Index 
Proces-verbal
PDF 247kWORD 77k
Luni, 13 noiembrie 2017 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 4.Alegerea unor vicepreședinți ai Parlamentului European (termen de depunere a candidaturilor)
 5.Componența Parlamentului
 6.Componența comisiilor și delegațiilor
 7.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 8.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 9.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 10.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 11.Depunere de documente
 12.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 13.Ordinea lucrărilor
 14.Tipologiile teritoriilor (Tercet) ***I (dezbatere)
 15.Recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare ***I (dezbatere)
 16.Salvarea de vieți omenești: sporirea siguranței autovehiculelor în UE (dezbatere)
 17.Persecutarea creștinilor în lume (dezbatere)
 18.Protejarea habitatelor marine de coastă: cazul speciei Posidonia oceanica (dezbatere)
 19.Utilizarea instrumentelor politicii de coeziune de către regiuni pentru a răspunde schimbărilor demografice (dezbatere)
 20.Planul de acțiune privind serviciile financiare cu amănuntul (prezentare succintă)
 21.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 22.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 23.Încheierea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Sesiunea, întreruptă joi, 26 octombrie 2017, a fost reluată.


2. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 17.05.


3. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


4. Alegerea unor vicepreședinți ai Parlamentului European (termen de depunere a candidaturilor)

Președintele a informat că Parlamentul va proceda la alegerea a doi noi vicepreședinți pentru a îi înlocui pe Ildikó Gáll-Pelcz și pe Alexander Graf Lambsdorff.

Termenul de depunere a candidaturilor a fost stabilit pentru marți 14 noiembrie 2017 la ora 20.30.

Cele două voturi vor avea loc miercuri 15 noiembrie la ora 12.30.


5. Componența Parlamentului

Autoritțățile competente din Țările de Jos au comunicat că Cora van Nieuwenhuizen a fost numită membră a guvernului cu efect din 26 octombrie 2017.

Autoritățile competente din Estonia au comunicat că funcția lui Marju Lauristin a luat sfârșit cu efect din 6 noiembrie 2017 ca urmare a alegerii sale în consiliul municipal din Tartu (Estonia).

Elisabeth Köstinger a fost aleasă deputat în parlamentul național al Austriei cu efect din 9 noiembrie 2017.

Parlamentul a luat notă de faptul că, în conformitate cu articolul 7 alineatele (1), (2) și (3) din Actul privind alegerea deputaților în Parlamentul European prin vot universal direct, aceste funcții sunt incompatibile cu funcția de deputat în Parlamentul European și observă că funcția de deputat este vacantă cu începere de la 26 octombrie, 6 și respectiv 9 noiembrie 2017, și informează în consecință autoritățile naționale competente.

°
° ° °

Jutta Steinruck și-a prezentat demisia în calitate de deputat în Parlamentul European cu efect din 1 ianuarie 2018.

În conformitate cu articolul 4 alineatele (1) și (2) din Regulamentul de procedură, Parlamentul constată că funcția lui Jutta Steinruck este vacantă cu efect din 1 ianuarie 2018, și informează în consecință autoritățile naționale competente.

°
° ° °

Autoritățile competente ale Estoniei și Austriei au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Ivari Padar și a lui Thomas Waitz cu efect din 6 noiembrie 2017 și 10 noiembrie 2017 în locul lui Marju Lauristin și, respectiv, al lui Ulrike Lunacek.

Parlamentul a luat act de alegerea acestora.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele lor nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Ivari Padar și Thomas Waitz se bucură de exercitarea deplină a drepturilor lor în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


6. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului Verts/ALE și a Grupului EFDD următoarele cereri de numire:

AFET: Michel Reimon

Delegația pentru relațiile cu Bosnia și Herţegovina și Kosovo : Thomas Waitz

DEVE: Mireille D'Ornano care îl înlocuiește pe Raymond Finch

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


7. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Comisia AGRI a transmis următoarea rectificare la un text adoptat de Parlamentul European:

Rectificarea P7_TA(2013)0490(COR03) la Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347 din 20.12.2013, p. 549) – (poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 20 noiembrie 2013 în vederea adoptării regulamentului menționat mai sus) (P7_TA(2013)0490) - (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

În conformitate cu articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, această rectificare se consideră aprobată, cu excepția cazului în care, în următoarele douăzeci și patru de ore, un grup politic sau un număr de cel puțin patruzeci de deputați solicită supunerea sa la vot.

Rectificarea este disponibilă pe site-ul Europarl pe toată durata actualei perioade de sesiune.


8. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri 15 noiembrie 2017 următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1920/2006 în ceea ce privește schimbul de informații, sistemul de alertă timpurie și procedura de evaluare a riscurilor pentru noile substanțe psihoactive (00026/2017/LEX - C8-0398/2017 - 2016/0261(COD));

- Regulamentul Parlamentului european și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1380/2013 privind politica comună în domeniul pescuitului (00048/2017/LEX - C8-0397/2017 - 2017/0190(COD));

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (00040/2017/LEX - C8-0392/2017 - 2017/0013(COD));

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a măsurilor de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT) și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1936/2001, (CE) nr. 1984/2003 și (CE) nr. 520/2007 ale Consiliului (00031/2017/LEX - C8-0390/2017 - 2016/0187(COD));

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind un sistem de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de pasageri de tip ro-ro și a ambarcațiunilor de pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate și de modificare a Directivei 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului (00036/2017/LEX - C8-0378/2017 - 2016/0172(COD));

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/41/CE a Consiliului privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ale Comunității și a Directivei 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile statelor membre (00035/2017/LEX - C8-0377/2017 - 2016/0171(COD));

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/45/CE privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (00034/2017/LEX - C8-0376/2017 - 2016/0170(COD));

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei-cadru 2004/757/JAI a Consiliului pentru a include noi substanțe psihoactive în definiția termenului „drog” și de abrogare a Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului (00051/2017/LEX - C8-0350/2017 - 2013/0304(COD)).


9. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a comunicat deciziile mai multor comisii de a iniția negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 69c alineatul (1) din Regulamentul de procedură:

—   LIBE, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare) (2016/0133(COD)COM(2016)0270 – C8-0173/2016). Raportoare: Cecilia Wikström (A8-0345/2017;

—   LIBE, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (2016/0407(COD)COM(2016)0881 – C8-0532/2016). Raportor: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017);

—    LIBE, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 (2016/0408(COD)COM(2016)0882 – C8-0533/2016). Raportor: Carlos Coelho (A8-0347/2017);

—   LIBE, pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1986/2006, a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului și a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei (2016/0409(COD)COM(2016)0883 – C8-0349/2016). Raportor: Carlos Coelho (A8-0349/2017).

În conformitate cu articolul 69c alineatul (2), un număr de deputați sau de grupuri politice care atinge cel puțin pragul mediu pot solicita în scris, înainte de mâine, marți 14 noiembrie 2017, la miezul nopții, ca deciziile de a iniția negocieri să fie supuse la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu se prezintă nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.

°
° ° °

Intervenții

—   Cristian Dan Preda și Andrea Bocskor, cu privire la noua lege a educației care restricționează învățământul în limbile minoritare din Ucraina (Președintele a comunicat că – deja în această seară – se va adresa în scris președintelui Ucrainei Petro Poroșenko, pentru a-i solicita clarificări cu privire la respectarea minorităților lingvistice în Ucraina și îndeosebi a celor care vorbesc limbi europene și a informat că va repeta aceste solicitări la summitul Parteneriatului estic care va avea loc săptămâna viitoare );

—   Janusz Lewandowski cu privire la recentul cutremur de la granița irano-irakiană (Președintele a anunțat că a transmis deja un mesaj de solidaritate și condoleanțe șefilor de stat ai celor două țări);

—   Lefteris Christoforou, cu privire la blocada ajutoarelor umanitare din Cipru (Președintele a confirmat că va solicita explicații ambasadorului Turciei cu privire la minoritatea greacă din partea de nord a Ciprului).

A intervenit Janusz Korwin-Mikke care, revenind asupra situației din Ucraina, a evocat cazul lui Mihail Saakașvili.


10. Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului

Comunicările Comisiei privind cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioadele de sesiune mai II, iulie și septembrie 2017 sunt disponibile pe site-ul Europarl.


11. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie

- Propunere modificată de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări online și alte tipuri de vânzare la distanță de bunuri, de modificare a Regulamentului (CE) nr.2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

IMCO

aviz :

CULT, JURI

2) de către comisiile parlamentare

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile integrate referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor(CE) nr. 1166/2008 și (UE) nr. 1337/2011 (COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)) - commission AGRI - Rapporteure: Viorica Dăncilă (A8-0300/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește rangul instrumentelor de datorie negarantate în ierarhia creanțelor în caz de insolvență (COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)) - ECON - Raportor: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD)) - ITRE - Raportor: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

- * Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță (COM(2016)0757 - C8-0004/2017 - 2016/0370(CNS)) - ECON - Raportor: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017)

- Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Parteneriatul Estic, în perspectiva summitului din noiembrie 2017 (2017/2130(INI)) - AFET - Raportori: Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)) - LIBE - Raportoare: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete (COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)) - TRAN - Raportoare: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a cadrului de relocare al Uniunii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 - 2016/0225(COD)) - LIBE - Raportoare: Malin Björk (A8-0316/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) - EMPL - Raportoare: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) (COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)) - LIBE - Raportor: Axel Voss (A8-0320/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, precum și a Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere (COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD)) - TRAN - Raportor: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399 și (UE) 2016/1624 (COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)) - LIBE - Raportoare: Kinga Gál (A8-0322/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 în scopul instituirii Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) (N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)) - LIBE - Raportoare: Kinga Gál (A8-0323/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal în comunicațiile electronice și de abrogare a Directivei 2002/58/CE (Regulamentul privind viața privată și comunicațiile electronice) (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD)) - LIBE - Raportoare: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat și cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte (12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)) - AFET - Raportoare: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

- Raport referitor la planul de acțiune privind serviciile financiare cu amănuntul (2017/2066(INI)) - ECON - Raportor: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat privind relațiile și cooperarea dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de altă parte (15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)) - AFET - Raportor: Charles Tannock (A8-0327/2017)

- Raport referitor la raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2016 (2017/2126(INI)) - PETI - Raportoare: Marlene Mizzi (A8-0328/2017)

- Raport referitor la utilizarea instrumentelor politicii de coeziune de către regiuni pentru a răspunde schimbărilor demografice (2016/2245(INI)) - REGI - Raportoare: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

- Raport referitor la salvarea de vieți omenești: sporirea siguranței autovehiculelor în UE (2017/2085(INI)) - TRAN - Raportor: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii (text codificat) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)) - JURI - Raportor: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/40/UE în ceea ce privește perioada pentru adoptarea actelor delegate (COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD)) - TRAN - Raportoare: Gesine Meissner (A8-0332/2017)

- Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat privind relațiile și cooperarea dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de altă parte (2017/2050(INI)) - AFET - Raportor: Charles Tannock (A8-0333/2017)

- Raport referitor la strategia UE-Africa: stimularea dezvoltării (2017/2083(INI)) - DEVE - Raportor: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

- Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat și cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte (2017/2035(INI)) - AFET - Raportoare: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

- * Raport referitor la propunerea de numire a lui Karel Pinxten ca membru al Curții de Conturi (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE)) - CONT - Raportor: Indrek Tarand (A8-0336/2017)

- * Raport referitor la propunerea de numire a lui Pietro Russo ca membru al Curții de Conturi (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE)) - CONT - Raportor: Indrek Tarand (A8-0337/2017)

- * Raport referitor la propunerea de numire a lui Hannu Takkula ca membru al Curții de Conturi (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE)) - CONT - Raportor: Indrek Tarand (A8-0338/2017)

- Raport referitor la combaterea inegalităților ca mijloc de impulsionare a creării de locuri de muncă și a creșterii economice (2016/2269(INI)) - EMPL - Raportor: Javi López (A8-0340/2017)

- * Raport referitor la propunerea de numire a dnei Bettina Jakobsen în calitate de membră a Curții de Conturi (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE)) - CONT - Raportor: Indrek Tarand (A8-0341/2017)

- * Raport referitor la propunerea de numire a lui Baudilio Tomé Muguruza ca membru al Curții de Conturi (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE)) - CONT - Raportor: Indrek Tarand (A8-0342/2017)

- * Raport referitor la numirea lui João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo ca membru al Curții de Conturi (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE)) - CONT - Raportor: Indrek Tarand (A8-0343/2017)

- * Raport referitor la propunerea de numire a Ilianei Ivanova ca membră a Curții de Conturi (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE)) - CONT - Raportor: Indrek Tarand (A8-0344/2017)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea din partea Italiei – EGF/2017/004 IT/Almaviva) (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)) - BUDG - Raportor: Daniele Viotti (A8-0346/2017).


12. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

—   (O-000076/2017) adresată de Alain Cadec, în numele Comisiei PECH, și Adina-Ioana Vălean, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Protejarea habitatelor marine de coastă: cazul speciei Posidonia oceanica (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017);

—   (O-000065/2017) adresată de Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan și Benedek Jávor, în numele Comisiei ENVI, Consiliului: Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR) (2017/2705(RSP)) (B8-0606/2017);

—   (O-000066/2017) adresată de Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan și Benedek Jávor, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR) (2017/2705(RSP)) (B8-0607/2017);

—   (O-000067/2017) adresată de Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor și Mireille D'Ornano, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Planul de acțiune pentru natură, cetățeni și economie (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017);

—   (O-000071/2017) adresată de Petra Kammerevert, în numele Comisiei CULT, Comisiei: 2018 - Anul turismului UE-China (2017/2846(RSP)) (B8-0609/2017);

—   (O-000082/2017) adresată de Czesław Adam Siekierski, în numele Comisiei AGRI, Comisiei: Interdicția impusă de Rusia - sectorul UE al fructelor și legumelor (2017/2950(RSP)) (B8-0610/2017).


13. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședinței plenare din novembre I 2017 (PE 613.258/PDOJ) a fost distribuit cu următoarele modificări propuse (articolul 149a din Regulamentul de procedură):

Luni
Cerere din partea Grupului ENF de a adăuga ca prim punct pe ordinea de zi pentru după-amiază declarația Consiliului și a Comisiei cu privire la „Cutremurul din Iran și Irak”.

A intervenit Franz Obermayr, în numele Grupului ENF, pentru a prezenta cererea.

Parlamentul a respins cererea.

Cerere din partea Grupului ENF de a adăuga ca al doilea punct pe ordinea de zi pentru după-amiază declarațiile Consiliului și Comisiei cu privire la „Manifestațiile din lunea neagră în Africa de Sud”.

A intervenit Janice Atkinson, în numele Grupului ENF, pentru a prezenta cererea.

Parlamentul a respins cererea.

Marți

Cerere din partea Grupului EFDD de a adăuga ca al doilea punct pe ordinea de zi pentru marți dimineață declarațiile Consiliului și Comisiei cu privire la „Situația din Catalonia”. În consecință, dezbaterea raportului referitor la „Cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului” Raport Olga Sehnalová - A8-0077/2017 (punctul 15 din PDOJ) ar fi amânată pentru după-amiază, iar votul ar avea loc miercuri.

Au intervenit: James Carver, în numele Grupului EFDD, pentru a prezenta cererea, și Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, împotriva acestei cereri.

Cu AN (65 pentru, 241 împotrivă, 31 abțineri) Parlamentul a respins cererea.

Cerere din partea Grupului Verts/ALE de a înscrie pe ordinea de zi pentru de marți după-amiază declarațiile Consiliului și Comisiei cu privire la „Pilonul social”. Dezbaterea s-ar încheia cu depunerea de propuneri de rezoluție.

Au intervenit: Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, pentru a prezenta cererea , Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, împotriva acestei cereri și pentru a propune ca dezbaterea să aibă loc în decembrie și Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, pentru a confirma propunerea sa inițială.

Cu VE (113 pentru, 193 împotrivă, 15 abținere), Parlamentul a respins cererea.

Cerere din partea Grupului EFDD de a adăuga ca al patrulea punct pe ordinea de zi pentru marți după-amiază o declarație a Comisiei cu privire la „Refuzarea accesului la tribunalele privind drepturile omului pentru angajații organizațiilor internațilonale”, iar dezbaterea s-ar încheia cu depunerea de propuneri de rezoluție.

A intervenit Gerard Batten, în numele Grupului EFDD, pentru a prezenta cererea.

Cu AN (52 pentru, 220 împotrivă, 42 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

14. Tipologiile teritoriilor (Tercet) ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 în ceea ce privește tipologiile teritoriilor (Tercet) [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

Iskra Mihaylova și-a prezentat raportul.

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit: Andrey Novakov, în numele Grupului PPE, Tonino Picula, în numele Grupului S&D, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Olaf Stuger, în numele Grupului ENF, Franc Bogovič, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig și Tibor Szanyi, Esther Herranz García și Daniel Buda.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias și Eleftherios Synadinos.

Au intervenit: Marianne Thyssen și Iskra Mihaylova.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.3 al PV din 14.11.2017.


15. Recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare și de abrogare a Directivei 96/50/CE a Consiliului și a Directivei 91/672/CEE a Consiliului [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

Gesine Meissner și-a prezentat raportul.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit: Wim van de Camp, în numele Grupului PPE, Claudia Țapardel, în numele Grupului S&D, Peter van Dalen, în numele Grupului ECR, Gabriele Preuß, Mark Demesmaeker, Bogusław Liberadzki și Evelyn Regner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Maria Grapini și Notis Marias.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit: Violeta Bulc și Gesine Meissner.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.4 al PV din 14.11.2017.


16. Salvarea de vieți omenești: sporirea siguranței autovehiculelor în UE (dezbatere)

Raport referitor la salvarea de vieți omenești: sporirea siguranței autovehiculelor în UE [2017/2085(INI)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

Markus Ferber (supleantul raportorului) a prezentat raportul.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit: Wim van de Camp, în numele Grupului PPE, Olga Sehnalová, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Dominique Riquet, în numele Grupului ALDE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Michael Cramer, în numele Grupului Verts/ALE, Daniela Aiuto, în numele Grupului EFDD, Andor Deli, Lucy Anderson, Izaskun Bilbao Barandica, Jaromír Kohlíček, Deirdre Clune, Janusz Zemke, Carlos Coelho, Maria Grapini și Nicola Caputo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Spyraki, Notis Marias, Franc Bogovič, Andrey Novakov și Stanislav Polčák.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Georgios Epitideios.

Au intervenit: Violeta Bulc și Dieter-Lebrecht Koch (raportor).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.2 al PV din 14.11.2017.


17. Persecutarea creștinilor în lume (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Persecutarea creștinilor în lume (2017/2957(RSP))

Karmenu Vella (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, María Teresa Giménez Barbat, în numele Grupului ALDE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Margot Parker, în numele Grupului EFDD, Christelle Lechevalier, în numele Grupului ENF, Diane Dodds, neafiliată, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn și Arne Gericke, György Hölvényi, Francisco Assis, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lampros Fountoulis, Anna Elżbieta Fotyga, Hannu Takkula, Franz Obermayr, Bruno Gollnisch, Andrzej Grzyb, Bas Belder, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Michèle Alliot-Marie, Branislav Škripek, Marie-Christine Arnautu, Tunne Kelam, Mirosław Piotrowski, Michaela Šojdrová, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Karol Karski, Arne Gericke, Jan Olbrycht, Notis Marias și Steven Woolfe.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lefteris Christoforou, Nicola Caputo, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Anna Záborská, Costas Mavrides și Eleftherios Synadinos.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Pavel Svoboda, Silvia Costa, Marijana Petir și Mairead McGuinness.

A intervenit Karmenu Vella.

Dezbaterea s-a încheiat.


18. Protejarea habitatelor marine de coastă: cazul speciei Posidonia oceanica (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000076/2017) adresată de Alain Cadec, în numele Comisiei PECH, și Adina-Ioana Vălean, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Protejarea habitatelor marine de coastă: cazul speciei Posidonia oceanica (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017)

Gabriel Mato și Claudiu Ciprian Tănăsescu au dezvoltat întrebarea.

Karmenu Vella (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: José Inácio Faria, în numele Grupului PPE, Ricardo Serrão Santos, în numele Grupului S&D, João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, Mireille D'Ornano, în numele Grupului EFDD, Sylvie Goddyn, în numele Grupului ENF, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Maria Lidia Senra Rodríguez, Rosa D'Amato, Dubravka Šuica, Nicola Caputo și Stefan Eck.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

A intervenit Karmenu Vella.

Dezbaterea s-a încheiat.


19. Utilizarea instrumentelor politicii de coeziune de către regiuni pentru a răspunde schimbărilor demografice (dezbatere)

Raport referitor la utilizarea instrumentelor politicii de coeziune de către regiuni pentru a răspunde schimbărilor demografice [2016/2245(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

Iratxe García Pérez și-a prezentat raportul.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Julie Ward, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Rosa D'Amato, Georgios Epitideios, Anna Záborská, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Andrey Novakov, Sergio Gutiérrez Prieto și Janusz Korwin-Mikke.

Au intervenit: Corina Crețu (membră a Comisiei) și Iratxe García Pérez în urma intervenției lui Janusz Korwin-Mikke (Președintele a luat notă).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.6 al PV din 14.11.2017.


20. Planul de acțiune privind serviciile financiare cu amănuntul (prezentare succintă)

Raport referitor la planul de acțiune privind serviciile financiare cu amănuntul [2017/2066(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

Olle Ludvigsson a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Romana Tomc și Marisa Matias.

A intervenit Corina Crețu (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.7 al PV din 14.11.2017.


21. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mihai Ţurcanu, John Howarth, Andrejs Mamikins, Mark Demesmaeker, Ramon Tremosa i Balcells, Josu Juaristi Abaunz, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Romana Tomc, Emilian Pavel, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Josep-Maria Terricabras, Michaela Šojdrová, Alex Mayer, Angel Dzhambazki, Jasenko Selimovic, Marisa Matias, Jordi Solé, Tomáš Zdechovský, Rory Palmer, Arne Gericke, Takis Hadjigeorgiou, Deirdre Clune, Julie Ward și Stanislav Polčák.


22. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 613.258/OJMA).


23. Încheierea ședinței

Ședința s-a încheiat la ora 23.28.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Mosca, Punset, Rivasi, Tamburrano, Wieland, Żółtek

Aviz juridic - Politica de confidențialitate