Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

12. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

—   (O-000076/2017) που κατέθεσαν ο Alain Cadec, εξ ονόματος της Επιτροπής PECH, και η Adina-Ioana Vălean, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Προστασία των παράκτιων θαλάσσιων ενδιαιτημάτων: η περίπτωση της Posidonia oceanica (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017)·

—   (O-000065/2017) που κατέθεσαν οι Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan και Benedek Jávor, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής (ΕΕΠΠ) (2017/2705(RSP)) (B8-0606/2017)·

—   (O-000066/2017) που κατέθεσαν οι Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan και Benedek Jávor, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής (ΕΕΠΠ) (2017/2705(RSP)) (B8-0607/2017)·

—   (O-000067/2017) που κατέθεσαν οι Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor και Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017)·

—   (O-000071/2017) που κατέθεσε η Petra Kammerevert, εξ ονόματος της Επιτροπής CULT, προς την Επιτροπή: Έτος Τουρισμού ΕΕ-Κίνας 2018 (2017/2846(RSP)) (B8-0609/2017)·

—   (O-000082/2017) που κατέθεσε ο Czesław Adam Siekierski, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, προς την Επιτροπή: Η απαγόρευση που επέβαλε η Ρωσία στις εισαγωγές οπωροκηπευτικών προϊόντων από την ΕΕ (2017/2950(RSP)) (B8-0610/2017).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου