Indekss 
Protokols
PDF 242kWORD 74k
Otrdiena, 2017. gada 14. novembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2."Paradīzes dokumenti" (debates)
 3.Sadarbība starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību aizsardzības jomā ***I (debates)
 4.Sēdes atsākšana
 5.Balsošanas laiks
  
5.1.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2017/004 IT/Almaviva (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.2.Dzīvību glābšana: autotransporta drošības uzlabošana ES (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.3.Teritoriālās tipoloģijas ***I (balsošana)
  
5.4.Profesionālās kvalifikācijas atzīšana kuģošanā iekšējos ūdeņos ***I (balsošana)
  
5.5.Sadarbība starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību aizsardzības jomā ***I (balsošana)
  
5.6.Kohēzijas politikas instrumentu izmantošana reģionos demogrāfisko pārmaiņu problēmas risināšanai (balsošana)
  
5.7.Rīcības plāns par finanšu pakalpojumiem privātpersonām, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 8.Sēdes atsākšana
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Komiteju un delegāciju sastāvs
 11.Tiesiskums Maltā (debates)
 12.Daudzpusējas sarunas pirms PTO 11. Ministru konferences (debates)
 13.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 14.Austrumu partnerība: 2017. gada novembra samits (debates)
 15.Aizsardzība pret importu par dempinga cenām un subsidētu importu no valstīm, kas nav ES dalībvalstis ***I (debates)
 16.ES un Āfrikas kopējā stratēģija: stimuls attīstībai (debates)
 17.Rīcības plāns dabai, cilvēkam un ekonomikai (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība
 19.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.02.


2. "Paradīzes dokumenti" (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: "Paradīzes dokumenti" (2017/2956(RSP)).

Matti Maasikas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Pierre Moscovici (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Luděk Niedermayer PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Bernd Lucke ECR grupas vārdā, Petr Ježek ALDE grupas vārdā, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Nigel Farage EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Evelyn Regner, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Werner Langen, Udo Bullmann, Zdzisław Krasnodębski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Matt Carthy, Sven Giegold, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Marco Valli, Bernard Monot, Diane James, Dariusz Rosati, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hugues Bayet, Peter Simon, Pirkko Ruohonen-Lerner, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Eva Joly, Patrick O'Flynn, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arne Gericke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Marisa Matias, Judith Sargentini, Nuno Melo, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ana Gomes, Ana Gomes, Jordi Solé, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Frank Engel, Hugues Bayet, José Manuel Fernandes, Evelyn Regner, Cătălin Sorin Ivan un Elly Schlein.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Maria Grapini un Ruža Tomašić.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Pierre Moscovici un Matti Maasikas.

Debates tika slēgtas.


3. Sadarbība starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību aizsardzības jomā ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību aizsardzības jomā [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Olga Sehnalová (A8-0077/2017).

Olga Sehnalová iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Kostas Chrysogonos (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Carlos Coelho PPE grupas vārdā, Nicola Danti S&D grupas vārdā, Richard Sulík ECR grupas vārdā, Jasenko Selimovic ALDE grupas vārdā, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā, Julia Reda Verts/ALE grupas vārdā, Marco Zullo EFDD grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Anneleen Van Bossuyt, Dita Charanzová, Andreas Schwab, Marlene Mizzi, Ruža Tomašić, Maria Grapini un Marc Tarabella.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias un Georgios Epitideios.

Uzstājās Věra Jourová un Olga Sehnalová.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.11.2017. protokola 5.5. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.58.)

(Parlamentā notika LUX balvas pasniegšanas ceremonija.)

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks


4. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.34.

Uzstājās Amjad Bashir, lai saskaņā ar Reglamenta 153. pantu pieprasītu ārkārtas debates par rohindžu stāvokli (sēdes vadītājs to pieņēma zināšanai).


5. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


5.1. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2017/004 IT/Almaviva (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Itālijas pieteikums EGF/2017/004 IT/Almaviva) [COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Daniele Viotti (A8-0346/2017).

(Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 nodoto balsu)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0422).

Uzstāšanās

Daniel Hannan, lai norādītu, ka viņa balsošanas iekārta nedarbojas.


5.2. Dzīvību glābšana: autotransporta drošības uzlabošana ES (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par dzīvību glābšanu: autotransporta drošības uzlabošana ES [2017/2085(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0423).


5.3. Teritoriālās tipoloģijas ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz teritoriālajām tipoloģijām (Tercet) groza Regulu (EK) Nr. 1059/2003 [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0424).


5.4. Profesionālās kvalifikācijas atzīšana kuģošanā iekšējos ūdeņos ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu kuģošanā iekšējos ūdeņos un Padomes Direktīvas 96/50/EK un Padomes Direktīvas 91/672/EEK atcelšanu [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Gesine Meissner (A8-0338/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0425).


5.5. Sadarbība starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību aizsardzības jomā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību aizsardzības jomā [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Olga Sehnalová (A8-0077/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

Uzstāšanās

Julia Reda Verts/ALE grupas vārdā, lai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 3. punktu pieprasītu, ka balsošana par grozījumiem notiek pirms balsojuma par provizorisko vienošanos, un Olga Sehnalová (referente), iebilstot pret šo pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (169 par, 472 pret, 33 atturas).

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0426).


5.6. Kohēzijas politikas instrumentu izmantošana reģionos demogrāfisko pārmaiņu problēmas risināšanai (balsošana)

Ziņojums par kohēzijas politikas instrumentu izmantošanu reģionos demogrāfisko pārmaiņu problēmas risināšanai [2016/2245(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0427).

Uzstāšanās

Pirms balsojuma – Iratxe García Pérez (referente) par Janusz Korwin-Mikke uzstāšanos debatēs (13.11.2017. protokola 19. punkts), jo viņa uzskatīja minēto uzstāšanos par sievietes aizvainojošu un pieprasīja par to informēt Prezidiju, Bruno Gollnisch, (sēdes vadītājs apņēmās nodot referentes pieprasījumu Parlamenta priekšsēdētājam) un Janusz Korwin-Mikke.


5.7. Rīcības plāns par finanšu pakalpojumiem privātpersonām, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem (balsošana)

Ziņojums par rīcības plānu attiecībā uz finanšu pakalpojumiem privātpersonām, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem [2017/2066(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0428).


6. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Dieter-Lebrecht Koch ziņojums - A8-0330/2017
Alex Mayer, Adam Szejnfeld, Tania González Peñas, Daniel Hannan, Maria Grapini, Michela Giuffrida, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Morten Messerschmidt, Janusz Korwin-Mikke un Eleftherios Synadinos

Iskra Mihaylova ziņojums - A8-0231/2017
Eleftherios Synadinos un Morten Messerschmidt


Gesine Meissner ziņojums - A8-0338/2016
Danuta Jazłowiecka, Diane James un Morten Messerschmidt


Olga Sehnalová ziņojums - A8-0077/2017
Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius un Stanislav Polčák


Iratxe García Pérez ziņojums - A8-0329/2017
Danuta Jazłowiecka, Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Branislav Škripek, Seán Kelly un Stanislav Polčák

Olle Ludvigsson ziņojums - A8-0326/2017
Jasenko Selimovic, Eleftherios Synadinos un Lucy Anderson


7. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.29.)


SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

8. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.00.


9. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


10. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis S&D grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus:

LIBE komiteja: Ivari Padar;

Delegācija ES un Ukrainas parlamentārās sadarbības komitejā: Ivari Padar.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


11. Tiesiskums Maltā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Tiesiskums Maltā (2017/2935(RSP)).

Matti Maasikas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Esteban González Pons PPE grupas vārdā, Tanja Fajon S&D grupas vārdā, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Paulo Rangel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE grupas vārdā, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Monica Macovei ECR grupas vārdā, Raymond Finch EFDD grupas vārdā, Edouard Ferrand ENF grupas vārdā, Frank Engel, Alfred Sant, Bernd Lucke, Louis Michel, Takis Hadjigeorgiou, Eva Joly, Rolandas Paksas, Georg Mayer, David Casa, Eugen Freund, Branislav Škripek, Stelios Kouloglou, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Dominique Bilde, Roberta Metsola, Miriam Dalli, Zdzisław Krasnodębski, Luke Ming Flanagan, Marco Valli, Werner Langen, Ana Gomes, Lara Comi, Juan Fernando López Aguilar, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Michał Boni, Marlene Mizzi, Monika Hohlmeier, Jérôme Lavrilleux par Marlene Mizzi uzstāšanos, Ramón Jáuregui Atondo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Milan Zver, Christel Schaldemose, Manolis Kefalogiannis, Cécile Kashetu Kyenge un Michaela Šojdrová.

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Lívia Járóka, Francis Zammit Dimech, Dariusz Rosati un Paulo Rangel.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Patricija Šulin, Notis Marias, Eleftherios Synadinos un Georgios Epitideios.

Uzstājās Frans Timmermans un Matti Maasikas.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula, Nicola Danti, Enrico Gasbarra, Miltiadis Kyrkos, Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile Kashetu Kyenge, Eva Kaili, Paul Brannen, Boris Zala, Kathleen Van Brempt, Monika Beňová, Paul Tang, Kati Piri, Carlos Zorrinho, Claude Moraes, Sergei Stanishev, Miapetra Kumpula-Natri, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria Grapini, Andrejs Mamikins, John Howarth, Soraya Post, Isabella De Monte, Julie Ward, Neena Gill, Jeppe Kofod, Victor Boştinaru, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan un Seb Dance S&D grupas vārdā – par tiesiskumu Maltā (2017/2935(RSP)) (B8-0596/2017);

—   Frank Engel PPE grupas vārdā, Monica Macovei ECR grupas vārdā, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck un Sophia in ‘t Veld ALDE grupas vārdā, Matt Carthy un Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, Judith Sargentini un Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā – par tiesiskumu Maltā (2017/2935(RSP)) (B8-0597/2017).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.11.2017. protokola 13.12. punkts.


12. Daudzpusējas sarunas pirms PTO 11. Ministru konferences (debates)

Komisijas paziņojums: Daudzpusējas sarunas pirms PTO 11. Ministru konferences (2017/2861(RSP)).

Cecilia Malmström (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Paul Rübig PPE grupas vārdā, Bernd Lange S&D grupas vārdā, David Campbell Bannerman ECR grupas vārdā, Hannu Takkula ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Klaus Buchner Verts/ALE grupas vārdā, Tiziana Beghin EFDD grupas vārdā, France Jamet ENF grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Mairead McGuinness un David Martin, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Zbigniew Kuźmiuk, Marietje Schaake, Heidi Hautala, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, James Nicholson, Molly Scott Cato, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu un Ruža Tomašić.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mairead McGuinness, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou un Eleftherios Synadinos.

Uzstājās Cecilia Malmström.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Bernd Lange un Paul Rübig INTA komitejas vārdāpar daudzpusējām sarunām saistībā ar PTO 11. Ministru konferenci Buenosairesā 2017. gada 10.-13. decembrī (2017/2861(RSP)) (B8-0593/2017).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.11.2017. protokola 13.13. punkts.


13. Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)

Par kļūdu labojumu P7_TA(2013)0490(COR03) paziņoja iepriekšējās dienas plenārsēdē (13.11.2017. protokola 7. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu nav pieprasījuši par to balsot, šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu.


14. Austrumu partnerība: 2017. gada novembra samits (debates)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un EĀDD par Austrumu partnerību, gatavojoties 2017. gada novembra samitam [2017/2130(INI)] - Ārlietu komiteja. Referenti: Laima Liucija Andrikienė un Knut Fleckenstein (A8-0308/2017).

Laima Liucija Andrikienė un Knut Fleckenstein iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Matti Maasikas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās David McAllister PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Petras Auštrevičius ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Raymond Finch EFDD grupas vārdā, Marie-Christine Arnautu ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Dariusz Rosati, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Doru-Claudian Frunzulică un James Carver, Clare Moody, Anna Elżbieta Fotyga, Norica Nicolai, Jaromír Kohlíček, Bronis Ropė, James Carver, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gunnar Hökmark, Bernard Monot, Janusz Korwin-Mikke, Gunnar Hökmark, Georgi Pirinski, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Merja Kyllönen, Konstantinos Papadakis, Tunne Kelam, Andi Cristea, Monica Macovei, Urmas Paet, Zoltán Balczó, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Kosma Złotowski, László Tőkés, Tonino Picula, Marek Jurek, Eduard Kukan, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Jaromír Štětina, Joachim Schuster, Dubravka Šuica un Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward un Jiří Maštálka, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrejs Mamikins.

Uzstājās Cecilia Malmström un Matti Maasikas.

SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Laima Liucija Andrikienė un Knut Fleckenstein.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.11.2017. protokola 13.14. punkts.


15. Aizsardzība pret importu par dempinga cenām un subsidētu importu no valstīm, kas nav ES dalībvalstis ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un Regulu (ES) 2016/1037 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis [COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Salvatore Cicu (A8-0236/2017).

Salvatore Cicu iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās Daniel Caspary PPE grupas vārdā, Bernd Lange S&D grupas vārdā, Sander Loones ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Daniel Caspary, Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā, William (The Earl of) Dartmouth EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Christofer Fjellner, Edouard Ferrand ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Eleonora Forenza, David Borrelli, Franz Obermayr, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Angelika Mlinar, Paloma López Bermejo, Nathan Gill, Nicolas Bay, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Emmanuel Maurel, Santiago Fisas Ayxelà, Maria Arena, France Jamet, Jarosław Wałęsa, David Martin, Massimiliano Salini, Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Nicola Danti, Pedro Silva Pereira, Jo Leinen un Agnes Jongerius.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Ruža Tomašić un Takis Hadjigeorgiou.

Uzstājās Cecilia Malmström un Salvatore Cicu.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.11.2017. protokola 13.11. punkts.


16. ES un Āfrikas kopējā stratēģija: stimuls attīstībai (debates)

Ziņojums par ES un Āfrikas kopējo stratēģiju: stimuls attīstībai [2017/2083(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Maurice Ponga (A8-0334/2017).

Maurice Ponga iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis) Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Fabio Massimo Castaldo (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Cécile Kashetu Kyenge (LIBE komitejas atzinuma sagatavotāja), Bogdan Brunon Wenta PPE grupas vārdā, Norbert Neuser S&D grupas vārdā, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, Louis Michel ALDE grupas vārdā, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Joachim Zeller, Linda McAvan, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Adam Szejnfeld, Enrique Guerrero Salom, Hilde Vautmans, Younous Omarjee, Michael Gahler, Elly Schlein, Javier Couso Permuy, Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Carlos Zorrinho, Santiago Fisas Ayxelà un Julie Ward.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Anna Záborská, Notis Marias, Stanislav Polčák un Henna Virkkunen.

Uzstājās Karmenu Vella un Maurice Ponga.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.11.2017. protokola 7.7. punkts.


17. Rīcības plāns dabai, cilvēkam un ekonomikai (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000067/2017) un kuru uzdeva Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor un Mireille D'Ornano ENVI komitejas vārdā Komisijai: Rīcības plāns dabai, cilvēkam un ekonomikai (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017).

Mark Demesmaeker izvērsa jautājumu.

Karmenu Vella (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Herbert Dorfmann PPE grupas vārdā, Karin Kadenbach S&D grupas vārdā, Catherine Bearder ALDE grupas vārdā, Lynn Boylan GUE/NGL grupas vārdā, Benedek Jávor Verts/ALE grupas vārdā, Annie Schreijer-Pierik, Susanne Melior, Stefan Eck, Michel Dantin, Norbert Lins, Jens Gieseke, Stanislav Polčák un Ivica Tolić.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Werner Kuhn un Notis Marias.

Uzstājās Karmenu Vella.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor un Mireille D'Ornano ENVI komitejas vārdāpar rīcības plānu attiecībā uz vidi, cilvēkiem un ekonomiku (2017/2819(RSP)) (B8-0589/2017).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.11.2019. protokola 13.15. punkts.


18. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 613.258/OJME).


19. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.59.

Klaus Welle

Pavel Telička

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Mosca, Punset, Rivasi, Westphal, Wieland, Żółtek

Juridisks paziņojums - Privātuma politika