Indeks 
Zapisnik
PDF 243kWORD 77k
Ponedjeljak, 13. studenog 2017. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 4.Izbor potpredsjednika Europskog parlamenta (rok za podnošenje kandidatura)
 5.Sastav Parlamenta
 6.Sastav odbora i izaslanstava
 7.Ispravak (članak 231. Poslovnika)
 8.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 9.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)
 10.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta
 11.Podnošenje dokumenata
 12.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 13.Plan rada
 14.Prostorne tipologije ***I (rasprava)
 15.Priznavanje stručnih kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi ***I (rasprava)
 16.Spašavanje života: poboljšanje sigurnosti automobila u EU-u (rasprava)
 17.Progon kršćana u svijetu (rasprava)
 18.Zaštita priobalnih morskih staništa: slučaj Posidonije oceanice (rasprava)
 19.Uvođenje instrumenata kohezijske politike po regijama kako bi se odgovorilo na demografske promjene (rasprava)
 20.Akcijski plan o maloprodajnim financijskim uslugama (kratko predstavljanje)
 21.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 22.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 23.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Nastavlja se zasjedanje koje je prekinuto u četvrtak 26. listopada 2017.


2. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 17:05.


3. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


4. Izbor potpredsjednika Europskog parlamenta (rok za podnošenje kandidatura)

Predsjednik je obavijestio da će Parlament izabrati dvoje novih potpredsjednika koji će zamijeniti Ildikó Gáll-Pelcz i Alexandra Graf Lambsdorffa.

Rok za podnošenje kandidatura je utorak 14. studenog 2017. u 20:30.

Glasovanja će se održati u srijedu 15. studenog u 12:30.


5. Sastav Parlamenta

Nadležna tijela u Nizozemskoj obavijestila su da je Cora van Nieuwenhuizen imenovana članicom Vlade s učinkom od 26. listopada 2017.

Nadležna tijela u Estoniji obavijestila su o prekidu mandata Marju Lauristin s učinkom od 6. studenog 2017., slijedom njezinog izbora u općinsko vijeće u Tartuu (Estonija).

Elisabeth Köstinger izabrana je za zastupnicu u nacionalni parlament Austrije s učinkom od 9. studenog 2017.

Parlament prima na znanje da su, u skladu s člankom 7. stavcima 1. 2. i 3. Akta o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima, te dužnosti nespojive s dužnostima zastupnika u Europskom parlamentu i objavljuje slobodna zastupnička mjesta s učinkom od 26. listopada, odnosno od 6. i 9. studenog 2017. te o tome obavještava nadležna nacionalna tijela.

°
° ° °

Jutta Steinruck podnijela je ostavku na zastupničko mjesto u Europskom parlamentu s učinkom od 1. siječnja 2018.

U skladu s člankom 4. stavcima 1. i 2. Poslovnika, Parlament objavljuje slobodno zastupničko mjesto Jutte Steinruck s učinkom od 1. siječnja 2018. i o tome obavještava nadležna nacionalna tijela.

°
° ° °

Nadležna tijela u Estoniji i Austriji obavijestila su o izboru u Europski parlament Ivara Padara i Thomasa Waitza s učinkom od 6. studenog, odnosno 10. studenog 2017., kao zamjena za Marju Lauristin, odnosno Ulrike Lunacek.

Parlament prima njihov izbor na znanje.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjere valjanosti zastupničkih mandata ili donese odluka o mogućem sporu Ivari Padar i Thomas Waitz sudjeluju na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja im uz to pripadaju pod uvjetom da su prethodno izjavili da ne obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću zastupnika u Europskom parlamentu.


6. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od klubova zastupnika Verts/ALE-a i EFDD-a primio sljedeće zahtjeve za imenovanje:

Odbor AFET: Michel Reimon

Izaslanstvo za odnose s Bosnom i Hercegovinom i Kosovom: Thomas Waitz

Odbor DEVE: Mireille D'Ornano umjesto Raymonda Fincha

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


7. Ispravak (članak 231. Poslovnika)

Odbor AGRI dostavio je sljedeći ispravak teksta koji je Europski parlament usvojio:

Ispravak P7_TA(2013)0490(COR03) Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (SL L 347, 20.12.2013., str. 549.) - (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 20. studenoga 2013. radi donošenja gore navedene Uredbe (P7_TA(2013)0490)) - (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

U skladu s člankom 231. stavkom 4. Poslovnika smatra se da je ispravak prihvaćen, osim ako klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika u roku od 24 sata ne zatraže glasovanje o ispravku.

Ispravak je dostupan na internetskoj stranici Europarl za vrijeme trajanja ove sjednice.


8. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu 15. studenog 2017. potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1920/2006 u pogledu razmjene informacija i sustava ranog upozoravanja o novim psihoaktivnim tvarima te o postupku procjene njihovog rizika (00026/2017/LEX - C8-0398/2017 - 2016/0261(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1380/2013 o zajedničkoj ribarstvenoj politici (00048/2017/LEX - C8-0397/2017 - 2017/0190(COD));

- Direktiva Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2011/65/EU o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (00040/2017/LEX - C8-0392/2017 - 2017/0013(COD));

- Uredba Europskog Parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjivih na području primjene Konvencije Međunarodne komisije za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT) i o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1936/2001, (EZ) br. 1984/2003 i (EZ) br. 520/2007 (00031/2017/LEX - C8-0390/2017 - 2016/0187(COD));

- Direktiva europskog Parlamenta i Vijeća o sustavu inspekcijskih pregleda radi sigurnog obavljanja linijske plovidbe ro-ro putničkih brodova i brzih putničkih plovila, o izmjeni Direktive 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o nadzoru države luke i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 1999/35/EZ (00036/2017/LEX - C8-0378/2017 - 2016/0172(COD));

- Direktiva europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 98/41/EZ o upisu osoba koje putuju putničkim brodovima koji plove prema lukama ili iz luka država članica Zajednice i Direktive 2010/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o službenom postupku prijave za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica (00035/2017/LEX - C8-0377/2017 - 2016/0171(COD));

- Direktiva europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/45/EZ o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove (00034/2017/LEX - C8-0376/2017 - 2016/0170(COD));

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2004/757/PUP kako bi se nove psihoaktivne tvari obuhvatile definicijom „droge” te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2005/387/PUP (00051/2017/LEX - C8-0350/2017 - 2013/0304(COD)).


9. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika)

Predsjednik objavljuje odluke nekoliko odbora o stupanju u međuinstitucijske pregovore, u skladu s člankom 69.c stavkom 1. Poslovnika:

—   Odbor LIBE, na temelju izvješća o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (preinaka) (2016/0133(COD)COM(2016)0270 – C8-0173/2016). Izvjestiteljica: Cecilia Wikström (A8-0345/2017)

—   Odbor LIBE, na temelju izvješća o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o upotrebi Schengenskog informacijskog sustava za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (2016/0407(COD)COM(2016)0881 – C8-0532/2016). Izvjestitelj: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017);

—    Odbor LIBE, na temelju izvješća o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području graničnih kontrola te o izmjeni Uredbe (EU) br. 515/2014 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1987/2006 (2016/0408(COD)COM(2016)0882 – C8-0533/2016). Izvjestitelj: Carlos Coelho (A8-0347/2017);

—   Odbor LIBE, na temelju izvješća o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području policijske suradnje i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima, izmjeni Uredbe (EU) br. 515/2014 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1986/2006, Odluke Vijeća 2007/533/PUP i Odluke Komisije 2010/261/EU (2016/0409(COD)COM(2016)0883 – C8-0349/2016). Izvjestitelj: Carlos Coelho (A8-0349/2017).

U skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika, zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag mogu u pisanom obliku zatražiti, prije ponoći u utorak 14. studenog 2017., da se glasuje o odluci odbora o stupanju u pregovore

Pregovori mogu započeti bilo kada nakon isteka tog roka ako nije podnesen zahtjev da se o odluci o stupanju u pregovore glasuje u Parlamentu.

°
° ° °

Govorili su:

—   Cristian Dan Preda i Andrea Bocskor, o novom zakonu o obrazovanju kojim se ograničava obrazovanje na manjinskim jezicima u Ukrajini (predsjednik je priopćio da će već te večeri pismeno kontaktirati ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka i od njega zatražiti razjašnjenja o poštovanju jezičnih manjina u Ukrajini, posebno onih koje govore europskim jezicima, te je obavijestio da će ponoviti ove zahtjeve na sastanak na vrhu Istočnog partnerstva sljedećeg tjedna);

—    Janusz Lewandowski o nedavnom potresu na granici između Irana i Iraka (predsjednik je izjavio da je već prenio izraze solidarnosti i sućuti čelnicima tih dviju država);

—   Lefteris Christoforou, o blokadi humanutarne pomoći na Cipru (predsjednik je potvrdio da će zatražiti objašnjena od turskog ambasadora o položaju grčke manjine u Sjevernom Cipru).

Govorio je Janusz Korwin-Mikke koji je podjsetio na stanje u Ukrajini i na slučaj Mihaila Sakašvilija.


10. Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacije Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju stajališta i rezolucija koje je usvojio Europski parlament tijekom drugog mjesečnog zasjedanja u svibnju te mjesečnih zasjedanja u srpnju i rujnu 2017. dostupne su na internetskoj stranici Europarl.


11. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Izmijenjeni Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima ugovora o prodaji robe na internetu i drugoj prodaji robe na daljinu, izmjeni Uredbe (EZ) br.2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 2009/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

CULT, JURI

2) odbora

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o integriranoj statistici na razini poljoprivrednih gospodarstava i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1166/2008 i (EU) br. 1337/2011 (COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)) – odbor AGRI - izvjestiteljica : Viorica Dăncilă (A8-0300/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu rangiranja neosiguranih dužničkih instrumenata u insolvencijskoj hijerarhiji (COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)) – odbor ECON - izvjestitelj: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD)) – odbor ITRE - izvjestitelj: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

- * Izvješće o prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ i Direktive 2009/132/EZ u pogledu određenih obveza poreza na dodanu vrijednost za isporuke usluga i prodaju robe na daljinu (COM(2016)0757 - C8-0004/2017 - 2016/0370(CNS)) – odbor ECON - izvjestiteljica: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017)

- Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i Europskoj službi za vanjsko djelovanje o Istočnom partnerstvu uoči sastanka na vrhu u studenome 2017. (2017/2130(INI)) – odbor AFET - izvjestitelji: Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)) – odbor LIBE - izvjestiteljica: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama prekogranične dostave paketa (COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)) – odbor TRAN - izvjestiteljica: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira Unije za preseljenje i izmjeni Uredbe (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 - 2016/0225(COD)) – odbor LIBE - izvjestiteljica: Malin Björk (A8-0316/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) – odbor EMPL - izvjestiteljica: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) (COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)) – odbor LIBE - izvjestitelj: Axel Voss (A8-0320/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/59/EZ o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika i Direktive 2006/126/EZ o vozačkim dozvolama (COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD)) – odbor TRAN - izvjestitelj: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/399 i (EU) 2016/1624 (COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)) – odbor LIBE - izvjestiteljica: Kinga Gál (A8-0322/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/794 u svrhu uspostave europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) (N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)) – odbor LIBE - izvjestiteljica: Kinga Gál (A8-0323/2017)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o poštovanju privatnog života i zaštiti osobnih podataka u elektroničkim komunikacijama te stavljanju izvan snage Direktive 2002/58/EZ (Uredba o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD)) – odbor LIBE - izvjestitelj: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o pojačanom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kazahstana, s druge strane (12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)) – odbor AFET - izvjestiteljica: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

- Izvješće o akcijskom planu o maloprodajnim financijskim uslugama (2017/2066(INI)) – odbor ECON - izvjestitelj: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o partnerstvu o odnosima i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Novog Zelanda, s druge strane (15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)) – odbor AFET - izvjestitelj: Charles Tannock (A8-0327/2017)

- Izvješće o godišnjem izvješću o djelovanju Europskog ombudsmana tijekom 2016. godine (2017/2126(INI)) - odbor PETI - izvjestiteljica: Marlene Mizzi (A8-0328/2017)

- Izvješće o uvođenju instrumenata kohezijske politike po regijama kako bi se odgovorilo na demografske promjene (2016/2245(INI)) – odbor REGI - izvjestiteljica: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

- Izvješće o temi „Spašavanje života: poboljšanje sigurnosti automobila u EU-uˮ (2017/2085(INI)) – odbor TRAN - izvjestitelj: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

- ***I Izvješće o izmijenjenom Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o dodatnim carinama na uvoze određenih proizvoda podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država (kodificirani tekst) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)) – odbor JURI - izvjestitelj: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2010/40/EU u pogledu razdoblja za donošenje delegiranih akata (COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD)) – odbor TRAN - izvjestiteljica: Gesine Meissner (A8-0332/2017)

- Izvješće koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, sporazuma o partnerstvu o odnosima i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Novog Zelanda, s druge strane (2017/2050(INI)) - odbor AFET - izvjestitelj: Charles Tannock (A8-0333/2017)

- Izvješće o strategiji EU-a i Afrike: poticaj za razvoj (2017/2083(INI)) - odbor DEVE - izvjestitelj: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

- Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijećao sklapaju, u ime Unije, Sporazuma o pojačanom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kazahstana, s druge strane (2017/2035(INI)) – odbor AFET - izvjestiteljica: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

- * Izvješće o predloženom imenovanju Karela Pinxtena za člana Revizorskog suda (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE)) – odbor CONT - izvjestitelj: Indrek Tarand (A8-0336/2017)

- * Izvješće o predloženom imenovanju Pietra Russa za člana Revizorskog suda (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE)) - odbor CONT - izvjestitelj: Indrek Tarand (A8-0337/2017)

- * Izvješće o predloženom imenovanju Hannua Takkule za člana Revizorskog suda (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE)) – odbor CONT - izvjestitelj: Indrek Tarand (A8-0338/2017)

- Izvješće o borbi protiv nejednakosti kao sredstvu za poticanje otvaranja radnih mjesta i rasta (2016/2269(INI)) – odbor EMPL - izvjestitelj: Javi López (A8-0340/2017)

- * Izvješće o predloženom imenovanju Bettine Jakobsen za članicu Revizorskog suda (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE)) – odbor CONT - izvjestitelj: Indrek Tarand (A8-0341/2017)

- * Izvješće o predloženom imenovanju Baudilija Toméa Muguruze za člana Revizorskog suda (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE)) – odbor CONT - izvjestitelj: Indrek Tarand (A8-0342/2017)

- * Izvješće o predloženom imenovanju Joãa Alexandrea Tavaresa Gonçalvesa de Figueireda za člana Revizorskog suda (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE)) – odbor CONT - izvjestitelj: Indrek Tarand (A8-0343/2017)

- * Izvješće o predloženom imenovanju Iliane Ivanove za članicu Revizorskog suda (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE)) – odbor CONT - izvjestitelj: Indrek Tarand (A8-0344/2017)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Italija – EGF/2017/004 IT/Almaviva) (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)) – odbor BUDG – izvjestiteljica: Daniele Viotti (A8-0346/2017)


12. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

—   (O-000076/2017) koje su postavili Alain Cadec, u ime Odbora PECH, i Adina-Ioana Vălean, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Zaštita priobalnih morskih staništa: slučaj Posidonije oceanice (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017);

—   (O-000065/2017) koje je postavili Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan i Benedek Jávor, u ime Odbora ENVI, Vijeću: Pregled aktivnosti u području okoliša (2017/2705(RSP)) (B8-0606/2017);

—   (O-000066/2017) koje su postavili Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan i Benedek Jávor, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Pregled aktivnosti u području okoliša (EIR) (2017/2705(RSP)) (B8-0607/2017);

—   (O-000067/2017) koje je postavili Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor i Mireille D'Ornano, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Akcijski plan za prirodu, ljude i gospodarstvo (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017);

—   (O-000071/2017) koje je postavila Petra Kammerevert, u ime Odbora CULT, Komisiji: 2018. - Godina turizma između EU-a i Kine (2017/2846(RSP)) (B8-0609/2017);

—   (O-000082/2017) koje je postavio Czesław Adam Siekierski, u ime Odbora AGRI, Komisiji: Ruska zabrana - Sektor voća i povrća EU-a (2017/2950(RSP)) (B8-0610/2017).


13. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica za prvu sjednicu u studenom 2017. (PE 613.258/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 149.a Poslovnika):

Ponedjeljak
Zahtjev Kluba zastupnika ENF-a da se kao prva točka u poslijepodnevnom dijelu sjednice dodaju izjave Vijeća i Komisije o potresu u Iraku i Iranu.

Govorio je Franz Obermayr, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koji je predstavio taj zahtjev.

Parlament je odbio zahtjev.

Zahtjev Kluba zastupnika ENF-a da se kao druga točka u poslijepodnevnom dijelu sjednice dodaju izjave Vijeća i Komisije o prosvjedima, tj. tzv Crnom ponedjeljku u Južnoafričkoj Republici.

Govorila je Janice Atkinson, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koja je predstavila taj zahtjev.

Parlament je odbio zahtjev.

Utorak

Zahtjev kluba zastupnika EFDD-a da se kao druga točka dnevnog reda jutranjeg dijela sjednice u utorak dodaju izjave Vijeća i Komisije o stanju u Kataloniji. Slijedom toga, rasprava o izvješću naslovljenom „Suradnja između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača” Izvješće: Olga Sehnalová - A8-0077/2017 (točka 15. PDOJ-a) trebala bi se prebaciti na utorak poslijepodne te bi se glasovalo u srijedu.

Govorili su: James Carver, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je predstavio taj zahtjev i Esteban González Pons, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji se izjasnio protiv zahtjeva.

Poimeničnim glasovanjem (65 za, 241 protiv, 31 uzdržanih) Parlament je odbio zahtjev.

Zahtjev Kluba zastupnika Verts/ALE-a da se u poslijepodnevnom dijelu sjednice na dnevni red dodaju izjave Vijeća i Komisije o socijalnom stupu. Na kraju rasprave trebali bi biti podneseni prijedlozi rezolucija.

Govorili su: Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je predstavio taj zahtjev, Maria João Rodrigues, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja se izjasnila protiv zahtjeva i predložila da se rasprava o toj temi održi u prosincu, i Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je potvrdio svoj inicijalni prijedlog.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (113 za, 193 protiv, 15 uzdržanih) odbio zahtjev.

Zahtjev Kluba zastupnika EFDD-a da se kao četvrta točka dnevnog reda u poslijepodnevnom dijelu sjednice doda izjava Komisije na temu odbijanja pristupa sudovima za ljudska prava zaposlenicima međunarodnih organizacija. Na kraju rasprave trebali bi biti podneseni prijedlozi rezolucija.

Govorio je Gerard Batten, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je predstavio taj zahtjev.

Poimeničnim glasovanjem (52 za, 220 protiv, 42 uzdržana) Parlament je odbio zahtjev.

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.


PREDSJEDA: Evelyne GEBHARDT
potpredsjednica

14. Prostorne tipologije ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1059/2003 u pogledu prostornih tipologija (Tercet) [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestiteljica: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

Iskra Mihaylova predstavila je izvješće.

Govorila je Marianne Thyssen (povjerenica Komisije).

Govorili su: Andrey Novakov, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tonino Picula, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Younous Omarjee, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Olaf Stuger, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Franc Bogovič, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Paul Rübig i Tibor Szanyi, Esther Herranz García i Daniel Buda.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias i Eleftherios Synadinos.

Govorile su: Marianne Thyssen i Iskra Mihaylova.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.3 zapisnika od 14.11.2017..


15. Priznavanje stručnih kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/50/EZ i Direktive Vijeća 91/672/EEZ [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

Gesine Meissner predstavila je izvješće.

Govorila je Violeta Bulc (povjerenica Komisije).

Govorili su: Wim van de Camp, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Claudia Țapardel, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Peter van Dalen, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gabriele Preuß, Mark Demesmaeker, Bogusław Liberadzki i Evelyn Regner.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Maria Grapini i Notis Marias.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorile su: Violeta Bulc i Gesine Meissner.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.4 zapisnika od 14.11.2017..


16. Spašavanje života: poboljšanje sigurnosti automobila u EU-u (rasprava)

Izvješće o temi „Spašavanje života: poboljšanje sigurnosti automobila u EU-uˮ [2017/2085(INI)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

Markus Ferber (zamjenik izvjestitelja) predstavio je izvješće.

Govorila je Violeta Bulc (povjerenica Komisije).

Govorili su: Wim van de Camp, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Olga Sehnalová, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Dominique Riquet, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Michael Cramer, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Daniela Aiuto, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Andor Deli, Lucy Anderson, Izaskun Bilbao Barandica, Jaromír Kohlíček, Deirdre Clune, Janusz Zemke, Carlos Coelho, Maria Grapini i Nicola Caputo.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Maria Spyraki, Notis Marias, Franc Bogovič, Andrey Novakov i Stanislav Polčák.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Georgios Epitideios.

Govorili su: Violeta Bulc i Dieter-Lebrecht Koch (izvjestitelj).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.2 zapisnika od 14.11.2017..


17. Progon kršćana u svijetu (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Progon kršćana u svijetu (2017/2957(RSP))

Karmenu Vella (povjerenik Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Josef Weidenholzer, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a, María Teresa Giménez Barbat, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Javier Couso Permuy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Margot Parker, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Christelle Lechevalier, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Diane Dodds, nezavisna zastupnica, koja je također odgovorila na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili David Coburn i Arne Gericke, György Hölvényi, Francisco Assis, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Lampros Fountoulis, Anna Elżbieta Fotyga, Hannu Takkula, Franz Obermayr, Bruno Gollnisch, Andrzej Grzyb, Bas Belder, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Michèle Alliot-Marie, Branislav Škripek, Marie-Christine Arnautu, Tunne Kelam, Mirosław Piotrowski, Michaela Šojdrová, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Karol Karski, Arne Gericke, Jan Olbrycht, Notis Marias i Steven Woolfe.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Lefteris Christoforou, Nicola Caputo, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Anna Záborská, Costas Mavrides i Eleftherios Synadinos.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Pavel Svoboda, Silvia Costa, Marijana Petir i Mairead McGuinness.

Govorio je Karmenu Vella.

Rasprava je zaključena.


18. Zaštita priobalnih morskih staništa: slučaj Posidonije oceanice (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000076/2017) koje su postavili Alain Cadec, u ime Odbora PECH, i Adina-Ioana Vălean, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Zaštita priobalnih morskih staništa: slučaj Posidonije oceanice (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017)

Gabriel Mato i Claudiu Ciprian Tănăsescu obrazložili su pitanje.

Karmenu Vella (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: José Inácio Faria, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ricardo Serrão Santos, u ime Kluba zastupnika S&D-a, João Ferreira, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Mireille D'Ornano, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Sylvie Goddyn, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Maria Lidia Senra Rodríguez, Rosa D'Amato, Dubravka Šuica, Nicola Caputo i Stefan Eck.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Notis Marias.

Govorio je Karmenu Vella.

Rasprava je zaključena.


19. Uvođenje instrumenata kohezijske politike po regijama kako bi se odgovorilo na demografske promjene (rasprava)

Izvješće o uvođenju instrumenata kohezijske politike po regijama kako bi se odgovorilo na demografske promjene [2016/2245(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestiteljica: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

Iratxe García Pérez predstavila je izvješće.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Julie Ward, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Rosa D'Amato, Georgios Epitideios, Anna Záborská, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Andrey Novakov, Sergio Gutiérrez Prieto i Janusz Korwin-Mikke.

Govorile su: Corina Crețu (povjerenica Komisije) i Iratxe García Pérez o govoru Janusza Korwin-Mikkea (predsjednik je to obraćanje primio na znanje).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.6 zapisnika od 14.11.2017..


20. Akcijski plan o maloprodajnim financijskim uslugama (kratko predstavljanje)

Izvješće o akcijskom planu o maloprodajnim financijskim uslugama [2017/2066(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

Olle Ludvigsson održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Romana Tomc i Marisa Matias.

Govorila je Corina Crețu (povjerenica Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.7 zapisnika od 14.11.2017..


21. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mihai Ţurcanu, John Howarth, Andrejs Mamikins, Mark Demesmaeker, Ramon Tremosa i Balcells, Josu Juaristi Abaunz, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Romana Tomc, Emilian Pavel, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Josep-Maria Terricabras, Michaela Šojdrová, Alex Mayer, Angel Dzhambazki, Jasenko Selimovic, Marisa Matias, Jordi Solé, Tomáš Zdechovský, Rory Palmer, Arne Gericke, Takis Hadjigeorgiou, Deirdre Clune, Julie Ward i Stanislav Polčák.


22. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 613.258/OJMA).


23. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:28.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

glavni tajnik

potpredsjednica


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Mosca, Punset, Rivasi, Tamburrano, Wieland, Żółtek

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti