Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0148(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0077/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0077/2017

Συζήτηση :

PV 14/11/2017 - 3
CRE 14/11/2017 - 3

Ψηφοφορία :

PV 14/11/2017 - 5.5
CRE 14/11/2017 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0426

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

5.5. Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

Παρεμβάσεις

Η Julia Reda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, για να ζητήσει, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 3 του Κανονισμού, να τεθούν σε ψηφοφορία οι τροπολογίες πριν από την ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας, και η Olga Sehnalová (εισηγήτρια) κατά του αιτήματος αυτού.

Με ΗΨ (169 υπέρ, 472 κατά, 33 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0426)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου