/2085(INI)) - commissie TRAN - Rapporteur: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

- ***I Verslag over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (codificatie) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/40/EU betreffende de periode voor de vaststelling van gedelegeerde handelingen (COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Gesine Meissner (A8-0332/2017)

- Verslag houdende een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds (2017/2050(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Charles Tannock (A8-0333/2017)

- Verslag over de strategie EU-Afrika: een stimulans voor ontwikkeling (2017/2083(INI)) - Commissie DEVE - Rapporteur: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

- Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds (2017/2035(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

- * Verslag over de voordracht van Karel Pinxten voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE)) - Commissie CONT - Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0336/2017)

- * Verslag over de voordracht van Pietro Russo voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE)) - Commissie CONT - Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0337/2017)

- * Verslag over de voordracht van Hannu Takkula voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE)) - Commissie CONT - Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0338/2017)

- Verslag over de bestrijding van ongelijkheid als hefboom om het scheppen van banen en groei te stimuleren (2016/2269(INI)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Javi López (A8-0340/2017)

- * Verslag over de voordracht van Bettina Jakobsen voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE)) - Commissie CONT - Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0341/2017)

- * Verslag over de benoeming van Baudilio Tomé Muguruza als lid van de Rekenkamer (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE)) - Commissie CONT - Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0342/2017)

- * Verslag over de voordracht van João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE)) - Commissie CONT - Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0343/2017)

- * Verslag over de voordracht van Iliana Ivanova voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE)) - commissie CONT - Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0344/2017)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Italië – EGF/2017/004 IT/Almaviva) (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Daniele Viotti (A8-0346/2017)

Juridische mededeling - Privacybeleid