Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

13. Διάταξη των εργασιών
Πλήρη Πρακτικά

Έχει διανεμηθεί το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης της ολομέλειας του Νοεμβρίου I 2017 (PE 613.258/PDOJ) στο οποίο έχουν προταθεί οι ακόλουθες τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Δευτέρα
Αίτημα της Ομάδας ENF για να προστεθούν ως πρώτο σημείο στη συνεδρίαση του απογεύματος δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τον σεισμό στο Ιράν και στο Ιράκ.

Παρεμβαίνει ο Franz Obermayr, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, για να υποβάλει το αίτημα.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας ENF για να εγγραφούν ως δεύτερο σημείο στη συνεδρίαση του απογεύματος δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις διαδηλώσεις της «Μαύρης Δευτέρας» στη Νότια Αφρική.

Παρεμβαίνει η Janice Atkinson, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, για να υποβάλει το αίτημα.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Τρίτη

Αίτημα της Ομάδας EFDD για να προστεθούν ως δεύτερο σημείο στην ημερήσια διάταξη της πρωινής συνεδρίασης της Τρίτης δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση στην Καταλονία. Κατά συνέπεια, η συζήτηση σχετικά με την έκθεση που αφορά τη «Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών» Έκθεση Olga Sehnalová - A8-0077/2017 (σημείο 15 του PDOJ) θα μεταφερθεί στην απογευματινή συνεδρίαση, με ψηφοφορία την Τετάρτη.

Παρεμβαίνουν ο James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, για να υποβάλει το αίτημα, και ο Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, κατά του εν λόγω αιτήματος.

Με ΟΚ (65 υπέρ, 241 κατά, 31 αποχές) το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας Verts/ALE για να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη της απογευματινής συνεδρίασης της Τρίτης δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τον κοινωνικό πυλώνα. Η συζήτηση θα περατωθεί με κατάθεση προτάσεων ψηφισμάτων.

Παρεμβαίνουν ο Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, για να υποβάλει το αίτημα, η Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, κατά του αιτήματος και για να προτείνει να διεξαχθεί η συζήτηση τον Δεκέμβριο και ο Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, για να επιβεβαιώσει την αρχική του πρόταση.

Με ΗΨ (113 υπέρ, 193 κατά, 15 αποχή), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Αίτημα της Ομάδας EFDD για να προστεθεί ως τέταρτο σημείο στην ημερήσια διάταξη της απογευματινής συνεδρίασης της Τρίτης δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την άρνηση της πρόσβασης στα δικαστήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τους υπαλλήλους των διεθνών οργανισμών· η συζήτηση θα περατωθεί με την κατάθεση προτάσεων ψηφισμάτων.

Παρεμβαίνει ο Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, για να υποβάλει το αίτημα.

Με ΟΚ (52 υπέρ, 220 κατά, 42 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου