Rodyklė 
Protokolas
PDF 246kWORD 78k
Pirmadienis, 2017 m. lapkričio 13 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 4.Europos Parlamento pirmininko pavaduotojų rinkimai (Kandidatūrų pateikimo terminas)
 5.Parlamento sudėtis
 6.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 7.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 8.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 9.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipnis)
 10.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 11.Gauti dokumentai
 12.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 13.Darbų programa
 14.Teritorijų tipologijos (TERCET) ***I (diskusijos)
 15.Vidaus vandenų laivybos srities profesinių kvalifikacijų pripažinimas ***I (diskusijos)
 16.Automobilių saugos didinimas ES siekiant išsaugoti gyvybes (diskusijos)
 17.Krikščionių persekiojimas pasaulyje (diskusijos)
 18.Jūrų pakrančių buveinių apsauga: Posidonia oceanica atvejis (diskusijos)
 19.Sanglaudos politikos priemonių taikymas regionuose reaguojant į demografinius pokyčius (diskusijos)
 20.Mažmeninių finansinių paslaugų veiksmų planas (trumpas pristatymas)
 21.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 22.Kito posėdžio darbotvarkė
 23.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Atnaujinta 2017 m. spalio 26 d., ketvirtadienį, atidėta sesija.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 17.05 val.


3. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


4. Europos Parlamento pirmininko pavaduotojų rinkimai (Kandidatūrų pateikimo terminas)

Pirmininkas informavo, kad Parlamentas rinks du naujus Europos Parlamento pirmininko pavaduotojus, kurie pakeis Ildikó Gáll-Pelcz ir Alexander Graf Lambsdorff.

Kandidatūrų pateikimo terminas nustatytas 2017 m. lapkričio 14 d., antradienį, 20.30 val.

Abu balsavimai vyks lapkričio 15 d., trečiadienį, 12.30 val.


5. Parlamento sudėtis

Nyderlandų kompetentingos valdžios institucijos pranešė, kad Cora van Nieuwenhuizen paskirta vyriausybės nare nuo 2017 m. spalio 26 d.

Estijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė, kad Marju Lauristin kadencija baigiasi nuo 2017 m. lapkričio 6 d., nes ji išrinkta į Tartu (Estija) miesto savivaldybės tarybą.

Elisabeth Köstinger išrinkta Austrijos parlamento nare nuo 2017 m. lapkričio 9 d.

Parlamentas atkreipė dėmesį tai, kad remiantis 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 1, 2 ir 3 dalimis, šios pareigos nesuderinamos su Europos Parlamento nario pareigomis ir konstatavo, kad atitinkamai nuo 2017 m. spalio 26 d., lapkričio 6 d. ir 9 d., jų vietos yra laisvos ir apie tai informavo kompetentingas nacionalines institucijas.

°
° ° °

Jutta Steinruck pranešė, kad atsisako Europos Parlamento nario mandato nuo 2018 m. sausio 1 d.

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Parlamentas konstatavo, kad nuo minėtos datos Parlamento narės Jutta Steinruck vieta yra laisva ir apie tai pranešė kompetentingoms nacionalinėms institucijoms.

°
° ° °

Estijos ir Austrijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Ivari Padar ir Thomas Waitz, kurie atitinkamai pakeis Marju Lauristin ir Ulrike Lunacek, išrinkimą Parlamento nariais nuo 2017 m. lapkričio 6 d. ir 2017 m. lapkričio 10 d.

Parlamentas atkreipė dėmesį tai, kad jie buvo išrinkti.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Ivari Padar ir Thomas Waitz įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jie eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


6. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos Verts/ALE ir EFDD frakcijų prašymus dėl paskyrimo:

AFET komitetas: Michel Reimon

Delegacija ryšiams su Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Serbija, Juodkalnija ir Kosovu: Thomas Waitz

DEVE komitetas: Mireille D'Ornano vietoj Raymond Finch

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


7. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

AGRI komitetas perdavė šį Europos Parlamento priimto teksto klaidų ištaisymą:

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 klaidų ištaisymas P7_TA(2013)0490(COR03) (OL L 347, 2013 12 20, p. 549) - (Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. lapkričio 20 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą reglamentą) (P7_TA(2013)0490) - (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį šis klaidų ištaisymas laikomas patvirtintu, jeigu per dvidešimt keturias valandas kuri nors frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepaprašo dėl jo balsuoti.

Su klaidų ištaisymu šios sesijos laikotarpiu galima susipažinti interneto svetainėje Europarl.


8. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku 2017 m. lapkričio 15 d., trečiadienį, pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006, kiek tai susiję su keitimusi informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, ankstyvojo perspėjimo apie jas sistema ir jų keliamos rizikos vertinimo procedūra (00026/2017/LEX - C8-0398/2017 - 2016/0261(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos (00048/2017/LEX - C8-0397/2017 - 2017/0190(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (00040/2017/LEX - C8-0392/2017 - 2017/0013(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatomos valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) valdomame konvencijos rajone, ir kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1936/2001, (EB) Nr. 1984/2003 ir (EB) Nr. 520/2007 (00031/2017/LEX - C8-0390/2017 - 2016/0187(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl inspektavimo, kuriuo užtikrinamas saugus reguliariąsias paslaugas teikiančių ro-ro keleivinių laivų ir greitaeigių keleivinių laivų eksploatavimas, sistemos ir kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės ir panaikinama Tarybos direktyva 1999/35/EB (00036/2017/LEX - C8-0378/2017 - 2016/0172(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 98/41/EB dėl įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracijos ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/65/ES dėl pranešimo formalumų, taikomų į valstybių narių uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų išplaukiantiems laivams (00035/2017/LEX - C8-0377/2017 - 2016/0171(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/45/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų (00034/2017/LEX - C8-0376/2017 - 2016/0170(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria, siekiant į termino „narkotikas“ apibrėžtį įtraukti naujų psichoaktyviųjų medžiagų, iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2005/387/TVR (00051/2017/LEX - C8-0350/2017 - 2013/0304(COD)).


9. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipnis)

Pirmininkas pranešė apie kelių komitetų sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 1 dalį:

—   LIBE komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (nauja redakcija) (2016/0133(COD)COM(2016)0270 – C8-0173/2016). Pranešėja: Cecilia Wikström (A8-0345/2017);

—   LIBE komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šengeno informacinės sistemos naudojimo neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo tikslams (2016/0407(COD)COM(2016)0881 – C8-0532/2016). Pranešėjas: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017);

—    LIBE komitetas, remdamasi pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo patikrinimams kertant sieną, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 515/2014 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 (2016/0408(COD)COM(2016)0882 – C8-0533/2016). Pranešėjas: Carlos Coelho (A8-0347/2017);

—   LIBE komitetas, remdamasis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo policijos bendradarbiavimui ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 515/2014 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1986/2006, Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir Komisijos sprendimas 2010/261/ES (2016/0409(COD)COM(2016)0883 – C8-0349/2016). Pranešėjas: Carlos Coelho (A8-0349/2017).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos gali iki rytojaus, 2017 m. lapkričio 14 d., vidurnakčio raštu paprašyti, kad dėl sprendimo pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.

°
° ° °

Kalbėjo:

—   Cristian Dan Preda ir Andrea Bocskor dėl naujo įstatymo švietimo srityje, kuriuo varžomas mažumų kalbų dėstymas Ukrainoje (pirmininkas pranešė, kad jau šį vakarą raštu kreipsis į Ukrainos prezidentą Petro Porochenko ir jo paprašys pateikti paaiškinimą dėl pagarbos kalbinėms mažumoms Ukrainoje ir ypač toms, kurios kalba Europos kalbomis, ir informavo, kad pakartos šiuos prašymus kitą savaitę per Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimą);

—   Janusz Lewandowski dėl neseniai įvykusio žemės drebėjimo Irano ir Irako pasienyje (pirmininkas pranešė, kad jau išreiškė savo solidarumą su abiejų valstybių vadovais ir perdavė jiems užuojautą);

—   Lefteris Christoforou dėl humanitarinės pagalbos Kipre blokavimo (pirmininkas patvirtino, kad paprašys Turkijos ambasadoriaus pateikti paaiškinimų dėl graikų mažumos padėties šiaurinėje Kipro dalyje).

Kalbėjo Janusz Korwin-Mikke, grįždamas prie padėties Ukrainoje jis priminė Mikheil Saakachvili atvejį.


10. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatais dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2017 m. antrąją gegužės mėn., liepos mėn. ir rugsėjo mėn. sesijas priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Europarl.


11. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų internetinio ir kitokio nuotolinio prekių pirkimo–pardavimo sutarčių aspektų, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.2006/2004 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/22/EB ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

Nuomonė :

CULT, JURI

2) Parlamento komitetų:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl integruotos ūkių statistikos, kuriuo panaikinami reglamentai (EB) Nr. 1166/2008 ir (ES) Nr. 1337/2011 (COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)) - AGRI komitetas - Pranešėja: Viorica Dăncilă (A8-0300/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl neužtikrintų skolos priemonių eiliškumo nemokumo atveju (COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos įsteigimo (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl tam tikrų pridėtinės vertės mokesčio prievolių, taikomų paslaugų teikimui ir nuotolinei prekybai prekėmis, iš dalies keičiamos Direktyva 2006/112/EB ir Direktyva 2009/132/EB (COM(2016)0757 - C8-0004/2017 - 2016/0370(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2017 m. lapkričio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui (2017/2130(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjos: Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų (COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Sąjungos lygmens perkėlimo į ES sistema ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014 (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 - 2016/0225(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Malin Björk (A8-0316/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) - EMPL komitetas - Pranešėjos: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto) (COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Axel Voss (A8-0320/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo ir Direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399 ir (ES) 2016/1624 (COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Kinga Gál (A8-0322/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/794, siekiant sukurti Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS) (N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Kinga Gál (A8-0323/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teisės į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2002/58/EB (Reglamentas dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kazachstano Respublikos tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto (12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėja: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

- Pranešimas dėl mažmeninių finansinių paslaugų veiksmų plano (2017/2066(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Naujosios Zelandijos partnerystės susitarimo dėl santykių ir bendradarbiavimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Charles Tannock (A8-0327/2017)

- Pranešimas dėl metinio pranešimo apie Europos ombudsmeno 2016 m. veiklą (2017/2126(INI)) - PETI komitetas - Pranešėja: Marlene Mizzi (A8-0328/2017)

- Pranešimas dėl sanglaudos politikos priemonių taikymo regionuose reaguojant į demografinius pokyčius (2016/2245(INI)) - REGI komitetas - Pranešėja: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

- Pranešimas Automobilių saugos didinimas ES siekiant išsaugoti žmonių gyvybes (2017/2085(INI)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

- ***I Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio papildomus importo muitus tam tikriems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktams (kodifikuota redakcija) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyvos 2010/40/ES nuostata dėl deleguotųjų aktų priėmimo termino (COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Gesine Meissner (A8-0332/2017)

- Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Naujosios Zelandijos partnerystės susitarimo dėl santykių ir bendradarbiavimo sudarymo Sąjungos vardu projekto (2017/2050(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Charles Tannock (A8-0333/2017)

- Pranešimas ES ir Afrikos strategija: paspirtis vystymuisi (2017/2083(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėjas: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

- Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kazachstano Respublikos tvirtesnio partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto (2017/2035(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

- * Pranešimas dėl siūlymo skirti Karelą Pinxteną (Karel Pinxten) Audito Rūmų nariu (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Indrek Tarand (A8-0336/2017)

- * Pranešimas dėl siūlymo skirti Pietro Russo Audito Rūmų nariu (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Indrek Tarand (A8-0337/2017)

- * Pranešimas dėl siūlymo skirti Hannu Takkula Audito Rūmų nariu (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Indrek Tarand (A8-0338/2017)

- Pranešimas dėl kovos su nelygybe kaip darbo vietų kūrimo ir augimo skatinimo veiksnio (2016/2269(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Javi López (A8-0340/2017)

- * Pranešimas dėl siūlymo skirti Bettiną Jakobsen Audito Rūmų nare (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Indrek Tarand (A8-0341/2017)

- * Pranešimas dėl siūlymo skirti Baudilio Tomé Muguruza Audito Rūmų nariu (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Indrek Tarand (A8-0342/2017)

- * Pranešimas dėl siūlymo skirti João Alexandre Tavaresą Gonçalvesą de Figueiredo Audito Rūmų nariu (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Indrek Tarand (A8-0343/2017)

- * Pranešimas dėl siūlymo skirti Ilianą Ivanovą (Iliana Ivanova) Audito Rūmų nare (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Indrek Tarand (A8-0344/2017)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Italijos paraiška „EGF/2017/004 IT/Almaviva“) (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Daniele Viotti (A8-0346/2017)


12. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

—   (O-000076/2017), kurį pateikė Alain Cadec, PECH komiteto vardu, ir Adina-Ioana Vălean, ENVI komiteto vardu, Komisijai: Jūrų pakrančių buveinių apsauga: Posidonia oceanica atvejis (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017);

—   (O-000065/2017), kurį pateikė Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan ir Benedek Jávor, ENVI komiteto vardu, Tarybai: Aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūra (2017/2705(RSP)) (B8-0606/2017);

—   (O-000066/2017), kurį pateikė Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan ir Benedek Jávor, ENVI komiteto vardu, Komisijai: Aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūra (2017/2705(RSP)) (B8-0607/2017);

—   (O-000067/2017) kurį pateikė Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor ir Mireille D'Ornano, ENVI komiteto vardu, Komisijai: Veiksmų planas gamtai, žmonėms ir ekonomikai (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017);

—   (O-000071/2017), kurį pateikė Petra Kammerevert, CULT komiteto vardu, Komisijai: 2018 m. - ES ir Kinijos turizmo metai (2017/2846(RSP)) (B8-0609/2017);

—   (O-000082/2017) kurį pateikė Czesław Adam Siekierski, AGRI komiteto vardu, Komisijai: Rusijos nustatytas importo draudimas. ES vaisių ir daržovių sektorius (2017/2950(RSP)) (B8-0610/2017).


13. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas novembre I 2017 (PE 613.258/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnis):

Pirmadienis
EFN frakcijos prašymas, kuriuo siekiama į popietės darbotvarkę pirmu punktu įtraukti Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl „Žemės drebėjimo Irane ir Irake“.

Kalbėjo Franz Obermayr, ENF frakcijos vardu, jis pristatė prašymą.

Parlamentas atmetė prašymą.

ENF frakcijos prašymas, kuriuo siekiama į popietės darbotvarkę antru punktu įtraukti Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl „Juodojo pirmadienio manifestacijų Pietų Afrikoje“.

Kalbėjo Janice Atkinson, ENF, ji pristatė prašymą.

Parlamentas atmetė prašymą.

Antradienis

EFDD frakcijos prašymas, kuriuo siekiama antru punktu į antradienio ryto darbotvarkę įtraukti Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl „Padėties Katalonijoje“, o diskusijos dėl pranešimo „Nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimas“ (Pranešimas: Olga Sehnalová - A8-0077/2017) (darbotvarkės projekto 15 punktas) būtų nukeltas į popietę su balsavimu trečiadienį.

Kalbėjo: James Carver EFDD frakcijos vardu, jis pristatė prašymą, ir Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, prieš šį prašymą.

Vardiniu balsavimu (65 už, 241 prieš, 31 susilaikė) Parlamentas atmetė prašymą.

Verts/ALE frakcijos prašymas, kuriuos siekiama į antradienio popietės darbotvarkę įtraukti Tarybos ir Komisijos diskusijas dėl socialinio ramsčio. Diskusijos turėtų būti baigtos pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, jis pristatė prašymą, Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu, ji pasisakė prieš prašymą ir pasiūlė, kad diskusijos vyktų gruodžio mėn., ir Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, jis patvirtino pradinį savo pasiūlymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (113 balsavo už, 193 – prieš, 15 susilaikė) atmetė prašymą.

EFDD frakcijos prašymas, kurios siekiama ketvirtu punktu į antradienio popietės darbotvarkę įtraukti Komisijos pareiškimą dėl mėginimo neleisti tarptautinių organizacijų darbuotojams kreiptis į žemogaus teisių teismus. Diskusijos turėtų būti baigtos pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo Gerard Batten, EFDD frakcijos vardu, jis pristatė prašymą.

Vardiniu balsavimu (52 už, 220 prieš, 42 susilaikė) Parlamentas atmetė prašymą.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.


PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja

14. Teritorijų tipologijos (TERCET) ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1059/2003 nuostatos dėl teritorijų tipologijų (TERCET) [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

Iskra Mihaylova pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė).

Kalbėjo: Andrey Novakov PPE frakcijos vardu, Tonino Picula S&D frakcijos vardu, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Olaf Stuger ENF frakcijos vardu, Franc Bogovič (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Paul Rübig ir Tibor Szanyi), Esther Herranz García ir Daniel Buda.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias ir Eleftherios Synadinos.

Kalbėjo: Marianne Thyssen ir Iskra Mihaylova.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 11 14 protokolo 5.3 punktas


15. Vidaus vandenų laivybos srities profesinių kvalifikacijų pripažinimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vidaus vandenų laivybos srities profesinių kvalifikacijų pripažinimo, kuria panaikinamos Tarybos direktyvos 96/50/EB ir 91/672/EEB [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

Gesine Meissner pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narys).

Kalbėjo: Wim van de Camp PPE frakcijos vardu, Claudia Țapardel S&D frakcijos vardu, Peter van Dalen ECR frakcijos vardu, Gabriele Preuß, Mark Demesmaeker, Bogusław Liberadzki ir Evelyn Regner.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Maria Grapini ir Notis Marias.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Violeta Bulc ir Gesine Meissner.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 11 14 protokolo 5.4 punktas


16. Automobilių saugos didinimas ES siekiant išsaugoti gyvybes (diskusijos)

Pranešimas dėl automobilių saugos didinimo ES siekiant išsaugoti gyvybes [2017/2085(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

Markus Ferber (pavaduojantis pranešėjas) pristatė pranešimą.

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Kalbėjo: Wim van de Camp PPE frakcijos vardu, Olga Sehnalová S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Dominique Riquet ALDE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Michael Cramer Verts/ALE frakcijos vardu, Daniela Aiuto EFDD frakcijos vardu, Andor Deli, Lucy Anderson, Izaskun Bilbao Barandica, Jaromír Kohlíček, Deirdre Clune, Janusz Zemke, Carlos Coelho, Maria Grapini ir Nicola Caputo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Spyraki, Notis Marias, Franc Bogovič, Andrey Novakov ir Stanislav Polčák.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Georgios Epitideios.

Kalbėjo: Violeta Bulc ir Dieter-Lebrecht Koch (pranešėjas).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 11 14 protokolo 5.2 punktas


17. Krikščionių persekiojimas pasaulyje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Krikščionių persekiojimas pasaulyje (2017/2957(RSP))

Karmenu Vella (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, María Teresa Giménez Barbat ALDE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Margot Parker EFDD frakcijos vardu, Christelle Lechevalier ENF frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Diane Dodds (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė David Coburn ir Arne Gericke), György Hölvényi, Francisco Assis (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lampros Fountoulis), Anna Elżbieta Fotyga, Hannu Takkula, Franz Obermayr, Bruno Gollnisch, Andrzej Grzyb, Bas Belder, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Michèle Alliot-Marie, Branislav Škripek, Marie-Christine Arnautu, Tunne Kelam, Mirosław Piotrowski, Michaela Šojdrová (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Karol Karski), Arne Gericke, Jan Olbrycht, Notis Marias ir Steven Woolfe.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lefteris Christoforou, Nicola Caputo, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Anna Záborská, Costas Mavrides ir Eleftherios Synadinos.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Pavel Svoboda, Silvia Costa, Marijana Petir ir Mairead McGuinness.

Kalbėjo Karmenu Vella.

Diskusijos baigtos.


18. Jūrų pakrančių buveinių apsauga: Posidonia oceanica atvejis (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000076/2017), kurį pateikė Alain Cadec, PECH komiteto vardu, ir Adina-Ioana Vălean, ENVI komiteto vardu, Komisijai: Jūrų pakrančių buveinių apsauga: Posidonia oceanica atvejis (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017)

Gabriel Mato ir Claudiu Ciprian Tănăsescu pristatė klausimą.

Karmenu Vella (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: José Inácio Faria PPE frakcijos vardu, Ricardo Serrão Santos S&D frakcijos vardu, João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu, Mireille D'Ornano EFDD frakcijos vardu, Sylvie Goddyn ENF frakcijos vardu, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Maria Lidia Senra Rodríguez, Rosa D'Amato, Dubravka Šuica, Nicola Caputo ir Stefan Eck.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo Karmenu Vella.

Diskusijos baigtos.


19. Sanglaudos politikos priemonių taikymas regionuose reaguojant į demografinius pokyčius (diskusijos)

Pranešimas dėl sanglaudos politikos priemonių taikymo regionuose reaguojant į demografinius pokyčius [2016/2245(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

Iratxe García Pérez pristatė savo pranešimą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Julie Ward, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Rosa D'Amato, Georgios Epitideios, Anna Záborská, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Andrey Novakov, Sergio Gutiérrez Prieto ir Janusz Korwin-Mikke.

Kalbėjo: Corina Crețu (Komisijos narė) ir Iratxe García Pérez dėl Janusz Korwin-Mikke kalbos (pirmininkas atkreipė į tai dėmesį).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 11 14 protokolo 5.6 punktas


20. Mažmeninių finansinių paslaugų veiksmų planas (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl mažmeninių finansinių paslaugų veiksmų plano [2017/2066(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

Olle Ludvigsson padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Romana Tomc ir Marisa Matias.

Kalbėjo Corina Crețu (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2017 11 14 protokolo 5.7 punktas


21. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mihai Ţurcanu, John Howarth, Andrejs Mamikins, Mark Demesmaeker, Ramon Tremosa i Balcells, Josu Juaristi Abaunz, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Romana Tomc, Emilian Pavel, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Josep-Maria Terricabras, Michaela Šojdrová, Alex Mayer, Angel Dzhambazki, Jasenko Selimovic, Marisa Matias, Jordi Solé, Tomáš Zdechovský, Rory Palmer, Arne Gericke, Takis Hadjigeorgiou, Deirdre Clune, Julie Ward ir Stanislav Polčák.


22. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 613.258/OJMA).


23. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.28 val.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Mosca, Punset, Rivasi, Tamburrano, Wieland, Żółtek

Teisinė informacija - Privatumo politika