Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 14 ноември 2017 г. - Страсбург

5. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


5.1. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление ЕGF/2017/004IT/Almaviva (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Италия – EGF/ EGF/2017/004 IT/Almaviva) [COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Daniele Viotti (A8-0346/2017)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0422)

Изказвания

Daniel Hannan, за да сигнализира за проблем с устройството си за гласуване.


5.2. В името на човешкия живот: повишаване на безопасността на автомобилите в ЕС (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно „В името на човешкия живот: повишаване на безопасността на автомобилите в ЕС“ [2017/2085(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0423)


5.3. Териториалните типологии ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1059/2003 по отношение на териториалните типологии (Tercet) [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Искра Михайлова (A8-0231/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)0424)


5.4. Признаването на професионалните квалификации за вътрешно корабоплаване ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионални квалификации за вътрешно корабоплаване и за отмяна на Директива 96/50/ЕО на Съвета и Директива 91/672/ЕИО на Съвета [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)0425)


5.5. Сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

Изказвания

Julia Reda, от името на групата Verts/ALE, за да поиска, в съответствие с член 59, параграф 3 от Правилника за дейността, предложенията за изменения да бъдат гласувани преди временното споразумение и Olga Sehnalová (докладчик) против това искане.

С електронно гласуване (169 гласа „за“, 472 гласа „против“, 33 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)0426)


5.6. Прилагане на инструменти на политиката на сближаване от страна на регионите за справяне с демографските промени (гласуване)

Доклад относно прилагането на инструменти на политиката на сближаване от страна на регионите за справяне с демографските промени [2016/2245(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0427)

Изказвания

Преди гласуването, Iratxe García Pérez (докладчик) относно изказванията на Janusz Korwin-Mikke по време на разискванията (точка 19 от протокола от 13.11.2017 г), които тя счита за обидни за жените и отправя искане въпросът да бъде отнесен до Бюрото, Bruno Gollnisch, (председателят, се ангажира да предаде искането на докладчика на председателя на Парламента) и Janusz Korwin-Mikke.


5.7. План за действие относно финансовите услуги на дребно (гласуване)

Доклад относно плана за действие относно финансовите услуги на дребно [2017/2066(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0428)

Правна информация - Политика за поверителност