Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 14. listopadu 2017 - Štrasburk

5. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


5.1. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/004 IT/Almaviva (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Itálie – EGF/2017/004 IT/Almaviva) [COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Daniele Viotti (A8-0346/2017)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0422)

Vystoupení

Daniel Hannan, aby upozornil na problémy s fungováním svého hlasovacího zařízení.


5.2. Záchrana životů: zvyšování bezpečnosti vozidel v EU (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva na téma „Záchrana životů: zvyšování bezpečnosti vozidel v EU“ [2017/2085(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0423)


5.3. Územní typologie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1059/2003, pokud jde o územní typologie (Tercet) [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)0424)


5.4. Uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnice Rady 96/50/ES a směrnice Rady 91/672/EHS [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)0425)


5.5. Spolupráce mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

Vystoupení

Julia Reda za skupinu Verts/ALE s žádostí, aby se v souladu s čl. 59 odst. 3 jednacího řádu před hlasováním o předběžné dohodě hlasovalo o pozměňovacích návrzích, a Olga Sehnalová (zpravodajka) proti této žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (169 pro, 472 proti, 33 zdržení se).

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)0426)


5.6. Využívání nástrojů politiky soudržnosti v regionech k řešení demografické změny (hlasování)

Zpráva o využívání nástrojů politiky soudržnosti v regionech k řešení demografické změny [2016/2245(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0427)

Vystoupení

Před hlasováním Iratxe García Pérez (zpravodajka) k výroků, které Janusz Korwin-Mikke pronesl během rozpravy (bod 19 zápisu ze dne 13.11.2017). Zpravodajka uvedla, že se domnívá, že výroky urážejí ženy, a požádala, aby byla záležitost postoupena předsednictvu, Bruno Gollnisch (předsedající uvedl, že žádost zpravodajky postoupí předsedovi Parlamentu) a Janusz Korwin-Mikke.


5.7. Akční plán v oblasti retailových finančních služeb (hlasování)

Zpráva o akčním plánu v oblasti retailových finančních služeb [2017/2066(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0428)

Právní upozornění - Ochrana soukromí