Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 15. november 2017 - Strasbourg

19. Teise liikuvuspaketi kohta vastu võetud otsus (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Teise liikuvuspaketi kohta vastu võetud otsus (2017/2894(RSP))

Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) ja Violeta Bulc (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Wim van de Camp fraktsiooni PPE nimel, Ismail Ertug fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tiemo Wölken, Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jill Seymour fraktsiooni EFDD nimel, Marie-Christine Arnautu fraktsiooni ENF nimel, Andor Deli, David-Maria Sassoli, Peter van Dalen, Gesine Meissner, Tania González Peñas, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Deirdre Clune ja Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

Sõna võtsid Mark Demesmaeker, Matthijs van Miltenburg, Kateřina Konečná, Henna Virkkunen, Isabella De Monte, Evžen Tošenovský, Izaskun Bilbao Barandica, Cláudia Monteiro de Aguiar, Inés Ayala Sender, Angel Dzhambazki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Țapardel, Lara Comi, Carlos Zorrinho, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Tiemo Wölken, Claude Turmes ja Bogusław Liberadzki.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Patricija Šulin, Maria Grapini, Notis Marias, Igor Šoltes, Michaela Šojdrová ja Karl-Heinz Florenz.

Sõna võtsid Maroš Šefčovič ja Violeta Bulc.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika