Показалец 
Протокол
PDF 265kWORD 78k
Вторник, 14 ноември 2017 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.„Парадайз пейпърс“ („Документите от рая“) (разискване)
 3.Сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите ***I (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Време за гласуване
  
5.1.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление ЕGF/2017/004IT/Almaviva (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.2.В името на човешкия живот: повишаване на безопасността на автомобилите в ЕС (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.3.Териториалните типологии ***I (гласуване)
  
5.4.Признаването на професионалните квалификации за вътрешно корабоплаване ***I (гласуване)
  
5.5.Сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите ***I (гласуване)
  
5.6.Прилагане на инструменти на политиката на сближаване от страна на регионите за справяне с демографските промени (гласуване)
  
5.7.План за действие относно финансовите услуги на дребно (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Състав на комисиите и делегациите
 11.Съблюдаване на принципите на правовата държава в Малта (разискване)
 12.Mногостранни преговори с оглед на 11-ата Министерска конференция на СТО (разискване)
 13.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 14.Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през ноември 2017 г. (разискване)
 15.Защита срещу дъмпингов и субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз ***I (разискване)
 16.Стратегията ЕС - Африка: стимул за развитието (разискване)
 17.План за действие за природата, хората и икономиката (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.02 ч.


2. „Парадайз пейпърс“ („Документите от рая“) (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: „Парадайз пейпърс“ („Документите от рая“) (2017/2956(RSP))

Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) и Pierre Moscovici (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Luděk Niedermayer, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Bernd Lucke, от името на групата ECR, Petr Ježek, от името на групата ALDE, Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Nigel Farage, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Evelyn Regner, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Werner Langen, Udo Bullmann, Zdzisław Krasnodębski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Matt Carthy, Sven Giegold, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Marco Valli, Bernard Monot, Diane James, Dariusz Rosati, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hugues Bayet, Peter Simon, Pirkko Ruohonen-Lerner, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Eva Joly, Patrick O'Flynn, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arne Gericke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Marisa Matias, Judith Sargentini, Nuno Melo, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ana Gomes, Ana Gomes, Jordi Solé, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Frank Engel, Hugues Bayet, José Manuel Fernandes, Evelyn Regner, Cătălin Sorin Ivan и Elly Schlein.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Maria Grapini и Ruža Tomašić.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: Pierre Moscovici и Matti Maasikas.

Разискването приключи.


3. Сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

Olga Sehnalová представи доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Kostas Chrysogonos (докладчик по становището на комисията JURI), Carlos Coelho, от името на групата PPE, Nicola Danti, от името на групата S&D, Richard Sulík, от името на групата ECR, Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Julia Reda, от името на групата Verts/ALE, Marco Zullo, от името на групата EFDD, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Anneleen Van Bossuyt, Dita Charanzová, Andreas Schwab, Marlene Mizzi, Ruža Tomašić, Maria Grapini и Marc Tarabella.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias и Georgios Epitideios.

Изказаха се: Věra Jourová и Olga Sehnalová.

Разискването приключи.

Гласуване: 14 ноември 2017 г.

(Заседанието беше прекъснато в 11.58 ч.)

(Парламентът се събра отново по повод на връчването на филмовата награда „ЛУКС“)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател


4. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.34 ч.

Изказа се Amjad Bashir, за да поиска, в съответствие с член 153 от Правилника за дейността, извънредно разискване относно положението на общността рохингия (председателят взема искането предвид).


5. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


5.1. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление ЕGF/2017/004IT/Almaviva (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Италия – EGF/ EGF/2017/004 IT/Almaviva) [COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Daniele Viotti (A8-0346/2017)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0422)

Изказвания

Daniel Hannan, за да сигнализира за проблем с устройството си за гласуване.


5.2. В името на човешкия живот: повишаване на безопасността на автомобилите в ЕС (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно „В името на човешкия живот: повишаване на безопасността на автомобилите в ЕС“ [2017/2085(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0423)


5.3. Териториалните типологии ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1059/2003 по отношение на териториалните типологии (Tercet) [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Искра Михайлова (A8-0231/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)0424)


5.4. Признаването на професионалните квалификации за вътрешно корабоплаване ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионални квалификации за вътрешно корабоплаване и за отмяна на Директива 96/50/ЕО на Съвета и Директива 91/672/ЕИО на Съвета [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)0425)


5.5. Сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

Изказвания

Julia Reda, от името на групата Verts/ALE, за да поиска, в съответствие с член 59, параграф 3 от Правилника за дейността, предложенията за изменения да бъдат гласувани преди временното споразумение и Olga Sehnalová (докладчик) против това искане.

С електронно гласуване (169 гласа „за“, 472 гласа „против“, 33 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)0426)


5.6. Прилагане на инструменти на политиката на сближаване от страна на регионите за справяне с демографските промени (гласуване)

Доклад относно прилагането на инструменти на политиката на сближаване от страна на регионите за справяне с демографските промени [2016/2245(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0427)

Изказвания

Преди гласуването, Iratxe García Pérez (докладчик) относно изказванията на Janusz Korwin-Mikke по време на разискванията (точка 19 от протокола от 13.11.2017 г), които тя счита за обидни за жените и отправя искане въпросът да бъде отнесен до Бюрото, Bruno Gollnisch, (председателят, се ангажира да предаде искането на докладчика на председателя на Парламента) и Janusz Korwin-Mikke.


5.7. План за действие относно финансовите услуги на дребно (гласуване)

Доклад относно плана за действие относно финансовите услуги на дребно [2017/2066(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0428)


6. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Dieter-Lebrecht Koch - A8-0330/2017
Alex Mayer, Adam Szejnfeld, Tania González Peñas, Daniel Hannan, Maria Grapini, Michela Giuffrida, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Morten Messerschmidt, Janusz Korwin-Mikke и Eleftherios Synadinos

Доклад Искра Михайлова - A8-0231/2017
Eleftherios Synadinos и Morten Messerschmidt


Доклад Gesine Meissner - A8-0338/2016
Danuta Jazłowiecka, Diane James и Morten Messerschmidt


Доклад Olga Sehnalová - A8-0077/2017
Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius и Stanislav Polčák


Доклад Iratxe García Pérez - A8-0329/2017
Danuta Jazłowiecka, Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius, Момчил Неков, Branislav Škripek, Seán Kelly и Stanislav Polčák

Доклад Olle Ludvigsson - A8-0326/2017
Jasenko Selimovic, Eleftherios Synadinos и Lucy Anderson.


7. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 13.29 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

8. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.


9. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


10. Състав на комисиите и делегациите

Председателят е получил от групата S&D искания за следните назначения:

комисия LIBE: Ivari Padar

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна: Ivari Padar

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


11. Съблюдаване на принципите на правовата държава в Малта (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Съблюдаване на принципите на правовата държава в Малта (2017/2935(RSP))

Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) и Frans Timmermans (първи заместник-председател на Съвета) направиха изявления.

Изказаха се: Esteban González Pons, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Paulo Rangel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, от името на групата ALDE, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Monica Macovei, от името на групата ECR, Raymond Finch, от името на групата EFDD, Edouard Ferrand, от името на групата ENF, Frank Engel, Alfred Sant, Bernd Lucke, Louis Michel, Takis Hadjigeorgiou, Eva Joly, Rolandas Paksas, Georg Mayer, David Casa, Eugen Freund, Branislav Škripek, Stelios Kouloglou, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Dominique Bilde, Roberta Metsola, Miriam Dalli, Zdzisław Krasnodębski, Luke Ming Flanagan, Marco Valli, Werner Langen, Ana Gomes, Lara Comi, Juan Fernando López Aguilar, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Michał Boni, Marlene Mizzi, Monika Hohlmeier, Jérôme Lavrilleux относно изказването на Marlene Mizzi, Ramón Jáuregui Atondo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Milan Zver, Christel Schaldemose, Manolis Kefalogiannis, Cécile Kashetu Kyenge и Michaela Šojdrová.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Изказаха се: Lívia Járóka, Francis Zammit Dimech, Dariusz Rosati и Paulo Rangel.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Patricija Šulin, Notis Marias, Eleftherios Synadinos и Georgios Epitideios.

Изказаха се: Frans Timmermans и Matti Maasikas.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula, Nicola Danti, Enrico Gasbarra, Miltiadis Kyrkos, Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile Kashetu Kyenge, Eva Kaili, Paul Brannen, Boris Zala, Kathleen Van Brempt, Monika Beňová, Paul Tang, Kati Piri, Carlos Zorrinho, Claude Moraes, Сергей Станишев, Miapetra Kumpula-Natri, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria Grapini, Andrejs Mamikins, John Howarth, Soraya Post, Isabella De Monte, Julie Ward, Neena Gill, Jeppe Kofod, Victor Boştinaru, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan и Seb Dance, от името на групата S&D, относно принципите на правовата държава в Малта (2017/2935(RSP)) (B8-0596/2017);

—   Frank Engel, от името на групата PPE, Monica Macovei, от името на групата ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck и Sophia in ‘t Veld, от името на групата ALDE, Matt Carthy et Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Judith Sargentini и Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, относно принципите на правовата държава в Малта (2017/2935(RSP)) (B8-0597/2017).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.12 от протокола от 15.11.2017 г.


12. Mногостранни преговори с оглед на 11-ата Министерска конференция на СТО (разискване)

Изявление на Комисията: Mногостранни преговори с оглед на 11-ата Министерска конференция на СТО (2017/2861(RSP))

Cecilia Malmström (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Paul Rübig, от името на групата PPE, Bernd Lange, от името на групата S&D, David Campbell Bannerman, от името на групата ECR, Hannu Takkula, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Klaus Buchner, от името на групата Verts/ALE, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, France Jamet, от името на групата ENF, Diane Dodds, независим член на ЕП, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Mairead McGuinness и David Martin, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Zbigniew Kuźmiuk, Marietje Schaake, Heidi Hautala, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, James Nicholson, Molly Scott Cato, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu и Ruža Tomašić.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou и Eleftherios Synadinos.

Изказа се Cecilia Malmström.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Bernd Lange и Paul Rübig, от името на комисията INTA, относно многостранните търговски преговори с оглед на 11-ата Министерска конференция на СТО в Буенос Айрес, 10 – 13 декември 2017 г. (2017/2861(RSP)) (B8-0593/2017).

Разискването приключи.

Гласуване: 15 ноември 2017 г.


13. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Поправката P7_TA(2013)0490(COR03) беше обявена на пленарното заседание вчера (точка 7 от протокола от 13.11.2017 г).

Тъй като поправката не е предмет на искане за подлагане на гласуване от страна на политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг (член 231, параграф 4 от Правилника за дейността), тя се счита за приета.


14. Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през ноември 2017 г. (разискване)

Доклад относно препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през ноември 2017 г. [2017/2130(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчици: Laima Liucija Andrikienė и Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

Laima Liucija Andrikienė и Knut Fleckenstein представиха доклада.

Изказаха се: Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) и Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказа се David McAllister, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Raymond Finch, от името на групата EFDD, Marie-Christine Arnautu, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Dariusz Rosati, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică и James Carver, Clare Moody, Anna Elżbieta Fotyga, Norica Nicolai, Jaromír Kohlíček, Bronis Ropė, James Carver, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gunnar Hökmark, Bernard Monot, Janusz Korwin-Mikke, Gunnar Hökmark, Георги Пирински, Bas Belder, Илхан Кючюк, Merja Kyllönen, Konstantinos Papadakis, Tunne Kelam, Andi Cristea, Monica Macovei, Urmas Paet, Zoltán Balczó, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Kosma Złotowski, László Tőkés, Tonino Picula, Marek Jurek, Eduard Kukan, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Jaromír Štětina, Joachim Schuster, Dubravka Šuica и Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward и Jiří Maštálka, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andrejs Mamikins.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Matti Maasikas.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се: Laima Liucija Andrikienė и Knut Fleckenstein.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.14 от протокола от 15.11.2017 г.


15. Защита срещу дъмпингов и субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1036 за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз, и Регламент (ЕС) 2016/1037 относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз [COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

Salvatore Cicu представи доклада.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Daniel Caspary, от името на групата PPE, Bernd Lange, от името на групата S&D, Sander Loones, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Daniel Caspary, Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Christofer Fjellner, Edouard Ferrand, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Eleonora Forenza, David Borrelli, Franz Obermayr, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Angelika Mlinar, Paloma López Bermejo, Nathan Gill, Nicolas Bay, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Emmanuel Maurel, Santiago Fisas Ayxelà, Maria Arena, France Jamet, Jarosław Wałęsa, David Martin, Massimiliano Salini, Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Nicola Danti, Pedro Silva Pereira, Jo Leinen и Agnes Jongerius.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Ruža Tomašić и Takis Hadjigeorgiou

Изказаха се: Cecilia Malmström и Salvatore Cicu.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.11 от протокола от 15.11.2017 г.


16. Стратегията ЕС - Африка: стимул за развитието (разискване)

Доклад относно стратегията ЕС - Африка: стимул за развитието [2017/2083(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

Maurice Ponga представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Fabio Massimo Castaldo (докладчик по становището на комисията AFET), Cécile Kashetu Kyenge (докладчик по становище на комисията LIBE), Bogdan Brunon Wenta, от името на групата PPE, Norbert Neuser, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Louis Michel, от името на групата ALDE, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Joachim Zeller, Linda McAvan, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Adam Szejnfeld, Enrique Guerrero Salom, Hilde Vautmans, Younous Omarjee, Michael Gahler, Elly Schlein, Javier Couso Permuy, Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Carlos Zorrinho, Santiago Fisas Ayxelà и Julie Ward.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Záborská, Notis Marias, Stanislav Polčák и Henna Virkkunen.

Изказаха се: Karmenu Vella и Maurice Ponga.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.7 от протокола от 16.11.2017 г.


17. План за действие за природата, хората и икономиката (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000067/2017) зададен от Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor и Mireille D'Ornano, от името на комисията ENVI, към Комисията: План за действие за природата, хората и икономиката (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017)

Mark Demesmaeker разви въпроса.

Karmenu Vella (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Herbert Dorfmann, от името на групата PPE, Karin Kadenbach, от името на групата S&D, Catherine Bearder, от името на групата ALDE, Lynn Boylan, от името на групата GUE/NGL, Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, Annie Schreijer-Pierik, Susanne Melior, Stefan Eck, Michel Dantin, Norbert Lins, Jens Gieseke, Stanislav Polčák и Ivica Tolić.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Werner Kuhn и Notis Marias.

Изказа се Karmenu Vella.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor и Mireille D'Ornano, от името на комисията ENVI, относно Плана за действие за природата, хората и икономиката (2017/2819(RSP)) (B8-0589/2017).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.15 от протокола от 15.11.2019 г.


18. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 613.258/OJME).


19. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.59 ч.

Klaus Welle

Pavel Telička

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Адемов, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Händel, Le Pen, Майдел, Mosca, Punset, Rivasi, Westphal, Wieland, Żółtek

Правна информация - Политика за поверителност