Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 14. marraskuuta 2017 - Strasbourg

5. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


5.1. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/004 IT/Almaviva (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Italian hakemus – EGF/2017/004 IT/Almaviva) [COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Daniele Viotti (A8-0346/2017)

(parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0422)

Puheenvuorot:

Daniel Hannan ilmoitti, että hänen äänestyslaitteensa ei toimi.


5.2. Ihmishenkien säästäminen EU:ssa autojen turvallisuutta parantamalla (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ihmishenkien säästämisestä EU:ssa autojen turvallisuutta parantamalla [2017/2085(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0423)


5.3. Alueelliset typologiat ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttamisesta alueellisten typologioiden (Tercet) osalta [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0424)


5.4. Ammattipätevyyksien tunnustaminen sisävesiliikenteen alalla ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ammattipätevyyksien tunnustamisesta sisävesiliikenteen alalla sekä neuvoston direktiivin 96/50/EY ja neuvoston direktiivin 91/672/ETY kumoamisesta [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0425)


5.5. Kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyö ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

Puheenvuorot:

Julia Reda, joka pyysi Verts/ALE-ryhmän puolesta työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohdan nojalla, että tarkistuksista äänestetään ennen alustavasta sopimuksesta toimitettavaa äänestystä, ja Olga Sehnalová (esittelijä), joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (169 puolesta, 472 vastaan, 33 tyhjää).

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0426)


5.6. Alueiden käyttöön ottamat koheesiopolitiikan välineet väestörakenteen muutokseen varautumiseksi (äänestys)

Mietintö alueiden käyttöön ottamat koheesiopolitiikan välineet väestörakenteen muutokseen varautumiseksi [2016/2245(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0427)

Puheenvuorot:

ennen äänestystä Iratxe García Pérez (esittelijä), joka katsoi, että Janusz Korwin-Mikken keskustelun aikana esittämät huomautukset (istunnon pöytäkirja 13.11.2017, kohta 19) loukkasivat naisia, ja pyysi, että puhemiehistö käsittelee asiaa, Bruno Gollnisch (puhemies lupasi antaa esittelijän pyynnön parlamentin puhemiehen käsiteltäväksi) ja Janusz Korwin-Mikke.


5.7. Vähittäisrahoituspalveluja koskeva toimintasuunnitelma (äänestys)

Mietintö vähittäisrahoituspalveluja koskevasta toimintasuunnitelmasta [2017/2066(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0428)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö