Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0148(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0077/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0077/2017

Συζήτηση :

PV 14/11/2017 - 3
CRE 14/11/2017 - 3

Ψηφοφορία :

PV 14/11/2017 - 5.5
CRE 14/11/2017 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0426

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

3. Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

Η Olga Sehnalová παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Κώστας Χρυσόγονος (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Carlos Coelho, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Nicola Danti, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Richard Sulík, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Julia Reda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zullo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Anneleen Van Bossuyt, Dita Charanzová, Andreas Schwab, Marlene Mizzi, Ruža Tomašić, Maria Grapini και Marc Tarabella.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marijana Petir, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Olga Sehnalová.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.11.2017.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.58.)

(Το Σώμα συνέρχεται επ' ευκαιρία της απονομής του Βραβείου LUX)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου