Seznam 
Zápis
PDF 242kWORD 75k
Úterý, 14. listopadu 2017 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Aféra Paradise papers (rozprava)
 3.Spolupráce mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele ***I (rozprava)
 4.Pokračování denního zasedání
 5.Hlasování
  
5.1.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/004 IT/Almaviva (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.2.Záchrana životů: zvyšování bezpečnosti vozidel v EU (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.3.Územní typologie ***I (hlasování)
  
5.4.Uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě ***I (hlasování)
  
5.5.Spolupráce mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele ***I (hlasování)
  
5.6.Využívání nástrojů politiky soudržnosti v regionech k řešení demografické změny (hlasování)
  
5.7.Akční plán v oblasti retailových finančních služeb (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 10.Členství ve výborech a delegacích
 11.Právní stát na Maltě (rozprava)
 12.Vícestranná jednání s ohledem na 11. zasedání Konference ministrů Světové obchodní organizace (WTO) (rozprava)
 13.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 14.Východní partnerství: summit v listopadu 2017 (rozprava)
 15.Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU ***I (rozprava)
 16.Strategie EU-Afrika: urychlení rozvoje (rozprava)
 17.Akční plán pro přírodu, lidi a hospodářství (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího denního zasedání
 19.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:02.


2. Aféra Paradise papers (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Aféra Paradise papers (2017/2956(RSP))

Matti Maasikas (úřadující předseda Rady) a Pierre Moscovici (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Luděk Niedermayer za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Bernd Lucke za skupinu ECR, Petr Ježek za skupinu ALDE, Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Nigel Farage za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Evelyn Regner, Barbara Kappel za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Werner Langen, Udo Bullmann, Zdzisław Krasnodębski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Matt Carthy, Sven Giegold, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Marco Valli, Bernard Monot, Diane James, Dariusz Rosati, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Hugues Bayet, Peter Simon, Pirkko Ruohonen-Lerner, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Eva Joly, Patrick O'Flynn, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arne Gericke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Marisa Matias, Judith Sargentini, Nuno Melo, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ana Gomes, Ana Gomes, Jordi Solé, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Frank Engel, Hugues Bayet, José Manuel Fernandes, Evelyn Regner, Cătălin Sorin Ivan a Elly Schlein.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Maria Grapini a Ruža Tomašić.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Pierre Moscovici a Matti Maasikas.

Rozprava skončila.


3. Spolupráce mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

Olga Sehnalová uvedla zprávu.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Kostas Chrysogonos (zpravodaj výboru JURI), Carlos Coelho za skupinu PPE, Nicola Danti za skupinu S&D, Richard Sulík za skupinu ECR, Jasenko Selimovic za skupinu ALDE, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Julia Reda za skupinu Verts/ALE, Marco Zullo za skupinu EFDD, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Anneleen Van Bossuyt, Dita Charanzová, Andreas Schwab, Marlene Mizzi, Ruža Tomašić, Maria Grapini a Marc Tarabella.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias a Georgios Epitideios.

Vystoupily: Věra Jourová a Olga Sehnalová.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.5 zápisu ze dne 14.11.2017.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:58.)

(Parlament se sešel u příležitosti předání ceny LUX)

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda


4. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:34.

Vystoupil Amjad Bashir, aby v souladu s článkem 153 jednacího řádu požádal o konání mimořádné rozpravy o situaci Rohingyů (předsedající vzal žádost na vědomí).


5. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


5.1. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/004 IT/Almaviva (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Itálie – EGF/2017/004 IT/Almaviva) [COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Daniele Viotti (A8-0346/2017)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0422)

Vystoupení

Daniel Hannan, aby upozornil na problémy s fungováním svého hlasovacího zařízení.


5.2. Záchrana životů: zvyšování bezpečnosti vozidel v EU (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva na téma „Záchrana životů: zvyšování bezpečnosti vozidel v EU“ [2017/2085(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0423)


5.3. Územní typologie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1059/2003, pokud jde o územní typologie (Tercet) [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)0424)


5.4. Uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnice Rady 96/50/ES a směrnice Rady 91/672/EHS [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)0425)


5.5. Spolupráce mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

Vystoupení

Julia Reda za skupinu Verts/ALE s žádostí, aby se v souladu s čl. 59 odst. 3 jednacího řádu před hlasováním o předběžné dohodě hlasovalo o pozměňovacích návrzích, a Olga Sehnalová (zpravodajka) proti této žádosti.

Parlament žádost zamítl EH (169 pro, 472 proti, 33 zdržení se).

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)0426)


5.6. Využívání nástrojů politiky soudržnosti v regionech k řešení demografické změny (hlasování)

Zpráva o využívání nástrojů politiky soudržnosti v regionech k řešení demografické změny [2016/2245(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0427)

Vystoupení

Před hlasováním Iratxe García Pérez (zpravodajka) k výroků, které Janusz Korwin-Mikke pronesl během rozpravy (bod 19 zápisu ze dne 13.11.2017). Zpravodajka uvedla, že se domnívá, že výroky urážejí ženy, a požádala, aby byla záležitost postoupena předsednictvu, Bruno Gollnisch (předsedající uvedl, že žádost zpravodajky postoupí předsedovi Parlamentu) a Janusz Korwin-Mikke.


5.7. Akční plán v oblasti retailových finančních služeb (hlasování)

Zpráva o akčním plánu v oblasti retailových finančních služeb [2017/2066(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0428)


6. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Dieter-Lebrecht Koch - A8-0330/2017
Alex Mayer, Adam Szejnfeld, Tania González Peñas, Daniel Hannan, Maria Grapini, Michela Giuffrida, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Morten Messerschmidt, Janusz Korwin-Mikke a Eleftherios Synadinos

zpráva Iskra Mihaylova - A8-0231/2017
Eleftherios Synadinos a Morten Messerschmidt


zpráva Gesine Meissner - A8-0338/2016
Danuta Jazłowiecka, Diane James a Morten Messerschmidt


zpráva Olga Sehnalová - A8-0077/2017
Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius a Stanislav Polčák


zpráva Iratxe García Pérez - A8-0329/2017
Danuta Jazłowiecka, Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Branislav Škripek, Seán Kelly a Stanislav Polčák

zpráva Olle Ludvigsson - A8-0326/2017
Jasenko Selimovic, Eleftherios Synadinos a Lucy Anderson.


7. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:29.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

8. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:00.


9. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


10. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupiny S&D tyto žádosti o jmenování:

výbor LIBE: Ivari Padar

delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina: Ivari Padar

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


11. Právní stát na Maltě (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Právní stát na Maltě (2017/2935(RSP))

Matti Maasikas (úřadující předseda Rady) a Frans Timmermans (první místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Esteban González Pons za skupinu PPE, Tanja Fajon za skupinu S&D, která odmítla otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paulo Rangel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz za skupinu ALDE, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Monica Macovei za skupinu ECR, Raymond Finch za skupinu EFDD, Edouard Ferrand za skupinu ENF, Frank Engel, Alfred Sant, Bernd Lucke, Louis Michel, Takis Hadjigeorgiou, Eva Joly, Rolandas Paksas, Georg Mayer, David Casa, Eugen Freund, Branislav Škripek, Stelios Kouloglou, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Dominique Bilde, Roberta Metsola, Miriam Dalli, Zdzisław Krasnodębski, Luke Ming Flanagan, Marco Valli, Werner Langen, Ana Gomes, Lara Comi, Juan Fernando López Aguilar, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Michał Boni, Marlene Mizzi, Monika Hohlmeier, Jérôme Lavrilleux k vystoupení, které učinila Marlene Mizzi, Ramón Jáuregui Atondo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Milan Zver, Christel Schaldemose, Manolis Kefalogiannis, Cécile Kashetu Kyenge a Michaela Šojdrová.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

Vystoupili: Lívia Járóka, Francis Zammit Dimech, Dariusz Rosati a Paulo Rangel.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Patricija Šulin, Notis Marias, Eleftherios Synadinos a Georgios Epitideios.

Vystoupili: Frans Timmermans a Matti Maasikas.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula, Nicola Danti, Enrico Gasbarra, Miltiadis Kyrkos, Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile Kashetu Kyenge, Eva Kaili, Paul Brannen, Boris Zala, Kathleen Van Brempt, Monika Beňová, Paul Tang, Kati Piri, Carlos Zorrinho, Claude Moraes, Sergei Stanishev, Miapetra Kumpula-Natri, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria Grapini, Andrejs Mamikins, John Howarth, Soraya Post, Isabella De Monte, Julie Ward, Neena Gill, Jeppe Kofod, Victor Boştinaru, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan a Seb Dance za skupinu S&D o právním státě na Maltě (2017/2935(RSP)) (B8-0596/2017);

—   Frank Engel za skupinu PPE, Monica Macovei za skupinu ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck a Sophia in ‘t Veld za skupinu ALDE, Matt Carthy a Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, Judith Sargentini a Sven Giegold za skupinu Verts/ALE o právním státě na Maltě (2017/2935(RSP)) (B8-0597/2017).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.12 zápisu ze dne 15.11.2017.


12. Vícestranná jednání s ohledem na 11. zasedání Konference ministrů Světové obchodní organizace (WTO) (rozprava)

Prohlášení Komise: Vícestranná jednání s ohledem na 11. zasedání Konference ministrů Světové obchodní organizace (WTO) (2017/2861(RSP))

Cecilia Malmström (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Paul Rübig za skupinu PPE, Bernd Lange za skupinu S&D, David Campbell Bannerman za skupinu ECR, Hannu Takkula za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Klaus Buchner za skupinu Verts/ALE, Tiziana Beghin za skupinu EFDD, France Jamet za skupinu ENF, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Mairead McGuinness a David Martin, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Zbigniew Kuźmiuk, Marietje Schaake, Heidi Hautala, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, James Nicholson, Molly Scott Cato, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu a Ruža Tomašić.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Mairead McGuinness, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou a Eleftherios Synadinos.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Bernd Lange a Paul Rübig za výbor INTA o vícestranných jednáních s ohledem na 11. zasedání Konference ministrů Světové obchodní organizace (WTO) v Buenos Aires ve dnech 10.–13. prosince 2017 (2017/2861(RSP)) (B8-0593/2017).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.13 zápisu ze dne 15.11.2017.


13. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Na včerejším plenárním zasedání byla oznámena oprava P7_TA(2013)0490(COR03) (bod 7 zápisu ze dne 13.11.2017).

Oprava je prohlášena za schválenou, neboť žádná politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nepožádali (čl. 231 odst. 4 jednacího řádu), aby se o ní hlasovalo.


14. Východní partnerství: summit v listopadu 2017 (rozprava)

Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a ESVČ k Východnímu partnerství před summitem konaným v listopadu 2017 [2017/2130(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajové: Laima Liucija Andrikienė a Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

Laima Liucija Andrikienė a Knut Fleckenstein uvedli zprávu.

Vystoupili: Matti Maasikas (úřadující předseda Rady) a Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupil David McAllister za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Victor Boştinaru za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Petras Auštrevičius za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Raymond Finch za skupinu EFDD, Marie-Christine Arnautu za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Dariusz Rosati, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položilI Doru-Claudian Frunzulică a James Carver, Clare Moody, Anna Elżbieta Fotyga, Norica Nicolai, Jaromír Kohlíček, Bronis Ropė, James Carver, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gunnar Hökmark, Bernard Monot, Janusz Korwin-Mikke, Gunnar Hökmark, Georgi Pirinski, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Merja Kyllönen, Konstantinos Papadakis, Tunne Kelam, Andi Cristea, Monica Macovei, Urmas Paet, Zoltán Balczó, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Kosma Złotowski, László Tőkés, Tonino Picula, Marek Jurek, Eduard Kukan, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Jaromír Štětina, Joachim Schuster, Dubravka Šuica a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward a Jiří Maštálka, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrejs Mamikins.

Vystoupili: Cecilia Malmström a Matti Maasikas.

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

Vystoupili: Laima Liucija Andrikienė a Knut Fleckenstein.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.14 zápisu ze dne 15.11.2017.


15. Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie [COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

Salvatore Cicu uvedl zprávu.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Daniel Caspary za skupinu PPE, Bernd Lange za skupinu S&D, Sander Loones za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Daniel Caspary, Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Christofer Fjellner, Edouard Ferrand za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Eleonora Forenza, David Borrelli, Franz Obermayr, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Angelika Mlinar, Paloma López Bermejo, Nathan Gill, Nicolas Bay, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Emmanuel Maurel, Santiago Fisas Ayxelà, Maria Arena, France Jamet, Jarosław Wałęsa, David Martin, Massimiliano Salini, Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Nicola Danti, Pedro Silva Pereira, Jo Leinen a Agnes Jongerius.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Ruža Tomašić a Takis Hadjigeorgiou

Vystoupili: Cecilia Malmström a Salvatore Cicu.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.11 zápisu ze dne 15.11.2017.


16. Strategie EU-Afrika: urychlení rozvoje (rozprava)

Zpráva ke strategii EU-Afrika: urychlení rozvoje [2017/2083(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

Maurice Ponga uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Fabio Massimo Castaldo (zpravodaj výboru AFET), Cécile Kashetu Kyenge (zpravodajka výboru LIBE), Bogdan Brunon Wenta za skupinu PPE, Norbert Neuser za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Louis Michel za skupinu ALDE, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Joachim Zeller, Linda McAvan, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Adam Szejnfeld, Enrique Guerrero Salom, Hilde Vautmans, Younous Omarjee, Michael Gahler, Elly Schlein, Javier Couso Permuy, Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Carlos Zorrinho, Santiago Fisas Ayxelà a Julie Ward.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Anna Záborská, Notis Marias, Stanislav Polčák a Henna Virkkunen.

Vystoupili: Karmenu Vella a Maurice Ponga.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.7 zápisu ze dne 16.11.2017.


17. Akční plán pro přírodu, lidi a hospodářství (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000067/2017), kterou pokládají Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor a Mireille D'Ornano za výbor ENVI Komisi: Akční plán pro přírodu, lidi a hospodářství (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017)

Mark Demesmaeker rozvinul otázku.

Karmenu Vella (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Herbert Dorfmann za skupinu PPE, Karin Kadenbach za skupinu S&D, Catherine Bearder za skupinu ALDE, Lynn Boylan za skupinu GUE/NGL, Benedek Jávor za skupinu Verts/ALE, Annie Schreijer-Pierik, Susanne Melior, Stefan Eck, Michel Dantin, Norbert Lins, Jens Gieseke, Stanislav Polčák a Ivica Tolić.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Werner Kuhn a Notis Marias.

Vystoupil Karmenu Vella.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor a Mireille D'Ornano za výbor ENVI o akčním plánu pro přírodu, lidi a hospodářství (2017/2819(RSP)) (B8-0589/2017).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.15 zápisu ze dne 15.11.2019.


18. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 613.258/OJME).


19. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 22:59.

Klaus Welle

Pavel Telička

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Mosca, Punset, Rivasi, Westphal, Wieland, Żółtek

Právní upozornění - Ochrana soukromí