Indeks 
Protokół
PDF 246kWORD 75k
Wtorek, 14 listopada 2017 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sprawa „Paradise papers” (debata)
 3.Współpraca między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów ***I (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Głosowanie
  
5.1.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2017/004 IT/Almaviva (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.2.Ratowanie życia: zwiększanie bezpieczeństwa samochodowego w UE (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.3.Typologie terytorialne ***I (głosowanie)
  
5.4.Uznawanie kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej ***I (głosowanie)
  
5.5.Współpraca między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów ***I (głosowanie)
  
5.6.Wykorzystanie instrumentów polityki spójności przez regiony w reakcji na zmiany demograficzne (głosowanie)
  
5.7.Plan działania w sprawie detalicznych usług finansowych (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Skład komisji i delegacji
 11.Rządy prawa na Malcie (debata)
 12.Negocjacje wielostronne przed 11. konferencją ministerialną WTO (debata)
 13.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 14.Partnerstwo Wschodnie: szczyt w listopadzie 2017 r. (debata)
 15.Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej ***I (debata)
 16.Strategia UE–Afryka na rzecz pobudzenia rozwoju (debata)
 17.Plan działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.02.


2. Sprawa „Paradise papers” (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sprawa „Paradise papers” (2017/2956(RSP))

Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) i Pierre Moscovici (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Luděk Niedermayer w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Bernd Lucke w imieniu grupy ECR, Petr Ježek w imieniu grupy ALDE, Miguel Urbán Crespo w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Evelyn Regner, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Werner Langen, Udo Bullmann, Zdzisław Krasnodębski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Matt Carthy, Sven Giegold, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Marco Valli, Bernard Monot, Diane James, Dariusz Rosati, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Huguesa Bayeta, Peter Simon, Pirkko Ruohonen-Lerner, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Eva Joly, Patrick O'Flynn, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arne Gericke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Marisa Matias, Judith Sargentini, Nuno Melo, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Anę Gomes, Ana Gomes, Jordi Solé, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Frank Engel, Hugues Bayet, José Manuel Fernandes, Evelyn Regner, Cătălin Sorin Ivan i Elly Schlein.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Maria Grapini i Ruža Tomašić.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Pierre Moscovici i Matti Maasikas.

Debata została zamknięta.


3. Współpraca między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

Olga Sehnalová przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Kostas Chrysogonos (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Carlos Coelho w imieniu grupy PPE, Nicola Danti w imieniu grupy S&D, Richard Sulík w imieniu grupy ECR, Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Julia Reda w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Zullo w imieniu grupy EFDD, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Anneleen Van Bossuyt, Dita Charanzová, Andreas Schwab, Marlene Mizzi, Ruža Tomašić, Maria Grapini i Marc Tarabella.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias i Georgios Epitideios.

Głos zabrały: Věra Jourová i Olga Sehnalová.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.5 protokołu z dnia 14.11.2017.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.58.)

(Parlament zgromadził się z okazji wręczenia nagrody LUX)

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący


4. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.34.

Głos zabrał Amjad Bashir, który zgodnie z art. 153 Regulaminu zwrócił się z wnioskiem o zorganizowanie nadzwyczajnej debaty poświęconej sytuacji Rohindżów (Przewodniczący przyjął wniosek do wiadomości).


5. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


5.1. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2017/004 IT/Almaviva (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek Włoch - EGF/2017/004 IT/Almaviva [COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Daniele Viotti (A8-0346/2017)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0422)

Wystąpienia

Daniel Hannan zgłosił, że jego stanowisko do głosowania nie zadziałało prawidłowo.


5.2. Ratowanie życia: zwiększanie bezpieczeństwa samochodowego w UE (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie ratowania życia: zwiększania bezpieczeństwa samochodowego w UE [2017/2085(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0423)


5.3. Typologie terytorialne ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 w odniesieniu do typologii terytorialnych (Tercet) [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0424)


5.4. Uznawanie kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej oraz uchylającej dyrektywę Rady 96/50/WE i dyrektywę Rady 91/672/EWG [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0425)


5.5. Współpraca między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

Wystąpienia

Julia Reda w imieniu grupy Verts/ALE, która na podstawie art. 59 ust. 3 Regulaminu wniosła o poddanie pod głosowanie poprawek przed głosowaniem nad wstępnym porozumieniem, i Olga Sehnalová (sprawozdawczyni), która sprzeciwiła się temu wnioskowi.

W GE (przy 169 głosach za, 472 głosach przeciw i 33 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0426)


5.6. Wykorzystanie instrumentów polityki spójności przez regiony w reakcji na zmiany demograficzne (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wykorzystania instrumentów polityki spójności przez regiony w reakcji na zmiany demograficzne [2016/2245(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0427)

Wystąpienia

Przed głosowaniem głos zabrała Iratxe García Pérez (sprawozdawczyni), która odniosła się do wystąpienia Janusza Korwin-Mikkego w czasie debaty (pkt 19 protokołu z dnia 13.11.2017), uznała jego wypowiedź za obraźliwą dla kobiet i zwróciła się o przedłożenie sprawy Prezydium, Bruno Gollnisch (Przewodniczący zobowiązał się przekazać Prezydium Parlamentu wniosek sprawozdawczyni) i Janusz Korwin-Mikke.


5.7. Plan działania w sprawie detalicznych usług finansowych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie planu działania w sprawie detalicznych usług finansowych [2017/2066(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0428)


6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Dieter-Lebrecht Koch - A8-0330/2017
Alex Mayer, Adam Szejnfeld, Tania González Peñas, Daniel Hannan, Maria Grapini, Michela Giuffrida, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Morten Messerschmidt, Janusz Korwin-Mikke i Eleftherios Synadinos

Sprawozdanie Iskra Mihaylova - A8-0231/2017
Eleftherios Synadinos i Morten Messerschmidt


Sprawozdanie Gesine Meissner - A8-0338/2016
Danuta Jazłowiecka, Diane James i Morten Messerschmidt


Sprawozdanie Olga Sehnalová - A8-0077/2017
Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius i Stanislav Polčák


Sprawozdanie Iratxe García Pérez - A8-0329/2017
Danuta Jazłowiecka, Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Branislav Škripek, Seán Kelly i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Olle Ludvigsson - A8-0326/2017
Jasenko Selimovic, Eleftherios Synadinos i Lucy Anderson.


7. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.29.)


PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

8. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.00.


9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


10. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy S&D następujące wnioski o nominację:

komisja LIBE: Ivari Padar

Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina: Ivari Padar

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.


11. Rządy prawa na Malcie (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Rządy prawa na Malcie (2017/2935(RSP))

Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rangela, Maite Pagazaurtundúa Ruiz w imieniu grupy ALDE, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Monica Macovei w imieniu grupy ECR, Raymond Finch w imieniu grupy EFDD, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, Frank Engel, Alfred Sant, Bernd Lucke, Louis Michel, Takis Hadjigeorgiou, Eva Joly, Rolandas Paksas, Georg Mayer, David Casa, Eugen Freund, Branislav Škripek, Stelios Kouloglou, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Dominique Bilde, Roberta Metsola, Miriam Dalli, Zdzisław Krasnodębski, Luke Ming Flanagan, Marco Valli, Werner Langen, Ana Gomes, Lara Comi, Juan Fernando López Aguilar, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Michał Boni, Marlene Mizzi, Monika Hohlmeier, Jérôme Lavrilleux w sprawie wystąpienia Marlene Mizzi, Ramón Jáuregui Atondo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Milan Zver, Christel Schaldemose, Manolis Kefalogiannis, Cécile Kashetu Kyenge i Michaela Šojdrová.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Lívia Járóka, Francis Zammit Dimech, Dariusz Rosati i Paulo Rangel.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Patricija Šulin, Notis Marias, Eleftherios Synadinos i Georgios Epitideios.

Głos zabrali: Frans Timmermans i Matti Maasikas.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula, Nicola Danti, Enrico Gasbarra, Miltiadis Kyrkos, Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile Kashetu Kyenge, Eva Kaili, Paul Brannen, Boris Zala, Kathleen Van Brempt, Monika Beňová, Paul Tang, Kati Piri, Carlos Zorrinho, Claude Moraes, Sergei Stanishev, Miapetra Kumpula-Natri, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria Grapini, Andrejs Mamikins, John Howarth, Soraya Post, Isabella De Monte, Julie Ward, Neena Gill, Jeppe Kofod, Victor Boştinaru, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan i Seb Dance, w imieniu grupy S&D, w sprawie praworządności na Malcie (2017/2935(RSP)) (B8-0596/2017);

—   Frank Engel w imieniu grupy PPE, Monica Macovei w imieniu grupy ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck i Sophia in ‘t Veld w imieniu grupy ALDE, Matt Carthy i Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini i Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie praworządności na Malcie (2017/2935(RSP)) (B8-0597/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.12 protokołu z dnia 15.11.2017.


12. Negocjacje wielostronne przed 11. konferencją ministerialną WTO (debata)

Oświadczenie Komisji: Negocjacje wielostronne przed 11. konferencją ministerialną WTO (2017/2861(RSP))

Cecilia Malmström (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Paul Rübig w imieniu grupy PPE, Bernd Lange w imieniu grupy S&D, David Campbell Bannerman w imieniu grupy ECR, Hannu Takkula w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Klaus Buchner w imieniu grupy Verts/ALE, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, France Jamet w imieniu grupy ENF, Diane Dodds niezrzeszona, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Mairead McGuinness i Davida Martina, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Zbigniew Kuźmiuk, Marietje Schaake, Heidi Hautala, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, James Nicholson, Molly Scott Cato, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu i Ruža Tomašić.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou i Eleftherios Synadinos.

Głos zabrała Cecilia Malmström.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Bernd Lange i Paul Rübig, w imieniu komisji INTA, w sprawie negocjacji wielostronnych w kontekście 11. konferencji ministerialnej WTO odbywającej się w Buenos Aires w dniach 10–13 grudnia 2017 r. (2017/2861(RSP)) (B8-0593/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.13 protokołu z dnia 15.11.2017.


13. Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)

Sprostowanie P7_TA(2013)0490(COR03) zostało ogłoszone na posiedzeniu plenarnym w dniu wczorajszym (pkt 7 protokołu z dnia 13.11.2017).

Jako że żadna grupa polityczna ani posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg nie złożyli wniosku o poddanie tego sprostowania pod głosowanie (art. 231 ust. 4 Regulaminu), zostało ono uznane za zatwierdzone.


14. Partnerstwo Wschodnie: szczyt w listopadzie 2017 r. (debata)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Partnerstwa Wschodniego w perspektywie szczytu w listopadzie 2017 r. [2017/2130(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Współsprawozdawcy: Laima Liucija Andrikienė i Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

Laima Liucija Andrikienė i Knut Fleckenstein przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrali: Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) i Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrał David McAllister w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Petras Auštrevičius w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Raymond Finch w imieniu grupy EFDD, Marie-Christine Arnautu w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Dariusz Rosati, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę i Jamesa Carvera, Clare Moody, Anna Elżbieta Fotyga, Norica Nicolai, Jaromír Kohlíček, Bronis Ropė, James Carver, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gunnara Hökmarka, Bernard Monot, Janusz Korwin-Mikke, Gunnar Hökmark, Georgi Pirinski, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Merja Kyllönen, Konstantinos Papadakis, Tunne Kelam, Andi Cristea, Monica Macovei, Urmas Paet, Zoltán Balczó, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Kosma Złotowski, László Tőkés, Tonino Picula, Marek Jurek, Eduard Kukan, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Jaromír Štětina, Joachim Schuster, Dubravka Šuica i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward i Jiří Maštálka, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andrejsa Mamikinsa.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Matti Maasikas.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Laima Liucija Andrikienė i Knut Fleckenstein.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.14 protokołu z dnia 15.11.2017.


15. Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1036 w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej oraz rozporządzenie (UE) 2016/1037 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej [COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

Salvatore Cicu przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Daniel Caspary w imieniu grupy PPE, Bernd Lange w imieniu grupy S&D, Sander Loones w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Daniela Caspary’ego, Yannick Jadot w imieniu grupy Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Christofera Fjellnera, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Eleonora Forenza, David Borrelli, Franz Obermayr, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Angelika Mlinar, Paloma López Bermejo, Nathan Gill, Nicolas Bay, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Emmanuela Maurela, Santiago Fisas Ayxelà, Maria Arena, France Jamet, Jarosław Wałęsa, David Martin, Massimiliano Salini, Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Nicola Danti, Pedro Silva Pereira, Jo Leinen i Agnes Jongerius.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Ruža Tomašić i Takis Hadjigeorgiou

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Salvatore Cicu.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.11 protokołu z dnia 15.11.2017.


16. Strategia UE–Afryka na rzecz pobudzenia rozwoju (debata)

Sprawozdanie w sprawie strategii UE–Afryka na rzecz pobudzenia rozwoju [2017/2083(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

Maurice Ponga przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Fabio Massimo Castaldo (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Cécile Kashetu Kyenge (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), Bogdan Brunon Wenta w imieniu grupy PPE, Norbert Neuser w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Louis Michel w imieniu grupy ALDE, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Joachim Zeller, Linda McAvan, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Adam Szejnfeld, Enrique Guerrero Salom, Hilde Vautmans, Younous Omarjee, Michael Gahler, Elly Schlein, Javier Couso Permuy, Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Carlos Zorrinho, Santiago Fisas Ayxelà i Julie Ward.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Anna Záborská, Notis Marias, Stanislav Polčák i Henna Virkkunen.

Głos zabrali: Karmenu Vella i Maurice Ponga.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.7 protokołu z dnia 16.11.2017.


17. Plan działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000067/2017), które skierowali: Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor i Mireille D'Ornano w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Plan działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017)

Mark Demesmaeker rozwinął pytanie.

Karmenu Vella (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Herbert Dorfmann w imieniu grupy PPE, Karin Kadenbach w imieniu grupy S&D, Catherine Bearder w imieniu grupy ALDE, Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL, Benedek Jávor w imieniu grupy Verts/ALE, Annie Schreijer-Pierik, Susanne Melior, Stefan Eck, Michel Dantin, Norbert Lins, Jens Gieseke, Stanislav Polčák i Ivica Tolić.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Werner Kuhn i Notis Marias.

Głos zabrał Karmenu Vella.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor i Mireille D'Ornano, w imieniu komisji ENVI, w sprawie „Planu działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki” (2017/2819(RSP)) (B8-0589/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.15 protokołu z dnia 15.11.2019.


18. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 613.258/OJME).


19. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.59.

Klaus Welle

Pavel Telička

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Mosca, Punset, Rivasi, Westphal, Wieland, Żółtek

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności