Indekss 
Protokols
PDF 246kWORD 77k
Pirmdiena, 2017. gada 13. novembris - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 4.Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšana (termiņš kandidatūru iesniegšanai)
 5.Parlamenta sastāvs
 6.Komiteju un delegāciju sastāvs
 7.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 8.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 9.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 10.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 11.Dokumentu iesniegšana
 12.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 13.Darba kārtība
 14.Teritoriālās tipoloģijas ***I (debates)
 15.Profesionālās kvalifikācijas atzīšana kuģošanā iekšējos ūdeņos ***I (debates)
 16.Dzīvību glābšana: autotransporta drošības uzlabošana ES (debates)
 17.Kristiešu vajāšana pasaulē (debates)
 18.Piekrastes jūras dzīvotņu aizsardzība: Posidonia oceanica gadījums (debates)
 19.Kohēzijas politikas instrumentu izmantošana reģionos demogrāfisko pārmaiņu problēmas risināšanai (debates)
 20.Rīcības plāns par finanšu pakalpojumiem privātpersonām, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem (īss izklāsts)
 21.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 22.Nākamās sēdes darba kārtība
 23.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Tika atsākta 2017. gada 26. oktobrī pārtrauktā sesija.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.05.


3. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


4. Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšana (termiņš kandidatūru iesniegšanai)

Sēdes vadītājs informēja, ka Parlaments ievēlēs divus jaunus priekšsēdētāja vietniekus, aizstājot Ildikó Gáll-Pelcz un Alexander Graf Lambsdorff.

Termiņš kandidatūru iesniegšanai ir noteikts otrdien, 2017. gada 14. novembrī, plkst. 20.30.

Abi balsojumi notiks trešdien, 2017. gada 15. novembrī, plkst. 12.30.


5. Parlamenta sastāvs

Nīderlandes kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Cora van Nieuwenhuizen ir iecelta par valdības locekli, sākot ar 2017. gada 26. oktobri.

Igaunijas kompetentās iestādes ir paziņojušas par Marju Lauristin deputāta pilnvaru beigšanos, sākot ar 2017. gada 6. novembri, saistībā ar viņas ievēlēšanu Tartu (Igaunija) pilsētas domē.

Elisabeth Köstinger ir ievēlēta par Austrijas parlamenta deputāti, sākot ar 2017. gada 9. novembri.

Parlaments pieņēma zināšanai to, ka saskaņā ar 7. panta 1., 2. un 3. punktu Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās šie pienākumi nav savienojami ar Eiropas Parlamenta deputāta amatu, un paziņoja, ka minēto deputātu vietas ir atbrīvojušās, sākot ar attiecīgi 2017. gada 26. oktobri, 6. novembri un 9. novembri, un par to informēja attiecīgās dalībvalstu iestādes.

°
° ° °

Jutta Steinruck ir paziņojusi par atteikšanos no Eiropas Parlamenta deputāta mandāta, sākot ar 2018. gada 1. janvāri.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un 2. punktu Parlaments paziņoja, ka, sākot ar 2018. gada 1. janvāri, ir atbrīvojusies Jutta Steinruck deputāta vieta, un par to informēja attiecīgās dalībvalsts iestādes.

°
° ° °

Igaunijas un Austrijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Ivari Padar un Thomas Waitz ir ievēlēti par Eiropas Parlamenta deputātiem attiecīgi Marju Lauristin un Ulrike Lunacek vietā, sākot ar 2017. gada 6. novembri un 2017. gada 10. novembri.

Parlaments pieņēma zināšanai viņu ievēlēšanu.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Ivari Padar un Thomas Waitz pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņi pirms tam ir parakstījuši rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņi darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņiem attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


6. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis Verts/ALE grupas un EFDD grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus:

AFET komiteja: Michel Reimon;

Delegācija attiecībām ar Bosniju un Hercegovinu un Kosovu: Thomas Waitz;

DEVE komiteja: Mireille D'Ornano – Raymond Finch vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


7. Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)

AGRI komiteja ir iesniegusi turpmāk minēto kļūdu labojumu Eiropas Parlamenta pieņemtā tekstā:

Kļūdu labojums P7_TA(2013)0490(COR03) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1306/2013 (2013. gada 17. decembris) par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.) - (Eiropas Parlamenta nostāja, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 20. novembrī, lai pieņemtu iepriekš minēto regulu) (P7_TA(2013)0490) - (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD)).

Saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu, ja ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā izsludināšanas kāda no politiskajām grupām vai vismaz četrdesmit deputāti nav pieprasījuši par to balsot.

Kļūdu labojums ir pieejams tīmekļa vietnē “Europarl” attiecīgās sesijas laikā.


8. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2017. gada 15. novembrī, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko attiecībā uz informācijas apmaiņu, agrīnās brīdināšanas sistēmu un riska novērtēšanu saistībā ar jaunām psihoaktīvām vielām groza Regulu (EK) Nr. 1920/2006 (00026/2017/LEX - C8-0398/2017 - 2016/0261(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku (00048/2017/LEX - C8-0397/2017 - 2017/0190(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvu 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (00040/2017/LEX - C8-0392/2017 - 2017/0013(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko nosaka pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumus, kuri piemērojami Starptautiskās Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijas (ICCAT) konvencijas apgabalā, un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1936/2001, (EK) Nr. 1984/2003 un (EK) Nr. 520/2007 (00031/2017/LEX - C8-0390/2017 - 2016/0187(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par regulārā satiksmē izmantotu Ro-Ro pasažieru kuģu un ātrgaitas pasažieru kuģu drošas ekspluatācijas inspekciju sistēmu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/16/EK un atceļ Padomes Direktīvu 1999/35/EK (00036/2017/LEX - C8-0378/2017 - 2016/0172(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Padomes Direktīvu 98/41/EK par to personu reģistrāciju, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, kuri kursē uz Kopienas dalībvalstu ostām vai no tām, un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/65/ES par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kuri ienāk dalībvalstu ostās un/vai iziet no tām (00035/2017/LEX - C8-0377/2017 - 2016/0171(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvu 2009/45/EK par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem (00034/2017/LEX - C8-0376/2017 - 2016/0170(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva, ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2004/757/TI, lai narkotiskās vielas definīcijā iekļautu jaunas psihoaktīvas vielas, un atceļ Padomes Lēmumu 2005/387/TI (00051/2017/LEX - C8-0350/2017 - 2013/0304(COD)).


9. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs ir paziņojis par vairāku komiteju lēmumu sākt iestāžu sarunas saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 1. punktu:

—   LIBE komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (pārstrādāta redakcija) (2016/0133(COD)COM(2016)0270 – C8-0173/2016). Referente: Cecilia Wikström (A8-0345/2017);

—   LIBE komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Šengenas informācijas sistēmas izmantošanu to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi (2016/0407(COD)COM(2016)0881 – C8-0532/2016). Referents: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017);

—    LIBE komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu robežpārbaužu jomā, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 515/2014 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1987/2006 (2016/0408(COD)COM(2016)0882 – C8-0533/2016). Referents: Carlos Coelho (A8-0347/2017);

—   LIBE komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu policijas sadarbībā un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 515/2014 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1986/2006, Padomes Lēmumu 2007/533/TI un Komisijas Lēmumu 2010/261/ES (2016/0409(COD)COM(2016)0883 – C8-0349/2016). Referents: Carlos Coelho (A8-0349/2017).

Saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai viena vai vairākas politiskās grupas var līdz nākamās dienas – otrdienas, 2017. gada 14. novembra, – pusnaktij rakstiski pieprasīt, lai lēmumi par sarunu sākšanu tiktu izvirzīti balsošanai.

Sarunas var sākt jebkurā laikā pēc minētā termiņa beigām, ja šajā termiņā nav iesniegts neviens pieprasījums balsot Parlamentā par lēmumu uzsākt sarunas.

°
° ° °

Uzstāšanās

—   Cristian Dan Preda un Andrea Bocskor – par jauno likumu izglītības jomā, kurš ierobežo apmācību minoritāšu valodās Ukrainā (priekšsēdētājs paziņoja, ka jau tajā pašā vakarā viņš rakstiski vērsīsies pie Ukrainas prezidenta Petro Porochenko, lai viņam lūgtu skaidrojumu par lingvistisko minoritāšu un it īpaši Eiropas valodās runājošo lingvistisko minoritāšu, tiesību ievērošanu Ukrainā, un informēja, ka viņš atkārtos šo lūgumu nākamās nedēļas Austrumu partnerības samitā);

—   Janusz Lewandowski – par neseno zemestrīci pie Irānas un Irākas robežas (priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš jau ir paudis savu solidaritāti un līdzjūtību šo abu valstu vadītājiem);

—   Lefteris Christoforou – par humānās palīdzības blokādi Kiprā (priekšsēdētājs apstiprināja, ka viņš lūgs skaidrojumu Turcijas vēstniekam par grieķu minoritātes stāvokli Kipras ziemeļu daļā).

Uzstājās Janusz Korwin-Mikke, kas, atgriežoties pie jautājuma par stāvokli Ukrainā, pieminēja Mikheil Saakachvili lietu.


10. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojumi par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2017. gada maija otrajā sesijā, jūlija sesijā un septembra sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejami vietnē “Europarl”.


11. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažiem preču pārdošanas līgumu aspektiem, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/22/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD))
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

CULT, JURI

2. Parlamenta komitejas

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par lauku saimniecību integrētu statistiku un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1166/2008 un Regulu (ES) Nr. 1337/2011 (COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)) - AGRI komiteja - Referente: Viorica Dăncilă (A8-0300/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES groza attiecībā uz nenodrošinātu parāda instrumentu prioritāti maksātnespējas hierarhijā (COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)) - ECON komiteja - Referents: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādi (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK un Direktīvu 2009/132/EK attiecībā uz konkrētām pievienotās vērtības nodokļa saistībām pakalpojumu sniegšanā un preču tālpārdošanā (COM(2016)0757 - C8-0004/2017 - 2016/0370(CNS)) - ECON komiteja - Referents: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un EĀDD par Austrumu partnerību, gatavojoties 2017. gada novembra samitam (2017/2130(INI)) - AFET komiteja - Referenti: Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein (A8-0308/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Cornelia Ernst (A8-0313/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par paku pārrobežu piegādes pakalpojumiem (COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)) - TRAN komiteja - Referente: Lucy Anderson (A8-0315/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības pārmitināšanas sistēmu un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 516/2014 (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 - 2016/0225(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Malin Björk (A8-0316/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) - EMPL komiteja - Referentes: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) (COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Axel Voss (A8-0320/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai ar ko groza Direktīvu 2003/59/EK par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu un periodisku apmācību un Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām (COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Peter Lundgren (A8-0321/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) un groza Regulu (ES) Nr. 515/2014, Regulu (ES) 2016/399 un Regulu (ES) 2016/1624 (COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Kinga Gál (A8-0322/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2016/794 nolūkā izveidot ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS) (N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Kinga Gál (A8-0323/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību elektronisko sakaru jomā un ar ko atceļ Direktīvu 2002/58/EK (Privātuma un elektronisko sakaru regula) (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Marju Lauristin (A8-0324/2017).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Padziļinātu partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses (12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)) - AFET komiteja - Referente: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017).

- Ziņojums par rīcības plānu attiecībā uz finanšu pakalpojumiem privātpersonām, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem (2017/2066(INI)) - ECON komiteja - Referents: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Partnerattiecību nolīgumu par attiecībām un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jaunzēlandi, no otras puses (15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)) - AFET komiteja - Referents: Charles Tannock (A8-0327/2017).

- Ziņojums par gada ziņojumu par Eiropas Ombuda darbību 2016. gadā (2017/2126(INI)) - PETI komiteja - Referente: Marlene Mizzi (A8-0328/2017).

- Ziņojums par kohēzijas politikas instrumentu izmantošanu reģionos demogrāfisko pārmaiņu problēmas risināšanai (2016/2245(INI)) - REGI komiteja - Referente: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017).

- Ziņojums par dzīvību glābšanu: autotransporta drošības uzlabošana ES (2017/2085(INI)) - TRAN komiteja - Referents: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017).

- ***I Ziņojums par grozītu priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par papildu muitas nodokļiem dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs (kodifikācija) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)) - JURI komiteja - Referents: Jiří Maštálka (A8-0331/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Direktīvā 2010/40/ES groza deleģēto aktu pieņemšanas laikposmu (COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD)) - TRAN komiteja - Referente: Gesine Meissner (A8-0332/2017).

- Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par Partnerattiecību nolīguma par attiecībām un sadarbību noslēgšanu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jaunzēlandi, no otras puses (2017/2050(INI)) - AFET komiteja - Referents: Charles Tannock (A8-0333/2017).

- Ziņojums par ES un Āfrikas kopējo stratēģiju: stimuls attīstībai (2017/2083(INI)) - DEVE komiteja - Referents: Maurice Ponga (A8-0334/2017).

- Ziņojums ar priekšlikumu nenormatīvai rezolūcijai par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Padziļinātas partnerības un sadarbības nolīgumu starp ES un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses (2017/2035(INI)) - AFET komiteja - Referente: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017).

- * Ziņojums Par Karel Pinxten iecelšanu Revīzijas palātas locekļa amatā (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE)) - CONT komiteja - Referents: Indrek Tarand (A8-0336/2017).

- * Ziņojums par priekšlikumu iecelt Pietro Russo par Revīzijas palātas locekli (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE)) - CONT komiteja - Referents: Indrek Tarand (A8-0337/2017).

- * Ziņojums par priekšlikumu iecelt Hannu Takkula par Revīzijas palātas locekli (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE)) - CONT komiteja - Referents: Indrek Tarand (A8-0338/2017).

- Ziņojums par nevienlīdzības apkarošanu kā instrumentu darbvietu radīšanai un izaugsmes stimulēšanai (2016/2269(INI)) - EMPL komiteja - Referents: Javi López (A8-0340/2017).

- * Ziņojums par priekšlikumu iecelt Bettina Jakobsen par Revīzijas palātas locekli (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE)) - CONT komiteja - Referents: Indrek Tarand (A8-0341/2017)

- * Ziņojums par priekšlikumu iecelt Baudilio Tomé Muguruza par Revīzijas palātas locekli (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE)) - CONT komiteja - Referents: Indrek Tarand (A8-0342/2017)

- * Ziņojums par priekšlikumu iecelt João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo par Revīzijas palātas locekli (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE)) - CONT komiteja - Referents: Indrek Tarand (A8-0343/2017)

- * Ziņojums par priekšlikumu iecelt Iliana Ivanova par Revīzijas palātas locekli (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE)) - CONT komiteja - Referents: Indrek Tarand (A8-0344/2017).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Itālijas pieteikums EGF/2017/004 IT/Almaviva) (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Daniele Viotti (A8-0346/2017).


12. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

—   (O-000076/2017), kuru uzdeva Alain Cadec PECH komitejas vārdā un Adina-Ioana Vălean ENVI komitejas vārdā Komisijai: Piekrastes jūras dzīvotņu aizsardzība: jūraszāļu suga Posidonia oceanica (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017);

—   (O-000065/2017), kuru uzdeva Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan un Benedek Jávor ENVI komitejas vārdā Padomei: Vides politikas īstenošanas pārskats (VĪP) (2017/2705(RSP)) (B8-0606/2017);

—   (O-000066/2017), kuru uzdeva Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan un Benedek Jávor ENVI komitejas vārdā Komisijai: Vides politikas īstenošanas pārskats (VĪP) (2017/2705(RSP)) (B8-0607/2017);

—   (O-000067/2017), kuru uzdeva Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor un Mireille D'Ornano ENVI komitejas vārdā Komisijai: Rīcības plāns dabai, cilvēkam un ekonomikai (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017);

—   (O-000071/2017), kuru uzdeva Petra Kammerevert CULT komitejas vārdā Komisijai: 2018. gads - ES un Ķīnas Tūrisma gads (2017/2846(RSP)) (B8-0609/2017);

—   (O-000082/2017), kuru uzdeva Czesław Adam Siekierski AGRI komitejas vārdā Komisijai: Krievijas noteiktais aizliegums - ES augļu un dārzeņu nozare (2017/2950(RSP)) (B8-0610/2017).


13. Darba kārtība

Bija izdalīts 2017. gada novembra I sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 613.258/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 149.a pants).

Pirmdiena
ENF grupas pieprasījums pēcpusdienas darba kārtībā kā pirmo punktu pievienot Padomes un Komisijas paziņojumu “Zemestrīce Irānā un Irākā”.

Uzstājās Franz Obermayr ENF grupas vārdā, izklāstot pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu noraidīja.

ENF grupas pieprasījums pēcpusdienas darba kārtībā kā otro punktu pievienot Padomes un Komisijas paziņojumus “Melnās pirmdienas demonstrācijas Dienvidāfrikā”.

Uzstājās Janice Atkinson ENF grupas vārdā, izklāstot pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu noraidīja.

Otrdiena

EFDD grupas pieprasījums otrdienas rīta darba kārtībā kā otro punktu pievienot Padomes un Komisijas paziņojumus par stāvokli Katalonijā. Līdz ar to debates par ziņojumu “Sadarbība starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību aizsardzības jomā” (Olga Sehnalová ziņojums - A8-0077/2017) (GDKP 15. punkts) tiktu pārceltas uz pēcpusdienu un balsojums notiktu trešdien.

Uzstājās James Carver EFDD grupas vārdā, izklāstot pieprasījumu, un Esteban González Pons PPE grupas vārdā – pret šo pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta (65 par, 241 pret, 31 atturas), Parlaments šo pieprasījumu noraidīja.

Verts/ALE grupas pieprasījums otrdienas pēcpusdienas darba kārtībā iekļaut Padomes un Komisijas paziņojumus par sociālo pīlāru. Debašu noslēgumā tiktu iesniegti rezolūcijas priekšlikumi.

Uzstājās Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, izklāstot pieprasījumu, Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, iebilstot pret šo pieprasījumu un ierosinot debates rīkot decembrī, un Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, paliekot pie sava sākotnējā priekšlikuma.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (113 par, 193 pret, 15 atturas).

EFDD grupas pieprasījums otrdienas pēcpusdienas darba kārtībā kā ceturto punktu pievienot Komisijas paziņojumu “Piekļuves cilvēktiesību tiesām liegšana starptautisko organizāciju darbiniekiem”, debašu noslēgumā iesniedzot rezolūcija spriekšlikumus.

Uzstājās Gerard Batten EFDD grupas vārdā, izklāstot pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta (52 par, 220 pret, 42 atturas), Parlaments šo pieprasījumu noraidīja.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.


SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece

14. Teritoriālās tipoloģijas ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz teritoriālajām tipoloģijām (Tercet) groza Regulu (EK) Nr. 1059/2003 [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017).

Iskra Mihaylova iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

Uzstājās Andrey Novakov PPE grupas vārdā, Tonino Picula S&D grupas vārdā, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā, Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Olaf Stuger ENF grupas vārdā, Franc Bogovič, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Paul Rübig un Tibor Szanyi, Esther Herranz García un Daniel Buda.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias un Eleftherios Synadinos.

Uzstājās Marianne Thyssen un Iskra Mihaylova.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.11.2017. protokola 5.3. punkts.


15. Profesionālās kvalifikācijas atzīšana kuģošanā iekšējos ūdeņos ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu kuģošanā iekšējos ūdeņos un Padomes Direktīvas 96/50/EK un Padomes Direktīvas 91/672/EEK atcelšanu [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Gesine Meissner (A8-0338/2016).

Gesine Meissner iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle).

Uzstājās Wim van de Camp PPE grupas vārdā, Claudia Țapardel S&D grupas vārdā, Peter van Dalen ECR grupas vārdā, Gabriele Preuß, Mark Demesmaeker, Bogusław Liberadzki un Evelyn Regner.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Maria Grapini un Notis Marias.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Violeta Bulc un Gesine Meissner.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.11.2017. protokola 5.4. punkts.


16. Dzīvību glābšana: autotransporta drošības uzlabošana ES (debates)

Ziņojums par dzīvību glābšanu: autotransporta drošības uzlabošana ES [2017/2085(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017).

Markus Ferber (aizstājot referentu,) iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle).

Uzstājās Wim van de Camp PPE grupas vārdā, Olga Sehnalová S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Dominique Riquet ALDE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Michael Cramer Verts/ALE grupas vārdā, Daniela Aiuto EFDD grupas vārdā, Andor Deli, Lucy Anderson, Izaskun Bilbao Barandica, Jaromír Kohlíček, Deirdre Clune, Janusz Zemke, Carlos Coelho, Maria Grapini un Nicola Caputo.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Spyraki, Notis Marias, Franc Bogovič, Andrey Novakov un Stanislav Polčák.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Georgios Epitideios.

Uzstājās Violeta Bulc un Dieter-Lebrecht Koch (referents).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.11.2017. protokola 5.2. punkts.


17. Kristiešu vajāšana pasaulē (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Kristiešu vajāšana pasaulē (2017/2957(RSP)).

Karmenu Vella (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, María Teresa Giménez Barbat ALDE grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Margot Parker EFDD grupas vārdā, Christelle Lechevalier ENF grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva David Coburn un Arne Gericke, György Hölvényi, Francisco Assis, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lampros Fountoulis, Anna Elżbieta Fotyga, Hannu Takkula, Franz Obermayr, Bruno Gollnisch, Andrzej Grzyb, Bas Belder, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Michèle Alliot-Marie, Branislav Škripek, Marie-Christine Arnautu, Tunne Kelam, Mirosław Piotrowski, Michaela Šojdrová, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Karol Karski, Arne Gericke, Jan Olbrycht, Notis Marias un Steven Woolfe.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Lefteris Christoforou, Nicola Caputo, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Anna Záborská, Costas Mavrides un Eleftherios Synadinos.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Pavel Svoboda, Silvia Costa, Marijana Petir un Mairead McGuinness.

Uzstājās Karmenu Vella.

Debates tika slēgtas.


18. Piekrastes jūras dzīvotņu aizsardzība: Posidonia oceanica gadījums (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000076/2017) un kuru uzdeva Alain Cadec PECH komitejas vārdā un Adina-Ioana Vălean ENVI komitejas vārdā Komisijai: Piekrastes jūras dzīvotņu aizsardzība: jūraszāļu suga Posidonia oceanica (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017).

Gabriel Mato un Claudiu Ciprian Tănăsescu izvērsa jautājumu.

Karmenu Vella (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās José Inácio Faria PPE grupas vārdā, Ricardo Serrão Santos S&D grupas vārdā, João Ferreira GUE/NGL grupas vārdā, Mireille D'Ornano EFDD grupas vārdā, Sylvie Goddyn ENF grupas vārdā, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Maria Lidia Senra Rodríguez, Rosa D'Amato, Dubravka Šuica, Nicola Caputo un Stefan Eck.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Karmenu Vella.

Debates tika slēgtas.


19. Kohēzijas politikas instrumentu izmantošana reģionos demogrāfisko pārmaiņu problēmas risināšanai (debates)

Ziņojums par kohēzijas politikas instrumentu izmantošanu reģionos demogrāfisko pārmaiņu problēmas risināšanai [2016/2245(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017).

Iratxe García Pérez iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Julie Ward, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Rosa D'Amato, Georgios Epitideios, Anna Záborská, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Andrey Novakov, Sergio Gutiérrez Prieto un Janusz Korwin-Mikke.

Uzstājās Corina Crețu (Komisijas locekle) un Iratxe García Pérez – par Janusz Korwin-Mikke uzstāšanos (sēdes vadītājs to pieņēma zināšanai).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.11.2017. protokola 5.6. punkts.


20. Rīcības plāns par finanšu pakalpojumiem privātpersonām, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem (īss izklāsts)

Ziņojums par rīcības plānu attiecībā uz finanšu pakalpojumiem privātpersonām, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem [2017/2066(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017).

Olle Ludvigsson iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Romana Tomc un Marisa Matias.

Uzstājās Corina Crețu (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 14.11.2017. protokola 5.7. punkts.


21. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mihai Ţurcanu, John Howarth, Andrejs Mamikins, Mark Demesmaeker, Ramon Tremosa i Balcells, Josu Juaristi Abaunz, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Romana Tomc, Emilian Pavel, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Josep-Maria Terricabras, Michaela Šojdrová, Alex Mayer, Angel Dzhambazki, Jasenko Selimovic, Marisa Matias, Jordi Solé, Tomáš Zdechovský, Rory Palmer, Arne Gericke, Takis Hadjigeorgiou, Deirdre Clune, Julie Ward un Stanislav Polčák.


22. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 613.258/OJMA).


23. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.28.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Mosca, Punset, Rivasi, Tamburrano, Wieland, Żółtek

Juridisks paziņojums - Privātuma politika