Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 237kWORD 74k
Teisipäev, 14. november 2017 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Paradise Papers (arutelu)
 3.Tarbijakaitsealaste õigusaktide täitmise eest vastutavate liikmesriigi asutuste vaheline koostöö ***I (arutelu)
 4.Istungi jätkamine
 5.Hääletused
  5.1.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2017/004 IT/Almaviva (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.2.Elude säästmine ja autode turvalisuse suurendamine ELis (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.3.Territoriaalsed tüpoloogiad ***I (hääletus)
  5.4.Siseveelaevanduse kutsekvalifikatsioonide tunnustamine ***I (hääletus)
  5.5.Tarbijakaitsealaste õigusaktide täitmise eest vastutavate liikmesriigi asutuste vaheline koostöö ***I (hääletus)
  5.6.Ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutuselevõtmine piirkondades, et tegeleda demograafiliste muutustega (hääletus)
  5.7.Jaefinantsteenuste tegevuskava (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Istungi jätkamine
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 11.Õigusriik Maltal (arutelu)
 12.Mitmepoolsed läbirääkimised enne WTO 11. ministrite konverentsi (arutelu)
 13.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 14.Idapartnerlus: 2017. aasta novembri tippkohtumine (arutelu)
 15.Kaitse dumpinguhinnaga ja subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole ELi liikmed ***I (arutelu)
 16.ELi Aafrika-strateegia kui arengu kiirendaja (arutelu)
 17.Loodust, rahvast ja majandust käsitlev tegevuskava (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.02.


2. Paradise Papers (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Paradise Papers (2017/2956(RSP))

Matti Maasikas (nõukogu eesistuja) ja Pierre Moscovici (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Luděk Niedermayer fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Bernd Lucke fraktsiooni ECR nimel, Petr Ježek fraktsiooni ALDE nimel, Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Evelyn Regner, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Werner Langen, Udo Bullmann, Zdzisław Krasnodębski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Matt Carthy, Sven Giegold, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Marco Valli, Bernard Monot, Diane James, Dariusz Rosati, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hugues Bayet, Peter Simon, Pirkko Ruohonen-Lerner, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Eva Joly, Patrick O'Flynn, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arne Gericke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Marisa Matias, Judith Sargentini, Nuno Melo, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ana Gomes, Ana Gomes, Jordi Solé, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Frank Engel, Hugues Bayet, José Manuel Fernandes, Evelyn Regner, Cătălin Sorin Ivan ja Elly Schlein.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Maria Grapini ja Ruža Tomašić.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Pierre Moscovici ja Matti Maasikas.

Arutelu lõpetati.


3. Tarbijakaitsealaste õigusaktide täitmise eest vastutavate liikmesriigi asutuste vaheline koostöö ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tarbijakaitsealaste õigusaktide jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

Olga Sehnalová tutvustas raportit.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Kostas Chrysogonos (JURI-komisjoni arvamuse koostaja), Carlos Coelho fraktsiooni PPE nimel, Nicola Danti fraktsiooni S&D nimel, Richard Sulík fraktsiooni ECR nimel, Jasenko Selimovic fraktsiooni ALDE nimel, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, Julia Reda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Zullo fraktsiooni EFDD nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Anneleen Van Bossuyt, Dita Charanzová, Andreas Schwab, Marlene Mizzi, Ruža Tomašić, Maria Grapini ja Marc Tarabella.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias ja Georgios Epitideios.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Olga Sehnalová.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.11.2017 protokollipunkt 5.5.

(Istung katkestati kell 11.58.)

(Parlament kogunes LUX-auhinna üleandmiseks.)

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident


4. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.34.

Sõna võttis Amjad Bashir, kes taotles vastavalt kodukorra artiklile 153 erakorralise arutelu korraldamist rohingjade olukorra kohta (istungi juhataja võttis selle teadmiseks).


5. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


5.1. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2017/004 IT/Almaviva (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Itaalia taotlus – EGF/2017/004 IT/Almaviva) [COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Daniele Viotti (A8-0346/2017)

(Parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0422)

Sõnavõtud

Daniel Hannan andis teada, et tema hääletusseade ei tööta.


5.2. Elude säästmine ja autode turvalisuse suurendamine ELis (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport elude säästmise kohta autode turvalisuse suurendamise abil ELis [2017/2085(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0423)


5.3. Territoriaalsed tüpoloogiad ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1059/2003 territoriaalsete tüpoloogiate (Tercet) osas [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0424)


5.4. Siseveelaevanduse kutsekvalifikatsioonide tunnustamine ***I (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse siseveelaevanduse valdkonna kutsekvalifikatsioonide tunnustamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/50/EÜ ja nõukogu direktiiv 91/672/EMÜ [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0425)


5.5. Tarbijakaitsealaste õigusaktide täitmise eest vastutavate liikmesriigi asutuste vaheline koostöö ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tarbijakaitsealaste õigusaktide jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

Sõnavõtud

Julia Reda esitas fraktsiooni Verts/ALE nimel kodukorra artikli 59 lõike 3 kohaselt taotluse, et muudatusettepanekud pandaks hääletusele enne esialgse kokkuleppe üle toimuvat hääletust, ja Olga Sehnalová (raportöör) oli selle taotluse vastu.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (169 poolt, 472 vastu, erapooletuid 33).

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0426)


5.6. Ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutuselevõtmine piirkondades, et tegeleda demograafiliste muutustega (hääletus)

Raport ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutuselevõtmise kohta piirkondades, et tegeleda demograafiliste muutustega [2016/2245(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0427)

Sõnavõtud

Iratxe García Pérez (raportöör) võttis enne hääletust sõna Janusz Korwin-Mikke ütluste kohta arutelu ajal (13.11.2017 protokollipunkt 19), leidis, et need on naisi solvavad, ja nõudis, et juhatus küsimusega tegeleks, Bruno Gollnisch (asepresident lubas edastada raportööri nõudmise parlamendi presidendile) ja Janusz Korwin-Mikke.


5.7. Jaefinantsteenuste tegevuskava (hääletus)

Raport jaefinantsteenuste tegevuskava kohta [2017/2066(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0428)


6. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Dieter-Lebrecht Koch - A8-0330/2017
Alex Mayer, Adam Szejnfeld, Tania González Peñas, Daniel Hannan, Maria Grapini, Michela Giuffrida, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Morten Messerschmidt, Janusz Korwin-Mikke ja Eleftherios Synadinos

Raport: Iskra Mihaylova - A8-0231/2017
Eleftherios Synadinos ja Morten Messerschmidt


Raport: Gesine Meissner - A8-0338/2016
Danuta Jazłowiecka, Diane James ja Morten Messerschmidt


Raport: Olga Sehnalová - A8-0077/2017
Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius ja Stanislav Polčák


Raport: Iratxe García Pérez - A8-0329/2017
Danuta Jazłowiecka, Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Branislav Škripek, Seán Kelly ja Stanislav Polčák

Raport: Olle Ludvigsson - A8-0326/2017
Jasenko Selimovic, Eleftherios Synadinos ja Lucy Anderson.


7. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 13.29.)


ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

8. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.00.


9. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


10. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsioon S&D esitas presidendile taotluse järgmiste ametissenimetamiste kohta:

LIBE-komisjon: Ivari Padar

delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses koostöökomisjonis: Ivari Padar

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


11. Õigusriik Maltal (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Õigusriik Maltal (2017/2935(RSP))

Matti Maasikas (nõukogu eesistuja) ja Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Paulo Rangel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz fraktsiooni ALDE nimel, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel, Raymond Finch fraktsiooni EFDD nimel, Edouard Ferrand fraktsiooni ENF nimel, Frank Engel, Alfred Sant, Bernd Lucke, Louis Michel, Takis Hadjigeorgiou, Eva Joly, Rolandas Paksas, Georg Mayer, David Casa, Eugen Freund, Branislav Škripek, Stelios Kouloglou, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Dominique Bilde, Roberta Metsola, Miriam Dalli, Zdzisław Krasnodębski, Luke Ming Flanagan, Marco Valli, Werner Langen, Ana Gomes, Lara Comi, Juan Fernando López Aguilar, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Michał Boni, Marlene Mizzi, Monika Hohlmeier, Jérôme Lavrilleux Marlene Mizzi sõnavõtu kohta, Ramón Jáuregui Atondo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Milan Zver, Christel Schaldemose, Manolis Kefalogiannis, Cécile Kashetu Kyenge ja Michaela Šojdrová.

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

Sõna võtsid Lívia Járóka, Francis Zammit Dimech, Dariusz Rosati ja Paulo Rangel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Patricija Šulin, Notis Marias, Eleftherios Synadinos ja Georgios Epitideios.

Sõna võtsid Frans Timmermans ja Matti Maasikas.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula,    Nicola Danti, Enrico Gasbarra, Miltiadis Kyrkos, Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile Kashetu    Kyenge, Eva Kaili, Paul Brannen, Boris Zala, Kathleen Van Brempt, Monika Beňová, Paul Tang, Kati    Piri, Carlos Zorrinho, Claude Moraes, Sergei Stanishev, Miapetra Kumpula-Natri, Tibor Szanyi,    Brando Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria Grapini, Andrejs Mamikins, John Howarth,    Soraya Post, Isabella De Monte, Julie Ward, Neena Gill, Jeppe Kofod, Victor Boştinaru, Jude    Kirton-Darling, Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan ja Seb Dance fraktsiooni S&D nimel       õigusriigi põhimõtete järgimise kohta Maltal (2017/2935(RSP)) (B8-0596/2017);

—   Frank Engel fraktsiooni PPE nimel, Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel, Maite Pagazaurtundúa    Ruiz, Nathalie Griesbeck ja Sophia in ‘t Veld fraktsiooni ALDE nimel, Matt Carthy ja Patrick Le    Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Judith Sargentini ja Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel    õigusriigi põhimõtete järgimise kohta Maltal (2017/2935(RSP)) (B8-0597/2017).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.11.2017 protokollipunkt 13.12.


12. Mitmepoolsed läbirääkimised enne WTO 11. ministrite konverentsi (arutelu)

Komisjoni avaldus: Mitmepoolsed läbirääkimised enne WTO 11. ministrite konverentsi (2017/2861(RSP))

Cecilia Malmström (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Paul Rübig fraktsiooni PPE nimel, Bernd Lange fraktsiooni S&D nimel, David Campbell Bannerman fraktsiooni ECR nimel, Hannu Takkula fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Klaus Buchner fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel, France Jamet fraktsiooni ENF nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Mairead McGuinness ja David Martin, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Zbigniew Kuźmiuk, Marietje Schaake, Heidi Hautala, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, James Nicholson, Molly Scott Cato, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu ja Ruža Tomašić.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou ja Eleftherios Synadinos.

Sõna võttis Cecilia Malmström.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Bernd Lange ja Paul Rübig INTA-komisjoni nimel mitmepoolsete läbirääkimiste kohta enne WTO 11. ministrite konverentsi 10.–13. detsembril 2017 Buenos Aireses (2017/2861(RSP)) (B8-0593/2017).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.11.2017 protokollipunkt 13.13.


13. Parandus (kodukorra artikkel 231)

Parandus ( P7_TA(2013)0490(COR03) ) tehti teatavaks eelmisel päeval toimunud täiskogu istungil (13.11.2017 protokollipunkt 7).

Kuna ükski fraktsioon ega vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid ei ole esitanud taotlust paranduse hääletusele panemiseks (kodukorra artikli 231 lõige 4), loeti parandus heakskiidetuks.


14. Idapartnerlus: 2017. aasta novembri tippkohtumine (arutelu)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele, mis käsitleb idapartnerlust enne 2017. aasta novembri tippkohtumist [2017/2130(INI)] - Väliskomisjon. Raportöörid: Laima Liucija Andrikienė ja Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

Laima Liucija Andrikienė ja Knut Fleckenstein tutvustasid raportit.

Sõna võtsid Matti Maasikas (nõukogu eesistuja) ja Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võttis David McAllister fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Raymond Finch fraktsiooni EFDD nimel, Marie-Christine Arnautu fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Dariusz Rosati, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Doru-Claudian Frunzulică ja James Carver, Clare Moody, Anna Elżbieta Fotyga, Norica Nicolai, Jaromír Kohlíček, Bronis Ropė, James Carver, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gunnar Hökmark, Bernard Monot, Janusz Korwin-Mikke, Gunnar Hökmark, Georgi Pirinski, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Merja Kyllönen, Konstantinos Papadakis, Tunne Kelam, Andi Cristea, Monica Macovei, Urmas Paet, Zoltán Balczó, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Kosma Złotowski, László Tőkés, Tonino Picula, Marek Jurek, Eduard Kukan, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Jaromír Štětina, Joachim Schuster, Dubravka Šuica ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward ja Jiří Maštálka, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andrejs Mamikins.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Matti Maasikas.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Sõna võtsid Laima Liucija Andrikienė ja Knut Fleckenstein.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.11.2017 protokollipunkt 13.14.


15. Kaitse dumpinguhinnaga ja subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole ELi liikmed ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed, ja (EL) 2016/1037 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed [COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

Salvatore Cicu tutvustas raportit.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel, Bernd Lange fraktsiooni S&D nimel, Sander Loones fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Daniel Caspary, Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel, William (The Earl of) Dartmouth fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Christofer Fjellner, Edouard Ferrand fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Franck Proust, Emmanuel Maurel, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Eleonora Forenza, David Borrelli, Franz Obermayr, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Angelika Mlinar, Paloma López Bermejo, Nathan Gill, Nicolas Bay, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Emmanuel Maurel, Santiago Fisas Ayxelà, Maria Arena, France Jamet, Jarosław Wałęsa, David Martin, Massimiliano Salini, Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Nicola Danti, Pedro Silva Pereira, Jo Leinen ja Agnes Jongerius.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Ruža Tomašić ja Takis Hadjigeorgiou

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Salvatore Cicu.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.11.2017 protokollipunkt 13.11.


16. ELi Aafrika-strateegia kui arengu kiirendaja (arutelu)

Raport ELi Aafrika-strateegia kui arengu kiirendaja kohta [2017/2083(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

Maurice Ponga tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige) komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Fabio Massimo Castaldo (AFET-komisjoni arvamuse koostaja), Cécile Kashetu Kyenge (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), Bogdan Brunon Wenta fraktsiooni PPE nimel, Norbert Neuser fraktsiooni S&D nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Louis Michel fraktsiooni ALDE nimel, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Joachim Zeller, Linda McAvan, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Adam Szejnfeld, Enrique Guerrero Salom, Hilde Vautmans, Younous Omarjee, Michael Gahler, Elly Schlein, Javier Couso Permuy, Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Carlos Zorrinho, Santiago Fisas Ayxelà ja Julie Ward.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Záborská, Notis Marias, Stanislav Polčák ja Henna Virkkunen.

Sõna võtsid Karmenu Vella ja Maurice Ponga.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.11.2017 protokollipunkt 7.7.


17. Loodust, rahvast ja majandust käsitlev tegevuskava (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000067/2017), mille esitas(id) Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor ja Mireille D'Ornano ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Loodust, rahvast ja majandust käsitlev tegevuskava (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017)

Mark Demesmaeker esitas küsimuse.

Karmenu Vella (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Herbert Dorfmann fraktsiooni PPE nimel, Karin Kadenbach fraktsiooni S&D nimel, Catherine Bearder fraktsiooni ALDE nimel, Lynn Boylan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Benedek Jávor fraktsiooni Verts/ALE nimel, Annie Schreijer-Pierik, Susanne Melior, Stefan Eck, Michel Dantin, Norbert Lins, Jens Gieseke, Stanislav Polčák ja Ivica Tolić.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Werner Kuhn ja Notis Marias.

Sõna võttis Karmenu Vella.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor ja Mireille D'Ornano ENVI-komisjoni nimel loodust, rahvast ja majandust käsitleva tegevuskava kohta (2017/2819(RSP)) (B8-0589/2017).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.11.2019 protokollipunkt 13.15.


18. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 613.258/OJME).


19. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.59.

Klaus Welle

Pavel Telička

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Mosca, Punset, Rivasi, Westphal, Wieland, Żółtek

Õigusteave - Privaatsuspoliitika