Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 14. novembra 2017 - Štrasburg

5. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


5.1. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/004 IT/Almaviva (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Talianska – EGF/2017/004 IT/Almaviva) [COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Daniele Viotti (A8-0346/2017)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0422)

Vystúpenia:

Daniel Hannan, aby oznámil poruchu svojho hlasovacieho postu.


5.2. Záchrana životov: posilnenie bezpečnosti automobilov v EÚ (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa na tému „Záchrana životov: posilnenie bezpečnosti automobilov v EÚ“ [2017/2085(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0423)


5.3. Územné typológie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1059/2003, pokiaľ ide o územné typológie (Tercet) [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)0424)


5.4. Uznávanie odborných kvalifikácií vo vnútrozemskej plavbe ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o uznávaní odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby a o zrušení smernice Rady 96/50/ES a smernice Rady 91/672/EHS [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)0425)


5.5. Spolupráca medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

Vystúpenia:

Julia Reda v mene skupiny Verts/ALE, aby v súlade s článkom 59 ods. 3 rokovacieho poriadku požiadala, aby sa o pozmeňujúcich návrhoch hlasovalo pred tým, ako sa bude hlasovať o predbežnej dohode, a Olga Sehnalová (spravodajkyňa) proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 169, proti: 472, zdržali sa hlasovania: 33).

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)0426)


5.6. Zavádzanie nástrojov politiky súdržnosti zo strany regiónov pri riešení demografickej zmeny (hlasovanie)

Správa o zavádzaní nástrojov politiky súdržnosti zo strany regiónov pri riešení demografickej zmeny [2016/2245(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0427)

Vystúpenia:

Pred hlasovaním, Iratxe García Pérez (spravodajkyňa) o vyjadreniach Janusza Korwina-Mikkeho počas rozpravy (bod 19 zápisnice zo dňa 13.11.2017), domnievala sa, že tieto vyjadrenia urážajú ženy a požiadala, aby Predsedníctvo bolo o tom upovedomené, Bruno Gollnisch (predseda sa zaviazal postúpiť žiadosť spravodajkyne predsedovi Parlamentu) a Janusz Korwin-Mikke.


5.7. Akčný plán v oblasti retailových finančných služieb (hlasovanie)

Správa o akčnom pláne v oblasti retailových finančných služieb [2017/2066(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0428)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia