Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

5. Ώρα των ψηφοφοριών
CRE

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


5.1. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/004 IT/Almaviva (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση της Ιταλίας – EGF/2017/004 IT/Almaviva [COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Daniele Viotti (A8-0346/2017)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0422)

Παρεμβάσεις

Ο Daniel Hannan για να επισημάνει το πρόβλημα λειτουργίας της ηλεκτρονικής συσκευής ψηφοφορίας στο έδρανό του.


5.2. Διάσωση ζωών: ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην ΕΕ (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη διάσωση ζωών: ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην ΕΕ [2017/2085(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0423)


5.3. Εδαφικές τυπολογίες (Tercet) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 όσον αφορά τις εδαφικές τυπολογίες (Tercet) [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0424)


5.4. Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα και την κατάργηση της οδηγίας 96/50/ΕΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/672/ΕΟΚ του Συμβουλίου [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0425)


5.5. Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

Παρεμβάσεις

Η Julia Reda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, για να ζητήσει, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 3 του Κανονισμού, να τεθούν σε ψηφοφορία οι τροπολογίες πριν από την ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας, και η Olga Sehnalová (εισηγήτρια) κατά του αιτήματος αυτού.

Με ΗΨ (169 υπέρ, 472 κατά, 33 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0426)


5.6. Ανάπτυξη των μηχανισμών της πολιτικής συνοχής ανά περιφέρεια για την αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη των μηχανισμών πολιτικής συνοχής ανά περιφέρεια για την αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών [2016/2245(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0427)

Παρεμβάσεις

Πριν από την ψηφοφορία, η Iratxe García Pérez (εισηγήτρια) επί των σχολίων του Janusz Korwin-Mikke κατά τη διάρκεια της συζήτησης (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.11.2017), καθώς θεωρεί ότι τα σχόλια αυτά είναι προσβλητικά για τις γυναίκες και ζητεί από το Προεδρείο να επιληφθεί του θέματος, ο Bruno Gollnisch, (ο Πρόεδρος αναλαμβάνει να διαβιβάσει το αίτημα της εισηγήτριας στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου) και ο Janusz Korwin-Mikke.


5.7. Σχέδιο δράσης για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο δράσης για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες [2017/2066(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0428)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου