Indeks 
Protokol
PDF 242kWORD 74k
Tirsdag den 14. november 2017 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Paradis-papirerne (forhandling)
 3.Samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse ***I (forhandling)
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Afstemningstid
  
5.1.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: EGF/2017/004 IT/Almaviva (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.2.Redning af liv: forbedret sikkerhed i biler i EU (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.3.Territoriale typologier ***I (afstemning)
  
5.4.Anerkendelse af erhvervskvalifikationer for sejlads på indre vandveje ***I (afstemning)
  
5.5.Samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse ***I (afstemning)
  
5.6.Regionernes anvendelse af samhørighedsinstrumenterne til at modvirke demografiske forandringer (afstemning)
  
5.7.Handlingsplan for finansielle tjenesteydelser i detailleddet (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 11.Retssikkerhed i Malta (forhandling)
 12.Multilaterale forhandlinger forud for den 11. WTO-ministerkonference (forhandling)
 13.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 14.Det Østlige Partnerskab: Topmødet i november 2017 (forhandling)
 15.Beskyttelse mod dumpet og subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union ***I (forhandling)
 16.EU-Afrika-strategien: en stærk drivkraft for udvikling (forhandling)
 17.Handlingsplan for naturen, mennesket og økonomien (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde
 19.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.02.


2. Paradis-papirerne (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Paradis-papirerne (2017/2956(RSP))

Matti Maasikas (formand for Rådet) og Pierre Moscovici (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Luděk Niedermayer for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Bernd Lucke for ECR-Gruppen, Petr Ježek for ALDE-Gruppen, Miguel Urbán Crespo for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Evelyn Regner, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Werner Langen, Udo Bullmann, Zdzisław Krasnodębski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Matt Carthy, Sven Giegold, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Marco Valli, Bernard Monot, Diane James, Dariusz Rosati, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Hugues Bayet, Peter Simon, Pirkko Ruohonen-Lerner, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Eva Joly, Patrick O'Flynn, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arne Gericke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Marisa Matias, Judith Sargentini, Nuno Melo, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ana Gomes, Ana Gomes, Jordi Solé, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Frank Engel, Hugues Bayet, José Manuel Fernandes, Evelyn Regner, Cătălin Sorin Ivan og Elly Schlein.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Maria Grapini og Ruža Tomašić.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Pierre Moscovici og Matti Maasikas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


3. Samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

Olga Sehnalová forelagde betænkningen.

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Kostas Chrysogonos (ordfører for udtalelse fra JURI), Carlos Coelho for PPE-Gruppen, Nicola Danti for S&D-Gruppen, Richard Sulík for ECR-Gruppen, Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Julia Reda for Verts/ALE-Gruppen, Marco Zullo for EFDD-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Anneleen Van Bossuyt, Dita Charanzová, Andreas Schwab, Marlene Mizzi, Ruža Tomašić, Maria Grapini og Marc Tarabella.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias og Georgios Epitideios.

Talere: Věra Jourová og Olga Sehnalová.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.5 i protokollen af 14.11.2017.

(Mødet afbrudt kl. 11.58.)

(Parlamentet samledes i anledning af overrækkelsen af LUX-prisen)

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand


4. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.34.

Indlæg af Amjad Bashir for i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 153 at anmode om en ekstraordinær forhandling om situationen for rohingyaerne (formanden tog anmodningen til efterretning).


5. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


5.1. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: EGF/2017/004 IT/Almaviva (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: EGF/2017/004 IT/Almaviva [COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Daniele Viotti (A8-0346/2017)

(Flertal af Parlamentets medlemmer og tre femtedele af de afgivne stemmer)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0422)

Indlæg

Daniel Hannan, der gjorde opmærksom på, at hans afstemningsanlæg ikke virkede.


5.2. Redning af liv: forbedret sikkerhed i biler i EU (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om redning af liv: forbedret sikkerhed i biler i EU [2017/2085(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0423)


5.3. Territoriale typologier ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1059/2003 for så vidt angår de territoriale typologier (Tercet) [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)0424)


5.4. Anerkendelse af erhvervskvalifikationer for sejlads på indre vandveje ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer for sejlads på indre vandveje og om ophævelse af Rådets direktiv 96/50/EF og Rådets direktiv 91/672/EØF [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)0425)


5.5. Samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

Indlæg

Julia Reda for Verts/ALE-Gruppen, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 3, anmodede om, at ændringsforslagene blev sat under afstemning inden afstemningen om den foreløbige aftale, og Olga Sehnalová (ordfører) imod denne anmodning.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (169 for, 472 imod, 33 hverken/eller).

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)0426)


5.6. Regionernes anvendelse af samhørighedsinstrumenterne til at modvirke demografiske forandringer (afstemning)

Betænkning om regionernes anvendelse af samhørighedsinstrumenterne til at modvirke demografiske forandringer [2016/2245(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0427)

Indlæg

Inden afstemningen, Iratxe García Pérez (ordfører), om Janusz Korwin-Mikkes udtalelser under forhandlingen (punkt 19 i protokollen af 13.11.2017), da hun betragtede de pågældende udtalelser som værende en fornærmelse mod kvinder, og hun anmodede om, at sagen blev forelagt Præsidiet, Bruno Gollnisch, (formanden lovede at videregive ordførerens anmodning til Parlamentets formand) og Janusz Korwin-Mikke.


5.7. Handlingsplan for finansielle tjenesteydelser i detailleddet (afstemning)

Betænkning om handlingsplan for finansielle tjenesteydelser i detailleddet [2017/2066(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0428)


6. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Dieter-Lebrecht Koch - A8-0330/2017
Alex Mayer, Adam Szejnfeld, Tania González Peñas, Daniel Hannan, Maria Grapini, Michela Giuffrida, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Morten Messerschmidt, Janusz Korwin-Mikke og Eleftherios Synadinos

Betænkning: Iskra Mihaylova - A8-0231/2017
Eleftherios Synadinos og Morten Messerschmidt


Betænkning: Gesine Meissner - A8-0338/2016
Danuta Jazłowiecka, Diane James og Morten Messerschmidt


Betænkning: Olga Sehnalová - A8-0077/2017
Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius og Stanislav Polčák


Betænkning: Iratxe García Pérez - A8-0329/2017
Danuta Jazłowiecka, Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Branislav Škripek, Seán Kelly og Stanislav Polčák

Betænkning: Olle Ludvigsson - A8-0326/2017
Jasenko Selimovic, Eleftherios Synadinos og Lucy Anderson.


7. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 13.29.)


FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

8. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.00.


9. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


10. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra S&D-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelser:

LIBE: Ivari Padar

Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Ukraine: Ivari Padar

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


11. Retssikkerhed i Malta (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Retssikkerhed i Malta (2017/2935(RSP))

Matti Maasikas (formand for Rådet) og Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Esteban González Pons for PPE-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Paulo Rangel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz for ALDE-Gruppen, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Monica Macovei for ECR-Gruppen, Raymond Finch for EFDD-Gruppen, Edouard Ferrand for ENF-Gruppen, Frank Engel, Alfred Sant, Bernd Lucke, Louis Michel, Takis Hadjigeorgiou, Eva Joly, Rolandas Paksas, Georg Mayer, David Casa, Eugen Freund, Branislav Škripek, Stelios Kouloglou, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Dominique Bilde, Roberta Metsola, Miriam Dalli, Zdzisław Krasnodębski, Luke Ming Flanagan, Marco Valli, Werner Langen, Ana Gomes, Lara Comi, Juan Fernando López Aguilar, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Michał Boni, Marlene Mizzi, Monika Hohlmeier, Jérôme Lavrilleux om Marlene Mizzis indlæg, Ramón Jáuregui Atondo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Milan Zver, Christel Schaldemose, Manolis Kefalogiannis, Cécile Kashetu Kyenge og Michaela Šojdrová.

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

Talere: Lívia Járóka, Francis Zammit Dimech, Dariusz Rosati og Paulo Rangel.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Patricija Šulin, Notis Marias, Eleftherios Synadinos og Georgios Epitideios.

Talere: Frans Timmermans og Matti Maasikas.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula, Nicola Danti, Enrico Gasbarra, Miltiadis Kyrkos, Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile Kashetu Kyenge, Eva Kaili, Paul Brannen, Boris Zala, Kathleen Van Brempt, Monika Beňová, Paul Tang, Kati Piri, Carlos Zorrinho, Claude Moraes, Sergei Stanishev, Miapetra Kumpula-Natri, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria Grapini, Andrejs Mamikins, John Howarth, Soraya Post, Isabella De Monte, Julie Ward, Neena Gill, Jeppe Kofod, Victor Boştinaru, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan og Seb Dance, for S&D-Gruppen, om retssikkerhed i Malta (2017/2935(RSP)) (B8-0596/2017)

—   Frank Engel, au nom du groupe PPE, Monica Macovei, au nom du groupe ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck et Sophia in ‘t Veld, au nom du groupe ALDE, Matt Carthy et Patrick Le Hyaric, au nom du groupe GUE/NGL, Judith Sargentini og Sven Giegold, for Verts/ALE-Gruppen, om retssikkerhed i Malta (2017/2935(RSP)) (B8-0597/2017).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.12 i protokollen af 15.11.2017.


12. Multilaterale forhandlinger forud for den 11. WTO-ministerkonference (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Multilaterale forhandlinger forud for den 11. WTO-ministerkonference (2017/2861(RSP))

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Paul Rübig for PPE-Gruppen, Bernd Lange for S&D-Gruppen, David Campbell Bannerman for ECR-Gruppen, Hannu Takkula for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Klaus Buchner for Verts/ALE-Gruppen, Tiziana Beghin for EFDD-Gruppen, France Jamet for ENF-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Mairead McGuinness og David Martin, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Zbigniew Kuźmiuk, Marietje Schaake, Heidi Hautala, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, James Nicholson, Molly Scott Cato, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu og Ruža Tomašić.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou og Eleftherios Synadinos.

Indlæg af Cecilia Malmström.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Bernd Lange og Paul Rübig, for INTA, om multilaterale forhandlinger med henblik på WTO's 11. ministerkonference i Buenos Aires, den 10.-13. december 2017 (2017/2861(RSP)) (B8-0593/2017).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.13 i protokollen af 15.11.2017.


13. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)

Berigtigelse ( P7_TA(2013)0490(COR03) ) var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag (punkt 7 i protokollen af 13.11.2017).

Da der ikke af nogen politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst nåede op på den lave tærskel, var blevet anmodet om, at denne berigtigelse blev sat under afstemning, jf. forretningsordenens artikel 231, stk. 4, ansås den for vedtaget.


14. Det Østlige Partnerskab: Topmødet i november 2017 (forhandling)

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Det Østlige Partnerskab forud for topmødet i november 2017 [2017/2130(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordførere: Laima Liucija Andrikienė og Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

Laima Liucija Andrikienė og Knut Fleckenstein forelagde betænkningen

Talere: Matti Maasikas (formand for Rådet) og Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Indlæg af David McAllister for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Petras Auštrevičius for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Raymond Finch for EFDD-Gruppen, Marie-Christine Arnautu for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Dariusz Rosati, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică og James Carver, Clare Moody, Anna Elżbieta Fotyga, Norica Nicolai, Jaromír Kohlíček, Bronis Ropė, James Carver, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gunnar Hökmark, Bernard Monot, Janusz Korwin-Mikke, Gunnar Hökmark, Georgi Pirinski, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Merja Kyllönen, Konstantinos Papadakis, Tunne Kelam, Andi Cristea, Monica Macovei, Urmas Paet, Zoltán Balczó, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Kosma Złotowski, László Tőkés, Tonino Picula, Marek Jurek, Eduard Kukan, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Jaromír Štětina, Joachim Schuster, Dubravka Šuica og Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward og Jiří Maštálka, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andrejs Mamikins.

Talere: Cecilia Malmström og Matti Maasikas.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Talere: Laima Liucija Andrikienė og Knut Fleckenstein.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.14 i protokollen af 15.11.2017.


15. Beskyttelse mod dumpet og subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, og af forordning (EU) 2016/1037 om beskyttelse mod dumpet og subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union [COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

Salvatore Cicu forelagde betænkningen.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Talere: Daniel Caspary for PPE-Gruppen, Bernd Lange for S&D-Gruppen, Sander Loones for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Daniel Caspary, Yannick Jadot for Verts/ALE-Gruppen, William (The Earl of) Dartmouth for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Christofer Fjellner, Edouard Ferrand for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Eleonora Forenza, David Borrelli, Franz Obermayr, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Angelika Mlinar, Paloma López Bermejo, Nathan Gill, Nicolas Bay, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Emmanuel Maurel, Santiago Fisas Ayxelà, Maria Arena, France Jamet, Jarosław Wałęsa, David Martin, Massimiliano Salini, Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Nicola Danti, Pedro Silva Pereira, Jo Leinen og Agnes Jongerius.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Ruža Tomašić og Takis Hadjigeorgiou

Talere: Cecilia Malmström og Salvatore Cicu.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.11 i protokollen af 15.11.2017.


16. EU-Afrika-strategien: en stærk drivkraft for udvikling (forhandling)

Betænkning om EU-Afrika-strategien: en stærk drivkraft for udvikling [2017/2083(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

Maurice Ponga forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen) for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Fabio Massimo Castaldo (ordfører for udtalelse fra AFET), Cécile Kashetu Kyenge (ordfører for udtalelse fra LIBE), Bogdan Brunon Wenta for PPE-Gruppen, Norbert Neuser for S&D-Gruppen, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Louis Michel for ALDE-Gruppen, Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Joachim Zeller, Linda McAvan, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Adam Szejnfeld, Enrique Guerrero Salom, Hilde Vautmans, Younous Omarjee, Michael Gahler, Elly Schlein, Javier Couso Permuy, Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Carlos Zorrinho, Santiago Fisas Ayxelà og Julie Ward.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Záborská, Notis Marias, Stanislav Polčák og Henna Virkkunen.

Talere: Karmenu Vella og Maurice Ponga.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.7 i protokollen af 16.11.2017.


17. Handlingsplan for naturen, mennesket og økonomien (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000067/2017) af Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor et Mireille D'Ornano, for ENVI, til Kommissionen: Handlingsplanen for natur, mennesker og økonomi (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017)

Mark Demesmaeker begrundede spørgsmålet.

Karmenu Vella (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Herbert Dorfmann for PPE-Gruppen, Karin Kadenbach for S&D-Gruppen, Catherine Bearder for ALDE-Gruppen, Lynn Boylan for GUE/NGL-Gruppen, Benedek Jávor for Verts/ALE-Gruppen, Annie Schreijer-Pierik, Susanne Melior, Stefan Eck, Michel Dantin, Norbert Lins, Jens Gieseke, Stanislav Polčák og Ivica Tolić.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Werner Kuhn og Notis Marias.

Indlæg af Karmenu Vella.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor et Mireille D'Ornano, for ENVI, om en handlingsplan for naturen, mennesket og økonomien (2017/2819(RSP)) (B8-0589/2017).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.15 i protokollen af 15.11.2019.


18. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 613.258/OJME).


19. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.59.

Klaus Welle

Pavel Telička

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Mosca, Punset, Rivasi, Westphal, Wieland, Żółtek

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik