Indeks 
Protokół
PDF 251kWORD 77k
Poniedziałek, 13 listopada 2017 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego (termin składania kandydatur)
 5.Skład Parlamentu
 6.Skład komisji i delegacji
 7.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 8.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 9.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (ar. 69c Regulaminu)
 10.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 11.Składanie dokumentów
 12.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 13.Porządek obrad
 14.Typologie terytorialne ***I (debata)
 15.Uznawanie kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej ***I (debata)
 16.Ratowanie życia: zwiększanie bezpieczeństwa samochodowego w UE (debata)
 17.Prześladowanie chrześcijan na świecie (debata)
 18.Ochrona przybrzeżnych siedlisk morskich – przypadek trawy morskiej Posidonia oceanica (debata)
 19.Wykorzystanie instrumentów polityki spójności przez regiony w reakcji na zmiany demograficzne (debata)
 20.Plan działania w sprawie detalicznych usług finansowych (krótka prezentacja)
 21.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Sesja zawieszona czwartek 26 października 2017 r. została wznowiona.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.05.


3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


4. Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego (termin składania kandydatur)

Przewodniczący poinformował, że Parlament przystąpi do wyłonienia dwóch nowych wiceprzewodniczących na miejsce Ildikó Gáll-Pelcz i Alexandra Grafa Lambsdorffa.

Termin składania kandydatur został wyznaczony na wtorek 14 listopada 2017 r. o godz. 20.30.

Oba głosowania odbędą się w środę 15 listopada o godz. 12.30.


5. Skład Parlamentu

Właściwe organy holenderskie poinformowały, że Cora van Nieuwenhuizen została mianowana członkiem rządu ze skutkiem od dnia 26 października 2017 r.

Właściwe organy estońskie poinformowały o wygaśnięciu mandatu Marju Lauristin ze skutkiem od dnia 6 listopada 2017 r. w następstwie jej wyboru na członka rady miejskiej Tartu (Estonia).

Elisabeth Köstinger została wybrana na posłankę do parlamentu narodowego Austrii ze skutkiem od dnia 9 listopada 2017 r.

Parlament przyjął do wiadomości, że zgodnie z art. 7 ust. 1, 2 i 3 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich stanowiska te są niepołączalne z wykonywaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, w związku z czym stwierdził wygaśnięcie ich mandatów ze skutkiem odpowiednio od dnia 26 października, 6 listopada i 9 listopada 2017 r. oraz poinformował o tym właściwe organy krajowe.

°
° ° °

Jutta Steinruck poinformowała, że rezygnuje z pełnienia mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2018 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 Regulaminu Parlament stwierdził wygaśnięcie mandatu Jutty Steinruck ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2018 r. i poinformował o tym właściwe organy krajowe.

°
° ° °

Właściwe organy estońskie i austriackie poinformowały o wyborze do Parlamentu Europejskiego Ivariego Padara i Thomasa Waitza ze skutkiem od dnia 6 listopada 2017 r. i 10 listopada 2017 r. odpowiednio na miejsce Marju Lauristin i Ulrike Lunacek.

Parlament przyjął do wiadomości informację o ich wyborze.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Ivari Padar i Thomas Waitz biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnego oświadczenia, stwierdzającego, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


6. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup Verts/ALE i EFDD następujące wnioski o nominację:

komisja AFET: Michel Reimon

Delegacja do spraw Stosunków z Bośnią i Hercegowiną oraz Kosowem: Thomas Waitz

komisja DEVE: Mireille D'Ornano w miejsce Raymonda Fincha

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.


7. Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)

Komisja AGRI przedstawiła następujące sprostowanie do dokumentu przyjętego przez Parlament Europejski:

Sprostowanie P7_TA(2013)0490(COR03) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s.549). - (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 20 listopada 2013 r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej sprawozdania) (P7_TA(2013)0490) - (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

Zgodnie z art. 231 ust. 4 Regulaminu sprostowanie to uważa się za zatwierdzone, chyba że nie później niż dwadzieścia cztery godziny po jego ogłoszeniu grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie go pod głosowanie.

Sprostowanie jest dostępne na stronie Europarl przez czas trwania obecnej sesji plenarnej.


8. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę 15 listopada 2017 r. do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1920/2006 w zakresie wymiany informacji, systemu wczesnego ostrzegania oraz procedury oceny zagrożeń w odniesieniu do nowych substancji psychoaktywnych (00026/2017/LEX - C8-0398/2017 - 2016/0261(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa (00048/2017/LEX - C8-0397/2017 - 2017/0190(COD));

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (00040/2017/LEX - C8-0392/2017 - 2017/0013(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) oraz zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1936/2001, (WE) nr 1984/2003 i (WE) nr 520/2007 (00031/2017/LEX - C8-0390/2017 - 2016/0187(COD));

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemu inspekcji na potrzeby bezpiecznej eksploatacji statków pasażerskich typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich uprawiających żeglugę na linii regularnej oraz zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE i uchylająca dyrektywę Rady 1999/35/WE (00036/2017/LEX - C8-0378/2017 - 2016/0172(COD));

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę Rady 98/41/WE w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich Wspólnoty lub z portów państw członkowskich Wspólnoty oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich (00035/2017/LEX - C8-0377/2017 - 2016/0171(COD));

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę Rady 2009/45/WE w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich (00034/2017/LEX - C8-0376/2017 - 2016/0170(COD));

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca decyzję ramową Rady 2004/757/WSiSW w celu włączenia nowych substancji psychoaktywnych do definicji narkotyku i uchylająca decyzję Rady 2005/387/WSiSW (00051/2017/LEX - C8-0350/2017 - 2013/0304(COD)).


9. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (ar. 69c Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił decyzje szeregu komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 69c ust. 1 Regulaminu:

—   komisja LIBE, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona) (2016/0133(COD)COM(2016)0270 – C8-0173/2016); sprawozdawczyni: Cecilia Wikström (A8-0345/2017);

—   komisja LIBE, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (2016/0407(COD)COM(2016)0881 – C8-0532/2016); sprawozdawca: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017);

—   komisja LIBE, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw granicznych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 515/2014 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 (2016/0408(COD)COM(2016)0882 – C8-0533/2016); sprawozdawca: Carlos Coelho (A8-0347/2017);

—   komisja LIBE, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 515/2014 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1986/2006, decyzję Rady 2007/533/WSiSW i decyzję Komisji 2010/261/UE (2016/0409(COD)COM(2016)0883 – C8-0349/2016); sprawozdawca: Carlos Coelho (A8-0349/2017).

Zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu posłowie lub co najmniej jedna grupa polityczna w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą do wtorku 14 listopada 2017 r. o północy złożyć pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o głosowanie w Parlamencie nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.

°
° ° °

Wystąpienia

—   Cristian Dan Preda i Andrea Bocskor, w sprawie nowej ustawy o edukacji, która ogranicza nauczanie w językach mniejszościowych na Ukrainie (Przewodniczący zapowiedział, że jeszcze tego samego wieczoru zwróci się na piśmie do prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki z prośbą o wyjaśnienia w kwestii poszanowania praw mniejszości językowych na Ukrainie, zwłaszcza mniejszości posługujących się językami europejskimi, i poinformował, że o to samo zwróci się również w kolejnym tygodniu na szczycie Partnerstwa Wschodniego);

—   Janusz Lewandowski, w sprawie niedawnego trzęsienia ziemi na granicy między Iranem a Irakiem (Przewodniczący powiadomił, że przekazał już głowom obu państw wyrazy solidarności i współczucia);

—   Lefteris Christoforou, w sprawie blokowania pomocy humanitarnej dla Cypru (Przewodniczący zapowiedział, że zwróci się do ambsadora Turcji o wyjaśnienia dotyczące sytuacji mniejszości greckojęzycznej w północnej części Cypru).

Głos zabrał Janusz Korwin-Mikke, który nawiązał do sytuacji na Ukrainie i przywołał przypadek Michaiła Saakaszwilego.


10. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikaty Komisji w sprawie działań podjętych w związku ze stanowiskami i rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas drugiej sesji majowej, sesji lipcowej i sesji wrześniowej w 2017 r. są dostępne na stronie internetowej Europarl.


11. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów zawieranych przez internet lub winny sposób na odległość, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr2006/2004 Parlamentu Europejskiego iRady oraz dyrektywę 2009/22/WE Parlamentu Europejskiego iRady iuchylającej dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego iRady (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

CULT, JURI

2) przez komisje parlamentarne

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zintegrowanych statystyk rolnych oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1166/2008 i (UE) nr 1337/2011 (COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)) - komisja AGRI - Sprawozdawczyni: Viorica Dăncilă (A8-0300/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym (COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych zobowiązań wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość (COM(2016)0757 - C8-0004/2017 - 2016/0370(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017)

- Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Partnerstwa Wschodniego w perspektywie szczytu w listopadzie 2017 r. (2017/2130(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawczynie: Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne oraz swobodnego przepływu takich danych i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 45/2001 i decyzję nr 1247/2002/WE. (COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek (COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijne ramy przesiedleń i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 - 2016/0225(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Malin Björk (A8-0316/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) - komisja EMPL - Sprawozdawczynie: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) (COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Axel Voss (A8-0320/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy (COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399 i (UE) 2016/1624 (COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Kinga Gál (A8-0322/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/794 w celu ustanowienia europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) (N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Kinga Gál (A8-0323/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej) (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony (12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

- Sprawozdanie w sprawie planu działania w sprawie detalicznych usług finansowych (2017/2066(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony (15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Charles Tannock (A8-0327/2017)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2016 r. (2017/2126(INI)) - komisja PETI - Sprawozdawczyni: Marlene Mizzi (A8-0328/2017)

- Sprawozdanie w sprawie wykorzystania instrumentów polityki spójności przez regiony w reakcji na zmiany demograficzne (2016/2245(INI)) - komisja REGI - Sprawozdawczyni: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

- Sprawozdanie w sprawie ratowania życia: zwiększanie bezpieczeństwa samochodowego w UE (2017/2085(INI)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatkowych ceł przywozowych na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (tekst jednolity) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2010/40/UE w odniesieniu do okresu przyjmowania aktów delegowanych (COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Gesine Meissner (A8-0332/2017)

- Sprawozdanie zawierający projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony (2017/2050(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Charles Tannock (A8-0333/2017)

- Sprawozdanie w sprawie strategii UE–Afryka na rzecz pobudzenia rozwoju (2017/2083(INI)) - komisja DEVE - Sprawozdawca: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

- Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony (2017/2035(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

- * Sprawozdanie w sprawie powołania Karela Pinxtena na członka Trybunału Obrachunkowego (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Indrek Tarand (A8-0336/2017)

- * Sprawozdanie w sprawie powołania Pietra Russo na członka Trybunału Obrachunkowego (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Indrek Tarand (A8-0337/2017)

- * Sprawozdanie w sprawie powołania Hannu Takkuli na członka Trybunału Obrachunkowego (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Indrek Tarand (A8-0338/2017)

- Sprawozdanie w sprawie zwalczania nierówności jako czynnika sprzyjającego tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi (2016/2269(INI)) - komisja EMPL - Sprawozdawca: Javi López (A8-0340/2017)

- * Sprawozdanie w sprawie nominacji Bettiny Jakobsen na członkinię Trybunału Obrachunkowego (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Indrek Tarand (A8-0341/2017)

- * Sprawozdanie w sprawie powołania Baudilia Tomé Muguruzy na członka Trybunału Obrachunkowego (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Indrek Tarand (A8-0342/2017)

- * Sprawozdanie w sprawie powołania João Alexandre’a Tavaresa Gonçalvesa de Figueiredo na członka Trybunału Obrachunkowego (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Indrek Tarand (A8-0343/2017)

- * Sprawozdanie w sprawie powołania Iliany Iwanowej na członkinię Trybunału Obrachunkowego (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Indrek Tarand (A8-0344/2017)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Włochy – EGF/2017/004 IT/Almaviva) (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Daniele Viotti (A8-0346/2017)


12. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

—   (O-000076/2017) które skierowali Alain Cadec, w imieniu komisji PECH, i Adina-Ioana Vălean, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Ochrona przybrzeżnych siedlisk morskich - przypadek trawy morskiej Posidonia oceanica (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017);

—   (O-000065/2017) które skierowali Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan i Benedek Jávor, w imieniu komisji ENVI, do Rady: Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska (2017/2705(RSP)) (B8-0606/2017);

—   (O-000066/2017) które skierowali Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan i Benedek Jávor, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska (2017/2705(RSP)) (B8-0607/2017);

—   (O-000067/2017) które skierowali Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor i Mireille D'Ornano, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Plan działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017);

—   (O-000071/2017) które skierowała Petra Kammerevert, w imieniu komisji CULT, do Komisji: 2018: Rok Turystyki między UE i Chinami (2017/2846(RSP)) (B8-0609/2017);

—   (O-000082/2017) które skierował Czesław Adam Siekierski, w imieniu komisji AGRI, do Komisji: Rosyjskie embargo - unijny sektor owoców i warzyw (2017/2950(RSP)) (B8-0610/2017).


13. Porządek obrad

Rozdano ostateczny porządek obrad posiedzeń plenarnych w pierwszej sesji listopadowej 2017 r. (PE 613.258/PDOJ), do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Poniedziałek
Wniosek grupy ENF o dodanie jako pierwszego punktu po południu oświadczeń Rady i Komisji w sprawie trzęsienia ziemi w Iranie i Iraku.

Głos zabrał Franz Obermayr w imieniu grupy ENF i przedstawił wniosek.

Parlament odrzucił wniosek.

Wniosek grupy ENF o wpisanie jako drugiego punktu po południu oświadczeń Rady i Komisji w sprawie demonstracji „czarnego poniedziałku” w RPA.

Głos zabrała Janice Atkinson w imieniu grupy ENF i przedstawiła wniosek.

Parlament odrzucił wniosek.

Wtorek

Wniosek grupy EFDD o dodanie jako drugiego punktu obrad we wtorek przed południem oświadczeń Rady i Komisji w sprawie sytuacji w Katalonii. W związku z tym debatę nad sprawozdaniem w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (sprawozdanie Olgi Sehnalovej - A8-0077/2017) (pkt 15 PDOJ) przeniesiono by na popołudnie, a głosowanie nad tym sprawozdaniem na środę.

Głos zabrali: James Carver w imieniu grupy EFDD, by przedstawić wniosek, i Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, który sprzeciwił się wnioskowi.

W GI (przy 65 głosach za, 241 głosach przeciw, 31 głosach wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Wniosek grupy Verts/ALE o wpisanie do porządku obrad we wtorek po południu oświadczeń Rady i Komisji w sprawie filara socjalnego. Debatę miałoby zakończyć przedłożenie projektów rezolucji.

Głos zabrali: Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, by przedstawić wniosek, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, która sprzeciwiła się wnioskowi i zaproponowała przeprowadzenie debaty w grudniu, oraz Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, który podtrzymał wniosek.

W GE (przy 113 głosach za, 193 głosach przeciw i 15 głosach wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Wniosek grupy EFDD o dodanie jako czwartego punktu obrad we wtorek po południu oświadczenia Komisji w sprawie uniemożliwiania pracownikom organizacji międzynarodowych dostępu do sądów rozpatrujących sprawy dotyczące praw człowieka, przy czym debatę miałoby zakończyć przedłożenie projektów rezolucji.

Głos zabrał Gerard Batten w imieniu grupy EFDD i przedstawił wniosek.

W AN (przy 52 głosach za, 220 głosach przeciw i 42 głosach wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

°
° ° °

Niniejszym ustalono porządek obrad.


PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

14. Typologie terytorialne ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 w odniesieniu do typologii terytorialnych (Tercet) [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

Iskra Mihaylova przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali: Andrey Novakov w imieniu grupy PPE, Tonino Picula w imieniu grupy S&D, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Olaf Stuger w imieniu grupy ENF, Franc Bogovič, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga i Tibora Szanyiego, Esther Herranz García i Daniel Buda.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias i Eleftherios Synadinos.

Głos zabrały: Marianne Thyssen i Iskra Mihaylova.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.3 protokołu z dnia 14.11.2017.


15. Uznawanie kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej oraz uchylającej dyrektywę Rady 96/50/WE i dyrektywę Rady 91/672/EWG [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

Gesine Meissner przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali: Wim van de Camp w imieniu grupy PPE, Claudia Țapardel w imieniu grupy S&D, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, Gabriele Preuß, Mark Demesmaeker, Bogusław Liberadzki i Evelyn Regner.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Maria Grapini i Notis Marias.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrały: Violeta Bulc i Gesine Meissner.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.4 protokołu z dnia 14.11.2017.


16. Ratowanie życia: zwiększanie bezpieczeństwa samochodowego w UE (debata)

Sprawozdanie w sprawie ratowania życia: zwiększania bezpieczeństwa samochodowego w UE [2017/2085(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

Markus Ferber (zastępca sprawozdawcy) przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali: Wim van de Camp w imieniu grupy PPE, Olga Sehnalová w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Dominique Riquet w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Michael Cramer w imieniu grupy Verts/ALE, Daniela Aiuto w imieniu grupy EFDD, Andor Deli, Lucy Anderson, Izaskun Bilbao Barandica, Jaromír Kohlíček, Deirdre Clune, Janusz Zemke, Carlos Coelho, Maria Grapini i Nicola Caputo.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Maria Spyraki, Notis Marias, Franc Bogovič, Andrey Novakov i Stanislav Polčák.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Georgios Epitideios.

Głos zabrali: Violeta Bulc i Dieter-Lebrecht Koch (sprawozdawca).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.2 protokołu z dnia 14.11.2017.


17. Prześladowanie chrześcijan na świecie (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Prześladowanie chrześcijan na świecie (2017/2957(RSP))

Karmenu Vella (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, María Teresa Giménez Barbat w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Margot Parker w imieniu grupy EFDD, Christelle Lechevalier w imieniu grupy ENF, Diane Dodds niezrzeszona, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna i Arnego Gericke, György Hölvényi, Francisco Assis, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lamprosa Fountoulisa, Anna Elżbieta Fotyga, Hannu Takkula, Franz Obermayr, Bruno Gollnisch, Andrzej Grzyb, Bas Belder, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Michèle Alliot-Marie, Branislav Škripek, Marie-Christine Arnautu, Tunne Kelam, Mirosław Piotrowski, Michaela Šojdrová, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Karola Karskiego, Arne Gericke, Jan Olbrycht, Notis Marias i Steven Woolfe.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Lefteris Christoforou, Nicola Caputo, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Anna Záborská, Costas Mavrides i Eleftherios Synadinos.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Pavel Svoboda, Silvia Costa, Marijana Petir i Mairead McGuinness.

Głos zabrał Karmenu Vella.

Debata została zamknięta.


18. Ochrona przybrzeżnych siedlisk morskich – przypadek trawy morskiej Posidonia oceanica (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000076/2017), które skierowali: Alain Cadec, w imieniu komisji PECH, i Adina-Ioana Vălean, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Ochrona przybrzeżnych siedlisk morskich - przypadek trawy morskiej Posidonia oceanica (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017)

Gabriel Mato i Claudiu Ciprian Tănăsescu rozwinęli pytanie.

Karmenu Vella (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: José Inácio Faria w imieniu grupy PPE, Ricardo Serrão Santos w imieniu grupy S&D, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, Mireille D'Ornano w imieniu grupy EFDD, Sylvie Goddyn w imieniu grupy ENF, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Maria Lidia Senra Rodríguez, Rosa D'Amato, Dubravka Šuica, Nicola Caputo i Stefan Eck.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrał Karmenu Vella.

Debata została zamknięta.


19. Wykorzystanie instrumentów polityki spójności przez regiony w reakcji na zmiany demograficzne (debata)

Sprawozdanie w sprawie wykorzystania instrumentów polityki spójności przez regiony w reakcji na zmiany demograficzne [2016/2245(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

Iratxe García Pérez przedstawiła sprawozdanie.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Julie Ward, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Rosa D'Amato, Georgios Epitideios, Anna Záborská, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Andrey Novakov, Sergio Gutiérrez Prieto i Janusz Korwin-Mikke.

Głos zabrali: Corina Crețu (członkini Komisji) i Iratxe García Pérez w sprawie wystąpiania Janusza Korwin-Mikkego (Przewodniczący odnotował przedstawione uwagi).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.6 protokołu z dnia 14.11.2017.


20. Plan działania w sprawie detalicznych usług finansowych (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie planu działania w sprawie detalicznych usług finansowych [2017/2066(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

Olle Ludvigsson dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Romana Tomc i Marisa Matias.

Głos zabrała Corina Crețu (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 5.7 protokołu z dnia 14.11.2017.


21. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mihai Ţurcanu, John Howarth, Andrejs Mamikins, Mark Demesmaeker, Ramon Tremosa i Balcells, Josu Juaristi Abaunz, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Romana Tomc, Emilian Pavel, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Josep-Maria Terricabras, Michaela Šojdrová, Alex Mayer, Angel Dzhambazki, Jasenko Selimovic, Marisa Matias, Jordi Solé, Tomáš Zdechovský, Rory Palmer, Arne Gericke, Takis Hadjigeorgiou, Deirdre Clune, Julie Ward i Stanislav Polčák.


22. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 613.258/OJMA).


23. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.28.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Mosca, Punset, Rivasi, Tamburrano, Wieland, Żółtek

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności