Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 14. november 2017 - Strasbourg

5. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


5.1. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2017/004 IT/Almaviva (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Itaalia taotlus – EGF/2017/004 IT/Almaviva) [COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Daniele Viotti (A8-0346/2017)

(Parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0422)

Sõnavõtud

Daniel Hannan andis teada, et tema hääletusseade ei tööta.


5.2. Elude säästmine ja autode turvalisuse suurendamine ELis (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport elude säästmise kohta autode turvalisuse suurendamise abil ELis [2017/2085(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0423)


5.3. Territoriaalsed tüpoloogiad ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1059/2003 territoriaalsete tüpoloogiate (Tercet) osas [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0424)


5.4. Siseveelaevanduse kutsekvalifikatsioonide tunnustamine ***I (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse siseveelaevanduse valdkonna kutsekvalifikatsioonide tunnustamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/50/EÜ ja nõukogu direktiiv 91/672/EMÜ [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0425)


5.5. Tarbijakaitsealaste õigusaktide täitmise eest vastutavate liikmesriigi asutuste vaheline koostöö ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tarbijakaitsealaste õigusaktide jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

Sõnavõtud

Julia Reda esitas fraktsiooni Verts/ALE nimel kodukorra artikli 59 lõike 3 kohaselt taotluse, et muudatusettepanekud pandaks hääletusele enne esialgse kokkuleppe üle toimuvat hääletust, ja Olga Sehnalová (raportöör) oli selle taotluse vastu.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (169 poolt, 472 vastu, erapooletuid 33).

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0426)


5.6. Ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutuselevõtmine piirkondades, et tegeleda demograafiliste muutustega (hääletus)

Raport ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutuselevõtmise kohta piirkondades, et tegeleda demograafiliste muutustega [2016/2245(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0427)

Sõnavõtud

Iratxe García Pérez (raportöör) võttis enne hääletust sõna Janusz Korwin-Mikke ütluste kohta arutelu ajal (13.11.2017 protokollipunkt 19), leidis, et need on naisi solvavad, ja nõudis, et juhatus küsimusega tegeleks, Bruno Gollnisch (asepresident lubas edastada raportööri nõudmise parlamendi presidendile) ja Janusz Korwin-Mikke.


5.7. Jaefinantsteenuste tegevuskava (hääletus)

Raport jaefinantsteenuste tegevuskava kohta [2017/2066(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0428)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika