Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 243kWORD 77k
Maanantai 13. marraskuuta 2017 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Euroopan parlamentin varapuhemiesten vaali (ehdokasasettelujen määräaika)
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 7.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 8.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 9.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 10.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 13.Käsittelyjärjestys
 14.Alueelliset typologiat ***I (keskustelu)
 15.Ammattipätevyyksien tunnustaminen sisävesiliikenteen alalla ***I (keskustelu)
 16.Ihmishenkien säästäminen EU:ssa autojen turvallisuutta parantamalla (keskustelu)
 17.Kristittyjen vaino eri puolilla maailmaa (keskustelu)
 18.Rannikkomerialueiden luontotyyppien suojelu: esimerkkinä Posidonia oceanica -meriheinä (keskustelu)
 19.Alueiden käyttöön ottamat koheesiopolitiikan välineet väestörakenteen muutokseen varautumiseksi (keskustelu)
 20.Vähittäisrahoituspalveluja koskeva toimintasuunnitelma (lyhyt esittely)
 21.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 22.Seuraavan istunnon esityslista
 23.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Torstaina 26. lokakuuta 2017 keskeytetty istuntokausi avattiin uudelleen.


2. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 17.05.


3. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


4. Euroopan parlamentin varapuhemiesten vaali (ehdokasasettelujen määräaika)

Puhemies ilmoitti, että parlamentti valitsee kaksi uutta varapuhemiestä Ildikó Gáll-Pelczin ja Alexander Graf Lambsdorffin tilalle.

Ehdokasasettelujen määräaika on tiistaina 14. marraskuuta 2017 klo 20.30.

Äänestykset toimitetaan keskiviikkona 15. marraskuuta klo 12.30.


5. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Alankomaiden viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Cora van Nieuwenhuizen on nimitetty hallituksen jäseneksi 26. lokakuuta 2017 alkaen.

Toimivaltaiset Viron viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Marju Lauristinin toimikausi päättyi 6. marraskuuta 2017 hänen Tartun (Viro) kaupunginvaltuustoon valintansa johdosta.

Elisabeth Köstinger on valittu Itävallan kansallisen parlamentin jäseneksi 9. marraskuuta 2017 alkaen.

Koska nämä tehtävät ovat Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 7 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti ristiriidassa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa, parlamentti totesi edustajantointen vapautuneen 26. lokakuuta, 6 marraskuuta ja 9. marraskuuta 2017 alkaen ja antaa siitä tiedon toimivaltaisille jäsenvaltioiden viranomaisille.

°
° ° °

Jutta Steinruck on ilmoittanut eroavansa Euroopan parlamentin jäsenen toimesta 1. tammikuuta 2018 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti parlamentti totesi Jutta Steinruckin edustajantoimen vapautuneen 1. tammikuuta 2018 ja antaa asiasta tiedon toimivaltaisille jäsenvaltion viranomaisille.

°
° ° °

Toimivaltaiset Viron ja Itävallan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Ivari Padar ja Thomas Waitz on nimitetty parlamentin jäseniksi Marju Lauristinin ja Ulrike Lunacekavecin tilalle 6. marraskuuta 2017 ja 10. marraskuuta 2017 alkaen.

Parlamentti merkitsi asian tiedoksi.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenten valtakirjoja ei ole tarkastettu tai niitä koskevia muistutuksia ratkaistu, Ivari Padar ja Thomas Waitz osallistuvat parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että he ovat tätä ennen ilmoittaneet, ettei heillä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


6. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut Verts/ALE- ja EFDD-ryhmiltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

AFET-valiokunta: Michel Reimon

suhteista Bosnia ja Hertsegovinaan ja Kosovoon vastaava valtuuskunta: Thomas Waitz

DEVE-valiokunta: Raymond Finchin tilalle Mireille D'Ornano

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


7. Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)

AGRI-valiokunta on välittänyt seuraavan oikaisun Euroopan parlamentin hyväksymään tekstiin:

Oikaisu P7_TA(2013)0490(COR03) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549) (ensimmäisessä käsittelyssä 20. marraskuuta 2013 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun asetuksen antamiseksi) (P7_TA(2013)0490) (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD)).

Työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohdan mukaisesti tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyydä 24 tunnin kuluessa, että asiasta äänestetään.

Oikaisu on saatavilla Europarl-verkkosivustolla tämän istuntojakson ajan.


8. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 15. marraskuuta 2017 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EY) N:o 1920/2006 muuttamisesta uusia psykoaktiivisia aineita koskevan tiedonvaihdon, varhaisen varoituksen järjestelmän ja riskinarviointimenettelyn osalta (00026/2017/LEX - C8-0398/2017 - 2016/0261(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen (EU) N:o 1380/2013 muuttamisesta (00048/2017/LEX - C8-0397/2017 - 2017/0190(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun direktiivin 2011/65/EU muuttamisesta (00040/2017/LEX - C8-0392/2017 - 2017/0013(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) yleissopimusalueella sovellettavista hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteistä sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 1936/2001, (EY) N:o 1984/2003 ja (EY) N:o 520/2007 muuttamisesta (00031/2017/LEX - C8-0390/2017 - 2016/0187(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tarkastusjärjestelmästä säännöllisen ro ro matkustaja-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 1999/35/EY kumoamisesta (00036/2017/LEX - C8-0378/2017 - 2016/0172(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yhteisön jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinnistä annetun neuvoston direktiivin 98/41/EY ja jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/65/EU muuttamisesta (00035/2017/LEX - C8-0377/2017 - 2016/0171(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annetun direktiivin 2009/45/EY muuttamisesta (00034/2017/LEX - C8-0376/2017 - 2016/0170(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi neuvoston puitepäätöksen 2004/757/YOS muuttamisesta uusien psykoaktiivisten aineiden sisällyttämiseksi huumausaineen määritelmään ja neuvoston päätöksen 2005/387/YOS kumoamisesta (00051/2017/LEX - C8-0350/2017 - 2013/0304(COD)).


9. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti valiokuntien tekemistä päätöksistä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 1 kohdan mukaisesti seuraavien mietintöjen pohjalta:

—   LIBE-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta (uudelleenlaadittu teksti) (2016/0133(COD)COM(2016)0270 – C8-0173/2016). Esittelijä: Cecilia Wikström (A8-0345/2017)

—   LIBE-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin tietojärjestelmän käytöstä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamisessa (2016/0407(COD)COM(2016)0881 – C8-0532/2016). Esittelijä: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017)

—   LIBE-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä rajatarkastuksissa, asetuksen (EU) N:o 515/2014 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1987/2006 kumoamisesta (2016/0408(COD)COM(2016)0882 – C8-0533/2016). Esittelijä: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

—   LIBE-valiokunta: mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin tietojärjestelmän (SIS) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä poliisiyhteistyössä ja rikosasioissa tehtävässä oikeudellisessa yhteistyössä, asetuksen (EU) N:o 515/2014 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 1986/2006, neuvoston päätöksen 2007/533/YOS ja komission päätöksen 2010/261/EU kumoamisesta (2016/0409(COD)COM(2016)0883 – C8-0349/2016). Esittelijä: Carlos Coelho (A8-0349/2017).

Työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voivat ennen keskiyötä tiistaina 14. marraskuuta 2017 esittää kirjallisen pyynnön siitä, että päätöksistä aloittaa neuvottelut äänestetään.

Neuvottelut voidaan aloittaa koska tahansa sen jälkeen, kun tämä määräaika on päättynyt eikä pyyntöä toimittaa parlamentissa äänestys neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä ole esitetty.

°
° ° °

Puheenvuorot:

—   Cristian Dan Preda ja Andrea Bocskor uudesta koulutuslaista, joka rajoittaa vähemmistökielten opetusta Ukrainassa (puhemies ilmoitti, että hän aikoo jo tänä iltana pyytää Ukrainan presidentiltä Petro Porošenkolta kirjallisesti selvennystä Ukrainan kielivähemmistöjen ja erityisesti eurooppalaisia kieliä puhuvien vähemmistöjen oikeuksien kunnioittamisen osalta ja että hän aikoo toistaa tämän pyynnön itäisen kumppanuuden huippukokouksessa ensi viikolla)

—   Janusz Lewandowski äskettäisestä maanjäristyksestä Iranin ja Irakin rajalla (puhemies ilmoitti välittäneensä jo surunvalittelunsa ja myötätuntonsa näiden maiden valtionpäämiehille)

—   Lefteris Christoforou humanitaarisen avun toimitusten keskeyttämisestä Kyproksella (puhemies vakuutti aikovansa pyytää Turkin suurlähettiläältä lisätietoja Kyproksen pohjoisosan kreikkalaisvähemmistön tilanteesta).

Janusz Korwin-Mikke käytti puheenvuoron ja palasi Ukrainan tilanteeseen sekä nosti esille Mihail Saakašvilin tapauksen.


10. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitukset toimista, joihin on ryhdytty parlamentin toukokuun II, heinäkuun ja syyskuun 2017 istuntojakson aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, ovat saatavilla Europarl-verkkosivustolla.


11. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyistä tavarakauppaa koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY kumoamisesta (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

CULT, JURI

2) parlamentin valiokunnilta:

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi integroiduista maatilatilastoista sekä asetusten (EY) N:o 1166/2008 ja (EU) N:o 1337/2011 kumoamisesta (COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Viorica Dăncilă (A8-0300/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta kattamattomien velkainstrumenttien maksukyvyttömyyttä koskevaan ensisijaisuusjärjestykseen sijoittamisen osalta (COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen perustamisesta (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY ja direktiivin 2009/132/EY muuttamisesta palvelujen suorituksia ja tavaroiden etämyyntiä koskevien tiettyjen arvonlisäverovelvoitteiden osalta (COM(2016)0757 - C8-0004/2017 - 2016/0370(CNS)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017)

- Mietintö Euroopan parlamentin suosituksista neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle itäisestä kumppanuudesta ennen marraskuussa 2017 pidettävää huippukokousta (2017/2130(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijät: Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajatylittävistä pakettipalveluista (COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin uudelleensijoittamiskehyksen käyttöönotosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 - 2016/0225(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Malin Björk (A8-0316/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY muuttamisesta (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) - EMPL-valiokunta - Esittelijät: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastosta (Eurojust) (COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Axel Voss (A8-0320/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta annetun direktiivin 2003/59/EY ja ajokorteista annetun direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta (COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 515/2014, (EU) 2016/399 ja (EU) 2016/1624 muuttamisesta (COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Kinga Gál (A8-0322/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/794 muuttamisesta EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamiseksi (N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Kinga Gál (A8-0323/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksityiselämän kunnioittamisesta ja henkilötietojen suojasta sähköisessä viestinnässä ja direktiivin 2002/58/EY kumoamisesta (sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus) (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan tehostetun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä unionin puolesta (12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

- Mietintö vähittäisrahoituspalveluja koskevasta toimintasuunnitelmasta 2017/2066(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin suhteita ja yhteistyötä koskevan kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta (15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Charles Tannock (A8-0327/2017)

- Mietintö Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2016 (2017/2126(INI)) - PETI-valiokunta - Esittelijä: Marlene Mizzi (A8-0328/2017)

- Mietintö alueiden käyttöön ottamista koheesiopolitiikan välineistä väestörakenteen muutokseen varautumiseksi (2016/2245(INI)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

- Mietintö ihmishenkien säästämisestä EU:ssa autojen turvallisuutta parantamalla 2017/2085(INI)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

- ***I Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ylimääräisten tullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa (kodifikaatio) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi direktiivin 2010/40/EU muuttamisesta delegoitujen säädösten antamisajan osalta (COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Gesine Meissner (A8-0332/2017)

- Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin suhteita ja yhteistyötä koskevan kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta (2017/2050(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Charles Tannock (A8-0333/2017)

- Mietintö EU:n Afrikka-strategiasta: kehityksen vauhdittaminen (2017/2083(INI)) - DEVE-valiokunta - Esittelijä: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

- Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan tehostetun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä unionin puolesta (2017/2035(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

- * Mietintö ehdotuksesta nimittää Karel Pinxten tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Indrek Tarand (A8-0336/2017)

- * Mietintö ehdotuksesta nimittää Pietro Russo tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Indrek Tarand (A8-0337/2017)

- * Mietintö ehdotuksesta nimittää Hannu Takkula tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Indrek Tarand (A8-0338/2017)

- Mietintö eriarvoisuuden torjunnasta työpaikkojen luontia ja kasvua edistävänä tekijänä (2016/2269(INI)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Javi López (A8-0340/2017)

- * Mietintö ehdotuksesta nimittää Bettina Jakobsen tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Indrek Tarand (A8-0341/2017)

- * Mietintö ehdotuksesta nimittää Baudilio Tomé Muguruza tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Indrek Tarand (A8-0342/2017)

- * Mietintö ehdotuksesta nimittää João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Indrek Tarand (A8-0343/2017)

- * Mietintö ehdotuksesta nimittää Iliana Ivanova tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Indrek Tarand (A8-0344/2017)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Italian hakemus – EGF/2017/004 IT/Almaviva) (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Daniele Viotti (A8-0346/2017)


12. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

—   (O-000076/2017) Alain Cadec PECH-valiokunnan puolesta ja Adina-Ioana Vălean ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Rannikkomerialueiden luontotyyppien suojelu: esimerkkinä Posidonia oceanica -meriheinä (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017)

—   (O-000065/2017) Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan ja Benedek Jávor ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi (2017/2705(RSP)) (B8-0606/2017)

—   (O-000066/2017) Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan ja Benedek Jávor ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi (2017/2705(RSP)) (B8-0607/2017)

—   (O-000067/2017) Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor ja Mireille D'Ornano ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Toimintasuunnitelma luontoa, ihmisiä ja taloutta varten (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017)

—   (O-000071/2017) Petra Kammerevert CULT-valiokunnan puolesta komissiolle: EU:n ja Kiinan matkailun teemavuosi 2018 (2017/2846(RSP)) (B8-0609/2017)

—   (O-000082/2017) Czesław Adam Siekierski AGRI-valiokunnan puolesta komissiolle: Venäjän asettama tuontikielto ja EU:n hedelmä- ja vihannesala (2017/2950(RSP)) (B8-0610/2017).


13. Käsittelyjärjestys

Marraskuun I 2017 (PE 613.258/PDOJ) istuntojen lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Maanantai


ENF-ryhmä on pyytänyt, että iltapäivän esityslistan ensimmäiseksi kohdaksi lisätään neuvoston ja komission julkilausumat maanjäristyksestä Iranissa ja Irakissa.

Franz Obermayr käytti puheenvuoron ENF-ryhmän puolesta ja esitteli pyynnön.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

ENF-ryhmä on pyytänyt, että iltapäivän esityslistan toiseksi kohdaksi otetaan neuvoston ja komission julkilausumat aiheesta ”Mustan maanantain mieliosoitukset Etelä-Afrikassa”.

Janice Atkinson käytti puheenvuoron ENF-ryhmän puolesta ja esitteli pyynnön.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

Tiistai

EFDD-ryhmä on pyytänyt, että tiistaiaamun esityslistalle lisätään toiseksi kohdaksi neuvoston ja komission julkilausumat Katalonian tilanteesta. Tämän johdosta keskustelu Olga Sehnalován mietinnöstä ”Kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyö” - A8-0077/2017 (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 15) siirrettäisiin iltapäivään ja siitä äänestettäisiin keskiviikkona.

