Index 
Protokoll
PDF 245kWORD 76k
Måndagen den 13 november 2017 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Val av vice talmän till Europaparlamentet (tidsfrist för inlämning av nomineringar)
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 8.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 9.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 10.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 11.Inkomna dokument
 12.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 13.Arbetsplan
 14.De territoriella typindelningarna (Tercet) ***I (debatt)
 15.Erkännande av yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfart ***I (debatt)
 16.Att rädda liv: öka bilsäkerheten i EU (debatt)
 17.Förföljelsen av kristna i världen (debatt)
 18.Skydd av kusternas marina livsmiljöer: Posidonia oceanica (debatt)
 19.Regioners användning av sammanhållningspolitiska instrument för att hantera demografiska förändringar (debatt)
 20.Handlingsplan för finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag (kortfattad redogörelse)
 21.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sessionen som hade avbrutits torsdagen den 26 oktober 2017 återupptogs.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 17.05.


3. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


4. Val av vice talmän till Europaparlamentet (tidsfrist för inlämning av nomineringar)

Talmannen meddelade att parlamentet skulle välja två nya vice talmän som ersättare för Ildikó Gáll-Pelcz och Alexander Graf Lambsdorff.

Tidsfristen för inlämning av nomineringar fastsälldes till tisdagen den 14 november 2017 kl. 20.30.

De två omröstningarna skulle äga rum onsdagen den 15 november kl. 12.30.


5. Parlamentets sammansättning

De behöriga nederländska myndigheterna hade meddelat att Cora van Nieuwenhuizen hade utnämnts till regeringsmedlem med verkan från den 26 oktober 2017.

De behöriga estniska myndigheterna hade meddelat att mandatet för Marju Lauristin skulle upphöra den 6 november 2017 eftersom hon blivit vald till ledamot av stadsfullmäktige i Tartu (Estland).

Elisabeth Köstinger hade valts till ledamot av det österrikiska nationalrådet med verkan från den 9 november 2017.

Eftersom dessa ämbeten, i enlighet med artikel 7.1, 7.2 och 7.3 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet, är oförenliga med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet, konstaterade parlamentet att dessa platser var vakanta med verkan från den 26 oktober, den 6 november respektive den 9 november 2017, och skulle underrätta de behöriga nationella myndigheterna om detta.

°
° ° °

Jutta Steinruck hade begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av Europaparlamentet med verkan från den 1 januari 2018.

I enlighet med artikel 4.1 och 4.2 i arbetsordningen förklarade parlamentet att Jutta Steinrucks plats var vakant med verkan från den 1 januari 2018 och skulle underrätta de behöriga nationella myndigheterna om detta.

°
° ° °

De behöriga myndigheterna i Estland och Österrike hade meddelat att Ivari Padar respektive Thomas Waitz hade utsetts till ledamöter av Europaparlamentet i stället för Marju Lauristin och Ulrike Lunacek med verkan från den 6 november 2017 respektive den 10 november 2017.

Parlamentet noterade dessa utnämningar.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Ivari Padar och Thomas Waitz fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att de utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid de skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att de undertecknat en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


6. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit begäranden från grupperna Verts/ALE och EFDD om att följande utnämningar skulle godkännas:

AFET-utskottet: Michel Reimon

delegationen för förbindelserna med Bosnien och Hercegovina samt Kosovo: Thomas Waitz

DEVE-utskottet: Mireille D'Ornano i stället för Raymond Finch

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


7. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Utskottet AGRI hade översänt följande rättelse till en text som antagits av Europaparlamentet:

Rättelse P7_TA(2013)0490(COR03) till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 549) - (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 november 2013 inför antagandet av ovannämnda förordning) (P7_TA(2013)0490) - (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD))

I enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen ska denna rättelse anses godkänd om det inte senast 24 timmar efter tllkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att den ska bli föremål för omröstning.

Rättelsen finns tillgänglig på Europarl under innevarande sammanträdesperiod.


8. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på onsdagen den 15 november 2017 skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1920/2006 vad gäller informationsutbyte, och ett system för tidig varning och riskbedömningsförfarande, avseende nya psykoaktiva substanser (00026/2017/LEX - C8-0398/2017 - 2016/0261(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken (00048/2017/LEX - C8-0397/2017 - 2017/0190(COD));

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (00040/2017/LEX - C8-0392/2017 - 2017/0013(COD));

- Europaparlamentets och rådets förordning om införande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) och om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1936/2001, (EG) nr 1984/2003 och (EG) nr 520/2007 (00031/2017/LEX - C8-0390/2017 - 2016/0187(COD));

- Europaparlamentets och rådets direkti om ett inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG och om upphävande av rådets direktiv 1999/35/EG (00036/2017/LEX - C8-0378/2017 - 2016/0172(COD));

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 98/41/EG om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater och av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna (00035/2017/LEX - C8-0377/2017 - 2016/0171(COD));

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg (00034/2017/LEX - C8-0376/2017 - 2016/0170(COD));

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets rambeslut 2004/757/RIF i syfte att inkludera nya psykoaktiva substanser i definitionen av narkotika och om upphävande av rådets beslut 2005/387/RIF (00051/2017/LEX - C8-0350/2017 - 2013/0304(COD)).


9. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav att flera utskott beslutat att inleda interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen:

—   LIBE-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning) (2016/0133(COD)COM(2016)0270 – C8-0173/2016). Föredragande: Cecilia Wikström (A8-0345/2017.

—   LIBE-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om användning av Schengens informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (2016/0407(COD)COM(2016)0881 – C8-0532/2016). Föredragande: Jeroen Lenaers (A8-0348/2017).

—   LIBE-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller och om ändring av förordning (EU) nr 515/2014 samt upphävande av förordning (EG) nr 1987/2006 (2016/0408(COD)COM(2016)0882 – C8-0533/2016). Föredragande: Carlos Coelho (A8-0347/2017).

—   LIBE-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, om ändring av förordning (EU) nr 515/2014 och om upphävande av förordning (EG) nr 1986/2006, rådets beslut 2007/533/RIF och kommissionens beslut 2010/261/EU (2016/0409(COD)COM(2016)0883 – C8-0349/2016). Föredragande: Carlos Coelho (A8-0349/2017).

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen kan ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet skriftligen begära, före midnatt tisdagen den 14 november 2017, att besluten att inleda förhandlingar ska bli föremål för omröstning.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.

°
° ° °

Inlägg:

—   Cristian Dan Preda och Andrea Bocskor yttrade sig om den nya utbildningslagen som begränsar undervisningen på minoritetsspråk i Ukraina (talmannen meddelade att han redan samma kväll skulle vända sig skriftligen till Ukrainas president Petro Porosjenko för att be honom om klargöranden i fråga om respekten för språkliga minoriteter i Ukraina, och särskilt dem som talar europeiska språk, och förklarade att han skulle upprepa detta vid toppmötet inom det östliga partnerskapetföljande vecka).

—   Janusz Lewandowski yttrade sig om den nyligen inträffade jordbävningen vid gränsen mellan Iran och Irak (talmannen meddelade att han redan hade uttryckt sin solidaritet med och framfört sina kondoleanser till statscheferna för de två länderna).

—   Lefteris Christoforou yttrade sig om blockaden av humanitärt bistånd till Cypern (talmannen meddelade att han skulle be den turkiska ambassadören om förklaringar i fråga om situationen för den grekiska minoriteten i den norra delen av Cypern).

Talare: Janusz Korwin-Mikke återkom till situationen i Ukraina och hänvisade till fallet med Micheil Saakasjvili.


10. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna maj II, juli och september 2017 finns tillgängliga på Europarl.


11. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument

1) från rådet och kommissionen:

- Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor på nätet och annan distansförsäljning av varor, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG (COM(2017)0637 - C8-0379/2017 - 2015/0288(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

CULT, JURI

2) från parlamentets utskott:

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om integrerad statistik över jordbruksföretag och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1166/2008 och (EU) nr 1337/2011 (COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD)) - utskottet AGRI - Föredragande: Viorica Dăncilă (A8-0300/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU vad gäller rangordningen av skuldinstrument utan säkerhet i en insolvenshierarki (COM(2016)0853 - C8-0479/2016 - 2016/0363(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD)) - utskottet ITRE - Föredragande: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG och direktiv 2009/132/EG vad gäller vissa skyldigheter på mervärdesskatteområdet för tillhandahållande av tjänster och distansförsäljning av varor (COM(2016)0757 - C8-0004/2017 - 2016/0370(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017)

- Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om det östliga partnerskapet inför toppmötet i november 2017 (2017/2130(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer, om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut 1247/2002/EG (COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster (COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en unionsram för vidarebosättning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 (COM(2016)0468 - C8-0325/2016 - 2016/0225(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Malin Björk (A8-0316/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) (COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Axel Voss (A8-0320/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och direktiv 2006/126/EG om körkort (COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399 och (EU) 2016/1624 (COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357A(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Kinga Gál (A8-0322/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/794 i syfte att inrätta ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) (N8-0050/2017 - C8-0306/2017 - 2016/0357B(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Kinga Gál (A8-0323/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter i samband med elektronisk kommunikation och om upphävande av direktiv 2002/58/EG (förordning om integritet och elektronisk kommunikation) (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan (12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

- Betänkande om handlingsplanen för finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag (2017/2066(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan (15470/2016 - C8-0027/2017 - 2016/0366(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Charles Tannock (A8-0327/2017)

- Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2016 (2017/2126(INI)) - utskottet PETI - Föredragande: Marlene Mizzi (A8-0328/2017)

- Betänkande om regioners användning av sammanhållningspolitiska instrument för att hantera demografiska förändringar (2016/2245(INI)) - utskottet REGI - Föredragande: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

- Betänkande om att rädda liv: öka bilsäkerheten i EU (2017/2085(INI)) - utskottet TRAN - Föredragande: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

- ***I Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater (kodifiering) (COM(2017)0361 - C8-0226/2017 - 2014/0175(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av direktiv 2010/40/EU vad gäller perioden för antagande av delegerade akter (COM(2017)0136 - C8-0116/2017 - 2017/0060(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Gesine Meissner (A8-0332/2017)

- Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan (2017/2050(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Charles Tannock (A8-0333/2017)

- Betänkande om EU–Afrika-strategin: en satsning på utveckling (2017/2083(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

- Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan (2017/2035(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

- * Betänkande om utnämningen av Karel Pinxten till ledamot av revisionsrätten (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE)) - utskottet CONT - Föredragande: Indrek Tarand (A8-0336/2017)

- * Betänkande om utnämning av Pietro Russo till ledamot av revisionsrätten (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE)) - utskottet CONT - Föredragande: Indrek Tarand (A8-0337/2017)

- * Betänkande om utnämning av Hannu Takkula till ledamot av revisionsrätten (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE)) - utskottet CONT - Föredragande: Indrek Tarand (A8-0338/2017)

- Betänkande om bekämpning av ojämlikhet som ett sätt att stimulera sysselsättning och tillväxt (2016/2269(INI)) - utskottet EMPL - Föredragande: Javi López (A8-0340/2017)

- * Betänkande om utnämning av Bettina Jakobsen till ledamot av revisionsrätten (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE)) - utskottet CONT - Föredragande: Indrek Tarand (A8-0341/2017)

- * Betänkande om utnämning av Baudilio Tomé Muguruza till ledamot av revisionsrätten (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE)) - utskottet CONT - Föredragande: Indrek Tarand (A8-0342/2017)

- * Betänkande om utnämning av João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo till ledamot av revisionsrätten (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE)) - utskottet CONT - Föredragande: Indrek Tarand (A8-0343/2017)

- * Betänkande om utnämning av Iliana Ivanova till ledamot av revisionsrätten (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE)) - utskottet CONT - Föredragande: Indrek Tarand (A8-0344/2017)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Italien – EGF/2017/004 IT/Almaviva) (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Daniele Viotti (A8-0346/2017)


12. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

—   (O-000076/2017) från Alain Cadec, för utskottet PECH, och Adina-Ioana Vălean, för utskottet ENVI, till kommissionen: Skydd av kusternas marina livsmiljöer: Posidonia oceanica (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017);

—   (O-000065/2017) från Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan och Benedek Jávor, för utskottet ENVI, till rådet: Granskning av genomförandet av miljöpolitiken (2017/2705(RSP)) (B8-0606/2017);

—   (O-000066/2017) från Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan och Benedek Jávor, för utskottet ENVI, till kommissionen: Granskning av genomförandet av miljöpolitiken (2017/2705(RSP)) (B8-0607/2017);

—   (O-000067/2017) från Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor och Mireille D'Ornano, för utskottet ENVI, till kommissionen: Handlingsplanen för naturen, människorna och näringslivet (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017);

—   (O-000071/2017) från Petra Kammerevert, för utskottet CULT, till kommissionen: Europeisk-kinesiska turiståret 2018 (2017/2846(RSP)) (B8-0609/2017);

—   (O-000082/2017) från Czesław Adam Siekierski, för utskottet AGRI, till kommissionen: Ryskt förbud - EU:s frukt- och grönsakssektor (2017/2950(RSP)) (B8-0610/2017).


13. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna i november I 2017 (PE 613.258/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits (artikel 149a i arbetsordningen):

Måndag
ENF-gruppen begärde att man som första punkt på eftermiddagens föredragningslista skulle föra in uttalanden från rådet och kommissionen om jordbävningen i Iran och Irak.

Talare: Franz Obermayr för ENF-gruppen, redogjorde för begäran.

Parlamentet förkastade begäran.

ENF-gruppen begärde att man som andra punkt på eftermiddagens föredragningslista skulle föra in uttalanden från rådet och kommissionen om ”Black Monday”-demonstrationer i Sydafrika.

Talare: Janice Atkinson, för ENF, presenterade begäran.

Parlamentet förkastade begäran.

Tisdag

EFDD-gruppen begärde att man som andra punkt på föredragningslistan för tisdagsförmiddagens sammanträde skulle föra in uttalanden från rådet och kommissionen om situationen i Katalonien. Till följd av detta skulle betänkandet ”Samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av konsumentskyddslagstiftningen” (betänkande Olga Sehnalová - A8-0077/2017) (punkt 15 i PDOJ) skjutas upp till tisdagseftermiddagen, med omröstning på onsdagen.

Talare: James Carver för EFDD-gruppen presenterade begäran; Esteban González Pons för PPE-gruppen motsatte sig begäran.

Parlamentet förkastade begäran genom ONU (65 röster för, 241 röster emot, 31 nedlagda röster).

Verts/ALE-gruppen begärde att man på föredragningslistan för tisdagseftermiddagens sammanträde skulle för in uttalanden från rådet och kommissionen om den sociala pelaren. Debatten skulle avslutas med framläggande av reslolutionsförslag.

Talare: Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen presenterade begäran; Maria João Rodrigues för S&D-gruppen motsatte sig begäran och föreslog att debatten skulle äga rum i december; Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen höll fast vid sitt ursprungliga förslag.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (113 röster för, 193 röster emot, 15 nedlagd röst).

EFDD-gruppen begärde att man som fjärde punkt på föredragningslistan för tisdagseftermiddagens sammanträde skulle föra in ett uttalande från kommissionen om nekad tillgång för medarbetare vid internationella organisationer till människorättsdomstolar, och att debatten skulle avslutas med framläggande av resolutionsförslag.

Talare: Gerard Batten för EFDD-gruppen presenterade begäran.

Parlamentet förkastade begäran genom ONU (52 röster för, 220 röster emot, 42 nedlagda röster).

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.


ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

14. De territoriella typindelningarna (Tercet) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1059/2003 vad gäller de territoriella typindelningarna (Tercet) [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

Iskra Mihaylova redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Andrey Novakov för PPE-gruppen, Tonino Picula för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Olaf Stuger för ENF-gruppen, Franc Bogovič, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Paul Rübig och Tibor Szanyi; Esther Herranz García och Daniel Buda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Eleftherios Synadinos.

Talare: Marianne Thyssen och Iskra Mihaylova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.3 i protokollet av den 14.11.2017.


15. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfart ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 96/50/EG och rådets direktiv 91/672/EEG [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

Gesine Meissner redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Wim van de Camp för PPE-gruppen, Claudia Țapardel för S&D-gruppen, Peter van Dalen för ECR-gruppen, Gabriele Preuß, Mark Demesmaeker, Bogusław Liberadzki och Evelyn Regner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Maria Grapini och Notis Marias.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Violeta Bulc och Gesine Meissner.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.4 i protokollet av den 14.11.2017.


16. Att rädda liv: öka bilsäkerheten i EU (debatt)

Betänkande om att rädda liv: öka bilsäkerheten i EU [2017/2085(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

Markus Ferber (som ersatte föredraganden) redogjorde för betänkandet.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Wim van de Camp för PPE-gruppen, Olga Sehnalová för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Dominique Riquet för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Michael Cramer för Verts/ALE-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Andor Deli, Lucy Anderson, Izaskun Bilbao Barandica, Jaromír Kohlíček, Deirdre Clune, Janusz Zemke, Carlos Coelho, Maria Grapini och Nicola Caputo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Spyraki, Notis Marias, Franc Bogovič, Andrey Novakov och Stanislav Polčák.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Georgios Epitideios.

Talare: Violeta Bulc och Dieter-Lebrecht Koch (föredragande).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.2 i protokollet av den 14.11.2017.


17. Förföljelsen av kristna i världen (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Förföljelsen av kristna i världen (2017/2957(RSP))

Karmenu Vella (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, María Teresa Giménez Barbat för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, Christelle Lechevalier för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, som även besvarade två frågor ("blått kort") från David Coburn och Arne Gericke; György Hölvényi, Francisco Assis, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lampros Fountoulis; Anna Elżbieta Fotyga, Hannu Takkula, Franz Obermayr, Bruno Gollnisch, Andrzej Grzyb, Bas Belder, Jean-Luc Schaffhauser, Georgios Epitideios, Michèle Alliot-Marie, Branislav Škripek, Marie-Christine Arnautu, Tunne Kelam, Mirosław Piotrowski, Michaela Šojdrová, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Karol Karski; Arne Gericke, Jan Olbrycht, Notis Marias och Steven Woolfe.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lefteris Christoforou, Nicola Caputo, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Anna Záborská, Costas Mavrides och Eleftherios Synadinos.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Pavel Svoboda, Silvia Costa, Marijana Petir och Mairead McGuinness.

Talare: Karmenu Vella.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


18. Skydd av kusternas marina livsmiljöer: Posidonia oceanica (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000076/2017) från Alain Cadec, för utskottet PECH, och Adina-Ioana Vălean, för utskottet ENVI, till kommissionen: Skydd av kusternas marina livsmiljöer: Posidonia oceanica (2017/2903(RSP)) (B8-0605/2017)

Gabriel Mato och Claudiu Ciprian Tănăsescu utvecklade frågan.

Karmenu Vella (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: José Inácio Faria för PPE-gruppen, Ricardo Serrão Santos för S&D-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Mireille D'Ornano för EFDD-gruppen, Sylvie Goddyn för ENF-gruppen, Jarosław Wałęsa, Renata Briano, Maria Lidia Senra Rodríguez, Rosa D'Amato, Dubravka Šuica, Nicola Caputo och Stefan Eck.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Karmenu Vella.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Regioners användning av sammanhållningspolitiska instrument för att hantera demografiska förändringar (debatt)

Betänkande om regioners användning av sammanhållningspolitiska instrument för att hantera demografiska förändringar [2016/2245(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

Iratxe García Pérez redogjorde för sitt betänkande.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Julie Ward, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Rosa D'Amato, Georgios Epitideios, Anna Záborská, Nicola Caputo, Stanislav Polčák, Andrey Novakov, Sergio Gutiérrez Prieto och Janusz Korwin-Mikke.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen) och Iratxe García Pérez, som yttrade sig om inlägget av Janusz Korwin-Mikke (talmannen noterade detta).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.6 i protokollet av den 14.11.2017.


20. Handlingsplan för finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag (kortfattad redogörelse)

Betänkande om handlingsplanen för finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag [2017/2066(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

Olle Ludvigsson redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Romana Tomc och Marisa Matias.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.7 i protokollet av den 14.11.2017.


21. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mihai Ţurcanu, John Howarth, Andrejs Mamikins, Mark Demesmaeker, Ramon Tremosa i Balcells, Josu Juaristi Abaunz, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Romana Tomc, Emilian Pavel, Marek Jurek, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Josep-Maria Terricabras, Michaela Šojdrová, Alex Mayer, Angel Dzhambazki, Jasenko Selimovic, Marisa Matias, Jordi Solé, Tomáš Zdechovský, Rory Palmer, Arne Gericke, Takis Hadjigeorgiou, Deirdre Clune, Julie Ward och Stanislav Polčák.


22. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 613.258/OJMA).


23. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.28.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Mosca, Punset, Rivasi, Tamburrano, Wieland, Żółtek

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy