Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

2. Paradise Papers (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Paradise Papers (2017/2956(RSP))

Οι Matti Maasikas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Luděk Niedermayer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Lucke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petr Ježek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Evelyn Regner, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Werner Langen, Udo Bullmann, Zdzisław Krasnodębski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Matt Carthy, Sven Giegold, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Marco Valli, Bernard Monot, Diane James, Dariusz Rosati, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Hugues Bayet, Peter Simon, Pirkko Ruohonen-Lerner, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Eva Joly, Patrick O'Flynn, Mario Borghezio, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arne Gericke, António Marinho e Pinto, Δημήτριος Παπαδημούλης, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Marisa Matias, Judith Sargentini, Nuno Melo, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ana Gomes, Ana Gomes, Jordi Solé, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Frank Engel, Hugues Bayet, José Manuel Fernandes, Evelyn Regner, Cătălin Sorin Ivan και Elly Schlein.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Νότης Μαριάς, Paloma López Bermejo, Ελευθέριος Συναδινός, Romana Tomc, Maria Grapini και Ruža Tomašić.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Pierre Moscovici και Matti Maasikas.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου