Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0393(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0231/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0231/2017

Συζήτηση :

PV 13/11/2017 - 14
CRE 13/11/2017 - 14

Ψηφοφορία :

PV 14/11/2017 - 5.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0424

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος

14. Εδαφικές τυπολογίες (Tercet) ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 όσον αφορά τις εδαφικές τυπολογίες (Tercet) [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

Η Iskra Mihaylova παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Andrey Novakov, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tonino Picula, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Olaf Stuger, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Franc Bogovič, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Paul Rübig και Tibor Szanyi, Esther Herranz García και Daniel Buda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς και Ελευθέριος Συναδινός.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Iskra Mihaylova.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.11.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου