Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

19. Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με τη δεύτερη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Απόφαση που εγκρίθηκε σχετικά με τη δεύτερη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα (2017/2894(RSP))

Οι Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Wim van de Camp, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ismail Ertug, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tiemo Wölken, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jill Seymour, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marie-Christine Arnautu, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Andor Deli, David-Maria Sassoli, Peter van Dalen, Gesine Meissner, Tania González Peñas, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Deirdre Clune και Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Mark Demesmaeker, Matthijs van Miltenburg, Kateřina Konečná, Henna Virkkunen, Isabella De Monte, Evžen Tošenovský, Izaskun Bilbao Barandica, Cláudia Monteiro de Aguiar, Inés Ayala Sender, Angel Dzhambazki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Țapardel, Lara Comi, Carlos Zorrinho, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Tiemo Wölken, Claude Turmes και Bogusław Liberadzki.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Patricija Šulin, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Igor Šoltes, Michaela Šojdrová και Karl-Heinz Florenz.

Παρεμβαίνουν οι Maroš Šefčovič και Violeta Bulc.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου