Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2935(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B8-0596/2017

Debatter :

PV 14/11/2017 - 11
CRE 14/11/2017 - 11

Omröstningar :

PV 15/11/2017 - 13.12
CRE 15/11/2017 - 13.12
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 14 november 2017 - Strasbourg

11. Rättsstatlighet i Malta (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Rättsstatlighet i Malta (2017/2935(RSP))

Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) och Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Paulo Rangel; Maite Pagazaurtundúa Ruiz för ALDE-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Monica Macovei för ECR-gruppen, Raymond Finch för EFDD-gruppen, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, Frank Engel, Alfred Sant, Bernd Lucke, Louis Michel, Takis Hadjigeorgiou, Eva Joly, Rolandas Paksas, Georg Mayer, David Casa, Eugen Freund, Branislav Škripek, Stelios Kouloglou, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Dominique Bilde, Roberta Metsola, Miriam Dalli, Zdzisław Krasnodębski, Luke Ming Flanagan, Marco Valli, Werner Langen, Ana Gomes, Lara Comi, Juan Fernando López Aguilar, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig; Michał Boni, Marlene Mizzi, Monika Hohlmeier, Jérôme Lavrilleux, som yttrade sig om inlägget av Marlene Mizzi; Ramón Jáuregui Atondo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Milan Zver, Christel Schaldemose, Manolis Kefalogiannis, Cécile Kashetu Kyenge och Michaela Šojdrová.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: Lívia Járóka, Francis Zammit Dimech, Dariusz Rosati och Paulo Rangel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Patricija Šulin, Notis Marias, Eleftherios Synadinos och Georgios Epitideios.

Talare: Frans Timmermans och Matti Maasikas.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula, Nicola Danti, Enrico Gasbarra, Miltiadis Kyrkos, Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile Kashetu Kyenge, Eva Kaili, Paul Brannen, Boris Zala, Kathleen Van Brempt, Monika Beňová, Paul Tang, Kati Piri, Carlos Zorrinho, Claude Moraes, Sergei Stanishev, Miapetra Kumpula-Natri, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria Grapini, Andrejs Mamikins, John Howarth, Soraya Post, Isabella De Monte, Julie Ward, Neena Gill, Jeppe Kofod, Victor Boştinaru, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan et Seb Dance, au nom du groupe S&D, om rättsstatlighet i Malta (2017/2935(RSP)) (B8-0596/2017);

—   Frank Engel, au nom du groupe PPE, Monica Macovei, au nom du groupe ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck et Sophia in ‘t Veld, au nom du groupe ALDE, Matt Carthy et Patrick Le Hyaric, au nom du groupe GUE/NGL, Judith Sargentini et Sven Giegold, au nom du groupe Verts/ALE, om rättsstatlighet i Malta (2017/2935(RSP)) (B8-0597/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.12 i protokollet av den 15.11.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy