Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

5. Ώρα των ψηφοφοριών
Πλήρη Πρακτικά

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


5.1. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/004 IT/Almaviva (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

5.2. Διάσωση ζωών: ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην ΕΕ (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

5.3. Εδαφικές τυπολογίες (Tercet) ***I (ψηφοφορία)

5.4. Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα ***I (ψηφοφορία)

5.5. Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών ***I (ψηφοφορία)

5.6. Ανάπτυξη των μηχανισμών της πολιτικής συνοχής ανά περιφέρεια για την αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών (ψηφοφορία)

5.7. Σχέδιο δράσης για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (ψηφοφορία)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου