Index 
Proces-verbal
PDF 246kWORD 75k
Marţi, 14 noiembrie 2017 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Paradise Papers (dezbatere)
 3.Cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului ***I (dezbatere)
 4.Reluarea ședinței
 5.Votare
  5.1.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2017/004 IT/Almaviva (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.2.Salvarea de vieți omenești: sporirea siguranței autovehiculelor în UE (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.3.Tipologiile teritoriilor (Tercet) ***I (vot)
  5.4.Recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare ***I (vot)
  5.5.Cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului ***I (vot)
  5.6.Utilizarea instrumentelor politicii de coeziune de către regiuni pentru a răspunde schimbărilor demografice (vot)
  5.7.Planul de acțiune privind serviciile financiare cu amănuntul (vot)
 6.Explicații privind votul
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 8.Reluarea ședinței
 9.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 10.Componența comisiilor și delegațiilor
 11.Statul de drept în Malta (dezbatere)
 12.Negocierile multilaterale în vederea celei de-a 11-a ediții a Conferinței ministeriale a OMC (dezbatere)
 13.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 14.Parteneriatul Estic, în perspectiva summitului din noiembrie 2017 (dezbatere)
 15.Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene ***I (dezbatere)
 16.Strategia UE-Africa: stimularea dezvoltării (dezbatere)
 17.Planul de acțiune pentru natură, cetățeni și economie (dezbatere)
 18.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 19.Încheierea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.02.


2. Paradise Papers (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Paradise Papers (2017/2956(RSP))

Matti Maasikas (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Pierre Moscovici (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Luděk Niedermayer, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Bernd Lucke, în numele Grupului ECR, Petr Ježek, în numele Grupului ALDE, Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Evelyn Regner, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Werner Langen, Udo Bullmann, Zdzisław Krasnodębski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Matt Carthy, Sven Giegold, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Marco Valli, Bernard Monot, Diane James, Dariusz Rosati, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Hugues Bayet, Peter Simon, Pirkko Ruohonen-Lerner, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Eva Joly, Patrick O'Flynn, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arne Gericke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Marisa Matias, Judith Sargentini, Nuno Melo, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ana Gomes, Ana Gomes, Jordi Solé, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Frank Engel, Hugues Bayet, José Manuel Fernandes, Evelyn Regner, Cătălin Sorin Ivan și Elly Schlein.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Maria Grapini și Ruža Tomašić.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Pierre Moscovici și Matti Maasikas.

Dezbaterea s-a încheiat.


3. Cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

Olga Sehnalová și-a prezentat raportul.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Kostas Chrysogonos (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Carlos Coelho, în numele Grupului PPE, Nicola Danti, în numele Grupului S&D, Richard Sulík, în numele Grupului ECR, Jasenko Selimovic, în numele Grupului ALDE, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Julia Reda, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Zullo, în numele Grupului EFDD, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Anneleen Van Bossuyt, Dita Charanzová, Andreas Schwab, Marlene Mizzi, Ruža Tomašić, Maria Grapini și Marc Tarabella.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias și Georgios Epitideios.

Au intervenit: Věra Jourová și Olga Sehnalová.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.5 al PV din 14.11.2017.

(Ședința a fost suspendată la 11.58.)

(Parlamentul se reunește cu ocazia înmânării premiului LUX)

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte


4. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.34.

A intervenit Amjad Bashir pentru a solicita, în conformitate cu articolul 153 din Regulamentul de procedură, o dezbatere extraordinară cu privire la situația minorității Rohingya (Președintele a luat notă).


5. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


5.1. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2017/004 IT/Almaviva (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Italiei –EGF/2017/004 IT/Almaviva [COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Daniele Viotti (A8-0346/2017)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0422)

Intervenții

Daniel Hannan pentru a semnala faptul că dispozitivul său de vot nu funcționează corespunzător.


5.2. Salvarea de vieți omenești: sporirea siguranței autovehiculelor în UE (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la salvarea de vieți omenești: sporirea siguranței autovehiculelor în UE [2017/2085(INI)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0423)


5.3. Tipologiile teritoriilor (Tercet) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 în ceea ce privește tipologiile teritoriilor (Tercet) [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2017)0424)


5.4. Recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare și de abrogare a Directivei 96/50/CE a Consiliului și a Directivei 91/672/CEE a Consiliului [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2017)0425)


5.5. Cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

Intervenții

Julia Reda, în numele Grupului Verts/ALE, pentru a solicita, în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, ca amendamentele să fie supuse la vot înainte de votul privind acordul provizoriu, și Olga Sehnalová (raportoare) împotriva acestei cereri.

Cu VE (169 pentru, 472 împotrivă, 33 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2017)0426)


5.6. Utilizarea instrumentelor politicii de coeziune de către regiuni pentru a răspunde schimbărilor demografice (vot)

Raport referitor la utilizarea instrumentelor politicii de coeziune de către regiuni pentru a răspunde schimbărilor demografice [2016/2245(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0427)

Intervenții

Înainte de vot, Iratxe García Pérez (raportoare) cu privire la remarcile lui Janusz Korwin-Mikke din timpul dezbaterii (punctul 19 al PV din 13.11.2017); ea consideră că aceste remarci sunt jignitoare pentru femei și solicită ca Biroul să fie sesizat cu privire la acest aspect, Bruno Gollnisch, (Președintele se angajează să transmită solicitarea raportoarei Președintelui Parlamentului) și Janusz Korwin-Mikke.


5.7. Planul de acțiune privind serviciile financiare cu amănuntul (vot)

Raport referitor la planul de acțiune privind serviciile financiare cu amănuntul [2017/2066(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0428)


6. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Dieter-Lebrecht Koch - A8-0330/2017
Alex Mayer, Adam Szejnfeld, Tania González Peñas, Daniel Hannan, Maria Grapini, Michela Giuffrida, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Morten Messerschmidt, Janusz Korwin-Mikke și Eleftherios Synadinos

Raport Iskra Mihaylova - A8-0231/2017
Eleftherios Synadinos și Morten Messerschmidt


Raport Gesine Meissner - A8-0338/2016
Danuta Jazłowiecka, Diane James și Morten Messerschmidt


Raport Olga Sehnalová - A8-0077/2017
Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius și Stanislav Polčák


Raport Iratxe García Pérez - A8-0329/2017
Danuta Jazłowiecka, Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Branislav Škripek, Seán Kelly și Stanislav Polčák

Raport Olle Ludvigsson - A8-0326/2017
Jasenko Selimovic, Eleftherios Synadinos și Lucy Anderson.


7. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 13.29.)


A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

8. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la ora 15.00.


9. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


10. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului S&D următoarele solicitări de numire:

LIBE: Ivari Padar

Delegația la Comisia de cooperare parlamentară UE-Ucraina: Ivari Padar

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


11. Statul de drept în Malta (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Statul de drept în Malta (2017/2935(RSP))

Matti Maasikas (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Paulo Rangel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, în numele Grupului ALDE, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Monica Macovei, în numele Grupului ECR, Raymond Finch, în numele Grupului EFDD, Edouard Ferrand, în numele Grupului ENF, Frank Engel, Alfred Sant, Bernd Lucke, Louis Michel, Takis Hadjigeorgiou, Eva Joly, Rolandas Paksas, Georg Mayer, David Casa, Eugen Freund, Branislav Škripek, Stelios Kouloglou, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Dominique Bilde, Roberta Metsola, Miriam Dalli, Zdzisław Krasnodębski, Luke Ming Flanagan, Marco Valli, Werner Langen, Ana Gomes, Lara Comi, Juan Fernando López Aguilar, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Michał Boni, Marlene Mizzi, Monika Hohlmeier, Jérôme Lavrilleux cu privire la intervenția lui Marlene Mizzi, Ramón Jáuregui Atondo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Milan Zver, Christel Schaldemose, Manolis Kefalogiannis, Cécile Kashetu Kyenge și Michaela Šojdrová.