Puheenvuorot: James Carver, joka esitteli pyynnön EFDD-ryhmän puolesta, ja Esteban González Pons, joka vastusti pyyntöä PPE-ryhmän puolesta.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (65 puolesta, 241 vastaan, 31 tyhjää).

Verts/ALE-ryhmä on pyytänyt, että tiistai-iltapäivän esityslistalle otetaan neuvoston ja komission julkilausumat sosiaalisesta pilarista. Keskustelun päätteeksi jätettäisiin päätöslauselmaesityksiä.

Puheenvuorot: Philippe Lamberts, joka esitteli pyynnön Verts/ALE-ryhmän puolesta, Maria João Rodrigues, joka vastusti pyyntöä S&D-ryhmän puolesta ja ehdotti, että keskustelu järjestetään joulukuussa, ja Verts/ALE-ryhmän puolesta Philippe Lamberts, joka totesi pysyvänsä alkuperäisessä ehdotuksessaan.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (113 puolesta, 193 vastaan, 15 tyhjää).

EFDD-ryhmä on pyytänyt, että tiistai-iltapäivän esityslistalle lisätään neljänneksi kohdaksi komission julkilausuma aiheesta ”Kansainvälisten järjestöjen työntekijöiltä puuttuva oikeus vedota ihmisoikeustuomioistuimiin” ja että keskustelun päätteeksi jätettäisiin päätöslauselmaesityksiä.

Gerard Batten käytti puheenvuoron EFDD-ryhmän puolesta ja esitteli pyynnön.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (52 puolesta, 220 vastaan, 42 tyhjää).

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT

14. Alueelliset typologiat ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttamisesta alueellisten typologioiden (Tercet) osalta [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

Iskra Mihaylova esitteli mietinnön.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Andrey Novakov PPE-ryhmän puolesta, Tonino Picula S&D-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Olaf Stuger ENF-ryhmän puolesta, Franc Bogovič, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Paul Rübig ja Tibor Szanyi, Esther Herranz García ja Daniel Buda.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias ja Eleftherios Synadinos.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Iskra Mihaylova.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.11.2017, kohta 5.3.


15. Ammattipätevyyksien tunnustaminen sisävesiliikenteen alalla ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ammattipätevyyksien tunnustamisesta sisävesiliikenteen alalla sekä neuvoston direktiivin 96/50/EY ja neuvoston direktiivin 91/672/ETY kumoamisesta [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

Gesine Meissner esitteli mietinnön.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Wim van de Camp PPE-ryhmän puolesta, Claudia Țapardel S&D-ryhmän puolesta, Peter van Dalen ECR-ryhmän puolesta, Gabriele Preuß, Mark Demesmaeker, Bogusław Liberadzki ja Evelyn Regner.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Maria Grapini ja Notis Marias.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Violeta Bulc ja Gesine Meissner.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.11.2017, kohta 5.4.


16. Ihmishenkien säästäminen EU:ssa autojen turvallisuutta parantamalla (keskustelu)

Mietintö ihmishenkien säästämisestä EU:ssa autojen turvallisuutta parantamalla [2017/2085(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

Markus Ferber (esittelijän sijainen) esitteli mietinnön.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Wim van de Camp PPE-ryhmän puolesta, Olga Sehnalová S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Dominique Riquet ALDE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michael Cramer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Daniela Aiuto EFDD-ryhmän puolesta, Andor Deli, Lucy Anderson, Izaskun Bilbao Barandica, Jaromír Kohlíček, Deirdre Clune, Janusz Zemke, Carlos Coelho, Maria Grapini ja Nicola Caputo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Spyraki, Notis Marias, Franc Bogovič, Andrey Novakov ja Stanislav Polčák.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Violeta Bulc ja Dieter-Lebrecht Koch (esittelijä).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.11.2017, kohta 5.2.


17. Kristittyjen vaino eri puolilla maailmaa (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Kristittyjen vaino eri puolilla maailmaa (2017/2957(RSP))

Karmenu Vella (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, María Teresa Giménez Barbat ALDE-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Margot Parker EFDD-ryhmän puolesta, Christelle Lechevalier ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla David Coburn ja Arne Gericke, György Hölvényi, Francisco Assis, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lampros Fountoulis, Anna Elżbieta Fotyga, Hannu Takkula, Franz Obermayr, Bruno Gollnisch, Andrzej Grzyb, Bas Belder, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Michèle Alliot-Marie, Branislav Škripek, Marie-Christine Arnautu, Tunne Kelam, Mirosław Piotrowski, Michaela Šojdrová, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Karol Karski, Arne Gericke, Jan Olbrycht, Notis Marias ja Steven Woolfe.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Lefteris Christoforou, Nicola Caputo, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Anna Záborská, Costas Mavrides ja Eleftherios Synadinos.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Pavel Svoboda, Silvia Costa, Marijana Petir ja Mairead McGuinness.

Karmenu Vella käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. Rannikkomerialueiden luontotyyppien suojelu: esimerkkinä Posidonia oceanica -meriheinä (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000076/2017) – Alain Cadec PECH-valiokunnan puolesta ja Adina-Ioana Vălean ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Rannikkomerialueiden luontotyyppien suojelu: esimerkkinä Posidonia oceanica -meriheinä (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017)

Gabriel Mato ja Claudiu Ciprian Tănăsescu esittelivät kysymyksen.

Karmenu Vella (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: José Inácio Faria PPE-ryhmän puolesta, Ricardo Serrão Santos S&D-ryhmän puolesta, João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mireille D'Ornano EFDD-ryhmän puolesta, Sylvie Goddyn ENF-ryhmän puolesta, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Maria Lidia Senra Rodríguez, Rosa D'Amato, Dubravka Šuica, Nicola Caputo ja Stefan Eck.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias.

Karmenu Vella käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


19. Alueiden käyttöön ottamat koheesiopolitiikan välineet väestörakenteen muutokseen varautumiseksi (keskustelu)

Mietintö alueiden käyttöön ottamat koheesiopolitiikan välineet väestörakenteen muutokseen varautumiseksi [2016/2245(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

Iratxe García Pérez esitteli mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Julie Ward, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Rosa D'Amato, Georgios Epitideios, Anna Záborská, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Andrey Novakov, Sergio Gutiérrez Prieto ja Janusz Korwin-Mikke.

Puheenvuorot: Corina Crețu (komission jäsen) ja Iratxe García Pérez Janusz Korwin-Mikken puheenvuorosta (puhemies merkitsi asian tiedoksi).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.11.2017, kohta 5.6.


20. Vähittäisrahoituspalveluja koskeva toimintasuunnitelma (lyhyt esittely)

Mietintö vähittäisrahoituspalveluja koskevasta toimintasuunnitelmasta [2017/2066(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

Olle Ludvigsson esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Romana Tomc ja Marisa Matias.

Corina Crețu (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.11.2017, kohta 5.7.


21. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mihai Ţurcanu, John Howarth, Andrejs Mamikins, Mark Demesmaeker, Ramon Tremosa i Balcells, Josu Juaristi Abaunz, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Romana Tomc, Emilian Pavel, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Josep-Maria Terricabras, Michaela Šojdrová, Alex Mayer, Angel Dzhambazki, Jasenko Selimovic, Marisa Matias, Jordi Solé, Tomáš Zdechovský, Rory Palmer, Arne Gericke, Takis Hadjigeorgiou, Deirdre Clune, Julie Ward ja Stanislav Polčák.


22. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 613.258/OJMA).


23. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.28.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Mosca, Punset, Rivasi, Tamburrano, Wieland, Żółtek

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö