Index 
Notulen
PDF 244kWORD 74k
Dinsdag 14 november 2017 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Paradise Papers (debat)
 3.Samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming ***I (debat)
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Stemmingen
  
5.1.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/004 IT/Almaviva (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.2.Mensenlevens redden: verbeteren van de veiligheid van voertuigen in de EU (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.3.Territoriale typologieën ***I (stemming)
  
5.4.Erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart ***I (stemming)
  
5.5.Samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming ***I (stemming)
  
5.6.De inzet van cohesiebeleidsinstrumenten door regio's om demografische veranderingen aan te pakken (stemming)
  
5.7.Actieplan voor financiële retaildiensten (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Samenstelling commissies en delegaties
 11.De rechtsstaat in Malta (debat)
 12.Multilaterale onderhandelingen met het oog op de elfde Ministeriële Conferentie van de WTO (debat)
 13.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 14.Oostelijk Partnerschap: top in november 2017 (debat)
 15.Beschermende maatregelen tegen invoer met dumping en invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie ***I (debat)
 16.De strategie EU-Afrika: een stimulans voor ontwikkeling (debat)
 17.Een actieplan voor de natuur, de mensen en de economie (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.02 uur geopend.


2. Paradise Papers (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Paradise Papers (2017/2956(RSP))

Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) en Pierre Moscovici (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Luděk Niedermayer, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Bernd Lucke, namens de ECR-Fractie, Petr Ježek, namens de ALDE-Fractie, Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Evelyn Regner, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Werner Langen, Udo Bullmann, Zdzisław Krasnodębski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Matt Carthy, Sven Giegold, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Marco Valli, Bernard Monot, Diane James, Dariusz Rosati, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Hugues Bayet, Peter Simon, Pirkko Ruohonen-Lerner, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Eva Joly, Patrick O'Flynn, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arne Gericke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Marisa Matias, Judith Sargentini, Nuno Melo, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ana Gomes, Ana Gomes, Jordi Solé, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Frank Engel, Hugues Bayet, José Manuel Fernandes, Evelyn Regner, Cătălin Sorin Ivan en Elly Schlein.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Maria Grapini en Ruža Tomašić.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici en Matti Maasikas.

Het debat wordt gesloten.


3. Samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

Olga Sehnalová leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Kostas Chrysogonos (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Carlos Coelho, namens de PPE-Fractie, Nicola Danti, namens de S&D-Fractie, Richard Sulík, namens de ECR-Fractie, Jasenko Selimovic, namens de ALDE-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Julia Reda, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Zullo, namens de EFDD-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Anneleen Van Bossuyt, Dita Charanzová, Andreas Schwab, Marlene Mizzi, Ruža Tomašić, Maria Grapini en Marc Tarabella.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Olga Sehnalová.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.5 van de notulen van 14.11.2017.

(De vergadering wordt om 11.58 uur onderbroken.)

(Het Parlement komt bijeen voor de uitreiking van de LUX-filmprijs)

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter


4. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt hervat om 12.34 uur.

Het woord wordt gevoerd door Amjad Bashir om overeenkomstig artikel 153 van het Reglement te verzoeken om een buitengewoon debat over de situatie van de Rohingya (de Voorzitter neemt dit ter kennis).


5. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


5.1. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/004 IT/Almaviva (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Italië – EGF/2017/004 IT/Almaviva) [COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Daniele Viotti (A8-0346/2017)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0422)

Het woord werd gevoerd door:

Daniel Hannan om aan te geven dat zijn stemapparaat niet werkt.


5.2. Mensenlevens redden: verbeteren van de veiligheid van voertuigen in de EU (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het thema "Mensenlevens redden: verbeteren van de veiligheid van voertuigen in de EU" [2017/2085(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0423)


5.3. Territoriale typologieën ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1059/2003 wat betreft de territoriale typologieën (Tercet) [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0424)


5.4. Erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart en tot intrekking van Richtlijn 96/50/EG van de Raad en Richtlijn 91/672/EEG van de Raad [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0425)


5.5. Samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

Het woord werd gevoerd door:

Julia Reda, namens de Verts/ALE-Fractie, die er overeenkomstig artikel 59, lid 3, van het Reglement om verzoekt dat de amendementen in stemming worden gebracht vóór de stemming over het voorlopige akkoord, en Olga Sehnalová (rapporteur) die tegen dit verzoek is.

Bij ES (169 voor, 472 tegen, 33 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0426)


5.6. De inzet van cohesiebeleidsinstrumenten door regio's om demografische veranderingen aan te pakken (stemming)

Verslag over de inzet van cohesiebeleidsinstrumenten door regio's om demografische veranderingen aan te pakken [2016/2245(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0427)

Het woord werd gevoerd door:

Voorafgaand aan de stemming Iratxe García Pérez (rapporteur) over de opmerkingen van Janusz Korwin-Mikke tijdens het debat (punt 19 van de notulen van 13.11.2017); zij is van mening dat deze opmerkingen beledigend zijn voor vrouwen, en verzoekt het geval voor te leggen aan het Bureau, Bruno Gollnisch, (de Voorzitter zegt toe het verzoek van de rapporteur over te brengen aan de Voorzitter van het Parlement) en Janusz Korwin-Mikke.


5.7. Actieplan voor financiële retaildiensten (stemming)

Verslag over het actieplan voor financiële retaildiensten [2017/2066(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0428)


6. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Dieter-Lebrecht Koch - A8-0330/2017
Alex Mayer, Adam Szejnfeld, Tania González Peñas, Daniel Hannan, Maria Grapini, Michela Giuffrida, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Morten Messerschmidt, Janusz Korwin-Mikke en Eleftherios Synadinos

Verslag Iskra Mihaylova - A8-0231/2017
Eleftherios Synadinos en Morten Messerschmidt


Verslag Gesine Meissner - A8-0338/2016
Danuta Jazłowiecka, Diane James en Morten Messerschmidt


Verslag Olga Sehnalová - A8-0077/2017
Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius en Stanislav Polčák


Verslag Iratxe García Pérez - A8-0329/2017
Danuta Jazłowiecka, Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Branislav Škripek, Seán Kelly en Stanislav Polčák

Verslag Olle Ludvigsson - A8-0326/2017
Jasenko Selimovic, Eleftherios Synadinos en Lucy Anderson.


7. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 13.29 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

8. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt hervat om 15.00 uur.


9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


10. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de S&D-Fractie de volgende verzoeken tot benoeming ontvangen:

Commissie LIBE: Ivari Padar

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Oekraïne: Ivari Padar

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


11. De rechtsstaat in Malta (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De rechtsstaat in Malta (2017/2935(RSP))

Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) en Frans Timmermans (eerste vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren van Paulo Rangel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, namens de ALDE-Fractie, Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, Raymond Finch, namens de EFDD-Fractie, Edouard Ferrand, namens de ENF-Fractie, Frank Engel, Alfred Sant, Bernd Lucke, Louis Michel, Takis Hadjigeorgiou, Eva Joly, Rolandas Paksas, Georg Mayer, David Casa, Eugen Freund, Branislav Škripek, Stelios Kouloglou, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Dominique Bilde, Roberta Metsola, Miriam Dalli, Zdzisław Krasnodębski, Luke Ming Flanagan, Marco Valli, Werner Langen, Ana Gomes, Lara Comi, Juan Fernando López Aguilar, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Michał Boni, Marlene Mizzi, Monika Hohlmeier, Jérôme Lavrilleux over de uiteenzetting van Marlene Mizzi, Ramón Jáuregui Atondo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Milan Zver, Christel Schaldemose, Manolis Kefalogiannis, Cécile Kashetu Kyenge en Michaela Šojdrová.

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Lívia Járóka, Francis Zammit Dimech, Dariusz Rosati en Paulo Rangel.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Patricija Šulin, Notis Marias, Eleftherios Synadinos en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Matti Maasikas.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula, Nicola Danti, Enrico Gasbarra, Miltiadis Kyrkos, Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile Kashetu Kyenge, Eva Kaili, Paul Brannen, Boris Zala, Kathleen Van Brempt, Monika Beňová, Paul Tang, Kati Piri, Carlos Zorrinho, Claude Moraes, Sergei Stanishev, Miapetra Kumpula-Natri, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria Grapini, Andrejs Mamikins, John Howarth, Soraya Post, Isabella De Monte, Julie Ward, Neena Gill, Jeppe Kofod, Victor Boştinaru, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan en Seb Dance, namens de S&D-Fractie, over de rechtsstaat in Malta (2017/2935(RSP)) (B8-0596/2017);

—   Frank Engel, namens de PPE-Fractie, Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck en Sophia in ‘t Veld, namens de ALDE-Fractie, Matt Carthy en Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, Judith Sargentini en Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, over de rechtsstaat in Malta (2017/2935(RSP)) (B8-0597/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.12 van de notulen van 15.11.2017.


12. Multilaterale onderhandelingen met het oog op de elfde Ministeriële Conferentie van de WTO (debat)

Verklaring van de Commissie: Multilaterale onderhandelingen met het oog op de elfde Ministeriële Conferentie van de WTO (2017/2861(RSP))

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig, namens de PPE-Fractie, Bernd Lange, namens de S&D-Fractie, David Campbell Bannerman, namens de ECR-Fractie, Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Klaus Buchner, namens de Verts/ALE-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, France Jamet, namens de ENF-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Mairead McGuinness en David Martin, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Zbigniew Kuźmiuk, Marietje Schaake, Heidi Hautala, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, James Nicholson, Molly Scott Cato, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu en Ruža Tomašić.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou en Eleftherios Synadinos.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Bernd Lange en Paul Rübig, namens de Commissie INTA, over multilaterale onderhandelingen met het oog op de elfde Ministeriële Conferentie van de WTO in Buenos Aires van 10 t/m 13 december 2017 (2017/2861(RSP)) (B8-0593/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.13 van de notulen van 15.11.2017.


13. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

Rectificatie P7_TA(2013)0490(COR03) is gisteren ter plenaire vergadering bekendgemaakt (punt 7 van de notulen van 13.11.2017).

Aangezien geen fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement, een verzoek hebben ingediend om deze rectificatie in stemming te brengen, wordt ze geacht te zijn goedgekeurd.


14. Oostelijk Partnerschap: top in november 2017 (debat)

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de EDEO over het Oostelijk Partnerschap, in aanloop naar de top in november 2017 [2017/2130(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteurs: Laima Liucija Andrikienė en Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

Laima Liucija Andrikienė en Knut Fleckenstein lichten het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) en Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door David McAllister, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Raymond Finch, namens de EFDD-Fractie, Marie-Christine Arnautu, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Dariusz Rosati, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Doru-Claudian Frunzulică en James Carver, Clare Moody, Anna Elżbieta Fotyga, Norica Nicolai, Jaromír Kohlíček, Bronis Ropė, James Carver, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gunnar Hökmark, Bernard Monot, Janusz Korwin-Mikke, Gunnar Hökmark, Georgi Pirinski, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Merja Kyllönen, Konstantinos Papadakis, Tunne Kelam, Andi Cristea, Monica Macovei, Urmas Paet, Zoltán Balczó, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Kosma Złotowski, László Tőkés, Tonino Picula, Marek Jurek, Eduard Kukan, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Jaromír Štětina, Joachim Schuster, Dubravka Šuica en Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward en Jiří Maštálka, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrejs Mamikins.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Matti Maasikas.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Laima Liucija Andrikienė en Knut Fleckenstein.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.14 van de notulen van 15.11.2017.


15. Beschermende maatregelen tegen invoer met dumping en invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1036 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie en Verordening (EU) 2016/1037 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie [COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

Salvatore Cicu leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Daniel Caspary, namens de PPE-Fractie, Bernd Lange, namens de S&D-Fractie, Sander Loones, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Daniel Caspary, Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie, William (The Earl of) Dartmouth, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Christofer Fjellner, Edouard Ferrand, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Eleonora Forenza, David Borrelli, Franz Obermayr, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Angelika Mlinar, Paloma López Bermejo, Nathan Gill, Nicolas Bay, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Emmanuel Maurel, Santiago Fisas Ayxelà, Maria Arena, France Jamet, Jarosław Wałęsa, David Martin, Massimiliano Salini, Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Nicola Danti, Pedro Silva Pereira, Jo Leinen en Agnes Jongerius.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Ruža Tomašić en Takis Hadjigeorgiou

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Salvatore Cicu.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.11 van de notulen van 15.11.2017.


16. De strategie EU-Afrika: een stimulans voor ontwikkeling (debat)

Verslag over de strategie EU-Afrika: een stimulans voor ontwikkeling [2017/2083(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

Maurice Ponga leidt het verslag in.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Fabio Massimo Castaldo (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Cécile Kashetu Kyenge (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Bogdan Brunon Wenta, namens de PPE-Fractie, Norbert Neuser, namens de S&D-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Louis Michel, namens de ALDE-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Joachim Zeller, Linda McAvan, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Adam Szejnfeld, Enrique Guerrero Salom, Hilde Vautmans, Younous Omarjee, Michael Gahler, Elly Schlein, Javier Couso Permuy, Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Carlos Zorrinho, Santiago Fisas Ayxelà en Julie Ward.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Záborská, Notis Marias, Stanislav Polčák en Henna Virkkunen.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella en Maurice Ponga.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.7 van de notulen van 16.11.2017.


17. Een actieplan voor de natuur, de mensen en de economie (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000067/2017) van Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor et Mireille D'Ornano, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Actieplan voor natuur, mens en economie (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017)

Mark Demesmaeker licht de vraag toe.

Karmenu Vella (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Herbert Dorfmann, namens de PPE-Fractie, Karin Kadenbach, namens de S&D-Fractie, Catherine Bearder, namens de ALDE-Fractie, Lynn Boylan, namens de GUE/NGL-Fractie, Benedek Jávor, namens de Verts/ALE-Fractie, Annie Schreijer-Pierik, Susanne Melior, Stefan Eck, Michel Dantin, Norbert Lins, Jens Gieseke, Stanislav Polčák en Ivica Tolić.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Werner Kuhn en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor et Mireille D'Ornano, namens de Commissie ENVI, over een actieplan voor de natuur, de mensen en de economie (2017/2819(RSP)) (B8-0589/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.15 van de notulen van 15.11.2019.


18. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 613.258/OJME).


19. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.59 uur gesloten.

Klaus Welle

Pavel Telička

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Mosca, Punset, Rivasi, Westphal, Wieland, Żółtek

Juridische mededeling - Privacybeleid