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

Au intervenit: Lívia Járóka, Francis Zammit Dimech, Dariusz Rosati și Paulo Rangel.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Patricija Šulin, Notis Marias, Eleftherios Synadinos și Georgios Epitideios.

Au intervenit: Frans Timmermans și Matti Maasikas.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula, Nicola Danti, Enrico Gasbarra, Miltiadis Kyrkos, Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile Kashetu Kyenge, Eva Kaili, Paul Brannen, Boris Zala, Kathleen Van Brempt, Monika Beňová, Paul Tang, Kati Piri, Carlos Zorrinho, Claude Moraes, Sergei Stanishev, Miapetra Kumpula-Natri, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria Grapini, Andrejs Mamikins, John Howarth, Soraya Post, Isabella De Monte, Julie Ward, Neena Gill, Jeppe Kofod, Victor Boştinaru, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan și Seb Dance, în numele Grupului S&D, referitoare la statul de drept în Malta (2017/2935(RSP)) (B8-0596/2017);

—   Frank Engel, în numele Grupului PPE, Monica Macovei, în numele Grupului ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck et Sophia in ‘t Veld, în numele Grupului ALDE, Matt Carthy et Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Judith Sargentini și Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la statul de drept în Malta (2017/2935(RSP)) (B8-0597/2017).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.12 al PV din 15.11.2017.


12. Negocierile multilaterale în vederea celei de-a 11-a ediții a Conferinței ministeriale a OMC (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Negocierile multilaterale în vederea celei de-a 11-a ediții a Conferinței ministeriale a OMC (2017/2861(RSP))

Cecilia Malmström (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Paul Rübig, în numele Grupului PPE, Bernd Lange, în numele Grupului S&D, David Campbell Bannerman, în numele Grupului ECR, Hannu Takkula, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Klaus Buchner, în numele Grupului Verts/ALE, Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD, France Jamet, în numele Grupului ENF, Diane Dodds, neafiliată, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Mairead McGuinness și David Martin, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Zbigniew Kuźmiuk, Marietje Schaake, Heidi Hautala, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, James Nicholson, Molly Scott Cato, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu și Ruža Tomašić.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mairead McGuinness, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou și Eleftherios Synadinos.

A intervenit Cecilia Malmström.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Bernd Lange și Paul Rübig, în numele Comisiei INTA, referitoare la negocierile multilaterale în vederea celei de a 11-a Conferințe ministeriale a OMC de la Buenos Aires, 10-13 decembrie 2017 (2017/2861(RSP)) (B8-0593/2017).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.13 al PV din 15.11.2017.


13. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Rectificarea ( P7_TA(2013)0490(COR03) ) a fost anunțată ieri în ședință plenară (punctul 7 al PV din 13.11.2017).

Având în vedere că nu a făcut obiectul unei solicitări de supunere la vot din partea unui grup politic sau a unui

număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus [articolul 233 alineatul (4) din Regulamentul de procedură], această rectificare este considerată adoptată.


14. Parteneriatul Estic, în perspectiva summitului din noiembrie 2017 (dezbatere)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Parteneriatul Estic, în perspectiva summitului din noiembrie 2017 [2017/2130(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportori: Laima Liucija Andrikienė și Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

Laima Liucija Andrikienė și Knut Fleckenstein și-au prezentat raportul.

Au intervenit: Matti Maasikas (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

A intervenit David McAllister, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Raymond Finch, în numele Grupului EFDD, Marie-Christine Arnautu, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Dariusz Rosati, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică și James Carver, Clare Moody, Anna Elżbieta Fotyga, Norica Nicolai, Jaromír Kohlíček, Bronis Ropė, James Carver, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gunnar Hökmark, Bernard Monot, Janusz Korwin-Mikke, Gunnar Hökmark, Georgi Pirinski, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Merja Kyllönen, Konstantinos Papadakis, Tunne Kelam, Andi Cristea, Monica Macovei, Urmas Paet, Zoltán Balczó, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Kosma Złotowski, László Tőkés, Tonino Picula, Marek Jurek, Eduard Kukan, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Jaromír Štětina, Joachim Schuster, Dubravka Šuica și Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward și Jiří Maštálka, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andrejs Mamikins.

Au intervenit: Cecilia Malmström și Matti Maasikas.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

Au intervenit: Laima Liucija Andrikienė și Knut Fleckenstein.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.14 al PV din 15.11.2017.


15. Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și a Regulamentului (UE) 2016/1037 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene [COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

Salvatore Cicu și-a prezentat raportul.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Daniel Caspary, în numele Grupului PPE, Bernd Lange, în numele Grupului S&D, Sander Loones, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Daniel Caspary, Yannick Jadot, în numele Grupului Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Christofer Fjellner, Edouard Ferrand, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Eleonora Forenza, David Borrelli, Franz Obermayr, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Angelika Mlinar, Paloma López Bermejo, Nathan Gill, Nicolas Bay, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Emmanuel Maurel, Santiago Fisas Ayxelà, Maria Arena, France Jamet, Jarosław Wałęsa, David Martin, Massimiliano Salini, Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Nicola Danti, Pedro Silva Pereira, Jo Leinen și Agnes Jongerius.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Ruža Tomašić și Takis Hadjigeorgiou

Au intervenit: Cecilia Malmström și Salvatore Cicu.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.11 al PV din 15.11.2017.


16. Strategia UE-Africa: stimularea dezvoltării (dezbatere)

Raport referitor la Strategia UE-Africa: stimularea dezvoltării [2017/2083(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

Maurice Ponga și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei) în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Fabio Massimo Castaldo (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Cécile Kashetu Kyenge (raportoarea pentru aviz a Comisiei LIBE), Bogdan Brunon Wenta, în numele Grupului PPE, Norbert Neuser, în numele Grupului S&D, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Louis Michel, în numele Grupului ALDE, Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Joachim Zeller, Linda McAvan, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Adam Szejnfeld, Enrique Guerrero Salom, Hilde Vautmans, Younous Omarjee, Michael Gahler, Elly Schlein, Javier Couso Permuy, Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Carlos Zorrinho, Santiago Fisas Ayxelà și Julie Ward.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Záborská, Notis Marias, Stanislav Polčák și Henna Virkkunen.

Au intervenit: Karmenu Vella și Maurice Ponga.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.7 al PV din 16.11.2017.


17. Planul de acțiune pentru natură, cetățeni și economie (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000067/2017) adresată de Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor și Mireille D'Ornano, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Planul de acțiune pentru natură, cetățeni și economie (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017)

Mark Demesmaeker a dezvoltat întrebarea.

Karmenu Vella (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Herbert Dorfmann, în numele Grupului PPE, Karin Kadenbach, în numele Grupului S&D, Catherine Bearder, în numele Grupului ALDE, Lynn Boylan, în numele Grupului GUE/NGL, Benedek Jávor, în numele Grupului Verts/ALE, Annie Schreijer-Pierik, Susanne Melior, Stefan Eck, Michel Dantin, Norbert Lins, Jens Gieseke, Stanislav Polčák și Ivica Tolić.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Werner Kuhn și Notis Marias.

A intervenit Karmenu Vella.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor și Mireille D'Ornano, în numele Comisiei ENVI, referitoare la Planul de acțiune pentru natură, cetățeni și economie (2017/2819(RSP)) (B8-0589/2017).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.15 al PV din 15.11.2019.


18. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 613.258/OJME).


19. Încheierea ședinței

Ședința s-a încheiat la ora 22.59.

Klaus Welle

Pavel Telička

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Mosca, Punset, Rivasi, Westphal, Wieland, Żółtek

Aviz juridic - Politica de confidențialitate