Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 14 november 2017 - Straatsburg

5. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


5.1. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/004 IT/Almaviva (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Italië – EGF/2017/004 IT/Almaviva) [COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Daniele Viotti (A8-0346/2017)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0422)

Het woord werd gevoerd door:

Daniel Hannan om aan te geven dat zijn stemapparaat niet werkt.


5.2. Mensenlevens redden: verbeteren van de veiligheid van voertuigen in de EU (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het thema "Mensenlevens redden: verbeteren van de veiligheid van voertuigen in de EU" [2017/2085(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0423)


5.3. Territoriale typologieën ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1059/2003 wat betreft de territoriale typologieën (Tercet) [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0424)


5.4. Erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart en tot intrekking van Richtlijn 96/50/EG van de Raad en Richtlijn 91/672/EEG van de Raad [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0425)


5.5. Samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

Het woord werd gevoerd door:

Julia Reda, namens de Verts/ALE-Fractie, die er overeenkomstig artikel 59, lid 3, van het Reglement om verzoekt dat de amendementen in stemming worden gebracht vóór de stemming over het voorlopige akkoord, en Olga Sehnalová (rapporteur) die tegen dit verzoek is.

Bij ES (169 voor, 472 tegen, 33 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0426)


5.6. De inzet van cohesiebeleidsinstrumenten door regio's om demografische veranderingen aan te pakken (stemming)

Verslag over de inzet van cohesiebeleidsinstrumenten door regio's om demografische veranderingen aan te pakken [2016/2245(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0427)

Het woord werd gevoerd door:

Voorafgaand aan de stemming Iratxe García Pérez (rapporteur) over de opmerkingen van Janusz Korwin-Mikke tijdens het debat (punt 19 van de notulen van 13.11.2017); zij is van mening dat deze opmerkingen beledigend zijn voor vrouwen, en verzoekt het geval voor te leggen aan het Bureau, Bruno Gollnisch, (de Voorzitter zegt toe het verzoek van de rapporteur over te brengen aan de Voorzitter van het Parlement) en Janusz Korwin-Mikke.


5.7. Actieplan voor financiële retaildiensten (stemming)

Verslag over het actieplan voor financiële retaildiensten [2017/2066(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0428)

Juridische mededeling - Privacybeleid