Seznam 
Zápis
PDF 245kWORD 77k
Pondělí, 13. listopadu 2017 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 4.Volba místopředsedů Evropského parlamentu (lhůta pro předložení nominací)
 5.Složení Parlamentu
 6.Členství ve výborech a delegacích
 7.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 8.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 9.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 10.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 11.Předložení dokumentů
 12.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 13.Plán práce
 14.Územní typologie ***I (rozprava)
 15.Uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě ***I (rozprava)
 16.Záchrana životů: zvyšování bezpečnosti vozidel v EU (rozprava)
 17.Pronásledování křesťanů ve světě (rozprava)
 18.Ochrana pobřežních mořských stanovišť v případě druhu Posidonia oceanica (rozprava)
 19.Využívání nástrojů politiky soudržnosti v regionech k řešení demografické změny (rozprava)
 20.Akční plán v oblasti retailových finančních služeb (krátké přednesení)
 21.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 22.Pořad jednání příštího denního zasedání
 23.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání, které bylo přerušeno ve čtvrtek 26. října 2017, pokračuje.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:05.


3. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


4. Volba místopředsedů Evropského parlamentu (lhůta pro předložení nominací)

Předseda informoval, že Parlament bude volit dva nové místopředsedy, kterými budou nahrazeni Ildikó Gáll-Pelczová a Alexander Graf Lambsdorff.

Lhůta pro předložení nominací je stanovena v úterý 14. listopadu 2017 ve 20:30.

Obě hlasování se budou konat ve středu 15. listopadu ve 12:30.


5. Složení Parlamentu

Příslušné nizozemské orgány oznámily, že Cora van Nieuwenhuizen byla jmenována členkou nizozemské vlády s platností od 26. října 2017.

Příslušné estonské orgány oznámily ukončení mandátu Marju Lauristinové s platností od 6. listopadu 2017 v návaznosti na její zvolení do městského zastupitelstva města Tartu (Estonsko).

Elisabeth Köstingerová byla zvolena poslankyní rakouského národního parlamentu s platností od 9. listopadu 2017.

Parlament vzal na vědomí, že podle čl. 7 odst. 1, 2 a 3 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách jsou tyto funkce neslučitelné s funkcí poslance Evropského parlamentu a oznámil uvolnění jejich mandátů s platností od 26. října, 6., resp. 9. listopadu 2017 a informoval o této skutečnosti příslušné vnitrostátní orgány.

°
° ° °

Jutta Steinrucková se vzdala mandátu poslankyně Evropského parlamentu s platností od 1. ledna 2018.

Parlament v souladu s čl. 4 odst. 1 a 2 jednacího řádu oznámil uvolnění mandátu Jutty Steinruckové s platností od 1. ledna 2018 a informoval o této skutečnosti příslušné vnitrostátní orgány.

°
° ° °

Příslušné estonské a rakouské orgány oznámily, že Ivari Padar a Thomas Waitz, kterými jsou nahrazeny Marju Lauristinová a Ulrika Lunaceková, byli s platností od 6., resp. 10 listopadu 2017 zvoleni poslanci Evropského parlamentu.

Parlament vzal zvolení na vědomí.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Ivari Padar a Thomas Waitz v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


6. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin Verts/ALE a EFDD následující žádosti o jmenování:

výbor AFET: Michel Reimon

delegace pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou a s Kosovem: Thomas Waitz

výbor DEVE: Mireille D'Ornano, kterou je nahrazen Raymond Finch

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


7. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Výbor AGRI předal následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

oprava P7_TA(2013)0490(COR03) k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549) - (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 20. listopadu 2013 k přijetí výše uvedeného nařízení) (P7_TA(2013)0490) - (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

Podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o této opravě hlasovalo.

Oprava je po dobu trvání tohoto dílčího plenárního zasedání k dispozici na internetových stránkách Europarl.


8. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 15. listopadu 2017 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1920/2006, pokud jde o výměnu informací o nových psychoaktivních látkách, systém včasného varování před nimi a postup hodnocení jejich rizik (00026/2017/LEX - C8-0398/2017 - 2016/0261(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice (00048/2017/LEX - C8-0397/2017 - 2017/0190(COD));

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (00040/2017/LEX - C8-0392/2017 - 2017/0013(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1936/2001, (ES) č. 1984/2003 a (ES) č. 520/2007 (00031/2017/LEX - C8-0390/2017 - 2016/0187(COD));

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o systému inspekcí pro zajištění bezpečného provozu plavidel typu ro-ro pro přepravu cestujících a vysokorychlostních osobních plavidel v liniové dopravě a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES a zrušení směrnice Rady 1999/35/ES (00036/2017/LEX - C8-0378/2017 - 2016/0172(COD));

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 98/41/ES o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich (00035/2017/LEX - C8-0377/2017 - 2016/0171(COD));

- Směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě (00034/2017/LEX - C8-0376/2017 - 2016/0170(COD));

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV s cílem zahrnout do definice drogy nové psychoaktivní látky a zrušuje rozhodnutí Rady 2005/387/SVV (00051/2017/LEX - C8-0350/2017 - 2013/0304(COD)).


9. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil rozhodnutí několika výborů zahájit interinstitucionální jednání podle čl. 69c odst. 1 jednacího řádu:

—   výbor LIBE na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění) (2016/0133(COD)COM(2016)0270 – C8-0173/2016). Zpravodajka: Cecilia Wikström (A8-0345/2017);

—   výbor LIBE na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o využívání Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (2016/0407(COD)COM(2016)0881 – C8-0532/2016). Zpravodaj: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017);

—    výbor LIBE na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, o změně nařízení (EU) č. 515/2014 a o zrušení nařízení (ES) č. 1987/2006 (2016/0408(COD)COM(2016)0882 – C8-0533/2016). Zpravodaj: Carlos Coelho (A8-0347/2017);

—   výbor LIBE na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, o změně nařízení (EU) č. 515/2014 a o zrušení nařízení (ES) č. 1986/2006, rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a rozhodnutí Komise 2010/261/EU (2016/0409(COD)COM(2016)0883 – C8-0349/2016). Zpravodaj: Carlos Coelho (A8-0349/2017).

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty mohou podle čl. 69c odst. 2 jednacího řádu písemně požádat do úterý 14. listopadu 2017 do půlnoci, aby se o rozhodnutích zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutí o zahájení jednání v Parlamentu hlasovalo.

°
° ° °

Vystoupení

—   Cristian Dan Preda a Andrea Bocskor k novému zákonu o vzdělávání, který omezuje výuku v menšinových jazycích na Ukrajině (předseda oznámil, že se hned dnes večer písemně obrátí na ukrajinského prezidenta Petra Porošenka a požádá jej o objasnění ve věci respektování jazykových menšin na Ukrajině a především těch, které užívají evropské jazyky, a že své požadavky zopakuje na summitu Východního partnerství, který se bude konat příští týden);

—   Janusz Lewandowski k nedávnému zemětřesení na íránsko-irácké hranici (předseda oznámil, že již vyjádřil solidaritu a soustrast hlavám států obou zemí);

—   Lefteris Christoforou k blokování humanitární pomoci na Kypru (předseda oznámil, že požádá tureckého velvyslance o vysvětlení týkající se situace řecké menšiny v severní části Kypru).

Vystoupil Janusz Korwin-Mikke, který se znovu zmínil o situaci na Ukrajině a zmínil případ Michaila Saakašviliho.


10. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na letošním druhém květnovém, červencovém a zářijovém dílčím zasedání jsou k dispozici na internetových stránkách Europarl.


11. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech smluv o prodeji zboží online a jinými prostředky na dálku, kterou se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/22/ES a kterou se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

CULT, JURI

2) parlamentními výbory

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o integrované zemědělské statistice a o zrušení nařízení (ES) č. 1166/20081 a (EU) č. 1337/2011 (COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)) - výbor AGRI - Zpravodajka: Viorica Dăncilă (A8-0300/2017)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii (COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

- ***I Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku (COM(2016)0757 - C8-0004/2017 - 2016/0370(CNS)) - výbor ECON - Zpravodaj: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017)

- Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a ESVČ k Východnímu partnerství před summitem konaným v listopadu 2017 (2017/2130(INI)) - výbor AFET - Zpravodajové: Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o službách přeshraničního dodávání balíků (COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)) - výbor TRAN - Zpravodajka: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec Unie pro znovuusídlování a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014 (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 - 2016/0225(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Malin Björk (A8-0316/2017)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) - výbor EMPL - Zpravodajky: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) (COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Axel Voss (A8-0320/2017)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech (COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399 a (EU) 2016/1624 (COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Kinga Gál (A8-0322/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/794 za účelem zřízení evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) (N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Kinga Gál (A8-0323/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích) (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Republikou Kazachstán na straně druhé jménem Unie (12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)) - výbor AFET - Zpravodajka: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

- Zpráva o akčním plánu v oblasti retailových finančních služeb (2017/2066(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o partnerství, vztazích a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně druhé jménem Unie (15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)) - výbor AFET - Zpravodaj: Charles Tannock (A8-0327/2017)

- Zpráva o výroční zprávě týkající se činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2016 (2017/2126(INI)) - výbor PETI - Zpravodajka: Marlene Mizzi (A8-0328/2017)

- Zpráva o využívání nástrojů politiky soudržnosti v regionech k řešení demografické změny (2016/2245(INI)) - výbor REGI - Zpravodajka: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

- Zpráva na téma „Záchrana životů: zvyšování bezpečnosti vozidel v EU“ (2017/2085(INI)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

- ***I Zpráva o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (kodifikované znění) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2010/40/EU, pokud jde o dobu pro přijetí aktů v přenesené pravomoci (COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD)) - výbor TRAN - Zpravodajka: Gesine Meissner (A8-0332/2017)

- Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o partnerství, vztazích a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně druhé jménem Unie (2017/2050(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Charles Tannock (A8-0333/2017)

- Zpráva ke strategii EU-Afrika: urychlení rozvoje (2017/2083(INI)) - výbor DEVE - Zpravodaj: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

- Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé (2017/2035(INI)) - výbor AFET - Zpravodajka: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

- * Zpráva o návrhu na jmenování Karla Pinxtena členem Účetního dvora (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE)) - výbor CONT - Zpravodaj: Indrek Tarand (A8-0336/2017)

- * Zpráva o návrhu na jmenování Pietra Russa členem Účetního dvora (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE)) - výbor CONT - Zpravodaj: Indrek Tarand (A8-0337/2017)

- * Zpráva o návrhu na jmenování Hannua Takkuly členem Účetního dvora (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE)) - výbor CONT - Zpravodaj: Indrek Tarand (A8-0338/2017)

- Zpráva o boji proti nerovnostem jakožto nástroji k podpoře tvorby pracovních míst a růstu (2016/2269(INI)) - výbor EMPL - Zpravodaj: Javi López (A8-0340/2017)

- * Zpráva o návrhu na jmenování Bettiny Jakobsenové členkou Účetního dvora (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE)) - výbor CONT - Zpravodaj: Indrek Tarand (A8-0341/2017)

- * Zpráva o návrhu na jmenování Baudilia Tomého Muguruzy členem Účetního dvora (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE)) - výbor CONT - Zpravodaj: Indrek Tarand (A8-0342/2017)

- * Zpráva o návrhu na jmenování Joãa Alexandra Tavarese Gonçalvese de Figueireda členem Účetního dvora (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE)) - výbor CONT - Zpravodaj: Indrek Tarand (A8-0343/2017)

- * Zpráva o návrhu na jmenování Iliany Ivanovové členkou Účetního dvora (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE)) - výbor CONT - Zpravodaj: Indrek Tarand (A8-0344/2017)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Itálie – EGF/2017/004 IT/Almaviva) (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Daniele Viotti (A8-0346/2017).


12. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

—   (O-000076/2017), kterou pokládají Alain Cadec za výbor PECH a Adina-Ioana Vălean za výbor ENVI Komisi: Ochrana pobřežních mořských stanovišť v případě druhu Posidonia oceanica (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017);

—   (O-000065/2017), kterou pokládají Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan a Benedek Jávor za výbor ENVI Radě: Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí (EIR) (2017/2705(RSP)) (B8-0606/2017);

—   (O-000066/2017), kterou pokládají Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan a Benedek Jávor za výbor ENVI Komisi: Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí (EIR) (2017/2705(RSP)) (B8-0607/2017);

—   (O-000067/2017), kterou pokládají kterou pokládá Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor a Mireille D'Ornano za výbor ENVI Komisi: Akční plán pro přírodu, lidi a hospodářství (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017);

—   (O-000071/2017), kterou pokládá Petra Kammerevert za výbor CULT Komisi: Rok 2018 jako rok cestovního ruchu mezi EU a Čínou (2017/2846(RSP)) (B8-0609/2017);

—   (O-000082/2017), kterou pokládá Czesław Adam Siekierski za výbor AGRI Komisi: Ruský zákaz - odvětví ovoce a zeleniny v EU (2017/2950(RSP)) (B8-0610/2017).


13. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního prvního listopadového plenárního zasedání (PE 613.258/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Pondělí
Žádost skupiny ENF, aby byla jako první bod odpoledního pořadu jednání zařazena prohlášení Rady a Komise o zemětřesení v Íránu a Iráku.

Vystoupil Franz Obermayr za skupinu ENF s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost zamítl.

Žádost skupiny ENF, aby byla jako druhý bod odpoledního pořadu jednání zařazena prohlášení Rady a Komise o demonstracích s názvem „Černé pondělí“ v Jihoafrické republice.

Vystoupila Janice Atkinson za skupinu ENF s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost zamítl.

Úterý

Žádost skupiny EFDD, aby byla jako druhý bod úterního dopoledního pořadu jednání zařazena prohlášení Rady a Komise o situaci v Katalánsku. Rozprava o zprávě o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele, kterou předkládá Olga Sehnalová (A8-0077/2017) (bod 15 PDOJ), by byla odložena na odpoledne a hlasování by se konalo ve středu.

Vystoupili: James Carver za skupinu EFDD s odůvodněním žádosti a Esteban González Pons za skupinu PPE proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (65 pro, 241 proti, 31 se zdrželo).

Žádost skupiny Verts/ALE, aby byla na úterní odpolední pořad jednání zařazena prohlášení Rady a Komise o sociálním pilíři. Na závěr rozpravy by byly předloženy návrhy usnesení.

Vystoupili: Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE s odůvodněním žádosti, Maria João Rodrigues za skupinu S&D proti žádosti a s návrhem, aby se rozprava konala v prosinci, a Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, aby potvrdil svůj původní návrh.

Parlament žádost zamítl EH (113 pro, 193 proti, 15 se zdrželo).

Žádost skupiny EFDD, aby bylo jako čtvrtý bod úterního dopoledního pořadu jednání zařazeno prohlášení Komise o odmítnutí přístupu zaměstnanců mezinárodních organizací k soudům pro lidská práva. Na závěr rozpravy by byly předloženy návrhy usnesení.

Vystoupil Gerard Batten za skupinu EFDD s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (52 pro, 220 proti, 42 se zdrželo).

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.


PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně

14. Územní typologie ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1059/2003, pokud jde o územní typologie (Tercet) [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

Iskra Mihaylova uvedla zprávu.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Vystoupili: Andrey Novakov za skupinu PPE, Tonino Picula za skupinu S&D, Ruža Tomašić za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Olaf Stuger za skupinu ENF, Franc Bogovič, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Paul Rübig a Tibor Szanyi, Esther Herranz García a Daniel Buda.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias a Eleftherios Synadinos.

Vystoupily: Marianne Thyssen a Iskra Mihaylova.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.3 zápisu ze dne 14.11.2017.


15. Uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnice Rady 96/50/ES a směrnice Rady 91/672/EHS [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

Gesine Meissner uvedla zprávu.

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Vystoupili: Wim van de Camp za skupinu PPE, Claudia Țapardel za skupinu S&D, Peter van Dalen za skupinu ECR, Gabriele Preuß, Mark Demesmaeker, Bogusław Liberadzki a Evelyn Regner.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Maria Grapini a Notis Marias.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupily: Violeta Bulc a Gesine Meissner.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.4 zápisu ze dne 14.11.2017.


16. Záchrana životů: zvyšování bezpečnosti vozidel v EU (rozprava)

Zpráva na téma „Záchrana životů: zvyšování bezpečnosti vozidel v EU“ [2017/2085(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

Markus Ferber (zastupující zpravodaje) uvedl zprávu.

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Vystoupili: Wim van de Camp za skupinu PPE, Olga Sehnalová za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Dominique Riquet za skupinu ALDE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Michael Cramer za skupinu Verts/ALE, Daniela Aiuto za skupinu EFDD, Andor Deli, Lucy Anderson, Izaskun Bilbao Barandica, Jaromír Kohlíček, Deirdre Clune, Janusz Zemke, Carlos Coelho, Maria Grapini a Nicola Caputo.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Spyraki, Notis Marias, Franc Bogovič, Andrey Novakov a Stanislav Polčák.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Georgios Epitideios.

Vystoupili: Violeta Bulc a Dieter-Lebrecht Koch (zpravodaj).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.2 zápisu ze dne 14.11.2017.


17. Pronásledování křesťanů ve světě (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Pronásledování křesťanů ve světě (2017/2957(RSP))

Karmenu Vella (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Ruža Tomašić za skupinu ECR, María Teresa Giménez Barbat za skupinu ALDE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Margot Parker za skupinu EFDD, Christelle Lechevalier za skupinu ENF, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili David Coburn a Arne Gericke, György Hölvényi, Francisco Assis, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lampros Fountoulis, Anna Elżbieta Fotyga, Hannu Takkula, Franz Obermayr, Bruno Gollnisch, Andrzej Grzyb, Bas Belder, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Michèle Alliot-Marie, Branislav Škripek, Marie-Christine Arnautu, Tunne Kelam, Mirosław Piotrowski, Michaela Šojdrová, která rovněž odpovědělá na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Karol Karski, Arne Gericke, Jan Olbrycht, Notis Marias a Steven Woolfe.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lefteris Christoforou, Nicola Caputo, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Anna Záborská, Costas Mavrides a Eleftherios Synadinos.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Pavel Svoboda, Silvia Costa, Marijana Petir a Mairead McGuinness.

Vystoupil Karmenu Vella.

Rozprava skončila.


18. Ochrana pobřežních mořských stanovišť v případě druhu Posidonia oceanica (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000076/2017), kterou pokládají Alain Cadec za výbor PECH a Adina-Ioana Vălean za výbor ENVI Komisi: Ochrana pobřežních mořských stanovišť v případě druhu Posidonia oceanica (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017)

Gabriel Mato a Claudiu Ciprian Tănăsescu rozvinuli otázku.

Karmenu Vella (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: José Inácio Faria za skupinu PPE, Ricardo Serrão Santos za skupinu S&D, João Ferreira za skupinu GUE/NGL, Mireille D'Ornano za skupinu EFDD, Sylvie Goddyn za skupinu ENF, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Maria Lidia Senra Rodríguez, Rosa D'Amato, Dubravka Šuica, Nicola Caputo a Stefan Eck.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupil Karmenu Vella.

Rozprava skončila.


19. Využívání nástrojů politiky soudržnosti v regionech k řešení demografické změny (rozprava)

Zpráva o využívání nástrojů politiky soudržnosti v regionech k řešení demografické změny [2016/2245(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

Iratxe García Pérez uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Julie Ward, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Rosa D'Amato, Georgios Epitideios, Anna Záborská, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Andrey Novakov, Sergio Gutiérrez Prieto a Janusz Korwin-Mikke.

Vystoupily: Corina Crețu (členka Komise) a Iratxe García Pérez k výrokům, které pronesl Janusz Korwin-Mikke (předsedající vzal tuto skutečnost na vědomí).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.6 zápisu ze dne 14.11.2017.


20. Akční plán v oblasti retailových finančních služeb (krátké přednesení)

Zpráva o akčním plánu v oblasti retailových finančních služeb [2017/2066(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

Olle Ludvigsson uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Romana Tomc a Marisa Matias.

Vystoupila Corina Crețu (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.7 zápisu ze dne 14.11.2017.


21. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mihai Ţurcanu, John Howarth, Andrejs Mamikins, Mark Demesmaeker, Ramon Tremosa i Balcells, Josu Juaristi Abaunz, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Romana Tomc, Emilian Pavel, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Josep-Maria Terricabras, Michaela Šojdrová, Alex Mayer, Angel Dzhambazki, Jasenko Selimovic, Marisa Matias, Jordi Solé, Tomáš Zdechovský, Rory Palmer, Arne Gericke, Takis Hadjigeorgiou, Deirdre Clune, Julie Ward a Stanislav Polčák.


22. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 613.258/OJMA).


23. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:28.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Mosca, Punset, Rivasi, Tamburrano, Wieland, Żółtek

Právní upozornění - Ochrana soukromí