Rodyklė 
Protokolas
PDF 245kWORD 75k
Antradienis, 2017 m. lapkričio 14 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.„Paradise papers“ (diskusijos)
 3.Nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimas ***I (diskusijos)
 4.Posėdžio atnaujinimas
 5.Balsuoti skirtas laikas
  
5.1.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas pagal Italijos paraišką „EGF/2017/004 IT/Almaviva“ (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.2.Automobilių saugos didinimas ES siekiant išsaugoti gyvybes (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.3.Teritorijų tipologijos (TERCET) ***I (balsavimas)
  
5.4.Vidaus vandenų laivybos srities profesinių kvalifikacijų pripažinimas ***I (balsavimas)
  
5.5.Nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimas ***I (balsavimas)
  
5.6.Sanglaudos politikos priemonių taikymas regionuose reaguojant į demografinius pokyčius (balsavimas)
  
5.7.Mažmeninių finansinių paslaugų veiksmų planas (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 8.Posėdžio atnaujinimas
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 11.Teisinė valstybė Maltoje (diskusijos)
 12.Daugiašalių derybų padėtis rengiantis 11-ajai PPO ministrų konferencijai (diskusijos)
 13.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 14.Rytų partnerystė. 2017 m. lapkričio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimas (diskusijos)
 15.Apsauga nuo importo dempingo kaina ir subsidijuoto importo iš ES narėmis nesančių valstybių ***I (diskusijos)
 16.ES ir Afrikos strategija: paspirtis vystymuisi (diskusijos)
 17.Veiksmų planas gamtai, piliečiams ir ekonomikai (diskusijos)
 18.Kito posėdžio darbotvarkė
 19.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.02 val.


2. „Paradise papers“ (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: „Paradise papers“ (2017/2956(RSP))

Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Pierre Moscovici (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Luděk Niedermayer PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Bernd Lucke ECR frakcijos vardu, Petr Ježek ALDE frakcijos vardu, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Evelyn Regner), Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, Werner Langen, Udo Bullmann, Zdzisław Krasnodębski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Matt Carthy, Sven Giegold (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Marco Valli, Bernard Monot, Diane James, Dariusz Rosati (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Hugues Bayet), Peter Simon, Pirkko Ruohonen-Lerner, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Eva Joly, Patrick O'Flynn, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arne Gericke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Marisa Matias, Judith Sargentini, Nuno Melo, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ana Gomes), Ana Gomes, Jordi Solé, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Frank Engel, Hugues Bayet, José Manuel Fernandes, Evelyn Regner, Cătălin Sorin Ivan ir Elly Schlein.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Maria Grapini ir Ruža Tomašić.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Pierre Moscovici ir Matti Maasikas.

Diskusijos baigtos.


3. Nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimo [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

Olga Sehnalová pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Kostas Chrysogonos (JURI komiteto nuomonės referentas), Carlos Coelho PPE frakcijos vardu, Nicola Danti S&D frakcijos vardu, Richard Sulík ECR frakcijos vardu, Jasenko Selimovic ALDE frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Julia Reda Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Zullo EFDD frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Anneleen Van Bossuyt, Dita Charanzová, Andreas Schwab, Marlene Mizzi, Ruža Tomašić, Maria Grapini ir Marc Tarabella.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Olga Sehnalová.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 11 14 protokolo 5.5 punktas

(Posėdis sustabdytas 11.58 val.)

(Parlamentas susirinko LUX apdovanijimo teikimo proga)

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas


4. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.34 val.

Kalbėjo Amjad Bashir, remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 153 straipsniu, jis paprašė surengti neeilines diskusijas dėl rohinjų padėties (Pirmininkas į tai atsižvelgė).


5. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


5.1. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas pagal Italijos paraišką „EGF/2017/004 IT/Almaviva“ (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Italijos paraiška „EGF/2017/004 IT/Almaviva“) [COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Daniele Viotti (A8-0346/2017)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0422)

Kalbėjo:

Daniel Hannan pranešė, kad neveikia jo balsavimo pultas.


5.2. Automobilių saugos didinimas ES siekiant išsaugoti gyvybes (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl automobilių saugos didinimo ES siekiant išsaugoti gyvybes [2017/2085(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0423)


5.3. Teritorijų tipologijos (TERCET) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1059/2003 nuostatos dėl teritorijų tipologijų (TERCET) [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0424)


5.4. Vidaus vandenų laivybos srities profesinių kvalifikacijų pripažinimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vidaus vandenų laivybos srities profesinių kvalifikacijų pripažinimo, kuria panaikinamos Tarybos direktyvos 96/50/EB ir 91/672/EEB [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0425)


5.5. Nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimo [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

Kalbėjo:

Julia Reda Verts/ALE frakcijos vardu, remdamasi Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 3 dalimi, paprašė, kad prieš balsuojant dėl laikino susitarimo būtų balsuojama už pakeitimus, ir Olga Sehnalová (pranešėja) prieš šį prašymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (169 balsavo už, 472 – prieš, 33 susilaikė) atmetė prašymą.

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0426)


5.6. Sanglaudos politikos priemonių taikymas regionuose reaguojant į demografinius pokyčius (balsavimas)

Pranešimas dėl sanglaudos politikos priemonių taikymo regionuose reaguojant į demografinius pokyčius [2016/2245(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0427)

Kalbėjo:

Balsavimui neprasidėjus, Iratxe García Pérez (pranešėja) dėl per diskusijas Janusz Korwin-Mikke išsakytų minčių (2017 11 13 protokolo 19 punktas), jos manymu šie pareiškimai žeidžia moteris ir ji paprašė, kad dėl jų būtų kreiptasi į Biurą, Bruno Gollnisch, (pirmininkas įsipareigojo perduoti pranešėjos prašymą Parlamento Pirmininkui) ir Janusz Korwin-Mikke.


5.7. Mažmeninių finansinių paslaugų veiksmų planas (balsavimas)

Pranešimas dėl mažmeninių finansinių paslaugų veiksmų plano [2017/2066(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0428)


6. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Dieter-Lebrecht Koch - A8-0330/2017
Alex Mayer, Adam Szejnfeld, Tania González Peñas, Daniel Hannan, Maria Grapini, Michela Giuffrida, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Morten Messerschmidt, Janusz Korwin-Mikke ir Eleftherios Synadinos

Pranešimas: Iskra Mihaylova - A8-0231/2017
Eleftherios Synadinos ir Morten Messerschmidt


Pranešimas: Gesine Meissner - A8-0338/2016
Danuta Jazłowiecka, Diane James ir Morten Messerschmidt


Pranešimas: Olga Sehnalová - A8-0077/2017
Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius ir Stanislav Polčák


Pranešimas: Iratxe García Pérez - A8-0329/2017
Danuta Jazłowiecka, Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Branislav Škripek, Seán Kelly ir Stanislav Polčák

Pranešimas: Olle Ludvigsson - A8-0326/2017
Jasenko Selimovic, Eleftherios Synadinos ir Lucy Anderson.


7. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 13.29 val.)


PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

8. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.00 val.


9. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


10. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos S&D frakcijos prašymus dėl paskyrimo:

LIBE komitetas: Ivari Padar

Delegacija ES ir Ukrainos parlamentinio bendradarbiavimo komitete: Ivari Padar

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


11. Teisinė valstybė Maltoje (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Teisinė valstybė Maltoje (2017/2935(RSP))

Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu (nesutiko, kad Paulo Rangel pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE frakcijos vardu, Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Monica Macovei ECR frakcijos vardu, Raymond Finch EFDD frakcijos vardu, Edouard Ferrand ENF frakcijos vardu, Frank Engel, Alfred Sant, Bernd Lucke, Louis Michel, Takis Hadjigeorgiou, Eva Joly, Rolandas Paksas, Georg Mayer, David Casa, Eugen Freund, Branislav Škripek, Stelios Kouloglou, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Dominique Bilde, Roberta Metsola, Miriam Dalli, Zdzisław Krasnodębski, Luke Ming Flanagan, Marco Valli, Werner Langen, Ana Gomes, Lara Comi, Juan Fernando López Aguilar (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Michał Boni, Marlene Mizzi, Monika Hohlmeier, Jérôme Lavrilleux paragintas Marlene Mizzi, Ramón Jáuregui Atondo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Milan Zver, Christel Schaldemose, Manolis Kefalogiannis, Cécile Kashetu Kyenge ir Michaela Šojdrová.

PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Lívia Járóka, Francis Zammit Dimech, Dariusz Rosati ir Paulo Rangel.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Patricija Šulin, Notis Marias, Eleftherios Synadinos ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo: Frans Timmermans ir Matti Maasikas.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula, Nicola Danti, Enrico Gasbarra, Miltiadis Kyrkos, Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile Kashetu Kyenge, Eva Kaili, Paul Brannen, Boris Zala, Kathleen Van Brempt, Monika Beňová, Paul Tang, Kati Piri, Carlos Zorrinho, Claude Moraes, Sergei Stanishev, Miapetra Kumpula-Natri, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria Grapini, Andrejs Mamikins, John Howarth, Soraya Post, Isabella De Monte, Julie Ward, Neena Gill, Jeppe Kofod, Victor Boştinaru, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan ir Seb Dance S&D frakcijos vardu, – dėl teisinės valstybės padėties Maltoje (2017/2935(RSP)) (B8-0596/2017);

—   Frank Engel PPE frakcijos vardu, Monica Macovei ECR frakcijos vardu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck ir Sophia in ‘t Veld ALDE frakcijos vardu, Matt Carthy ir Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu, Judith Sargentini ir Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, – dėl teisinės valstybės Maltoje (2017/2935(RSP)) (B8-0597/2017).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 11 15 protokolo 13.12 punktas


12. Daugiašalių derybų padėtis rengiantis 11-ajai PPO ministrų konferencijai (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Daugiašalių derybų padėtis rengiantis 11-ajai PPO ministrų konferencijai (2017/2861(RSP))

Cecilia Malmström (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Paul Rübig PPE frakcijos vardu, Bernd Lange S&D frakcijos vardu, David Campbell Bannerman ECR frakcijos vardu, Hannu Takkula ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Klaus Buchner Verts/ALE frakcijos vardu, Tiziana Beghin EFDD frakcijos vardu, France Jamet ENF frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Diane Dodds (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Mairead McGuinness ir David Martin), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Zbigniew Kuźmiuk, Marietje Schaake, Heidi Hautala, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, James Nicholson, Molly Scott Cato, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu ir Ruža Tomašić.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mairead McGuinness, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou ir Eleftherios Synadinos.

Kalbėjo Cecilia Malmström.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Bernd Lange ir Paul Rübig, INTA komiteto vardu, dėl daugiašalių derybų rengiantis 11-ajai PPO ministrų konferencijai, vyksiančiai 2017 m. gruodžio 10–13 d. Buenos Airėse (2017/2861(RSP)) (B8-0593/2017).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 11 15 protokolo 13.13 punktas


13. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

Klaidų ištaisymas P7_TA(2013)0490(COR03) paskelbtas per vakar vykusį plenarinį posėdį (2017 11 13 protokolo 7 punktas).

Kadangi nė viena iš frakcijų arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius nepaprašė balsuoti dėl klaidų ištaisymo, jis laikomas patvirtintu pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį.


14. Rytų partnerystė. 2017 m. lapkričio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimas (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2017 m. lapkričio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui [2017/2130(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjai: Laima Liucija Andrikienė ir Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

Laima Liucija Andrikienė ir Knut Fleckenstein pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo David McAllister PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Petras Auštrevičius ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Raymond Finch EFDD frakcijos vardu, Marie-Christine Arnautu ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Georgios Epitideios, Dariusz Rosati (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Doru-Claudian Frunzulică ir James Carver), Clare Moody, Anna Elżbieta Fotyga, Norica Nicolai, Jaromír Kohlíček, Bronis Ropė, James Carver (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gunnar Hökmark), Bernard Monot, Janusz Korwin-Mikke, Gunnar Hökmark, Georgi Pirinski, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Merja Kyllönen, Konstantinos Papadakis, Tunne Kelam, Andi Cristea, Monica Macovei, Urmas Paet, Zoltán Balczó, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Kosma Złotowski, László Tőkés, Tonino Picula, Marek Jurek, Eduard Kukan, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Jaromír Štětina, Joachim Schuster, Dubravka Šuica ir Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward ir Jiří Maštálka (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Andrejs Mamikins).

Kalbėjo: Cecilia Malmström ir Matti Maasikas.

PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Laima Liucija Andrikienė ir Knut Fleckenstein.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 11 15 protokolo 13.14 punktas


15. Apsauga nuo importo dempingo kaina ir subsidijuoto importo iš ES narėmis nesančių valstybių ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ir Reglamentas (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių [COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

Salvatore Cicu pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo: Daniel Caspary PPE frakcijos vardu, Bernd Lange S&D frakcijos vardu, Sander Loones ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Daniel Caspary), Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu, William (The Earl of) Dartmouth EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Christofer Fjellner), Edouard Ferrand ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lampros Fountoulis, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Eleonora Forenza, David Borrelli, Franz Obermayr, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Angelika Mlinar, Paloma López Bermejo, Nathan Gill, Nicolas Bay (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Emmanuel Maurel), Santiago Fisas Ayxelà, Maria Arena, France Jamet, Jarosław Wałęsa, David Martin, Massimiliano Salini, Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Nicola Danti, Pedro Silva Pereira, Jo Leinen ir Agnes Jongerius.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Ruža Tomašić ir Takis Hadjigeorgiou

Kalbėjo: Cecilia Malmström ir Salvatore Cicu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 11 15 protokolo 13.11 punktas


16. ES ir Afrikos strategija: paspirtis vystymuisi (diskusijos)

Pranešimas „ES ir Afrikos strategija: paspirtis vystymuisi“ [2017/2083(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

Maurice Ponga pristatė savo pranešimą.

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Fabio Massimo Castaldo (AFET komiteto nuomonės referentas), Cécile Kashetu Kyenge (komiteto nuomonės referentė LIBE), Bogdan Brunon Wenta PPE frakcijos vardu, Norbert Neuser S&D frakcijos vardu, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Louis Michel ALDE frakcijos vardu, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, Joachim Zeller, Linda McAvan, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Adam Szejnfeld, Enrique Guerrero Salom, Hilde Vautmans, Younous Omarjee, Michael Gahler, Elly Schlein, Javier Couso Permuy, Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Carlos Zorrinho, Santiago Fisas Ayxelà ir Julie Ward.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anna Záborská, Notis Marias, Stanislav Polčák ir Henna Virkkunen.

Kalbėjo: Karmenu Vella ir Maurice Ponga.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 11 16 protokolo 7.7 punktas


17. Veiksmų planas gamtai, piliečiams ir ekonomikai (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000067/2017) kurį pateikė Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor et Mireille D'Ornano, ENVI komiteto vardu, Komisijai: Veiksmų planas gamtai, žmonėms ir ekonomikai (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017)

Mark Demesmaeker pristatė klausimą.

Karmenu Vella (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Herbert Dorfmann PPE frakcijos vardu, Karin Kadenbach S&D frakcijos vardu, Catherine Bearder ALDE frakcijos vardu, Lynn Boylan GUE/NGL frakcijos vardu, Benedek Jávor Verts/ALE frakcijos vardu, Annie Schreijer-Pierik, Susanne Melior, Stefan Eck, Michel Dantin, Norbert Lins, Jens Gieseke, Stanislav Polčák ir Ivica Tolić.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Werner Kuhn ir Notis Marias.

Kalbėjo Karmenu Vella.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor et Mireille D'Ornano, ENVI komiteto vardu, dėl Veiksmų plano gamtai, žmonėms ir ekonomikai (2017/2819(RSP)) (B8-0589/2017).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 11 15 protokolo 13.15 punktas


18. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 613.258/OJME).


19. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.59 val.

Klaus Welle

Pavel Telička

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Mosca, Punset, Rivasi, Westphal, Wieland, Żółtek

Teisinė informacija - Privatumo politika