Zoznam 
Zápisnica
PDF 246kWORD 75k
Utorok, 14. novembra 2017 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Kauza Paradise papers (rozprava)
 3.Spolupráca medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa ***I (rozprava)
 4.Pokračovanie rokovania
 5.Hlasovanie
  
5.1.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/004 IT/Almaviva (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.2.Záchrana životov: posilnenie bezpečnosti automobilov v EÚ (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.3.Územné typológie ***I (hlasovanie)
  
5.4.Uznávanie odborných kvalifikácií vo vnútrozemskej plavbe ***I (hlasovanie)
  
5.5.Spolupráca medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa ***I (hlasovanie)
  
5.6.Zavádzanie nástrojov politiky súdržnosti zo strany regiónov pri riešení demografickej zmeny (hlasovanie)
  
5.7.Akčný plán v oblasti retailových finančných služieb (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Zloženie výborov a delegácií
 11.Právny štát na Malte (rozprava)
 12.Multilaterálne rokovania pred blížiacou sa 11. konferenciou ministrov WTO (rozprava)
 13.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 14.Východné partnerstvo: samit v novembri 2017 (rozprava)
 15.Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ ***I (rozprava)
 16.Stratégia EÚ a Afriky: podpora rozvoja (rozprava)
 17.Akčný plán pre ľudí, prírodu a hospodárstvo (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.02 h.


2. Kauza Paradise papers (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Kauza Paradise papers (2017/2956(RSP))

Matti Maasikas (úradujúci predseda Rady) a Pierre Moscovici (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Luděk Niedermayer v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Bernd Lucke v mene skupiny ECR, Petr Ježek v mene skupiny ALDE, Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Evelyn Regner, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Werner Langen, Udo Bullmann, Zdzisław Krasnodębski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Matt Carthy, Sven Giegold, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Marco Valli, Bernard Monot, Diane James, Dariusz Rosati, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Hugues Bayet, Peter Simon, Pirkko Ruohonen-Lerner, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Eva Joly, Patrick O'Flynn, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arne Gericke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Marisa Matias, Judith Sargentini, Nuno Melo, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Ana Gomes, Ana Gomes, Jordi Solé, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Frank Engel, Hugues Bayet, José Manuel Fernandes, Evelyn Regner, Cătălin Sorin Ivan a Elly Schlein.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Maria Grapini a Ruža Tomašić.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

V rozprave vystúpili: Pierre Moscovici a Matti Maasikas.

Rozprava sa skončila.


3. Spolupráca medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

Olga Sehnalová uviedla správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Kostas Chrysogonos (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Carlos Coelho v mene skupiny PPE, Nicola Danti v mene skupiny S&D, Richard Sulík v mene skupiny ECR, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Julia Reda v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zullo v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Anneleen Van Bossuyt, Dita Charanzová, Andreas Schwab, Marlene Mizzi, Ruža Tomašić, Maria Grapini a Marc Tarabella.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpili: Věra Jourová a Olga Sehnalová.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.5 zápisnice zo dňa 14.11.2017.

(Schôdza bola prerušená o 11.58 h.)

(Parlament sa zhromaždil pri príležitosti udelenia ceny LUX)

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda


4. Pokračovanie rokovania

Schôdza pokračovala o 12.34 h.

V rozprave vystúpil Amjad Bashir, aby v súlade s článkom 153 rokovacieho poriadku požiadal o mimoriadnu rozpravu o situácii Rohingyov (Predseda to vzal na vedomie).


5. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


5.1. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/004 IT/Almaviva (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Talianska – EGF/2017/004 IT/Almaviva) [COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Daniele Viotti (A8-0346/2017)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0422)

Vystúpenia:

Daniel Hannan, aby oznámil poruchu svojho hlasovacieho postu.


5.2. Záchrana životov: posilnenie bezpečnosti automobilov v EÚ (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa na tému „Záchrana životov: posilnenie bezpečnosti automobilov v EÚ“ [2017/2085(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0423)


5.3. Územné typológie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1059/2003, pokiaľ ide o územné typológie (Tercet) [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)0424)


5.4. Uznávanie odborných kvalifikácií vo vnútrozemskej plavbe ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o uznávaní odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby a o zrušení smernice Rady 96/50/ES a smernice Rady 91/672/EHS [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)0425)


5.5. Spolupráca medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

Vystúpenia:

Julia Reda v mene skupiny Verts/ALE, aby v súlade s článkom 59 ods. 3 rokovacieho poriadku požiadala, aby sa o pozmeňujúcich návrhoch hlasovalo pred tým, ako sa bude hlasovať o predbežnej dohode, a Olga Sehnalová (spravodajkyňa) proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 169, proti: 472, zdržali sa hlasovania: 33).

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)0426)


5.6. Zavádzanie nástrojov politiky súdržnosti zo strany regiónov pri riešení demografickej zmeny (hlasovanie)

Správa o zavádzaní nástrojov politiky súdržnosti zo strany regiónov pri riešení demografickej zmeny [2016/2245(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0427)

Vystúpenia:

Pred hlasovaním, Iratxe García Pérez (spravodajkyňa) o vyjadreniach Janusza Korwina-Mikkeho počas rozpravy (bod 19 zápisnice zo dňa 13.11.2017), domnievala sa, že tieto vyjadrenia urážajú ženy a požiadala, aby Predsedníctvo bolo o tom upovedomené, Bruno Gollnisch (predseda sa zaviazal postúpiť žiadosť spravodajkyne predsedovi Parlamentu) a Janusz Korwin-Mikke.


5.7. Akčný plán v oblasti retailových finančných služieb (hlasovanie)

Správa o akčnom pláne v oblasti retailových finančných služieb [2017/2066(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0428)


6. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Dieter-Lebrecht Koch - A8-0330/2017
Alex Mayer, Adam Szejnfeld, Tania González Peñas, Daniel Hannan, Maria Grapini, Michela Giuffrida, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Morten Messerschmidt, Janusz Korwin-Mikke a Eleftherios Synadinos

Správa: Iskra Mihaylova - A8-0231/2017
Eleftherios Synadinos a Morten Messerschmidt


Správa: Gesine Meissner - A8-0338/2016
Danuta Jazłowiecka, Diane James a Morten Messerschmidt


Správa: Olga Sehnalová - A8-0077/2017
Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius a Stanislav Polčák


Správa: Iratxe García Pérez - A8-0329/2017
Danuta Jazłowiecka, Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Branislav Škripek, Seán Kelly a Stanislav Polčák

Správa: Olle Ludvigsson - A8-0326/2017
Jasenko Selimovic, Eleftherios Synadinos a Lucy Anderson.


7. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Schôdza bola prerušená o 13.29 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

8. Pokračovanie rokovania

Schôdza pokračovala o 15.00 h.


9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


10. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny S&D žiadosti o tieto menovania:

výbor LIBE: Ivari Padar

Delegácia pri výbore pre parlamentnú spoluprácu EÚ-Ukrajina: Ivari Padar

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


11. Právny štát na Malte (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Právny štát na Malte (2017/2935(RSP))

Matti Maasikas (úradujúci predseda Rady) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paulo Rangel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v mene skupiny ALDE, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Monica Macovei v mene skupiny ECR, Raymond Finch v mene skupiny EFDD, Edouard Ferrand v mene skupiny ENF, Frank Engel, Alfred Sant, Bernd Lucke, Louis Michel, Takis Hadjigeorgiou, Eva Joly, Rolandas Paksas, Georg Mayer, David Casa, Eugen Freund, Branislav Škripek, Stelios Kouloglou, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Dominique Bilde, Roberta Metsola, Miriam Dalli, Zdzisław Krasnodębski, Luke Ming Flanagan, Marco Valli, Werner Langen, Ana Gomes, Lara Comi, Juan Fernando López Aguilar, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Michał Boni, Marlene Mizzi, Monika Hohlmeier, Jérôme Lavrilleux o vystúpení Marlene Mizziovej, Ramón Jáuregui Atondo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Milan Zver, Christel Schaldemose, Manolis Kefalogiannis, Cécile Kashetu Kyenge a Michaela Šojdrová.

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Lívia Járóka, Francis Zammit Dimech, Dariusz Rosati a Paulo Rangel.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Patricija Šulin, Notis Marias, Eleftherios Synadinos a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpili: Frans Timmermans a Matti Maasikas.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana    Borzan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula,    Nicola Danti, Enrico Gasbarra, Miltiadis Kyrkos,    Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile Kashetu    Kyenge, Eva Kaili, Paul Brannen, Boris Zala,    Kathleen Van Brempt, Monika Beňová, Paul Tang,    Kati Piri, Carlos Zorrinho, Claude Moraes, Sergei    Stanishev, Miapetra Kumpula-Natri, Tibor Szanyi,    Brando Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria    Grapini, Andrejs Mamikins, John Howarth, Soraya    Post, Isabella De Monte, Julie Ward, Neena Gill,    Jeppe Kofod, Victor Boştinaru, Jude Kirton-Darling,    Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan a Seb Dance v mene    skupiny S&D, o dodržiavaní zásad právneho štátu na    Malte (2017/2935(RSP)) (B8-0596/2017);

—   Frank Engel v mene skupiny PPE, Monica Macovei v    mene skupiny ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz,    Nathalie Griesbeck a Sophia in ‘t Veld v mene skupiny    ALDE, Matt Carthy a Patrick Le Hyaric v mene    skupiny GUE/NGL, Judith Sargentini et Sven Giegold    v mene skupiny Verts/ALE, o dodržiavaní zásad    právneho štátu na Malte (2017/2935(RSP)) (B8-   0597/2017).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.12 zápisnice zo dňa 15.11.2017.


12. Multilaterálne rokovania pred blížiacou sa 11. konferenciou ministrov WTO (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Multilaterálne rokovania pred blížiacou sa 11. konferenciou ministrov WTO (2017/2861(RSP))

Cecilia Malmström (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Paul Rübig v mene skupiny PPE, Bernd Lange v mene skupiny S&D, David Campbell Bannerman v mene skupiny ECR, Hannu Takkula v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Klaus Buchner v mene skupiny Verts/ALE, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, France Jamet v mene skupiny ENF, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Mairead McGuinness a David Martin, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Zbigniew Kuźmiuk, Marietje Schaake, Heidi Hautala, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, James Nicholson, Molly Scott Cato, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu a Ruža Tomašić.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou a Eleftherios Synadinos.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Bernd Lange a Paul Rübig v mene výboru INTA, o mnohostranných rokovaniach o 11. konferencii ministrov WTO v Buenos Aires, ktorá sa uskutoční 10. – 13. decembra 2017 (2017/2861(RSP)) (B8-0593/2017).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.13 zápisnice zo dňa 15.11.2017.


13. Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)

Na včerajšom plenárnom rokovaní (bod 7 zápisnice zo dňa 13.11.2017) bolo oznámené korigendum ( P7_TA(2013)0490(COR03) ).

Keďže žiadna politická skupina ani poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nepožiadali o hlasovanie o tomto korigende (článok 231 ods. 4 rokovacieho poriadku), korigendum sa považuje za prijaté.


14. Východné partnerstvo: samit v novembri 2017 (rozprava)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a ESVČ o Východnom partnerstve v rámci príprav na samit v novembri 2017 [2017/2130(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajcovia: Laima Liucija Andrikienė a Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

Laima Liucija Andrikienė a Knut Fleckenstein predstavili správu.

Vystúpili: Matti Maasikas (úradujúci predseda Rady) a Cecilia Malmström (členka Komisie).

V rozprave vystúpil David McAllister v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Raymond Finch v mene skupiny EFDD, Marie-Christine Arnautu v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Dariusz Rosati, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Doru-Claudian Frunzulică a James Carver, Clare Moody, Anna Elżbieta Fotyga, Norica Nicolai, Jaromír Kohlíček, Bronis Ropė, James Carver, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gunnar Hökmark, Bernard Monot, Janusz Korwin-Mikke, Gunnar Hökmark, Georgi Pirinski, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Merja Kyllönen, Konstantinos Papadakis, Tunne Kelam, Andi Cristea, Monica Macovei, Urmas Paet, Zoltán Balczó, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Kosma Złotowski, László Tőkés, Tonino Picula, Marek Jurek, Eduard Kukan, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Jaromír Štětina, Joachim Schuster, Dubravka Šuica a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward a Jiří Maštálka, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrejs Mamikins.

V rozprave vystúpili: Cecilia Malmström a Matti Maasikas.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Laima Liucija Andrikienė a Knut Fleckenstein.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.14 zápisnice zo dňa 15.11.2017.


15. Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1036 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, a nariadenie (EÚ) 2016/1037 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie [COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

Salvatore Cicu uviedol správu.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Daniel Caspary v mene skupiny PPE, Bernd Lange v mene skupiny S&D, Sander Loones v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Daniel Caspary, Yannick Jadot v mene skupiny Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Christofer Fjellner, Edouard Ferrand v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Eleonora Forenza, David Borrelli, Franz Obermayr, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Angelika Mlinar, Paloma López Bermejo, Nathan Gill, Nicolas Bay, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Emmanuel Maurel, Santiago Fisas Ayxelà, Maria Arena, France Jamet, Jarosław Wałęsa, David Martin, Massimiliano Salini, Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Nicola Danti, Pedro Silva Pereira, Jo Leinen a Agnes Jongerius.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Ruža Tomašić a Takis Hadjigeorgiou

V rozprave vystúpili títo poslanci: Cecilia Malmström a Salvatore Cicu.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.11 zápisnice zo dňa 15.11.2017.


16. Stratégia EÚ a Afriky: podpora rozvoja (rozprava)

Správa o stratégii EÚ a Afriky: podpora rozvoja [2017/2083(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

Maurice Ponga uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie) v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Fabio Massimo Castaldo (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Cécile Kashetu Kyenge (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Bogdan Brunon Wenta v mene skupiny PPE, Norbert Neuser v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Louis Michel v mene skupiny ALDE, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Joachim Zeller, Linda McAvan, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Adam Szejnfeld, Enrique Guerrero Salom, Hilde Vautmans, Younous Omarjee, Michael Gahler, Elly Schlein, Javier Couso Permuy, Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Carlos Zorrinho, Santiago Fisas Ayxelà a Julie Ward.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Záborská, Notis Marias, Stanislav Polčák a Henna Virkkunen.

V rozprave vystúpili: Karmenu Vella a Maurice Ponga.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 16.11.2017.


17. Akčný plán pre ľudí, prírodu a hospodárstvo (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000067/2017) ktorú položili Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor et Mireille D'Ornano v mene výboru ENVI pre Komisiu: Akčný plán EÚ pre ľudí, prírodu a hospodárstvo (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017)

Mark Demesmaeker rozvinul otázku.

Karmenu Vella (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Herbert Dorfmann v mene skupiny PPE, Karin Kadenbach v mene skupiny S&D, Catherine Bearder v mene skupiny ALDE, Lynn Boylan v mene skupiny GUE/NGL, Benedek Jávor v mene skupiny Verts/ALE, Annie Schreijer-Pierik, Susanne Melior, Stefan Eck, Michel Dantin, Norbert Lins, Jens Gieseke, Stanislav Polčák a Ivica Tolić.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Werner Kuhn a Notis Marias.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor et Mireille D'Ornano v mene výboru ENVI o Akčnom pláne pre ľudí, prírodu a hospodárstvo (2017/2819(RSP)) (B8-0589/2017).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.15 zápisnice zo dňa 15.11.2019.


18. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 613.258/OJME).


19. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.59 h.

Klaus Welle

Pavel Telička

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Mosca, Punset, Rivasi, Westphal, Wieland, Żółtek

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia