Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 14 november 2017 - Strasbourg

5. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


5.1. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2017/004 IT/Almaviva (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Italien – EGF/2017/004 IT/Almaviva) [COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Daniele Viotti (A8-0346/2017)

(Majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0422)

Inlägg:

Daniel Hannan meddelade att hans omröstningsapparat inte fungerade.


5.2. Att rädda liv: öka bilsäkerheten i EU (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om att rädda liv: öka bilsäkerheten i EU [2017/2085(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0423)


5.3. De territoriella typindelningarna (Tercet) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1059/2003 vad gäller de territoriella typindelningarna (Tercet) [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0424)


5.4. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfart ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 96/50/EG och rådets direktiv 91/672/EEG [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0425)


5.5. Samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av konsumentskyddslagstiftningen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av konsumentskyddslagstiftningen [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

Inlägg:

Julia Reda för Verts/ALE-gruppen begärde med åberopande av artikel 59.3 i arbetsordningen att ändringsförslagen skulle gå till omröstning före omröstningen om den preliminära överenskommelsen; Olga Sehnalová (föredragande) motsatte sig detta.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (169 röster för, 472 röster emot, 33 nedlagda röster).

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0426)


5.6. Regioners användning av sammanhållningspolitiska instrument för att hantera demografiska förändringar (omröstning)

Betänkande om regioners användning av sammanhållningspolitiska instrument för att hantera demografiska förändringar [2016/2245(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0427)

Inlägg:

Iratxe García Pérez (föredragande) yttrade sig före omröstningen om uttalandena av Janusz Korwin-Mikke under debatten (punkt 19 i protokollet av den 13.11.2017); hon ansåg att dessa uttalanden var förolämpande för kvinnor och begärde att presidiet skulle få i uppdrag att undersöka detta; Bruno Gollnisch; (talmannen åtog sig att vidarebefordra föredragandens begäran till parlamentets talman); Janusz Korwin-Mikke.


5.7. Handlingsplan för finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag (omröstning)

Betänkande om handlingsplanen för finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag [2017/2066(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0428)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy