Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

14. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Salvatore Cicu - A8-0236/2017
Krisztina Morvai, Molly Scott Cato, Michaela Šojdrová, Xabier Benito Ziluaga, Neena Gill, Νότης Μαριάς, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Jan Zahradil και Stanislav Polčák

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το κράτος δικαίου στη Μάλτα (2017/2935(RSP)) (B8-0597/2017)
Csaba Sógor, Michela Giuffrida και Jiří Pospíšil

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις ενόψει της 11ης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ στο Μπουένος Άιρες, 10-13 Δεκεμβρίου 2017 (2017/2861(RSP)) (B8-0593/2017)
Clara Eugenia Aguilera García, Monica Macovei, Jan Zahradil και Bogdan Andrzej Zdrojewski

Έκθεση Laima Liucija Andrikienė και Knut Fleckenstein - A8-0308/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Rupert Matthews, Νότης Μαριάς, Jiří Pospíšil και Marek Jurek

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία (2017/2819(RSP)) (B8-0589/2017)
Krisztina Morvai, Monica Macovei και Νότης Μαριάς

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Πολωνία (2017/2931(RSP)) (B8-0595/2017)
Krisztina Morvai, Urszula Krupa, Jiří Payne, Marek Jurek και Anna Záborská.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου