Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

6. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Dieter-Lebrecht Koch - A8-0330/2017
Alex Mayer, Adam Szejnfeld, Tania González Peñas, Daniel Hannan, Maria Grapini, Michela Giuffrida, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Morten Messerschmidt, Janusz Korwin-Mikke και Ελευθέριος Συναδινός

Έκθεση Iskra Mihaylova - A8-0231/2017
Ελευθέριος Συναδινός και Morten Messerschmidt


Έκθεση Gesine Meissner - A8-0338/2016
Danuta Jazłowiecka, Diane James και Morten Messerschmidt


Έκθεση Olga Sehnalová - A8-0077/2017
Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius και Stanislav Polčák


Έκθεση Iratxe García Pérez - A8-0329/2017
Danuta Jazłowiecka, Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Branislav Škripek, Seán Kelly και Stanislav Polčák

Έκθεση Olle Ludvigsson - A8-0326/2017
Jasenko Selimovic, Ελευθέριος Συναδινός και Lucy Anderson.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου