Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2269(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0340/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0340/2017

Συζήτηση :

PV 15/11/2017 - 24
CRE 15/11/2017 - 24

Ψηφοφορία :

PV 16/11/2017 - 7.10
CRE 16/11/2017 - 7.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0451

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο

24. Η καταπολέμηση των ανισοτήτων ως μοχλός για την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την καταπολέμηση των ανισοτήτων ως μοχλό για την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης [2016/2269(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Javi López (A8-0340/2017)

Ο Javi López παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Marisa Matias (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Ádám Kósa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Georgi Pirinski, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Enrique Calvet Chambon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Thomas Mann, Elena Gentile και Czesław Hoc.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Yana Toom, João Pimenta Lopes, Tim Aker, Anne Sander, Liliana Rodrigues, Νότης Μαριάς, Paloma López Bermejo, Sven Schulze, Sergio Gaetano Cofferati, Tania González Peñas, Sofia Ribeiro, Julie Ward, Csaba Sógor, Siôn Simon, Michaela Šojdrová, Brando Benifei και Flavio Zanonato.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivica Tolić, Maria Grapini, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Jean-Paul Denanot, Γεώργιος Επιτήδειος και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Phil Hogan και Javi López.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.11.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου