Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2017. gada 14. novembris - Strasbūra

5. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


5.1. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2017/004 IT/Almaviva (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Itālijas pieteikums EGF/2017/004 IT/Almaviva) [COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Daniele Viotti (A8-0346/2017).

(Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 nodoto balsu)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0422).

Uzstāšanās

Daniel Hannan, lai norādītu, ka viņa balsošanas iekārta nedarbojas.


5.2. Dzīvību glābšana: autotransporta drošības uzlabošana ES (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par dzīvību glābšanu: autotransporta drošības uzlabošana ES [2017/2085(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0423).


5.3. Teritoriālās tipoloģijas ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz teritoriālajām tipoloģijām (Tercet) groza Regulu (EK) Nr. 1059/2003 [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0424).


5.4. Profesionālās kvalifikācijas atzīšana kuģošanā iekšējos ūdeņos ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu kuģošanā iekšējos ūdeņos un Padomes Direktīvas 96/50/EK un Padomes Direktīvas 91/672/EEK atcelšanu [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Gesine Meissner (A8-0338/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0425).


5.5. Sadarbība starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību aizsardzības jomā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību aizsardzības jomā [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Olga Sehnalová (A8-0077/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

Uzstāšanās

Julia Reda Verts/ALE grupas vārdā, lai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 3. punktu pieprasītu, ka balsošana par grozījumiem notiek pirms balsojuma par provizorisko vienošanos, un Olga Sehnalová (referente), iebilstot pret šo pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (169 par, 472 pret, 33 atturas).

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0426).


5.6. Kohēzijas politikas instrumentu izmantošana reģionos demogrāfisko pārmaiņu problēmas risināšanai (balsošana)

Ziņojums par kohēzijas politikas instrumentu izmantošanu reģionos demogrāfisko pārmaiņu problēmas risināšanai [2016/2245(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0427).

Uzstāšanās

Pirms balsojuma – Iratxe García Pérez (referente) par Janusz Korwin-Mikke uzstāšanos debatēs (13.11.2017. protokola 19. punkts), jo viņa uzskatīja minēto uzstāšanos par sievietes aizvainojošu un pieprasīja par to informēt Prezidiju, Bruno Gollnisch, (sēdes vadītājs apņēmās nodot referentes pieprasījumu Parlamenta priekšsēdētājam) un Janusz Korwin-Mikke.


5.7. Rīcības plāns par finanšu pakalpojumiem privātpersonām, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem (balsošana)

Ziņojums par rīcības plānu attiecībā uz finanšu pakalpojumiem privātpersonām, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem [2017/2066(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0428).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika