Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 239kWORD 74k
Tiistai 14. marraskuuta 2017 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Paratiisin paperit (keskustelu)
 3.Kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyö ***I (keskustelu)
 4.Istunnon jatkaminen
 5.Äänestykset
  
5.1.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/004 IT/Almaviva (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.2.Ihmishenkien säästäminen EU:ssa autojen turvallisuutta parantamalla (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.3.Alueelliset typologiat ***I (äänestys)
  
5.4.Ammattipätevyyksien tunnustaminen sisävesiliikenteen alalla ***I (äänestys)
  
5.5.Kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyö ***I (äänestys)
  
5.6.Alueiden käyttöön ottamat koheesiopolitiikan välineet väestörakenteen muutokseen varautumiseksi (äänestys)
  
5.7.Vähittäisrahoituspalveluja koskeva toimintasuunnitelma (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 11.Oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen Maltalla (keskustelu)
 12.WTO:n 11. ministerikokousta edeltävät monenväliset neuvottelut (keskustelu)
 13.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 14.Itäinen kumppanuus: marraskuun 2017 huippukokous (keskustelu)
 15.Polkumyynnillä muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta ja muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautuminen ***I (keskustelu)
 16.EU:n Afrikka-strategia: kehityksen vauhdittaminen (keskustelu)
 17.Toimintasuunnitelma luontoa, ihmisiä ja taloutta varten (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.02.


2. Paratiisin paperit (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Paratiisin paperit (2017/2956(RSP))

Matti Maasikas (neuvoston puheenjohtaja) ja Pierre Moscovici (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Luděk Niedermayer PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Bernd Lucke ECR-ryhmän puolesta, Petr Ježek ALDE-ryhmän puolesta, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Evelyn Regner, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Werner Langen, Udo Bullmann, Zdzisław Krasnodębski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Matt Carthy, Sven Giegold, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Marco Valli, Bernard Monot, Diane James, Dariusz Rosati, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hugues Bayet, Peter Simon, Pirkko Ruohonen-Lerner, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Eva Joly, Patrick O'Flynn, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arne Gericke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Marisa Matias, Judith Sargentini, Nuno Melo, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ana Gomes, Ana Gomes, Jordi Solé, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Frank Engel, Hugues Bayet, José Manuel Fernandes, Evelyn Regner, Cătălin Sorin Ivan ja Elly Schlein.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Maria Grapini ja Ruža Tomašić.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Pierre Moscovici ja Matti Maasikas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


3. Kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyö ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

Olga Sehnalová esitteli mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Kostas Chrysogonos (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Carlos Coelho PPE-ryhmän puolesta, Nicola Danti S&D-ryhmän puolesta, Richard Sulík ECR-ryhmän puolesta, Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Julia Reda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Zullo EFDD-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Anneleen Van Bossuyt, Dita Charanzová, Andreas Schwab, Marlene Mizzi, Ruža Tomašić, Maria Grapini ja Marc Tarabella.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Olga Sehnalová.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.11.2017, kohta 5.5.

(Istunto keskeytettiin klo 11.58.)

(Parlamentti kokoontui LUX-palkinnon luovuttamisen johdosta.)

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS


4. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.34.

Amjad Bashir käytti puheenvuoron ja pyysi työjärjestyksen 153 artiklan nojalla, että rohingya-kansan tilanteesta käytäisiin ylimääräinen keskustelu (puhemies merkitsi asian tiedoksi).


5. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


5.1. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/004 IT/Almaviva (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Italian hakemus – EGF/2017/004 IT/Almaviva) [COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Daniele Viotti (A8-0346/2017)

(parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0422)

Puheenvuorot:

Daniel Hannan ilmoitti, että hänen äänestyslaitteensa ei toimi.


5.2. Ihmishenkien säästäminen EU:ssa autojen turvallisuutta parantamalla (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ihmishenkien säästämisestä EU:ssa autojen turvallisuutta parantamalla [2017/2085(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0423)


5.3. Alueelliset typologiat ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttamisesta alueellisten typologioiden (Tercet) osalta [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0424)


5.4. Ammattipätevyyksien tunnustaminen sisävesiliikenteen alalla ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ammattipätevyyksien tunnustamisesta sisävesiliikenteen alalla sekä neuvoston direktiivin 96/50/EY ja neuvoston direktiivin 91/672/ETY kumoamisesta [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0425)


5.5. Kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyö ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

Puheenvuorot:

Julia Reda, joka pyysi Verts/ALE-ryhmän puolesta työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohdan nojalla, että tarkistuksista äänestetään ennen alustavasta sopimuksesta toimitettavaa äänestystä, ja Olga Sehnalová (esittelijä), joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (169 puolesta, 472 vastaan, 33 tyhjää).

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0426)


5.6. Alueiden käyttöön ottamat koheesiopolitiikan välineet väestörakenteen muutokseen varautumiseksi (äänestys)

Mietintö alueiden käyttöön ottamat koheesiopolitiikan välineet väestörakenteen muutokseen varautumiseksi [2016/2245(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0427)

Puheenvuorot:

ennen äänestystä Iratxe García Pérez (esittelijä), joka katsoi, että Janusz Korwin-Mikken keskustelun aikana esittämät huomautukset (istunnon pöytäkirja 13.11.2017, kohta 19) loukkasivat naisia, ja pyysi, että puhemiehistö käsittelee asiaa, Bruno Gollnisch (puhemies lupasi antaa esittelijän pyynnön parlamentin puhemiehen käsiteltäväksi) ja Janusz Korwin-Mikke.


5.7. Vähittäisrahoituspalveluja koskeva toimintasuunnitelma (äänestys)

Mietintö vähittäisrahoituspalveluja koskevasta toimintasuunnitelmasta [2017/2066(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0428)


6. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Dieter-Lebrecht Koch - A8-0330/2017
Alex Mayer, Adam Szejnfeld, Tania González Peñas, Daniel Hannan, Maria Grapini, Michela Giuffrida, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Morten Messerschmidt, Janusz Korwin-Mikke ja Eleftherios Synadinos

Mietintö Iskra Mihaylova - A8-0231/2017
Eleftherios Synadinos ja Morten Messerschmidt


Mietintö Gesine Meissner - A8-0338/2016
Danuta Jazłowiecka, Diane James ja Morten Messerschmidt


Mietintö Olga Sehnalová - A8-0077/2017
Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius ja Stanislav Polčák


Mietintö Iratxe García Pérez - A8-0329/2017
Danuta Jazłowiecka, Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Branislav Škripek, Seán Kelly ja Stanislav Polčák

Mietintö Olle Ludvigsson - A8-0326/2017
Jasenko Selimovic, Eleftherios Synadinos ja Lucy Anderson.


7. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 13.29.)


Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

8. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.00.


9. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


10. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut S&D-ryhmältä seuraavat nimityspyynnöt:

LIBE-valiokunta: Ivari Padar

valtuuskunta EU:n ja Ukrainan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa: Ivari Padar.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


11. Oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen Maltalla (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen Maltalla (2017/2935(RSP))

Matti Maasikas (neuvoston puheenjohtaja) ja Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta, S&D-ryhmän puolesta Tanja Fajon, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Paulo Rangel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta, Raymond Finch EFDD-ryhmän puolesta, Edouard Ferrand ENF-ryhmän puolesta, Frank Engel, Alfred Sant, Bernd Lucke, Louis Michel, Takis Hadjigeorgiou, Eva Joly, Rolandas Paksas, Georg Mayer, David Casa, Eugen Freund, Branislav Škripek, Stelios Kouloglou, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Dominique Bilde, Roberta Metsola, Miriam Dalli, Zdzisław Krasnodębski, Luke Ming Flanagan, Marco Valli, Werner Langen, Ana Gomes, Lara Comi, Juan Fernando López Aguilar, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Michał Boni, Marlene Mizzi, Monika Hohlmeier, Jérôme Lavrilleux Marlene Mizzin puheenvuorosta, Ramón Jáuregui Atondo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Milan Zver, Christel Schaldemose, Manolis Kefalogiannis, Cécile Kashetu Kyenge ja Michaela Šojdrová.

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

Puheenvuorot: Lívia Járóka, Francis Zammit Dimech, Dariusz Rosati ja Paulo Rangel.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Patricija Šulin, Notis Marias, Eleftherios Synadinos ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Frans Timmermans ja Matti Maasikas.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula, Nicola Danti, Enrico Gasbarra,    Miltiadis Kyrkos, Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile Kashetu Kyenge, Eva Kaili, Paul Brannen, Boris Zala, Kathleen Van Brempt,    Monika Beňová, Paul Tang, Kati Piri, Carlos Zorrinho, Claude Moraes, Sergei Stanishev, Miapetra Kumpula-Natri, Tibor Szanyi, Brando    Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria Grapini, Andrejs Mamikins, John Howarth, Soraya Post, Isabella De Monte, Julie Ward,    Neena Gill, Jeppe Kofod, Victor Boştinaru, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan ja Seb Dance S&D-ryhmän puolesta    oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta Maltalla (2017/2935(RSP)) (B8-0596/2017)

—   Frank Engel PPE-ryhmän puolesta, Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck ja Sophia in    ‘t Veld ALDE-ryhmän puolesta, Matt Carthy ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta sekä Judith Sargentini ja Sven Giegold    Verts/ALE-ryhmän puolesta oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta Maltalla (2017/2935(RSP)) (B8-0597/2017).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.11.2017, kohta 13.12.


12. WTO:n 11. ministerikokousta edeltävät monenväliset neuvottelut (keskustelu)

Komission julkilausuma: WTO:n 11. ministerikokousta edeltävät monenväliset neuvottelut (2017/2861(RSP))

Cecilia Malmström (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Paul Rübig PPE-ryhmän puolesta, Bernd Lange S&D-ryhmän puolesta, David Campbell Bannerman ECR-ryhmän puolesta, Hannu Takkula ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta, France Jamet ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Mairead McGuinness ja David Martin, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Zbigniew Kuźmiuk, Marietje Schaake, Heidi Hautala, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, James Nicholson, Molly Scott Cato, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu ja Ruža Tomašić.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou ja Eleftherios Synadinos.

Cecilia Malmström käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Bernd Lange ja Paul Rübig INTA-valiokunnan puolesta Buenos Airesissa 10.–13. joulukuuta 2017 pidettävää WTO:n 11. ministerikokousta edeltävistä monenvälisistä neuvotteluista (2017/2861(RSP)) (B8-0593/2017).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.11.2017, kohta 13.13.


13. Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)

Oikaisusta P7_TA(2013)0490(COR03) ilmoitettiin eilisessä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 13.11.2017, kohta 7).

Koska poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä ei ole pyytänyt, että asiasta äänestetään (työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohta), tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi.


14. Itäinen kumppanuus: marraskuun 2017 huippukokous (keskustelu)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle itäisestä kumppanuudesta ennen marraskuussa 2017 pidettävää huippukokousta [2017/2130(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijät: Laima Liucija Andrikienė ja Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

Laima Liucija Andrikienė ja Knut Fleckenstein esittelivät mietinnön.

Puheenvuorot: Matti Maasikas (neuvoston puheenjohtaja) ja Cecilia Malmström (komission jäsen).

David McAllister käytti puheenvuoron PPE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Raymond Finch EFDD-ryhmän puolesta, Marie-Christine Arnautu ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Dariusz Rosati, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică ja James Carver, Clare Moody, Anna Elżbieta Fotyga, Norica Nicolai, Jaromír Kohlíček, Bronis Ropė, James Carver, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gunnar Hökmark, Bernard Monot, Janusz Korwin-Mikke, Gunnar Hökmark, Georgi Pirinski, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Merja Kyllönen, Konstantinos Papadakis, Tunne Kelam, Andi Cristea, Monica Macovei, Urmas Paet, Zoltán Balczó, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Kosma Złotowski, László Tőkés, Tonino Picula, Marek Jurek, Eduard Kukan, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Jaromír Štětina, Joachim Schuster, Dubravka Šuica ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward ja Jiří Maštálka, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrejs Mamikins.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Matti Maasikas.

Puhetta johti
Heidi HAUTALA
varapuhemies

Puheenvuorot: Laima Liucija Andrikienė ja Knut Fleckenstein.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.11.2017, kohta 13.14.


15. Polkumyynnillä muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta ja muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautuminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1036 ja muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1037 muuttamisesta [COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

Salvatore Cicu esitteli mietinnön.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta, Bernd Lange S&D-ryhmän puolesta, Sander Loones ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, GUE/NGL-ryhmän puolesta Helmut Scholz, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Daniel Caspary, Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta, EFDD-ryhmän puolesta William (The Earl of) Dartmouth, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Christofer Fjellner, Edouard Ferrand ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Eleonora Forenza, David Borrelli, Franz Obermayr, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Angelika Mlinar, Paloma López Bermejo, Nathan Gill, Nicolas Bay, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Emmanuel Maurel, Santiago Fisas Ayxelà, Maria Arena, France Jamet, Jarosław Wałęsa, David Martin, Massimiliano Salini, Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Nicola Danti, Pedro Silva Pereira, Jo Leinen ja Agnes Jongerius.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Ruža Tomašić ja Takis Hadjigeorgiou

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Salvatore Cicu.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.11.2017, kohta 13.11.


16. EU:n Afrikka-strategia: kehityksen vauhdittaminen (keskustelu)

Mietintö EU:n Afrikka-strategiasta: kehityksen vauhdittaminen [2017/2083(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

Maurice Ponga esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Fabio Massimo Castaldo (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Cécile Kashetu Kyenge (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bogdan Brunon Wenta PPE-ryhmän puolesta, Norbert Neuser S&D-ryhmän puolesta, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, Joachim Zeller, Linda McAvan, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Adam Szejnfeld, Enrique Guerrero Salom, Hilde Vautmans, Younous Omarjee, Michael Gahler, Elly Schlein, Javier Couso Permuy, Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Carlos Zorrinho, Santiago Fisas Ayxelà ja Julie Ward.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Záborská, Notis Marias, Stanislav Polčák ja Henna Virkkunen.

Puheenvuorot: Karmenu Vella ja Maurice Ponga.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.11.2017, kohta 7.7.


17. Toimintasuunnitelma luontoa, ihmisiä ja taloutta varten (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000067/2017) – Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor ja Mireille D'Ornano ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Toimintasuunnitelma luontoa, ihmisiä ja taloutta varten (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017)

Mark Demesmaeker esitteli kysymyksen.

Karmenu Vella (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Herbert Dorfmann PPE-ryhmän puolesta, Karin Kadenbach S&D-ryhmän puolesta, Catherine Bearder ALDE-ryhmän puolesta, Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Benedek Jávor Verts/ALE-ryhmän puolesta, Annie Schreijer-Pierik, Susanne Melior, Stefan Eck, Michel Dantin, Norbert Lins, Jens Gieseke, Stanislav Polčák ja Ivica Tolić.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Werner Kuhn ja Notis Marias.

Karmenu Vella käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor ja Mireille D'Ornano ENVI-valiokunnan puolesta toimintasuunnitelmasta luontoa, ihmisiä ja taloutta varten (2017/2819(RSP)) (B8-0589/2017).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.11.2019, kohta 13.15.


18. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 613.258/OJME).


19. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.59.

Klaus Welle

Pavel Telička

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Mosca, Punset, Rivasi, Westphal, Wieland, Żółtek

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö