Index 
Notulen
PDF 248kWORD 77k
Maandag 13 november 2017 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Verkiezing van ondervoorzitters van het Europees Parlement (indieningstermijn voordrachten)
 5.Samenstelling Parlement
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 8.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 9.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 10.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 11.Ingekomen stukken
 12.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Territoriale typologieën ***I (debat)
 15.Erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart ***I (debat)
 16.Mensenlevens redden: verbeteren van de veiligheid van voertuigen in de EU (debat)
 17.Vervolging van christenen in de wereld (debat)
 18.De bescherming van mariene kusthabitats: Posidonia oceanica (debat)
 19.De inzet van cohesiebeleidsinstrumenten door regio's om demografische veranderingen aan te pakken (debat)
 20.Actieplan voor financiële retaildiensten (korte presentatie)
 21.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De onderbroken zitting van donderdag 26 oktober 2017 wordt hervat.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 17.05 uur geopend.


3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


4. Verkiezing van ondervoorzitters van het Europees Parlement (indieningstermijn voordrachten)

De Voorzitter deelt mee dat het Parlement zal overgaan tot de verkiezing van twee nieuwe ondervoorzitters ter vervanging van Ildikó Gáll-Pelcz en Alexander Graf Lambsdorff.

De indieningstermijn voor de voordrachten wordt vastgesteld op dinsdag 14 november 2017 om 20.30 uur.

De twee stemmingen zullen plaatsvinden op woensdag 15 november om 12.30 uur.


5. Samenstelling Parlement

De bevoegde instanties van Nederland hebben medegedeeld dat Cora van Nieuwenhuizen verkozen is tot lid van de Tweede Kamer met ingang van 26 oktober 2017.

De bevoegde instanties van Estland hebben het einde van de ambtstermijn van Marju Lauristin aangekondigd met ingang van 6 november 2017 na haar verkiezing in de gemeenteraad van Tartu (Estland).

Elisabeth Köstinger is verkozen tot lid van het nationale parlement in Oostenrijk met ingang van 9 november 2017.

Het Parlement neemt ter kennis dat, overeenkomstig artikel 7, leden 1 t/m 3 van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, deze functies onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement, stelt vast dat hun zetel met ingang van resp. 26 oktober, 6 en 9 november 2017 vacant is, en stelt hiervan ook de bevoegde nationale instanties op de hoogte.

°
° ° °

Jutta Steinruck heeft haar ontslag ingediend als lid van het Europees Parlement met ingang van 1 januari 2018.

Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 2, van het Reglement, stelt het Parlement vast dat de zetel van Jutta Steinruck met ingang van 1 januari 2018 vacant is, en stelt hiervan ook de bevoegde nationale instanties op de hoogte.

°
° ° °

De bevoegde instanties van Estland en Oostenrijk hebben medegedeeld dat Ivari Padar en Thomas Waitz met ingang van 6 resp. 10 november 2017 in het Europees Parlement zijn verkozen ter vervanging van Marju Lauristin resp. Ulrike Lunacek.

Het Parlement neemt kennis van hun verkiezing.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen Ivari Padar en Thomas Waitz, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


6. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de Verts/ALE-Fractie en de EFDD-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie AFET: Michel Reimon

Delegatie voor de betrekkingen met Bosnië-Herzegovina en Kosovo: Thomas Waitz

Commissie DEVE: Mireille D'Ornano in plaats van Raymond Finch

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


7. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

De Commissie AGRI heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst:

Rectificatie P7_TA(2013)0490(COR03) op Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549) - (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 20 november 2013 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening (P7_TA(2013)0490) - (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

Overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen vierentwintig uur verzoeken deze in stemming te brengen.

De rectificatie staat op Europarl voor de duur van de huidige vergaderperiode.


8. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede woensdag 15 november 2017 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1920/2006, wat betreft de uitwisseling van informatie over, het systeem voor vroegtijdige waarschuwing voor en de risicobeoordelingsprocedure inzake nieuwe psychoactieve stoffen (00026/2017/LEX - C8-0398/2017 - 2016/0261(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1380/2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid (00048/2017/LEX - C8-0397/2017 - 2017/0190(COD));

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (00040/2017/LEX - C8-0392/2017 - 2017/0013(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van in het verdragsgebied van de Internationale Commissie voor de instandhouding van Atlantische tonijnen (ICCAT) geldende beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1936/2001, (EG) nr. 1984/2003 en (EG) nr. 520/2007 van de Raad (00031/2017/LEX - C8-0390/2017 - 2016/0187(COD));

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een inspectiesysteem voor de veilige exploitatie van ro-ro-passagiersschepen en hogesnelheidspassagiersvaartuigen op geregelde diensten en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 1999/35/EG van de Raad (00036/2017/LEX - C8-0378/2017 - 2016/0172(COD));

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/41/EG van de Raad inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten van de Gemeenschap varen en Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten (00035/2017/LEX - C8-0377/2017 - 2016/0171(COD));

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/45/EG inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen (00034/2017/LEX - C8-0376/2017 - 2016/0170(COD));

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad teneinde nieuwe psychoactieve stoffen in de definitie van "drug" op te nemen en tot intrekking van Besluit 2005/387/JBZ van de Raad (00051/2017/LEX - C8-0350/2017 - 2013/0304(COD)).


9. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat meerdere commissies hebben besloten interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 1, van het Reglement:

—   Commissie LIBE, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking) (2016/0133(COD)COM(2016)0270 – C8-0173/2016). Rapporteur: Cecilia Wikström (A8-0345/2017;

—   Commissie LIBE, op basis van het verslag over het voorstel voor een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (2016/0407(COD)COM(2016)0881 – C8-0532/2016). Rapporteur: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017);

—   Commissie LIBE, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 515/2014 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1987/2006 (2016/0408(COD)COM(2016)0882 – C8-0533/2016). Rapporteur: Carlos Coelho (A8-0347/2017);

—   Commissie LIBE, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële samenwerking en justitiële samenwerking in strafzaken, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 515/2014 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1986/2006, Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en Besluit 2010/261/EU van de Commissie (2016/0409(COD)COM(2016)0883 – C8-0349/2016). Rapporteur: Carlos Coelho (A8-0349/2017).

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, uiterlijk op dinsdag 14 november 2017 om 0.00 uur schriftelijk verzoeken dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.

°
° ° °

Het woord werd gevoerd door:

—   Cristian Dan Preda en Andrea Bocskor, over de nieuwe onderwijswet die het onderwijs in minderheidstalen in Oekraïne beperkt (de Voorzitter deelt mee dat hij zich – vanavond nog – schriftelijk zal richten tot de Oekraïense president Petro Porosjenko, om hem om opheldering te verzoeken over de eerbiediging van de taalkundige minderheden in Oekraïne, met name degene die een Europese taal spreken, en deelt mee dat hij dit verzoek zal herhalen tijdens de top van het Oostelijk Partnerschap van volgende week);

—   Janusz Lewandowski over de recente aardbeving op de grens tussen Iran en Irak (de Voorzitter geeft aan dat hij reeds zijn medeleven en deelneming heeft betuigd aan de staatshoofden van deze twee landen);

—   Lefteris Christoforou, over de blokkering van humanitaire hulp aan Cyprus (de Voorzitter bevestigt dat hij de Turkse ambassadeur om uitleg zal vragen met betrekking tot de situatie van de Griekse minderheid in het noorden van Cyprus).

Het woord wordt gevoerd door Janusz Korwin-Mikke, die ingaat op de situatie in Oekraïne en de aandacht vestigt op de zaak van Micheil Saakasjvili.


10. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededelingen van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van mei II, juli en september 2017 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, staan op Europarl.


11. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van de Raad en de Commissie

- Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2009/22/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

IMCO

advies :

CULT, JURI

2) van de parlementaire commissies

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geïntegreerde landbouwstatistieken en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 1166/2008 en (EU) nr. 1337/2011 (COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Viorica Dăncilă (A8-0300/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde (COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)) - Commissie ECON - Rapporteur: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD)) - Commissie ITRE - Rapporteur: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG en Richtlijn 2009/132/EG wat betreft bepaalde btw-verplichtingen voor diensten en afstandsverkopen van goederen (COM(2016)0757 - C8-0004/2017 - 2016/0370(CNS)) - Commissie ECON - Rapporteur: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017)

- Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de EDEO over het Oostelijk Partnerschap, in aanloop naar de top in november 2017 (2017/2130(INI)) - Commissie AFET - Rapporteurs: Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten (COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Uniekader voor hervestiging en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 - 2016/0225(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Malin Björk (A8-0316/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) - Commissie EMPL - Rapporteurs: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) (COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Axel Voss (A8-0320/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs (COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399 en (EU) 2016/1624 (COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Kinga Gál (A8-0322/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/794 tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) (N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Kinga Gál (A8-0323/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie, en tot intrekking van Richtlijn 2002/58/EG (verordening inzake privacy en elektronische communicatie) (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds (12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)) - Commissie AFET - Rapporteur: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

- Verslag over het actieplan over financiële diensten voor consumenten (2017/2066(INI)) - Commissie ECON - Rapporteur: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds (15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)) - Commissie AFET - Rapporteur: Charles Tannock (A8-0327/2017)

- Verslag over het jaarverslag over de activiteiten van de Europese ombudsman in 2016 (2017/2126(INI)) - Commissie PETI - Rapporteur: Marlene Mizzi (A8-0328/2017)

- Verslag over de inzet van cohesiebeleidsinstrumenten door regio's om demografische veranderingen aan te pakken (2016/2245(INI)) - Commissie REGI - Rapporteur: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

- Verslag over het thema "Mensenlevens redden: Verbeteren van de veiligheid van voertuigen in de EU" (2017/2085(INI)) - commissie TRAN - Rapporteur: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

- ***I Verslag over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (codificatie) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/40/EU betreffende de periode voor de vaststelling van gedelegeerde handelingen (COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Gesine Meissner (A8-0332/2017)

- Verslag houdende een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds (2017/2050(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Charles Tannock (A8-0333/2017)

- Verslag over de strategie EU-Afrika: een stimulans voor ontwikkeling (2017/2083(INI)) - Commissie DEVE - Rapporteur: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

- Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds (2017/2035(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

- * Verslag over de voordracht van Karel Pinxten voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE)) - Commissie CONT - Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0336/2017)

- * Verslag over de voordracht van Pietro Russo voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE)) - Commissie CONT - Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0337/2017)

- * Verslag over de voordracht van Hannu Takkula voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE)) - Commissie CONT - Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0338/2017)

- Verslag over de bestrijding van ongelijkheid als hefboom om het scheppen van banen en groei te stimuleren (2016/2269(INI)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Javi López (A8-0340/2017)

- * Verslag over de voordracht van Bettina Jakobsen voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE)) - Commissie CONT - Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0341/2017)

- * Verslag over de benoeming van Baudilio Tomé Muguruza als lid van de Rekenkamer (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE)) - Commissie CONT - Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0342/2017)

- * Verslag over de voordracht van João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE)) - Commissie CONT - Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0343/2017)

- * Verslag over de voordracht van Iliana Ivanova voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE)) - commissie CONT - Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0344/2017)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Italië – EGF/2017/004 IT/Almaviva) (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Daniele Viotti (A8-0346/2017)


12. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

—   (O-000076/2017) van Alain Cadec, namens de Commissie PECH, en Adina-Ioana Vălean, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Bescherming van mariene kusthabitats: Posidonia oceanica (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017);

—   (O-000065/2017) van Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan en Benedek Jávor, namens de Commissie ENVI, aan de Raad: Evaluatie van de tenuitvoerlegging van het milieubeleid (EIR) (2017/2705(RSP)) (B8-0606/2017);

—   (O-000066/2017) van Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan en Benedek Jávor, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Evaluatie van de tenuitvoerlegging van het milieubeleid (EIR) (2017/2705(RSP)) (B8-0607/2017);

—   (O-000067/2017) van Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor en Mireille D'Ornano, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Actieplan voor natuur, mens en economie (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017);

—   (O-000071/2017) van Petra Kammerevert, namens de Commissie CULT, aan de Commissie: 2018 - Toerismejaar EU-China (2017/2846(RSP)) (B8-0609/2017);

—   (O-000082/2017) van Czesław Adam Siekierski, namens de Commissie AGRI, aan de Commissie: Russisch invoerverbod - Groente- en fruitsector in de EU (2017/2950(RSP)) (B8-0610/2017).


13. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van november I 2017 (PE 613.258/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Maandag
Verzoek van de ENF-Fractie om als eerste agendapunt in de middag verklaringen van de Raad en de Commissie over de “Aardbeving in Iran en in Irak” op te nemen.

Het woord wordt gevoerd door Franz Obermayr, namens de ENF-Fractie, om het verzoek toe te lichten.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

Verzoek van de ENF-Fractie om als tweede agendapunt in de middag verklaringen van de Raad en de Commissie over de “Protesten op zwarte maandag in Zuid-Afrika” op te nemen.

Het woord wordt gevoerd door Janice Atkinson, namens de ENF, om het verzoek toe te lichten.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

Dinsdag

Verzoek van de EFDD-Fractie om als tweede agendapunt op dinsdagmorgen verklaringen van de Raad en de Commissie over de “Situatie in Catalonië” op te nemen. Als gevolg daarvan zou het debat over de “Samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming“ Verslag Olga Sehnalová - A8-0077/2017 (punt 15 PDOJ) worden verplaatst naar de middag, met een stemming op woensdag.

Het woord wordt gevoerd door James Carver, namens de EFDD-Fractie, om het verzoek toe te lichten, en door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, die tegen het verzoek is.

Bij HS (65 voor, 241 tegen, 31 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om als agendapunt op dinsdagmiddag verklaringen van de Raad en de Commissie over de “De sociale pijler” op te nemen. Het debat zou worden afgesloten met het indienen van ontwerpresoluties.

Het woord wordt gevoerd door Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, om het verzoek toe te lichten, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, die tegen dit verzoek is en voorstelt om dit debat in december te houden, en Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, die blijft bij zijn oorspronkelijke voorstel.

Bij ES (113 voor, 193 tegen, 15 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Verzoek van de EFDD-Fractie om als vierde agendapunt op dinsdagmiddag een verklaring van de Raad en de Commissie over de “Weigering van toegang tot mensenrechtenrechtbanken voor werknemers van internationale organisaties” op te nemen. Het debat zou worden afgesloten met het indienen van ontwerpresoluties.

Het woord wordt gevoerd door Gerard Batten, namens de EFDD-Fractie, om het verzoek toe te lichten.

Bij HS (52 voor, 220 tegen, 42 onthoudingen), verwerpt het Parlement het verzoek.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.


VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

14. Territoriale typologieën ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1059/2003 wat betreft de territoriale typologieën (Tercet) [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

Iskra Mihaylova leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Andrey Novakov, namens de PPE-Fractie, Tonino Picula, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Olaf Stuger, namens de ENF-Fractie, Franc Bogovič, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Paul Rübig en Tibor Szanyi, Esther Herranz García en Daniel Buda.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en Eleftherios Synadinos.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Iskra Mihaylova.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.3 van de notulen van 14.11.2017.


15. Erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart en tot intrekking van Richtlijn 96/50/EG van de Raad en Richtlijn 91/672/EEG van de Raad [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

Gesine Meissner leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Wim van de Camp, namens de PPE-Fractie, Claudia Țapardel, namens de S&D-Fractie, Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie, Gabriele Preuß, Mark Demesmaeker, Bogusław Liberadzki en Evelyn Regner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Maria Grapini en Notis Marias.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en Gesine Meissner.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.4 van de notulen van 14.11.2017.


16. Mensenlevens redden: verbeteren van de veiligheid van voertuigen in de EU (debat)

Verslag over het thema "Mensenlevens redden: verbeteren van de veiligheid van voertuigen in de EU" [2017/2085(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

Markus Ferber (ter vervanging van de rapporteur) geeft toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Wim van de Camp, namens de PPE-Fractie, Olga Sehnalová, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Dominique Riquet, namens de ALDE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Michael Cramer, namens de Verts/ALE-Fractie, Daniela Aiuto, namens de EFDD-Fractie, Andor Deli, Lucy Anderson, Izaskun Bilbao Barandica, Jaromír Kohlíček, Deirdre Clune, Janusz Zemke, Carlos Coelho, Maria Grapini en Nicola Caputo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Spyraki, Notis Marias, Franc Bogovič, Andrey Novakov en Stanislav Polčák.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en Dieter-Lebrecht Koch (rapporteur).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.2 van de notulen van 14.11.2017.


17. Vervolging van christenen in de wereld (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Vervolging van christenen in de wereld (2017/2957(RSP))

Karmenu Vella (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, María Teresa Giménez Barbat, namens de ALDE-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Margot Parker, namens de EFDD-Fractie, Christelle Lechevalier, namens de ENF-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van David Coburn en Arne Gericke, György Hölvényi, Francisco Assis, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lampros Fountoulis, Anna Elżbieta Fotyga, Hannu Takkula, Franz Obermayr, Bruno Gollnisch, Andrzej Grzyb, Bas Belder, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Michèle Alliot-Marie, Branislav Škripek, Marie-Christine Arnautu, Tunne Kelam, Mirosław Piotrowski, Michaela Šojdrová, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Karol Karski, Arne Gericke, Jan Olbrycht, Notis Marias en Steven Woolfe.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lefteris Christoforou, Nicola Caputo, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Anna Záborská, Costas Mavrides en Eleftherios Synadinos.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Pavel Svoboda, Silvia Costa, Marijana Petir en Mairead McGuinness.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella.

Het debat wordt gesloten.


18. De bescherming van mariene kusthabitats: Posidonia oceanica (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000076/2017) van Alain Cadec, namens de Commissie PECH, en Adina-Ioana Vălean, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Bescherming van mariene kusthabitats: Posidonia oceanica (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017)

Gabriel Mato en Claudiu Ciprian Tănăsescu lichten de vraag toe.

Karmenu Vella (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door José Inácio Faria, namens de PPE-Fractie, Ricardo Serrão Santos, namens de S&D-Fractie, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, Mireille D'Ornano, namens de EFDD-Fractie, Sylvie Goddyn, namens de ENF-Fractie, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Maria Lidia Senra Rodríguez, Rosa D'Amato, Dubravka Šuica, Nicola Caputo en Stefan Eck.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella.

Het debat wordt gesloten.


19. De inzet van cohesiebeleidsinstrumenten door regio's om demografische veranderingen aan te pakken (debat)

Verslag over de inzet van cohesiebeleidsinstrumenten door regio's om demografische veranderingen aan te pakken [2016/2245(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

Iratxe García Pérez leidt het verslag in.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Julie Ward, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Rosa D'Amato, Georgios Epitideios, Anna Záborská, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Andrey Novakov, Sergio Gutiérrez Prieto en Janusz Korwin-Mikke.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu (lid van de Commissie) en Iratxe García Pérez over de uiteenzetting van Janusz Korwin-Mikke (de Voorzitter neemt hier nota van).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.6 van de notulen van 14.11.2017.


20. Actieplan voor financiële retaildiensten (korte presentatie)

Verslag over het actieplan voor financiële retaildiensten [2017/2066(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

Olle Ludvigsson presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Romana Tomc en Marisa Matias.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.7 van de notulen van 14.11.2017.


21. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mihai Ţurcanu, John Howarth, Andrejs Mamikins, Mark Demesmaeker, Ramon Tremosa i Balcells, Josu Juaristi Abaunz, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Romana Tomc, Emilian Pavel, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Josep-Maria Terricabras, Michaela Šojdrová, Alex Mayer, Angel Dzhambazki, Jasenko Selimovic, Marisa Matias, Jordi Solé, Tomáš Zdechovský, Rory Palmer, Arne Gericke, Takis Hadjigeorgiou, Deirdre Clune, Julie Ward en Stanislav Polčák.


22. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (document “Agenda” PE 613.258/OJMA).


23. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.28 uur gesloten.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Mosca, Punset, Rivasi, Tamburrano, Wieland, Żółtek

Juridische mededeling - Privacybeleid