Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2705(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000065/2017 (B8-0606/2017)

Συζήτηση :

PV 15/11/2017 - 23
CRE 15/11/2017 - 23

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

23. Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής (ΕΕΠΠ) (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000065/2017) που κατέθεσαν οι Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan και Benedek Jávor, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής (EIR) (2017/2705(RSP)) (B8-0606/2017);

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000066/2017) που κατέθεσαν οι Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan και Benedek Jávor, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής (EIR) (2017/2705(RSP)) (B8-0607/2017).

Ο Benedek Jávor αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Οι Matti Maasikas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Annie Schreijer-Pierik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Simona Bonafè, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Luke Ming Flanagan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Julia Reid, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Daciana Octavia Sârbu, Piernicola Pedicini, Jiří Pospíšil και Mireille D'Ornano.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Maria Grapini, Νότης Μαριάς και Kateřina Konečná.

Παρεμβαίνουν οι Phil Hogan και Matti Maasikas.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Sirpa Pietikäinen, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Luke Ming Flanagan και Benedek Jávor, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με την Επισκόπηση της Εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της ΕΕ (ΕΕΠΠ) (2017/2705(RSP)) (B8-0590/2017).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.11.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου